ارزیابی نخستین و ثانوی در مقایسه ی ویژگی های شخصیتی

ارزیابی نخستین عبارت است از ارزیابی شخص از اینکه آیا در یک رویاروئی خاص چیزی در خطر است؟ طبق نظر فولکمن و دیگران (1986) در ارزیابی نخستین شش پیامد در خطر هستند: 1- سلامت جسمانی، 2- عزت نفس، 3- اهداف کار، 4- وضعیت مالی، 5- اقدام برای شخص دیگر و 6- سلامتی شخص مورد علاقه.

محرکها در ارزیابی نخستین یا تهدید تلقی می شود (حمله بر علیه سلامتی شخص) یا چالش (فرصتی برای بهتر شدن شخص یا موقعیت وی). در ارزیابی چالش فرد به فعالیتی می پردازد که احساس اطمینان کند، اما ارزیابی به صورت تهدید فرد را دچار نگرانی و ترس می کند و فرد شروع به اجتناب یا گریز می شود.

ارزیابی ثانوی