اشتغال ایجاد شده توسط جهانگردی

دانلود پایان نامه
  • اشتغال مستقیم ؛ اشخاصی که در مؤسسات مرتبط با جهان گردی کار می کنند از قبیل هتل ها، رستوران ها ، فروشگاه های توریستی و آژانس های سیر و سفر.
  • اشتغال غیر مستقیم ؛ مشاغل ایجاد شده در بخش های عرضه از قبیل کشاورزی ، شیلات و صنایع.(کرمانی,1387ص120)
  • اشتغال اِلقایی ؛ اشخاصی که از طریق خرج کردن درآمدی که شاغلان مستقیم و غیر مستقیم کسب کرده اند ، حمایت می شوند. فرصت های شغلی در این بخش وجود دارد موقتی است و مهمترین دلیل
  • برای جریان شغلی زیاد در این بخش عدم امنیت شغلی در این حوزه است .(کرمانی،1387،ص120)

 

2-9  تأثیر درآمدی گردشگری

امروزه سهم زیادی از درآمد برخی کشورها از محل فعالیت های گردشگری است . مسافرت و جهانگردی در تولید ناخالص ملی نقش والایی را ایفاد می کند. گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال موجب درآمد ملی می شود که بخشی از درآمد به صورت درآمد ارزی حاصل می شود.  درآمدهای گردشگری عبارتند از مقدار ارزی که بازدیدکنندگان خارجی به داخل کشور می آورند و خرج می کنند.قسمت اعظم درآمدهای ناشی از گردشگری

 

بیشتر به مناطقی از جهان اختصاص دارد که از اوضاع اقتصادی و رفاهی بهتری نسبت به بقیه نقاط جهان برخوردارند در این خصوص می توان به اتحادیه اروپا ، آمریکای شمالی و آسیای شرقی اشاره کرد . جالب آنکه بیشترین مولدین گردشگری را نیز همان کشورهای عمده پذیرای گردشگران تشکیل می دهند مثل آمریکا ، آلمان ، ژاپن ، انگلیس ، فرانسه و ایتالیا .(www.daneshname.com)

2 10 جهانگردی و درآمد ارزی

مطلوب ترین اثر جهانگردی ، ارزی است که وارد کشور می شود. ارز خارجی حاصل از جهان گردی بین المللی ، شامل محاسبه درآمدهای ناخالص ارز خارجی است (کل ارز خارجی که جهان گردان خارجی هزینه می کنند  و درآمد خالص ارز خارجی) ارز خارجی باقیمانده در کشور پس از کسر ضریب خروج ارز خارجی . دگرگونی های نرخ تبدیل ، اثر تعیین کننده ای بر روندهای گردشگری بین المللی و در نتیجه روند گردشگری و توزیع آن دارد . در کنار تعدادی از عوامل دیگر ( مانند تغییرات تولید ناخالص ملی و تراز پرداخت ها) ، نوسان نرخ تبدیل ارز تا حدود زیادی سبب روندهای انشعابی در مخارج گردشگری توسط کشورها است .

2-11گردشگری و توسعه

 اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق یک کشور به درستی توزیع شود می تواند سطح زندگی مردم را بهبود بخشد . به همین دلیل توسعه گردشگری ، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ، عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف ، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود . در برنامه توسعه سازمان ملل شاخص توسعه ی انسانی معرفی شده است این شاخص نه فقط درآمد ناخالص ملی سرانه، بلکه میزان امید به زندگی مردم و نرخ با سوادی را نیز مورد توجه قرار می دهد . (یعقوب زاده،1388،ص34)

 

 

2-12 ) پیامدهای بالقوه مثبت  و منفی اقتصادی گردشگری

پیامدهای بالقوه مثبت اقتصادی گردشگری پیامدهای بالقوه منفی اقتصادی گردشگری
·         توسعه و ارتقاء شاخصهای توسعه در مناطق درحال توسعه

·         افزایش تقاضا برای خدمات و کالاهای ویژه

·         جذب تعداد زیادی نیروی کار بدلیل کارگربر بودن صنعت

·         تسریع جریان پول در اقتصاد جامعه

·         بهبود حمل و نقل محلی و ارتقاء سطح دسترسی ها

·         به بازارهای محلی

·         تقویت بنیه اقتصادی و فعالیت های کشاورزی منطقه

·         افزایش بازرگانی درون مرزی

·          

 

·         افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات در مقاصد گردشگری

·         تعارض بین عرضه و تقاضای زمین و بی عدالتی در تقسیم آن

·         هزینه های اقتصادی بالا جهت گسترش آن در مناطق درحال توسعه

·         افزایش قیمت املاک محلی

·         عدم توازن اقتصادی مناطق در صورت انحصار در منطقه خاص

·         تغییر مالکان زمین از بومی به غیر بومی

·          

(نوربخش،1389،ص11(