بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

سنتی به طور معنی داری کاهش یافته است. (الهیاری،۱۳۸۲).
در مطالعه دیگری در اداره تحقیقات بانک سپه با عنوان “صرفه جویی کاربرد بانکداری الکترونیک در بانکداری سنتی” به بررسی مقایسه ای صرفه جویی زمانی ناشی از پرداخت قبوض آبونمان در شهر تهران توسط عابربانک و شعبه( پرداخت الکترونیکی و سنتی )پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله در صورت پرداخت این قبوض توسط عابربانک تقریباً ۸۹۴۵۲۶ ساعت ویا ۱۱۱۸۱۶ روز کاری و یا ۳۷۲ سال کاری صرفه جویی در زمان را می توان انتظار داشت.
شکرگزار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی امکان سنجی بانکداری الکترونیک در بانکها”، با طرح این موضوع که کشور ما از نظر شاخص سهولت و دسترسی به تجارت الکترونیک در میان ۶۰ کشور جهان در رتبه ۵۸ قرار دارد، امکان سنجی بانکداری الکترونیک براساس عوامل اقتصادی، فنی و نیروی انسانی را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی متغیر فنی، فاکتورهایی مانند: امکان استقرار در بانکها، امکان نرم افزاری و سخت افزاری، امکان ایجاد امنیت کافی، امکان بالابردن سرعت و …، برای بررسی متغیر اقتصادی، فاکتورهایی مانند: هزینه بدست آوردن نرم افزارها، کاهش هزینه خدمات به مشتریان، میزان بودجه های بلندمدت برای خرید یا تولید نرم افزار و …، برای بررسی متغیر نیروی انسانی، فاکتورهایی مانند: نیروی متخصص که توانایی طراحی، تحریه وتحلیل، پیاده سازی و … را داشته باشد، پشتیبانی مدیریت ارشد و … را در نظر گرفته است (شکرگزار،۱۳۸۲).
تحقیقات خارجی
در مطالعهای که به منظور سنجش خدمات نوین بانکی توسط برخی اساتید دانشگاه چند رسانهای(مولتی مدیا ) مالزی انجام شده است، توسعه تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی عامل جهش و تغییرعمده در بخش بانکی مالزی معرفی شده است. نتیجه این تغییر استفاده گسترده از خدمات نوین بانکی مثل عابربانک، تلفن بانک و بانکداری خانگی بوده است. این تغییرات عمده به منظور جلب رضایت مشتریان بانک صورت گرفته است. در بین خدمات گفته شده، بیشترین استقبال و استفاده از عابربانک و کمترین آن از تلفن بانک بوده است. برطبق مطالعات این محققان، بانکداری اینترنتی هنوز در مالزی ایجاد نشده است، اما به نظر می رسد دولت درپی ایجاد شرایط پیاده سازی آن است ( کریشنان گرو و دیگران، ۲۰۰۴).
تنی چند از اساتید دانشگاه دوبی در بررسی بانکداری اینترنتی به مقایسه سیستم بانکی اردن و ایالات متحده امریکا پرداخته اند و تفاوت عمده بین کاربردهای شبکههای بانکی اردن و آمریکا را مشخص نموده اند. این مطالعه تفاوت بین سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی نشان می دهد. یافتههای این تحقیق تفاوت این دو سیستم را به نحوه ارائه خدمات متفاوت در وب سایت آنها مربوط می داند. بانکهای آمریکا در وبسایتهای خود علاوه بر امکان ارائه خدمات بانکی، شرایط سرمایهگذاری، خرید سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات مالی و… را فراهم آوردهاند. درحالیکه در بانکهای اردن ضعفهای بسیار عمده در این خصوص دیده میشود (ایوانس و دیگران، ۲۰۰۴).
درمطالعه دیگری که توسط مؤسسه ملی ارتباطات فرانسه با همکاری دانشگاه زیلینا اسلوواکی انجام شده، نقش عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات این گروه، در فرایند ارائه خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی موثر شناخته شده است. برای افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثردانستهاند: زمان پاسخگویی، دامنه خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس، سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است (ساهوت ،۲۰۰۳).
در مطا لعه ای که در عمان انجام شده است ، ۲۲۵ پاسخگو به سئوالاتی در خصوص پذیرش و کاربرد شیوه های نوین بانکی از جمله بانکداری اینترنتی پاسخ داده اند. نتایج این مطالعه گویای این مطلب است که عادات سنتی و قدیمی افراد، عدم حمایت های دولت، ضعف سیستم های ارتباطی و سرعت پائین شبکه از جمله موانع عمده گسترش شیوه های جدید بانکداری در عمان هستند ( امتیاز و دیگران، ۲۰۰۴).

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

۳ ـ ۱ )مقدمه :
تحقیق کوشش منظمی است که بمنظور پاسخگویی به یک یا چند سوال صورت می گیرد. جان دیویی در کتاب ” منطق نظریه تحقیق ” را چنین تعریف کرده است : تحقیق عبارتست از تغیر کنترل شده یک موقعیت غیرثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگیها و روابط، کاملاً معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر اصلی یا اولی بصورت یک متحد تغییر یافتهاند( دلاور ، ۱۳۸۵، ص۳۰).
تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل ، ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی ریا، اصول، نظریه ها و همچنین به پیشبینی و یا احتمالاً به کنترل نهای رویداد ها منجر می شود، تعریف کرد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۸۷). تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی، منسجم، منظم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته ای زیر بصورت فردی یا گروهی صورت می گیرد :
• ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی ( تحقیق بنیادی)
• توصیف شرایط یا نگرش عمده ای از افراد ( تحقیق پیمایشی، همبستگی، …)
• جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی ( تحقیق کاربردی)
در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزاره
ای جمع آوری، دادهها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج میشوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی سعی میشود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته میشوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد (خاکی، ۱۳۸۳، ص۸۸ ).
با این اوصاف روش تحقیق را میتوان به عنوان مجموعه ای از قواعد، ابزارها، و راههای معتبر نظام یافتهای برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست، اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است. در این فصل از روشهای مورد استفاده در تحقیق به منظور بررسی جامعهآماری، حجم نمونه، روشهای نمونهگیری، روشها و ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل آنها، و بحث روایی و پایایی ابزارگردآوری، مورد تشریح و بیان گرفته است.

۳ ـ ۲ ) روش تحقیق
به طور کلی انواع تحقیق بر دواساس طبقه بندی میشوند :
• طبقه بندی براساس هدف که شامل :
پژوهشهای (بنیادی)، تحقیق کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیقات ارزیابی و تحقیق عملی(کاربردی) می باشد.
هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این تحقیق هدف کشف دانش تازهای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۹۵ ).
تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی است.
• طبقه بندی براساس روش که شامل :
روش تاریخی، روش توصیفی کیفی، روش پیمایشی (زمینه یابی)، روش تحلیل محتوای، تحقیق میدانی، و تحلیل موردکاوانه، پانل، تحقیق همبستگی، پژوهش های علمی ( آزمایشی ) می باشد.
تحقیق توصیفی آن چه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول ، فرایندهای جاری ، آثار مشهود یا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۱۰۴ ).
تحقیق پیمایشی روش در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات است و هدف آن اکتشافی توصیفی و یا تبیینی است. هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و … هم به کار می رود. مشخصه روش پیمایشی ، مجموعه ساختمند یا منطقی از داده هاست که آن را ماتریس صفت ویژگی می گویند. هرمورد از آن برحسب متغیر گرد آوری می شود و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختارمندی از داده ها می رسیم. ( خاکی، ۱۳۸۳، ص۱۰۴ ، ص ۱۰۵). با توجه به توضیحات داده شده این تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است.

۳ ـ ۳ ) فرایندهای تحقیق :
در این تحقیق نخست با بررسی ادبیات تحقیق و براساس مساله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی گردید. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی بود وبعد از انجام یکسری مطالعات اولیه و تحقیقات اکتشافی ، متغیر های اصلی تحقیق را تشخیص و در پروپوزال یا طرح تحقیق ارایه شد. سپس فصل اول و دوم تنظیم گردید.
برای اندازه گیری متغیرها، داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و سپس از کدگذاری و امتیازدهی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و استخراج جداول و نمودارها، توزیع صفت های متغیر مورد بررسی و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت.
۳ ـ ۴ ) جامعه آماری :
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و …. (واحد) که حداقل در یک صفت، مشترک باشند (خاکی، ۱۳۸۷،ص۲۵۰). جامعهآماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۹۰،ص ۲۹۴). از آنجایی که محقق باید چارچوب جامعهآماری را مشخص کند تا بتواند آنرا به دیگران معرفی نماید، جامعهآماری را جامعه هدف نیز میگویند (دلاور، ۱۳۸۰: ۱۱۱).در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه مشتریان بانک صادرات میباشد.
۳ ـ ۵ ) حجم نمونه :
در مرحله نمونهگیری بدان سبب آمار ضرورت پیدا میکند که امکان مطالعه تمام افراد در خصوص پدیده مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراین محقق ناچار است قلمرو مطالعه خود را درباره افراد جامعه محدود کند و به جای تمام افراد جامعه، تعدادی را که معرف کل جامعه باشد، انتخاب کند. نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و یا اشیاء که از یک جامعه تعریف شده و بهعنوان نماینده آن جامعه انتخاب میشود (دلاور،۱۳۸۰،ص ۱۱۱). گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند (سکاران،۱۳۹۰،ص۲۹۵).
نمونه، گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونهای که از یک جامعه انتخاب شده است، میتوان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد (بست، ۱۳۷۱،ص ۲۴).
در صدر برنامه ریزی هر مطالعه و تحقیقی این سؤال که ‌اندازه نمونه چقدر باشد قرار دارد. سؤال فوق موضوع مهمی است که هرگز نباید آن را کوچک شمرد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد انتظار سبب اتلاف منابع می‌شود، در حالی که انتخاب نمونه‌های کوچک اغلب، پژوهشگر را به نتایجی سوق می
‌دهد که فاقد استفاده علمی است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷،ص ۱۲).
برای دقت در تعیین حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس (بدلیل عدم امکان دسترسی به کلیه مشتریان بانک در زمان توزیع پرسشنامه)و فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد ۳۸۴ نفر حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل خواهد داد.

۳ ـ ۶ ) روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات :
۳ ـ ۷ ) روش و ابزار گردآوری اطلاعات
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
۳ ـ ۷ ـ ۱ ) مطالعات کتابخانه‌ای
روشهای کتابخانهای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرایند تحقیق از این روش استفاده میشود و در بعضی از آنها تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است (حافظنیا،۱۳۸۲ ،ص۱۶۴).
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.
۳ ـ ۷ ـ ۲ ) تحقیقات میدانی
روشهای میدانی به روشهایی اطلاق میشود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، موسسات، سکونتگاهها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. روشهای متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از:
۱) پرسشنامه ای ۲) مصاحبه ای ۳) مشاهده ای ۴) آزمون ۵) تصویربرداری ۶) ترکیبی
روش پرسشنامه ای: یکی از روشهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکانپذیر میسازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولاً از روش پرسشنامه ای استفاده میشود (حافظنیا،۱۳۸۲،ص۱۷۹).
در این پژوهش برای تهیه داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی استفاده
میشود. به این صورت که ابتدا به روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در مورد ادبیات و پیشینه تحقیق جمع آوری میشود و سپس به روش میدانی به توزیع پرسشنامه در میان جامعه آماری پرداخته می شود.
پس از شکل گیری مدل مفهومی و تعیین روابط میان متغیرها لازم شد که متغیرهای مطرح شده در مدل به شیوهای عینی و قابل سنجش تعریف شوند. این کار از طریق فرآیند ساختن مدل تحلیلی صورت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *