توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه

روش اجرا، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش، شیوه اجرای پژوهش و چگونگی تحلیل داده‌ها و اطلاعات پرداخته خواهد شد.
۳-۱ مراحل اجرای طرح
۳-۱-۱ نوع مطالعه
این پژوهش از نوع بنیادی-کاربردی، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است.
۳-۱-۲ جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه
جامعهی آماری این پرسشنامه افراد ۱۸ تا ۴۰ سالهی فارسی زبان کل کشور که یک ماه پیش از آزمایش اتفاق استرس‌زای (در جدول توزیع استرس) خوشایند و ناخوشایند گزارش نکردند.
حجم نمونه
با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان ۰۵/۰ حجم نمونه _ و به این دلیل که حجم جامعه (افراد بزرگسال فارسی زبان که یک ماه اخیر اتفاق استرس‌زای خوشایند و ناخوشایند نداشتهاند، نامشخص می‌باشد _در بررسی این پژوهش ۳۸۴ نفر خواهد بود اما با نظر استاد راهنما و چون این پژوهش بر آن نیست تا تعمیمی صورت دهد و همچنین به علت طولانی بودن پرسشنامه و عدم همکاری بسیاری از افراد _ هر آزمودنی باید به ۵۸۲ کلمه و عنوان پاسخ میداد_ مطالعه در سطح کوچکی با ۱۴۳ آزمودنی مورد آزمون صورت گرفت.
۳-۱-۳ معیار های ورود به مطالعه
۱. افراد بین ۱۸ تا ۴۵ ساله
۲. افرادی که در منزل به فارسی تکلم می‌کند
۳. تا پیش از یک ماه گذشته اتفاق استرس‌زای (در جدول توزیع استرس) خوشایند و ناخوشایند گزارش ننموده باشند
۴. تمایل شخصی به شرکت در پژوهش داشته باشند
۳-۲-۳ ابزارهای پژوهش

نرم افزار سفارشی جستجوی اخبار News Crawler
نرم افزار جستجوی اخبار۳۸ توسط آزمایشگاه فناوری وب مشهد طراحی شد. این نرمافزار اخبار بازهی زمان اسفند ۹۱ را از ۶ خبرگزاری جمعآوری میکرد. سپس اخبار مشترک ۶ خبرگزاری در ۷ عنوان با استفاده از این نرم- افزار به دست آمد.
پرسشنامه SAM
پاسخ‌های هیجانی میتوانند حداقل با سه روش بررسی شوند، گزارش هیجانی، باز نمود روانی و کنش بیرونی رفتار که مشکل‌ترین بخش آن گزارش هیجانی است (لنگ۳۹، ۱۹۶۹). پرسشنامه خود ارزیابی آدمک از آن دسته پرسشنامه‌هایی است که توانسته، به عنوان پرسشنامه ای معتبر در سنجش این بخش استفاده گردد. این پرسشنامه توسط بردلی در این راستا برای هنجاریابی این پرسشنامه پژوهشی با هدف بررسی ویژگی‌های روان- سنجی آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک SAM به عنوان یک آزمون سنجش هیجان در ایران که توسط محمد علی نظری و همکاران (۱۳۹۱)، در دانشگاه تبریز انجام گرفته و با جامعه آماری دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز سال ۱۳۸۹ دریک مطالعه مقدماتی و یک مطالعه اصلی اجرا شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش SAM از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و در پژوهش‌ها و فعالیت‌های مورد نظر برای کاربرد پژوهشگران و متخصصان در ایران قابل استفاده است.
۳-۱-۴ مکان و زمان اجرای پژوهش
نرم افزار جستجوی اخبار، اسفندماه ۱۳۹۱ طراحی شد و انتخاب اخبار تا شهریور صورت گرفت. پس از تصویب طرح ادامهی کار از اردیبهشت ۹۳ فرایند نمونهگیری و تحلیل نتایج ادامه یافت.
در مورد مکان اجرای پرسشنامه‌ها به علت طولانی بودن_هر آزمودنی باید به۵۸۲ سؤال پاسخ میدادند_ به صورت مداد-کاغذی و امکان پر کردن در منزل در اختیار آزمودنیها که به صورت در دسترس انتخاب شدند بدون محدودیت زمانی قرار گرفت.
۳-۴ روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)
با استفاده از نرم افزار SPSS میانهی برانگیزانندگی، خوشایندی و غلبهی لغات هر ۶ خبرگزاری محاسبه شد. همبستگی اسپیرمن بین برانگیختگی-خوشایندی، خوشایندی-غلبه، برانگیختگی-غلبه این لغات محاسبه شد. کلمات هر عنوان خبری کنار هم قرار داده شد و از میانههای کلمات میانگین گرفته شد. از طرفی میانهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی عناوین هم به دست آورده شد. سپس همبستگی میان میانگین میانههای مجموع کلمات عناوین و میانهی عناوین محاسبه شد. در انتها از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر برای یافتن وضعیت در هر یک از تارنماهای داخل و خارج ایران استفاده شد. برای بررسی یکسانی واریانس برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی از آزمون کرویت موچلی، مجذور خی و شفرسیتی استفاده شد.
۳-۳ شیوهی اجرای پژوهش
ابتدا طراحی نرم افزار بر اساس سفارش پژوهشگر صورت گرفت و ۷ عنوان خبری از میان ۱۰ عنوان مطرح شده در ۶ خبرگزاری مذکور انتخاب شدند و کلمات آن‌ها استخراج شد با مشورت متخصص زبان شناس افعال اسنادی (است، بود، شد، گشت و گردید) حذف شدند و افعال به صورت مصدر به‌کاربرده شدند در نهایت فهرستی ۱۵۰ کلمهای از کلمات به کار رفته در عناوین با چیدمان تصادفی دارای کلمات تکراری به دست آمد که. با استفاده از آزمون SAM با طیف ۵ کلماتی به ۱۴۳ آزمودنی داده شد که احساس خود در برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی لغات را تخمین بزنند و پس از آن ۴۴ جملهی خبری به آزمودنیها توزیع شد که به همان صورت احساس خود در برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی عناوین تعیین کنند. در نهایت به دلیل عدم انتشار خبر توسط همهی این خبرگزاریها، ۳ عنوان خبری حذف شد و کلمات این ۴ خبرگزاری تحلیل شدند و نتیجه پژوهش در مورد ۴ خبرگزاری محاسبه شد.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

مقدمه
این پژوهش به «مطالعهی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه‌ی کلمات به کار برده شده در عناوین تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از ایران و رابطه‌ی آن با برانگیختگی و خوشایندی کل عنوان خبر» پرداخت.
در این فصل به توصیف و تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش پرداخته می‌شود. برای توصیف داده‌ها از جداول توزیع فراوانی، نمودار میلهای، میانه، میانگین، انحراف معیار و برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر، ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
۴-۱ . توصیف داده‌ها
شرکت کنندگان در این پژوهش ۱۴۳ نفر بودند. میانگین سن آن‌ها ۲۰/۲۹، انحراف معیار سن ۹۳/۴، حداقل سن ۲۱ سال و حداکثر ۴۳ سال بود.
۴-۱-۱ . جنسیت مخاطبان

نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان
با توجه به نمودار فوق،۹/۶۳ درصد مخاطبان زن و ۱/۳۶ درصد مرد بودند.

۴-۱-۲ .سطح تحصیلی شرکت کنندگان
جدول ۲-۴:توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان

نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان
با توجه به داده های جدول و نمودار فوق،۲/۱۷ درصد دیپلم و فوق دیپلم، ۱/۴۴ درصد مخاطبان لیسانس و ۳۵ درصد فوق کارشناسی ارشد و ۸/۲ دکتری بودند.

۴-۱-۳- قومیت شرکتکنندگان

نمودار ۳-۴: توزیع فراوانی قومیت مخاطبان

با توجه به نمودار فوق،۳/۷۱ درصد مخاطبان فارس، ۴/۱ درصد لر، ۳/۲۰ درصد ترک و ۰/۷ درصد قومیت‌های دیگر بودند.

۴-۲.سؤال‌های پژوهش
سؤال اول. کلمات به کار رفته در عناوین اخبار رسانههای مورد مطالعه، دارای چه مقدار برانگیختگی، خوشایندی و غلبه هستند؟
بر ای پاسخ به سؤال فوق میانه ومیانگین برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات محاسبه شد. نتایج در جدول زیر آمده است.

جدول ۱-۴: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی

نتایج بر حسب موضوع خبر به ۴ بخش زیر تقسیم شدهاند سپس ابتدا جداول نشانگر میانههای کلمات هر عنوان خبری بر حسب موضوع ارائه شده و سپس کلمات دارای برانگیختگی، خوشایندی و غلبهی منفی و مثبت و خنثی به صورت جداول متفاوت نشان داده شدند.
• انرژی هسته ای
• پاکستان
• کنیا
• سوریه
بی بی
سی
آمریکا در مورد عدم همکاری با آژانس به ایران هشدار داد/ نماینده ایران خواست‌های آژانس انرژی اتمی را ‘غیرقانونی’ دانست

وی ا آ
اژانس خواستار دسترسی فوری بازرسان به پارچین شد

رادیو
فردا
.اتحادیه اروپا مانع تراشی ایران را برسر بازرسی‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی غیرقابل قبول دانست

فارس
سخن‌پراکنی فرستاده آمریکا به آژانس در جلسه شورای حکام علیه ایران

رجا
آژانس باید درباره ی ادعای پارچین مدرک ارائه کند

مشرق
عباسی:آژانس‌ درباره پارچین مدرک ارائه‌کند

جدول۲-۴: میانههای کلمات عناوین مربوط به انرژی انمی ایران
تارنما
کلمات
برانگیختگی
خوشایندی
غلبه
بی بی سی
آمریکا
۳
۳
۳

عدم
۳
۳
۳

همکاری
۳
۴
۴

آژانس-انرژی اتمی
۳
۳
۳

ایران
۳
۵
۵

هشدار دادن
۳
۳
۳

نماینده
۲
۳
۳

خواست‌ها
۳
۳
۳

غیرقانونی دانستن
۴
۲
۳
وی ا ای

آژانس-انرژی اتمی
۳
۳
۳

خواستار
۳
۳
۳

دسترسی
۲
۳
۳

فوری
۳
۳
۳

بازرسان
۳
۳
۳

پارچین
۳
۳
۳
رادیوفردا

اتحادیه اروپا
۳
۳
۲

مانع تراشی
۳
۲
۳

بازرسی
۳
۳
۳

آژانس-انرژی اتمی-
۳
۳
۳

غیرقابل قبول دانستن
۴
۲
۲
فارس نیوز

سخن پراکنی
۴
۲
۲

فرستاده
۲
۳
۳

امریکا
۳
۳
۳

آژانس-انرژی اتمی-
۳
۳
۳

جلسه
۲
۳
۳

شورای حکام
۳
۳
۲

علیه
۳
۲
۳

ایران
۳
۵
۵
رجا نیوز

آژانس-انرژی اتمی
۳
۳
۳

باید
۳
۲
۳

ادعا
۳
۳
۳

پارچین
۳
۳
۳

مدرک
۳
۳
۳

ارائه کردن
۳
۳
۳
مشرق

عباسی
۳
۳
۳

آژانس
۳
۳
۳

پارچین
۳
۳
۳

مدرک
۳
۳
۳

ارائه کردن
۳
۳
۳

نمودار ۴-۴: میانه برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران
یافته های جدول ۴-۴ و نمودار ۴-۴ نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران حداقل و حداکثر در مخاطبان به ترتیب ۲ و ۴ بود. از آنجا که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، ۳ حد وسط طیف پنج گزینهای است. مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به انرژی هستهای ایران توسط هر چهار تارنما برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «نماینده» توسط بی بی سی، «دسترسی» توسط وی- او- آ، «فرستاده» و «جلسه» توسط فارس نیوز کمتر از حد متوسط بود. میزان برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «غیرقانونی دانستن» توسط بی بی سی، «غیرقابل قبول دانستن» توسط رادیو فردا، «سخن پراکنی» توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود.

نمودار ۵-۴: میانه خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران
چنانچه یافته های جدول ۴-۴ و نمودار ۵-۴ نشان می‌دهد، خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر
کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران توسط هر چهار تارنما خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «غیرقانونی دانستن» توسط بی بی سی، «غیرقابل قبول دانستن» و «مانع تراشی» توسط رادیو فردا، «علیه» و «سخنپراکنی» توسط فارس نیوز و «باید» توسط رجا نیوز کمتر از حد متوسط بود. میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «ایران» و «همکاری» توسط بی بی سی و «ایران» توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود.

نمودار ۶-۴: میانه غلبه کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران
چنانچه یافته های جدول ۴-۴ و نمودار ۶-۴ نشان می‌دهد، غلبه کلمات راجع به انرژی هستهای ایران در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود. بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات راجع به انرژی هسته ای ایران توسط هر چهار تارنما غلبه در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمات «اتحادیه اروپا» توسط رادیو فردا، «شورای حکام» و «سخن پراکنی» توسط فارس نیوز کمتر از حد متوسط بود. میزان غلبه مخاطبان نسبت به کلمات «ایران» و «همکاری» توسط بی بی سی و ایران توسط فارس نیوز بیشتر از حد متوسط بود.
جدول۳-۴: عناوین خبری با موضوع پاکستان
بی بی
سی
مسیحیان پاکستان خواهان تامین امنیت مقابل مسلمانان شدند

وی ا آ
۴کشته در اننفجار بمب در پاکستان

رادیو
فردا
معترضین در پاکستان حدود صد خانه متعلق به مسیحیان را به آتش کشیدند

فارس
کشتار شیعیان پاکستان نشانه هراس استکبار از اتحاد دنیای اسلام است

رجا
احمدی نژاد خواستار برخورد با عاملان کشتار شیعیان پاکستان شد

مشرق
احمدی‌نژاد کشتار شیعیان در پاکستان را محکوم کرد

جدول ۴-۴: میانه برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات راجع به پاکستان
تارنما
کلمات
برانگیختگی
خوشایندی
غلبه
بی بی سی
مسیحیان
۵
۱
۴

پاکستان
۲
۳
۲

خواهان
۳
۳
۳

تأمین
۳
۴
۳

امنیت
۳
۵
۵

مقابل
۳
۳
۳

مسلمانان
۳
۴
۳
وی ا آ

کشته
۵
۱
۴

انفجار
۵
۱
۳

بمب
۵
۱
۳

پاکستان
۲
۳
۲
رادیوفردا

معترضین
۴
۲
۳

پاکستان
۲
۳
۲

حدود
۳
۳
۳

خانه
۳
۵
۴

متعلق
۲.۵
۳
۳

مسیحیان
۲
۳
۲

به آتش کشیدن
۵
۱
۳
فارس نیوز

کشتار
۵
۱
۴

شیعیان
۲
۴
۳

پاکستان
۲
۳
۲

نشانه
۲
۳
۲

هراس
۴
۲
۳

استکبار
۴
۱
۳

اتحاد
۳
۵
۴

دنیا
۳
۳
۳

اسلام
۳
۴
۴
رجا نیوز

احمدی نژاد
۲
۳
۲

خواستار
۱
۳
۳

برخورد
۳
۳
۳

عاملان
۳
۳
۳

کشتار
۵
۱
۴

شیعیان
۲
۴
۳

پاکستان
۲
۳
۲
مشرق

احمدی نژاد
۲
۳
۲

کشتار
۵
۱
۴

شیعیان
۲
۴
۳

پاکستان
۲
۳
۲

محکوم کردن
۴
۲
۳

نمودار ۷-۴: میانه برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان
۱- چنانچه یافته های جدول ۵-۴ و نمودار ۷-۴ نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *