دانلود پایان نامه

در این باره که افراد خلاق چه ویژگی شخصیتی دارند، پژوهش­های زیادی انجام گرفته است (استاین[1]، 1974، به نقل از سیف،1387) مطالعات انجام شده درباره ویژگی افراد آفریننده را مورد بررسی قرار داده است و برای آنان ویژگی­های زیر را یافته است: انگیزه پیشرفت سطح بالا، کنجکاوی فراوان، علاقه مندی زیاد به نظم و ترتیب در کارها، قدرت ابراز وجود خود کفایی، شخصیت غیرمتعارف، غیر رسمی و کامروا، پشتکار و انضباط در کارها، استقلال، طرز فکر انتقادی، انگیزه های زیاد و دانش وسیع، اشتیاق و سرشار از احساس، زیبا پسندی و علاقه مندی به آثار هنری، علاقه کم به روابط اجتماعی و حساسیًت زیاد نسبت به مسایل اجتماعی، تفکر شهودی و قدرت تأثیر گذاری بر دیگران. تورنس (1998) در پاسخ به این پرسش که ویژگی شخصیتی چه نقشی در آفرینندگی ایفا می کند گفته است که شخصیت هم می تواند خلاقیت را آسان سازد و هم مانع آن شود. ویژگی هایی از قبیل آمادگی برای خطر کردن، کنجکاوی و جستجوگری، استقلال اندیشه، پشتکار و پایداری، شهامت، استقلال رأی، خود آغاز گری و ابتکار، پرسش گری درباره موقعیت های گونا گون و درگیر شدن با امور دشوار از جمله ویژگی های آسان ساز خلاقیت شمرده شده اند.  هر عملی که ما برای تشویق اینگونه رفتارها انجام می دهیم شخص را در جهت خلاقیت بیشتر سوق می دهد. در مقابل ویژگی های شخصیتی بالا که موجب سهولت خلاقیت می شوند ویژگی های دیگری وجود دارد که از بروز خلاقیت جلوگیری می کنند. گیلفورد(1987) در این باره، ویژگی های زیر را نام برده است: سلطه گری، منفی بافی، مقاومت، ترس، عیب جویی، انتقاد از دیگران، سازش کاری، تسلیم در برابر قدرت و کم رویی.