دانلود پایان نامه

اخلاق رو می توان طبق بخش های جور واجور پژوهشی به سه دسته اخلاق توصیفی ، اخلاق هنجاری و فرا اخلاق تقسیم کرد که به خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد:

2-1-2-2-1- اخلاق توصیفی

در این بخش، اخلاقیات افرد، جوامع، ادیان و مکاتب خاص تنها توضیح و گزارش می شه. اخلاق توصیفی چیزیه که جامعه شناسا، روان شناسا، مورخان و آدم شناسا به اون می پرازن، در این جا فقط به گزارش، توضیح و تبیین پرداخته می شه و از هر گونه پیشنهاد یا امر و نهی دوری می شه. در اخلاق توصیفی به اخلاق ملت ها و فامیل جور واجور توجه می شه و مسایل و نظام های قبول شده از طرف اون ها، توضیح و تبیین می شه(غرویان، 1386).

2-1-2-2-2- اخلاق هنجاری

در اخلاق هنجاری، از قواعدی کلی بحث می شه که راهنمای ما در تشخیص تکالیف اخلاقی هستن. در اخلاق هنجاری ما می خوایم با بحث عقلی به قوانین کلی برسیم که به کار گرفتن اونا، تکلیف عملی ما رو در موقعیت های جور واجور روشن می کنه. اخلاق هنجاری رو به سه دسته کلی تقسیم کرده ان:

الف- نظریه های غایت انگارانه

ب-نظریه های وظیفه گرایانه

ج-نظریه فضلیت گرا (ویلیامز، 1383).