توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه

تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
دیپلم و پایینتر
۴۰
۵۰
۵۰
کاردانی
۱۷
۳/۲۱
۳/۷۱
کارشناسی
۲۰
۲۵
۳/۹۶
کارشناسی ارشد و بالاتر
۳
۸/۳
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۳-۴: نمودار فراوانی تحصیلات

۴-۱-۱-۴ متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان:
جدول زیر توزیع فراوانی وضعیت تأهل را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر هستند که از این تعداد ۴۸ نفر متأهل و ۳۲ مجرد می باشند.
جدول ۵-۴: توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل
تأهل
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
مجرد
۳۲
۴۰
۴۰
متأهل
۴۸
۶۰
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۴-۴: نمودار فراوانی وضعیت تأهل

۵-۱-۱-۴ متغیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار را نشان می‏دهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر بوده که از این تعداد ۲۱ نفر مشارکت کمتر از ۵۰ درصد، ۵۲ نفر بیشتر از ۵۰ درصد و ۷ نفر عدم درگیری و مشارکت را انتخاب کرده اند.
جدول ۶-۴: توزیع فراوانی متغیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار
میزان درگیری و مشارکت
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتر از ۵۰ درصد
۲۱
۳/۲۶
۳/۲۶
بیشتر از ۵۰ درصد
۵۲
۶۵
۳/۹۱
عدم درگیری و مشارکت
۷
۸/۸
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۵-۴: نمودار فراوانی میزان مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار

۶-۱-۱-۴ متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت در کسب و کار
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت در کسب و کار را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر بوده که از این تعداد ۲۶ نفر والدین، ۲۵ نفر برادران، ۸ نفر همسر، ۵ نفر فرزندان و ۱۶ نفر گزینه هیچ کدام را انتخاب کرده اند.
جدول ۷-۴: توزیع فراوانی متغیر اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت در کسب و کار
اعضای خانواده
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
والدین
۲۶
۵/۳۲
۵/۳۲
برادران (یا خواهران)
۲۵
۳/۳۱
۸/۶۳
همسر
۸
۱۰
۸/۷۳
فرزندان
۵
۳/۶
۸۰
هیچکدام
۱۶
۲۰
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۶-۴: نمودار فراوانی اعضای خانواده سهامدار و دارای حق مالکیت در کسب و کار

۷-۱-۱-۴ متغیر درصد سهام افراد خانواده در کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی درصد سهام افراد خانواده در کسب و کار را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر بوده که از این تعداد ۱۲ نفر کمتر از ۵۰ درصد و ۶۸ نفر بیشتر از ۵۰ درصد را انتخاب کرده اند.
جدول ۸-۴: توزیع فراوانی متغیر درصد سهام افراد خانواده در کسب و کار
درصد سهام
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتر از ۵۰ درصد
۱۲
۱۵
۱۵
بیشتر از ۵۰ درصد
۶۸
۸۵
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۷-۴: نمودار فراوانی درصد سهام اعضای خانواده در کسب و کار

۸-۱-۱-۴ متغیر نوع مالکیت کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی نوع مالکیت کسب و کار را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر بوده که از این تعداد ۱۲ نفر مسئولیت محدود، ۱۵ نفر سهامی خاص، ۲ نفر سهامی عام و ۵۱ نفر گزینه سایر را انتخاب کرده‏اند.

جدول ۹-۴: توزیع فراوانی متغیر نوع مالکیت کسب و کار
درصد سهام
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
مسئولیت محدود
۱۲
۱۵
۱۵
سهامی خاص
۱۵
۸/۱۸
۸/۳۳
سهامی عام
۲
۵/۲
۳/۳۶
سایر
۵۱
۸/۶۳
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۸-۴: نمودار فراوانی نوع مالکیت کسب و کار

۹-۱-۱-۴ متغیر سال شروع فعالیت کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی سال شروع فعالیت کسب و کار را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر بوده که از این تعداد ۱۵ نفر دهه ۵۰، ۱۷ نفر دهه ۶۰، ۲۳ نفر دهه ۷۰، ۲۳ نفر دهه ۸۰ و ۲ نفر دهه ۹۰ را انتخاب کرده اند.
جدول ۱۰-۴: توزیع فراوانی سال شروع فعالیت کسب و کار
سال شروع فعالیت
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
دهه ۵۰
۱۵
۸/۱۸
۸/۱۸
دهه ۶۰
۱۷
۳/۲۱
۴۰
دهه ۷۰
۲۳
۸/۲۸
۸/۶۸
دهه ۸۰
۲۳
۸/۲۸
۵/۹۷
دهه ۹۰
۲
۵/۲
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۹-۴: نمودار فراوانی سال شروع فعالیت کسب و کار

۱۰-۱-۱-۴ متغیر از والدین به ارث رسیدن کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی از والدین به ارث رسیدن کسب و کار را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر بوده که از این تعداد ۴۷ نفر بله و ۳۳ نفر خیر را انتخاب کرده اند.
جدول ۱۱-۴: توزیع فراوانی از والدین به ارث رسیدن کسب و کار
به ارث رسیدن کسب و کار
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
بله
۴۷
۸/۵۸
۸/۵۸
خیر
۳۳
۳/۴۱
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۱۰-۴: نمودار فراوانی به ارث رسیدن کسب و کار
۱۱-۱-۱-۴ متغیر شیب رشد تعداد کارکنان کسب وکار
جدول زیر توزیع فراوانی شیب رشد تعداد کارکنان کسب و کار را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر بوده که از این تعداد ۱۲ نفر کمتر از ۱-، ۳ نفر بین۱- و -۵/۰، ۱۲ نفر بین ۵/۰- و ۰، ۱۸ نفر ۰، ۸ نفر بین ۰ و ۵/۰، ۴ نفر بین ۵/۰ و ۱ و ۲۳ نفر بیشتر از ۱ را انتخاب کرده اند.
جدو
ل ۱۲-۴: توزیع فراوانی شیب رشد تعداد کارکنان کسب و کار
شیب رشد
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتر از ۱-
۱۲
۱۵
۱۵
بین ۵/۰-و ۱-
۳
۸/۳
۸/۱۸
۰
۱۸
۵/۲۲
۳/۵۶
بین ۰ و ۵/۰
۸
۱۰
۳/۶۶
بین ۵/۰ و ۱
۴
۵
۳/۷۱
بیشتر از ۱
۲۳
۸/۲۸
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۱۱-۴: نمودار فراوانی شیب رشد تعداد کارکنان کسب و کار
۱۲-۱-۱-۴ متغیر تعداد کارکنان در سال ۹۳
جدول زیر توزیع فراوانی تعدا کارکنان در سال ۱۳۹۳ را نشان میدهد. کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه ۸۰ نفر بوده که از این تعداد ۴۶ نفرکمتر از ۵ نفر، ۹ نفر بین ۵ تا ۹ نفر، ۱۳ نفر بین ۱۰ تا ۱۹ نفر، ۱۱ نفر بیشتر از ۲۰ نفر را انتخاب کرده اند.
جدول ۱۳-۴: توزیع فراوانی تعداد کارکنان در سال ۹۳
تعداد کارکنان
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
کمتر از ۵
۴۶
۵/۵۷
۵/۵۷
بین ۵ و ۹
۱۵
۵/۱۸
۳/۷۶
بین ۱۰ و ۱۹
۱۳
۳/۱۶
۵/۹۲
۲۰ و بیشتر از آن
۶
۵/۷
۱۰۰
کل
۸۰
۱۰۰

شکل ۱۲-۴: نمودار فراوانی تعداد کارکنان در سال ۹۳

۲-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
۱-۲-۴ بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت شناسی بر متغیرهای درونزا
جهت بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناسی بر متغیرهای”رسمی سازی و رشد کسب و کار” از آزمون T و آزمون ANOVA استفاده شده است. جهت بررسی تاثیرات متغیرهایی که اسمی دو بخشی هستند از آزمون T و جهت بررسی تاثیر متغیرهایی با بیش از دو بخش از ANOVA استفاده گردیده است. در ادامه گزارش مربوط به این تحلیل ارائه می گردد.
۱-۱-۲-۴ تحلیل تأثیر جنسیت بر متغیرهای درونزا
جنسیت یک متغیر اسمی دو بخشی است (۱- مرد و ۲- زن). برای مقایسه میانگین بین این دو گروه مستقل از آزمون T نمونههای مستقل استفاده شد. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
بین میانگین نمرات زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. H0: µ۱= µ۲
بین میانگین نمرات زنان و مردان تفاوت وجود دارد. H1: µ۱? µ۲
جدول ۱۴-۴: میانگین و انحراف معیار نمرات
متغیرهای درونزا
جنسیت
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
رسمی سازی
مرد
۷۴
۶۶۵۵/۲
۰۵۴۴۱/۱

زن
۶
۲۵۰۰/۳
۵۲۴۴۰/۰
رشد کسب و کار
مرد
۷۴
۲۱۶۲/۳
۹۹۵۹۹/۰

زن
۶
۴۵۸۳/۳
۳۴۵۵۲/۱

خلاصه آزمون T با فرض برابری واریانسها در جدول (۱۵-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه میفرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون سوم برای متغیر رسمی سازی (۱۸۵/۰ و رشد کسب و کار (۵۷۸/۰)، بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است. بنابراین با اطلاعات موجود فرض یک رد می گردد و می توان گفت بین میانگین نمرات زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول ۱۵-۴: خلاصه آزمون T
متغیرها
آزمون T نمونه‏های مستقل

تی (T)
درجه آزادی
درجه معناداری
انحراف میانگین
انحراف معیار
فاصله اطمینان ۹۵ درصد

سطح پایین
سطح بالا
رسمی سازی
۳۳۹/۱-
۷۸
۱۸۵/۰
۵۸۴۴۶/۰-
۴۳۶۶۴/۰
۴۵۳۷۴/۱-
۲۸۴۸۳/۰
رشد کسب و کار
۵۵۸/۰-
۷۸
۵۷۸/۰
۲۴۲۱۲/۰-
۴۳۳۸۱/۰
۱۰۵۷۶/۱-
۶۲۱۵۳/۰
۲-۱-۲-۴ تحلیل تأثیرسن بر متغیرهای درونزا
سن یک متغیر اسمی ۵ بخشی است (زیر ۳۰ سال، ۳۰ تا ۳۹ سال، ۴۰ تا ۴۹ سال و بالای ۵۰ سال). بنابراین برای نشان دادن تأثیر این متغیر بر متغیرهای درونزا باید از تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA) استفاده نمود، برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
میانگین متغیرهای درونزا در ردههای مختلف سنی با هم متفاوتند. H0: µ۱= µ۲= µ۳= µ۴= µ۵
میانگین متغیرهای درونزا در ردههای مختلف سنی با هم مشابهند. H1: µ۱? µ۲? µ۳? µ۴? µ۵
تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی ورشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این متغیرها برحسب گروههای مختلف سنی با هم مقایسه گردیده است.
جدول ۱۶-۴: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
۴۸۲/۵
۳
۸۲۷/۱
۷۵۹/۱
۱۶۲/۰

درون گروه
۹۴۹/۷۸
۷۶
۰۳۹/۱

کل
۴۳۰/۸۴
۷۹

رشد کسب و کار
بین گروه
۹۳۷/۱۰
۳
۶۴۶/۳
۹۱۱/۳
۰۱۲/۰

درون گروه
۸۵۶/۷۰
۷۶
۹۳۲/۰

کل
۷۹۳/۸۱
۷۹

خلاصه آزمون ANOVA در (جدول ۱۶-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه میفرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون آخر برای متغیر رسمی سازی (۱۶۲/۰) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است بنابراین با اطلاعات موجود فرض صفر را در این متغیر نمی توان رد کرد. اما مقدارخطای محاسبه شده برای متغیر رشد کسب و کار (۰۱۲/۰) است کوچکتر از آن است و چون این میزان از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) کمتر است، فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می گردد، بنابراین تفاوت میانگینها در این متغیر معنی دار است. با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت که:
میانگین رسمی سازی کسب و کار در گروههای مختلف سنی مدیران، تفاوت معناداری با هم ندارند.
میانگین رشد کسب و کار در گروههای مختلف سنی مدیران، تفاوت معناداری با هم دارند.
۳-۱-۲-۴ تحلیل تأثیر تحصیلات بر متغیرهای درونزا
تحصیلات یک متغیر اسمی چهار بخشی است (دیپلم و پایینتر، کاردانی، کارشناسی، کارشناسیارشد و بالاتر). برای مقایسه میانگین متغیرهای درونزا دربین این
۴ گروه مستقل از آزمون ANOVA استفاده شده است. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
میانگین متغیرهای درونزا در رده‏های مختلف تحصیلی با هم متفاوتند. H0: µ۱= µ۲= µ۳= µ۴
میانگین متغیرهای درونزا در رده‏های مختلف تحصیلی با هم متفاوتند. H1: µ۱? µ۲? µ۳? µ۴
تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی و رشد کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این متغیرها برحسب گروه‏های مختلف تحصیلی با هم مقایسه گردیده است.
جدول ۱۷-۴: خلاصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
اف (F)
درجه معناداری
رسمی سازی
بین گروه
۰۷۹/۵
۳
۶۹۳/۱
۶۲۱/۱
۱۹۱/۰

درون گروه
۳۵۲/۷۹
۷۶
۰۳۹/۱

کل
۴۳۰/۸۴
۷۹

رشد کسب و کار
بین گروه
۱۰۵/۸
۳
۷۰۲/۲
۷۸۶/۲
۰۴۶/۰

درون گروه
۶۸۸/۷۳
۷۶
۹۳۲/۰

کل
۷۹۳/۸۱
۷۹

خلاصه آزمون ANOVA در جدول (۱۷-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه می فرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون آخر برای متغیر رسمی سازی (۱۹۱/۰) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است. بنابراین با اطلاعات موجود فرض صفر را در این متغیر نمی توان رد کرد. اما مقدارخطای محاسبه شده برای متغیر رشد کسب و کار (۰۴۶/۰) است و چون این میزان از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) کمتر است، فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می گردد، بنابراین تفاوت میانگینها در این متغیر معنی دار است. با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت که:
میانگین رسمی سازی کسب و کار در گروههای مختلف تحصیلی مدیران، تفاوت معناداری با هم ندارند.
میانگین رشد کسب و کار در گروههای مختلف تحصیلی، تفاوت معناداری با هم دارند.
۴-۱-۲-۴ تحلیل تاثیر وضعیت تأهل مدیران بر متغیرهای درونزا
این متغیر اسمی ۲ بخشی است (۱- مجرد و ۲- متأهل). ). برای مقایسه میانگین بین این دو گروه مستقل از آزمون T نمونههای مستقل استفاده شد. برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.
بین میانگین نمرات مجردها و متأهل ها تفاوتی وجود ندارد. H0: µ۱= µ۲
بین میانگین نمرات مجردها و متأهل ها تفاوت وجود دارد. H1: µ۱? µ۲
جدول ۱۸-۴: میانگین و انحراف معیار نمرات
متغیرهای درونزا
تأهل
تعداد
میانگین
انحرافاستاندارد
رسمی سازی
مجرد
۳۲
۶۹۵۳/۲
۰۳۷۰۸/۱

متأهل
۴۸
۷۱۸۸/۲
۰۴۲۴۸/۱
رشد کسب و کار
مجرد
۳۲
۵۱۵۶/۳
۹۴۶۰۰/۰

متأهل
۴۸
۰۴۶۹/۳
۰۲۹۶۹/۱

خلاصه آزمون T با فرض برابری واریانسها در جدول (۱۹-۴) ارائه گردیده است. همانطور که ملاحظه میفرمایید، مقدار خطای محاسبه شده در ستون سوم برای متغیر رسمی سازی (۹۲۲/۰) بزرگتر از سطح خطای قراردادی (۰۵/۰) است بنابراین با اطلاعات موجود فرض یک رد می گردد اما برای متغیر رشد کسب و کار (۰۴۳/۰) کوچکتر از سطح خطای قراردادی است و فرض صفر رد می گردد، بنابراین با اطلاعات موجود با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت:
میانگین رسمی سازی کسب و کار مدیران مجرد و متأهل، تفاوت معناداری با هم ندارند.
میانگین رشد کسب و کار مدیران مجرد و متأهل، تفاوت معناداری با هم دارند.
جدول ۱۹-۴: خلاصه آزمون T
متغیرها
آزمون T نمونه‏های مستقل

تی (T)
درجه آزادی
درجه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *