ارتباط بین تعارض خانواده-کار با ابعاد ســلامـت روانی -دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز

پرسشنامه حمایت سازمانی

فرم 8 آیتمی توسط پارکر(2000) تدوین و برای نخستین بار در ایران توسط اکبرزاده(1386) ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل 8 آیتم می­باشد و هر آیتم پنج گزینه پاسخ دارد. نحوه نمره­گذاری ماده­های این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه­ای (بسیار عالی امتیاز 5 و بسیار خوب امتیاز 4 و الی آخر) انجام می­گیرد. نحوه امتیازبندی سوالات 2 و 5 پرسشنامه مذکور به صورت معکوس و بقیه سوالات به صورت مستقیم نمره­گذاری می­شود، کمینه نمره 8 و بیشینه نمره 40 است. در پژوهش پارکر(2000) روایی آن از طریق همبسته کردن نمره کل آزمون با نمره سوال کلی 69/0 و ضرایب پایایی آن از دو روش آلفای کرنباخ و تنصیف به ترتیب 83/0 و90/0 بدست آمد. در پژوهش اکبرزاده ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر با 81/0 و 68/0، همچنین، روایی آن از طریق ملاکی همزمان 70/0، گزارش شد(به نقل از فرج زاده، 1388).

در پژوهش ابراهیمی ، ضرایب روایی و پایایی حمایت سازمانی در کارکنان شرکت لاستیک دنا با آلفای کرونباخ 66/0و روایی سازه 59/0بدست آمده است(ابراهیمی1391).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی کارکنان آتش نشانی شیراز