تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی

استراتژیک متفاوتند. این برنامه ها محور اصلی اجرا و هماهنگی بین فعالیت های مختلف بازاریابی

است(روستا و دیگران،  1381، ص 48).

بازاریابی فرایندی است که شرکت طی آن برای مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه مستحکمی با او برقرار می کند تا در عوض بتواند از او ارزش بدست آورد. فرایند بازاریابی شامل پنج مرحله است. شکل 2-2( کاتلر و آرمسترانگ،1385 ،ص69).

فرایند بازاریابی شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی، جستجو و انتخاب بازارهای هدف، طراحی استراتژی بازاریابی، برنامه ریزی برای برنامه های بازاریابی و سرانجام سازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت های بازاریابی است(روستا و دیگران، 1381).

دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی

مقاله :

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)