دانلود مقالات : انواع تعهد سازمانی از نظر سامرز و برینباوم

دانلود پایان نامه

سامرز و برینباوم(۱۹۹۸) نیز برای تعهد سازمانی، تقسیم بندی دیگری ارائه نموده اند از نظر آن‌ها این نوع تعهد یک مجموعه را تشکیل می‌دهد، اما هر یک از آن‌ها متغیرهای نگرشی مجزایی است که به یک کانون خاص مرتبط است(مدنی و زاهدی، ۱۳۸۴). بر اساس دیدگاه سامرز و برینباوم، انواع تعهد سازمانی عبارتند از:

الف- تعهد به شغل[۲] ؛

ب- تعهد به سازمان؛

ج- تعهد به گروه کاری[۳] ؛

د- تعهد به حرفه[۴] ؛

تعهد به ارزش های کار[۵](مدنی و زاهدی، ۱۳۸۴).

 

انواع تعهد سازمانی از نظر چلبی

چلبی(۱۳۷۵) تعهد کار را نوعی تمایل عاطفی مثبت به رعایت حقوق دیگری در قالب قواعد اخلاقی (اجتماعی) پذیرفته شده درباره ی کار تلقی می کند( مدنی و زاهدی، ۱۳۸۴). وی برای تعهد سازمانی چهار نوع ذکر نموده است که عبارتند از:

الف- تعهد رابطه ای؛

ب- تعهد سازمانی؛

ج- تعهد حرفه‌ای؛

د- تعهد کاری(مدنی و زاهدی، ۱۳۸۴).

 

انواع مدل های تعهد سازمانی

صاحب ‌نظران مختلف برای تعهد سازمانی مدل‌های نظری گوناگونی ارائه نموده‌اند که به تبیین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و همچنین بروندادها و پیامدهای آن اشاره دارد؛ از این میان، به مدل مورد استفاده در این پژوهش(مدل سه مؤلفه‌ای آلن و می‌یر) و برخی از مدل‌های غالب و رایج اشاره شده است.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

پایان نامه:رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی

 

مدل سه مؤلفه ای تعهد سازمانی مییر و آلن (۱۹۹۱)

می‌یر و آلن در سال ۱۹۹۱ بر اساس سه مؤلفه‌ی تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر مدلی را برای تعهد سازمانی ارائه نموده‌اند و عوامل مؤثر بر هر سه مؤلفه را مشخص نموده‌اند که در شکل شماره‌ی۲-۱ آورده شده است.

[۱] – Somers&Boinbaum

[۲]. Job Commitment

[۳]. Work Group Commitment

[۴]. Carcer Commitment

[۵]. Work Values Commitment

شکل شماره‌ی2-1: مدل سه مؤلفه‌ای تعهد سازمانی می‌یر و آلن(اسکورمن و همکاران، 2007)

شکل شماره‌ی۲-۱: مدل سه مؤلفه‌ای تعهد سازمانی می‌یر و آلن(اسکورمن و همکاران، ۲۰۰۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *