تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران معنادار نبود.
۳- رابطهای میان غلبه کلمات به کار رفته در مورد هستهای ایران در عنوان اخبار با کل عنوان خبر راجع به هسته ای ایران فقط در خبرگزاری صدای آمریکا و مشرق معنادار نبود. در بقیه خبرگزاری‌ها معنادار بود.
بر این اساس برانگیختگی ۱۵ عنوان از مجموع ۲۴ عنوان با خوشایندی مجموع کلمات آن همبستگی معنادار داشتند که مثبت یا منفی بودن همبستگی آن بسته به مثبت یا منفی بودن کلمه متغیر بود. معادل ۵/۶۲ درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت.
بر این اساس خوشایندی ۱۳ عنوان از مجموع ۲۴ عنوان با غلبهی مجموع کلمات آن همبستگی معنادار داشتند که مثبت یا منفی بودن همبستگی آن بسته به مثبت یا منفی بودن کلمه متغیر بود. معادل۱۶/۵۴ درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت.
بر این اساس غلبه ۲۰ عنوان از مجموع ۲۴ عنوان با غلبهی مجموع کلمات آن همبستگی معنادار داشتند که مثبت یا منفی بودن همبستگی آن بسته به مثبت یا منفی بودن کلمه متغیر بود. معادل ۳/۸۳درصد با داشتن برانگیختگی یک کلمه میتوان به تخمین برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی آن متن پرداخت.
سؤال چهارم. آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی برانگیختگی کلمات به کار رفته وجود دارد؟
برای پاسخ از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. مراحل به صورت زیر بود.
جدول ۱۹-۴ : شاخص‌های آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی
تارنما
میانگین
انحراف معیار
بی بی سی
۳.۱۴
۱.۳۴

۱.۶۳
۱.۱۶

۲.۶۴
۱.۵۴

۲.۷۱
۱.۵۵

۲.۳۸
۱.۳۷

۲.۵۰۰۰
۱.۳۹۰۴
رادیوفردا
۲.۷۹
۱.۶۶

۲.۶۶
۱.۶۱

۲.۶۰
۱.۵۳

۳.۰۶
۱.۳۸

۲.۷۷۷۵
۱.۵۴۴۸
فارس نیوز
۲.۵۲
۱.۵۰

۱.۴۸
.۷۹

۲.۸۵
۱.۵۴

۲.۵۲
۱.۳۹

۲.۳۴۲۵
۱.۳۰۲۰
مشرق
۳.۱۵
۱.۵۴

۲.۲۰
۱.۴۸

۲.۰۸
۱.۲۸

۲.۲۰
۱.۲۷

۲.۴۰۷۵
۱.۳۹۱۰
رجا نیوز
۲.۵۰
۱.۴۶

۱.۹۸
۱.۲۶

۲.۶۶
۱.۶۶

۲.۳۸۰۰
۱.۴۵۹۷
صدای آمریکا
۳.۸۵
۱.۲۳

۱.۷۷
۱.۱۳

۲.۵۷
۱.۴۴

۳.۰۳
۱.۳۷

۲.۸۰۵۰
۱.۲۹۳۳

نمودار ۱۶-۴: شاخص‌های آماری برانگیختگی
بر اساس اطلاعات جدول بالا برانگیختگی کلمات توسط صدای آمریکا (۸۰/۲) و رادیو فردا (۷۰/۲) بیشتر از بقیه خبرگزاری‌ها است. برای بررسی یکسانی واریانس برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی آزمون کرویت موچلی استفاده شد.
جدول۲۰-۴ : خلاصه‌ی آزمون کرویت موچلی
آزمون موچلی
مجذور خی
درجه آزادی
Sig
۸۶۰/۰
۸۴۹/۳
۱۴
۱۰۲/۰
نتایج آزمون کرویت موچلی و مجذور خی در جدول فوق نشان داد که، واریانس برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی تفاوت معناداری ندارد (سطح معناداری بیشتر از ۰۵/۰ بود. بنابراین در تحلیل واریانس درون آزمودنی‌ها از آزمون شفرسیتی استفاده می‌شود)
جدول ۲۱-۴ : خلاصه‌ی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف فارسی
اثرات
آزمون‌ها
SS
df
MS
F
Sig
برانگیختگی
Sphericity Assumed
۸۵.۳۷۱
۵
۱۷.۰۷۴
۱۴.۰۱۰
.۰۰۱

Greenhouse-Geisser
۸۵.۳۷۱
۴.۰۷۵
۲۰.۹۵۲
۱۴.۰۱۰
.۰۰۱

Huynh-Feldt
۸۵.۳۷۱
۴.۲۱۰
۲۰.۲۷۸
۱۴.۰۱۰
.۰۰۱

Lower-bound
۸۵.۳۷۱
۱.۰۰۰
۸۵.۳۷۱
۱۴.۰۱۰
.۰۰۱
خطا
Sphericity Assumed
۸۶۵.۲۹۶
۷۱۰
۱.۲۱۹

Greenhouse-Geisser
۸۶۵.۲۹۶
۵۷۸.۵۹۶
۱.۴۹۶

Huynh-Feldt
۸۶۵.۲۹۶
۵۹۷.۸۲۵
۱.۴۴۷

Lower-bound
۸۶۵.۲۹۶
۱۴۲.۰۰۰
۶.۰۹۴

با توجه به مقدار F محاسبه شده آزمون شفرسیتی (۰۱۰/۱۴) با درجه‌ی آزادی ۵ و ۷۱۰ و (۰۱/۰p<) می‌توان گفت تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی برانگیختگی کلمات به کار رفته تفاوت معنادار دارند. به عبارت دیگر، با توجه به میانگین برانگیختگی کلمات توسط تارنماهای مختلف فارسی می‌توان گفت، برانگیختگی کلمات توسط صدای آمریکا (۸۰/۲) و رادیو فردا (۷۰/۲) بیشتر از بقیه خبرگزاری‌ها است.
سؤال پنجم. آیا تفاوتی در تارنماهای مختلف فارسی در زمینهی خوشایندی کلمات به کار رفته وجود دارد؟
برای پاسخ از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد. مراحل به صورت زیر بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *