تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

معناداری
انحراف میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمینان ۹۵ درصد

سطح پایین
سطح بالا
رسمی سازی
۰۹۹/۰-
۷۸
۹۲۲/۰
۰۲۳۴۴/۰-
۲۳۷۴۲/۰
۴۹۶۱۱/۰-
۴۴۹۲۴/۰
رشد کسب و کار
۰۶۰/۲
۷۸
۰۴۳/۰
۴۶۸۷۵/۰
۲۲۷۵۹/۰
۰۱۵۶۵/۰-
۹۲۱۸۵/۰

۵-۱-۲-۴ تحلیل تأثیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار بر متغیرهای درونزا
این متغیر اسمی ۳ بخشی است (کمتر از ۵۰ درصد، بیشتر از ۵۰ دصد و عدم درگیری و مشارکت). برای مقایسه میانگین متغیرهای درونزا در بین این ۳ گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است:
بین میانگین متغیرهای درونزا در میزان مختلف مشارکت و درگیری اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار تفاوتی وجود ندارد. H0: µ۱= µ۲= µ۳
بین میانگین متغیرهای درونزا در میزان مختلف مشارکت و درگیری اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار تفاوتی وجود دارد. H1: µ۱? µ۲? µ۳
تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این متغیرها برحسب میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار با هم مقایسه گردیده است.
جدول ۲۰-۴: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
۹۹۲/۴
۲
۴۹۶/۲
۴۱۹/۲
۰۹۶/۰

درون گروه
۴۳۹/۷۹
۷۷
۰۳۲/۱

کل
۴۳۰/۸۴
۷۹

رشد کسب و کار
بین گروه
۶۴۳/۵
۲
۸۲۱/۲
۸۵۳/۲
۰۶۴/۰

درون گروه
۱۵۰/۷۶
۷۷
۹۸۹/۰

کل
۷۹۳/۸۱
۷۹

خلاصه آزمون ANOVA در جدول (۲۰-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه می فرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون آخر برای متغیر رسمی سازی (۰۹۶/۰) و رشد کسب و کار (۰۶۴/۰) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است. بنابراین با اطلاعات موجود فرض صفر را در این متغیرها نمی توان رد کرد. با اطمینان ۹۵ درصد میتوان گفت که:
میانگین رسمی سازی کسب و کار گروههای مختلف، از نظر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار، تفاوت معناداری با هم ندارند.
میانگین رشد کسب و کار گروههای مختلف، از نظر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار، تفاوت معناداری با هم ندارند
۶-۱-۲-۴ تحلیل اعضای خانواده دارای حق مالکیت بر متغیرهای درونزا
این متغیر اسمی ۵ بخشی است (والدین، برادران، همسر، فرزندان و هیچ کدام). برای مقایسه میانگین متغیرهای درونزا در بین این ۵ گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
بین میانگین متغیرهای درونزا در دستههای مختلف اعضای خانواده دارای حق مالکیت تفاوت وجود ندارد.
H0: µ۱= µ۲= µ۳= µ۴= µ۵
بین میانگین متغیرهای درونزا در دستههای مختلف اعضای خانواده دارای حق مالکیت تفاوت وجود دارد.
H1: µ۱? µ۲? µ۳? µ۴? µ۵
جدول ۲۱-۴: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
۱۷۹/۱
۴
۲۹۵/۰
۲۶۶/۰
۸۹۹/۰

درون گروه
۲۵۱/۸۳
۷۵
۱۱۰/۱

کل
۴۳۰/۸۴
۷۹

رشد کسب و کار
بین گروه
۸۶۹/۱۰
۴
۷۱۷/۲
۸۷۳/۲
۰۲۹/۰

درون گروه
۹۲۴/۷۰
۷۵
۹۴۶/۰

کل
۷۹۳/۸۱
۷۹

تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این متغیرها برحسب اعضای خانواده مختلف دارای حق مالکیت با هم مقایسه گردیده است.
خلاصه آزمون ANOVA در جدول (۲۱-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه می فرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون آخر برای متغیررسمی سازی (۸۹۹/۰)، بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است. بنابراین با اطلاعات موجود فرض صفر را در این متغیر نمی توان رد کرد. اما مقدار خطای محاسبه شده برای متغیر رشد کسب و کار (۰۲۹/۰) کوچکتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است. بنابراین با اطلاعات موجود فرض صفر را می توان رد نمود و می توان گفت تفاوت میانگینها در این متغیرها معنی دار است. با اطمینان ۹۵ درصد میتوان گفت که:
میانگین رسمی سازی کسب و کار گروههای مختلف، از نظر اعضای مختلف خانواده دارای حق مالکیت، تفاوت معناداری با هم ندارند.
میانگین رشد کسب و کار گروههای مختلف، از نظر اعضای مختلف خانواده دارای حق مالکیت، تفاوت معناداری با هم دارند.
۷-۱-۲-۴ تحلیل تاثیر درصد سهامداری اعضای خانواده بر متغیرهای درونزا
این متغیر اسمی ۲ بخشی است (۱- کمتر از ۵۰ درصد و ۲- بیشتر از ۵۰ درصد). ). برای مقایسه میانگین بین این دو گروه مستقل از آزمون T نمونههای مستقل استفاده شد. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
بین میانگین متغیرهای درونزا با درصد متفاوت سهامداری اعضای خانواده تفاوتی وجود ندارد. H0: µ۱= µ۲
بین میانگین متغیرهای درونزا با درصد متفاوت سهامداری اعضای خانواده تفاوتی وجود دارد. H1: µ۱? µ۲
جدول ۲۲-۴: میانگین و انحراف معیار نمرات
متغیرهای درونزا
تأهل
تعداد
میانگین
انحرافاستاندارد
رسمی سازی
کمتر از ۵۰%
۱۲
۹۷۹۲/۲
۷۴۹۶۸/۰

بیشتر از ۵۰%
۶۸
۶۶۱۸/۲
۰۷۳۵۷/۱
رشد کسب و کار
کمتر از ۵۰%
۱۲
۶۸۷۵/۳
۵۳۴۳۳/۰

بیشتر از ۵۰%
۶۸
۱۵۴۴/۳
۰۶۳۳۲/۱

خلاصه آزمون T با فرض برابری واریانسها در جدول (۲۳-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه میفرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون سوم برای متغیر رسمی سازی (۳۳۰/۰) و برای متغیر رشد کسب و کار (۰۹۴/۰) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است بنابراین با اطلاعات موجود فرض یک رد می گردد و با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت:
میانگین رسمی سازی کسب و کار با درصد مختلف سهامداری اعضای خانواده تفاوت معناداری با هم ندارند.
میانگین رشد کسب و کار با درصد مختلف سهامداری اعضای خانواده تفاوت معناداری با هم ندارند.
جدول ۲۳-۴: خلاصه آزمون T
متغیرها
آزمون T نمونه‏های مستقل

تی (T)
درجه آزادی
درجه معناداری
انحراف میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمینان ۹۵ درصد

سطح پایین
سطح بالا
رسمی سازی
۹۸۰/۰
۷۸
۳۳۰/۰
۳۱۷۴۰/۰
۳۲۳۳۷/۰
۳۲۷۱۸/۰-
۹۶۱۹۹/۰
رشد کسب و کار
۶۹۳/۱
۷۸
۰۹۴/۰
۵۳۳۰۹/۰
۳۱۴۹۰/۰
۰۹۳۸۳/۰-
۱۶۰۰۱/۱
۸-۱-۲-۴ تحلیل تأثیر نوع مالکیت کسب و کار بر متغیرهای درونزا
این متغیر اسمی ۴ بخشی است (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام و سایر). برای مقایسه میانگین متغیرهای درونزا در بین این ۴ گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
بین میانگین متغیرهای درونزا در انواع مختلف مالکیت کسب و کار تفاوت وجود ندارد.
H0: µ۱= µ۲= µ۳= µ۴
بین میانگین متغیرهای درونزا در انواع مختلف مالکیت کسب و کار تفاوت وجود دارد.
H1: µ۱? µ۲? µ۳? µ۴
جدول ۲۴-۴: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
۳۲۰/۴
۳
۴۴۰/۱
۳۶۶/۱
۲۶۰/۰

درون گروه
۱۱۱/۸۰
۷۶
۰۵۴/۱

کل
۴۳۰/۸۴
۷۹

رشد کسب و کار
بین گروه
۴۷۴/۴
۳
۴۹۱/۱
۴۶۶/۱
۲۳۱/۰

درون گروه
۹۲۴/۷۰
۷۶
۰۱۷/۱

کل
۷۹۳/۸۱
۷۹

تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این متغیرها برحسب انواع مختلف مالکیت کسب و کار با هم مقایسه گردیده است.
خلاصه آزمون ANOVA در جدول (۲۴-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه می فرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون آخر برای متغیررسمی سازی (۲۶۰/۰) برای متغیر رشد کسب و کار (۲۳۱/۰) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است. بنابراین با اطلاعات موجود فرض صفر را در این متغیر نمی توان رد کرد و با اطمینان ۹۵ درصد میتوان گفت که:
میانگین رسمی سازی کسب و کار با انواع مختلف مالکیت کسب و کار، تفاوت معناداری با هم ندارند.
میانگین رشد کسب و کار انواع مختلف مالکیت کسب و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.
۹-۱-۲-۴ تحلیل تأثیر سال شروع فعالیت بر متغیرهای درونزا
این متغیر اسمی ۵ بخشی است (دهه ۵۰، دهه ۶۰، دهه ۷۰، دهه ۸۰ و دهه ۹۰). برای مقایسه میانگین متغیرهای درونزا در بین این ۵ گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
بین میانگین متغیرهای درونزا در سال های مختلف شروع فعالیت کسب و کار تفاوت وجود ندارد.
H0: µ۱= µ۲= µ۳= µ۴= µ۵
بین میانگین متغیرهای درونزا در سال های مختلف شروع فعالیت کسب و کار تفاوت وجود دارد.
H1: µ۱? µ۲? µ۳? µ۴? µ۵
جدول ۲۵-۴: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
۸۰۸/۱
۴
۴۵۲/۰
۴۱۰/۰
۸۰۱/۰

درون گروه
۶۲۳/۸۲
۷۵
۱۰۲/۱

کل
۴۳۰/۸۴
۷۹

رشد کسب و کار
بین گروه
۹۱۲/۲
۴
۷۲۸/۰
۶۶۷/۰
۶۱۷/۰

درون گروه
۹۱۳/۸۱
۷۵
۰۹۲/۱

کل
۷۹۳/۸۱
۷۹

تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این متغیرها برحسب انواع مختلف مالکیت کسب و کار با هم مقایسه گردیده است.
خلاصه آزمون ANOVA در جدول (۲۵-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه می فرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون آخر برای متغیررسمی سازی (۸۰۱/۰) برای متغیر رشد کسب و کار (۶۱۷/۰) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است. بنابراین با اطلاعات موجود فرض صفر را در این متغیر نمی توان رد کرد و با اطمینان ۹۵ درصد میتوان گفت که:
میانگین رسمی سازی کسب و کار در دهه های مختلف شروع فعالیت کسب و کار، تفاوت معناداری با هم ندارند.
میانگین رشد کسب و کار در دهه های مختلف شروع فعالیت کسب و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.
۱۰-۱-۲-۴ تحلیل تاثیر به ارث ماندن کسب و کار بر متغیرهای درونزا
این متغیر اسمی ۲ بخشی است (۱- بلی و ۲- خیر). ). برای مقایسه میانگین بین این دو گروه مستقل از آزمون T نمونههای مستقل استفاده شد. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
بین میانگین متغیرهای درونزا در کسب و کارهای به ارث مانده یا نمانده تفاوتی وجود ندارد. H0: µ۱= µ۲
بین میانگین متغیرهای درونزا در کسب و کارهای به ارث مانده یا نمانده تفاوتی وجود دارد. H1: µ۱? µ۲
جدول ۲۶-۴: میانگین و انحراف معیار نمرات
متغیرهای درونزا
تأهل
تعداد
میانگین
انحرا
فاستاندارد
رسمی سازی
بلی
۴۷
۶۳۳۰/۲
۹۷۶۴۲/۰

خیر
۳۳
۸۱۸۲/۲
۱۱۶۷۶/۱
رشد کسب و کار
بلی
۴۷
۱۸۶۲/۳
۰۷۶۵۱/۱

خیر
۳۳
۴۰۱۵/۳
۹۷۸۱۶/۰

خلاصه آزمون T با فرض برابری واریانسها در جدول (۲۷-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه میفرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون سوم برای متغیر رسمی سازی (۲۱۵/۰) و برای متغیر رشد کسب و کار (۵۳۷/۰) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است بنابراین با اطلاعات موجود فرض یک رد می گردد و با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت:
میانگین رسمی سازی کسب و کار در به ارث ماندن یا نماندن کسب و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.
میانگین رشد کسب و کار در به ارث ماندن یا نماندن کسب و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.
جدول ۲۷-۴: خلاصه آزمون T
متغیرها
آزمون T نمونه‏های مستقل

تی (T)
درجه آزادی
درجه معناداری
انحراف میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمینان ۹۵ درصد

سطح پایین
سطح بالا
رسمی سازی
۲۵۱/۱-
۷۸
۲۱۵/۰
۲۸۸۹۷/۰-
۲۳۰۹۹/۰
۷۴۸۸۴/۰-
۱۷۰۹۰/۰
رشد کسب و کار
۶۲۱/۰
۷۸
۵۳۷/۰
۱۴۲۲۱/۰
۲۳۰۲۹/۰
۳۱۳۸۲/۰-
۵۹۸۲۳/۰
۱۱-۱-۲-۴ تحلیل تأثیر شیب افزایش تعداد کارکنان بر متغیرهای درونزا
این متغیر اسمی ۷ بخشی است (کمتر از -۱، بین -۱ و۵/۰-، بین ۵/۰- و ۰، صفر، بین ۰ و ۵/۰، بین ۵/۰ و ۱ و بیشتر از ۱). برای مقایسه میانگین متغیرهای درونزا در بین این ۷ گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
بین میانگین متغیرهای درونزا در کسب و کارها با شیب های مختلف افزایش تعداد کارکنان تفاوت وجود ندارد.
H0: µ۱= µ۲= µ۳= µ۴= µ۵= µ۶= µ۷
بین میانگین متغیرهای درونزا در کسب و کارها با شیب های مختلف افزایش تعداد کارکنان تفاوت وجود دارد.
H1: µ۱? µ۲? µ۳? µ۴? µ۵? µ۶? µ۷
جدول ۲۸-۴: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
۸۱۴/۶
۶
۱۳۶/۱
۰۶۸/۱
۳۹۰/۰

درون گروه
۶۱۷/۷۷
۷۳
۰۶۳/۱

کل
۴۳۰/۸۴
۷۹

رشد کسب و کار
بین گروه
۲۸۰/۳
۶
۷۱۷/۲
۵۰۸/۰
۸۰۰/۰

درون گروه
۵۱۳/۷۸
۷۳
۰۷۶/۱

کل
۷۹۳/۸۱
۷۹

تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این متغیرها برحسب شیب افزایش تعداد کارکنان با هم مقایسه گردیده است.
خلاصه آزمون ANOVA در جدول (۲۸-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه می فرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون آخر برای متغیررسمی سازی (۳۹۰/۰) و برای متغیر رشد کسب و کار (۸۰۰/۰) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است. بنابراین با اطلاعات موجود فرض صفر را در این متغیر نمی توان رد کرد و می توان گفت تفاوت میانگینها در این متغیرها معنی دار است. با اطمینان ۹۵ درصد میتوان گفت که:
میانگین رسمی سازی کسب و کار با شیب های مختلف افزایش تعداد کارکنان تفاوت معناداری با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *