جرأت ورزي و اهداف آن

دانلود پایان نامه

جرأت ورزي

جرأت ورزي، يعني دفاع از حقوق خود و بيان افكار و احساسات خويش كه به شيوه مستقيم، صادقانه و مناسب انجام شود. افراد جرأت­ورز براي خود و ديگران احترام قائل هستند. آنان منفعل نيستند و ضمن اين كه به خواسته ها و نيازهاي ديگران احترام مي­گذارند، اجازه نمي دهند ديگران از آنها سوء استفاده كنند و به شيوه ماهرانه با آنان ارتباط برقرار كنند. ولپی[1] (2002)، رفتار جرأتمندانه یک اظهار بیان مناسب هیجانات واحساسات به جز (اضطراب) نسبت به دیگري می باشد وجود چنین رفتاري موجب می شود که فرد احساسات و هیجانات خود را در برابر رفتار دیگران، بدون ترس و به شکل صحیح ابراز کند. دانش آموزاني كه جرأت ورز هستند و از عزت نفس بيشتري برخوردارند، به توانايي هاي خود اطمينان دارند و براي رسيدن به موفقيت حداكثر تلاش خود را به كار مي گيرند و سپس با اسناد اين موفقيت به قابليت هاي خويش بر عزت نفس خود مي افزايند. توجه داشته باشید كه جرأت­ورزي و پرخاشگری از یكدیگر متمايزند. پرخاشگر بودن به معنی دفاع از حقوق خود به شيوه اي خصمانه است كه فرد سعي مي كند نيازها وخواسته هاي خود را از طريق غالب شدن، توهين و تحقير ديگران برآورده كند كه در اين ميان براي حقوق و خواسته ديگران اهمّيّتي قائل نيست(باقر غباري بناب و دكتر حجازي[2]، 1386).

براي درك بيشتر تفاوت جرأت ورزي (حدّ وسط برخورد منفعلانه و پرخاشگري) با هر يك از رفتار انفعالي و پرخاشگرانه به مثال هاي زير دقّت نماييد:

فردي در صف خريد مي خواهد خودش را جلوي شما جا بزند و مي گويد: اجازه مي دهيد زودتر از شما خريد كنم؟ من عجله دارم. پاسخ انفعالي: خيلي خوب؛

پاسخ پرخاشگرانه: آهاي، مي خواهي چه كار كني، برو آخر صف بايست؛

پاسخ همراه با جرأت ورزي: متأسفم، نمي توانم، من هم عجله دارم.

 

2-2-1- هدف هاي جرأت ورزي                                                                                                                                                                                                                                                  

در مهارت جرأت ورزي، هدف تغيير در خود فرد است نه تغيير در ديگران تا بتواند نيازها، احساسات و افكار خود را ابراز كرده و از آسيب هاي احتمالي در امان بماند. بدين معنا كه گاهی ممكن است فرد عليرغم استفاده از رفتارهاي جرأت مندانه به خواسته های خود نرسد، ولي از اين كه جواب منفي داده شود، نا اميد     نمی شود و درخواست جرأت مندانه خود را از شخص ديگري مي نمايد تا به حل مشكل دست يابد.

2-2-2- فواید جرأت آموزی

ابراز وجود به انسان احساس خودکارآمدی[3] و کنترل درونی می بخشد و این احساسات نیز در روابط متقابل با دیگران، اعتماد به نفس، و عزت نفس ما را تقویت می کند. به نظر می رسد که قاطعیت و ابراز وجود، سبب افزایش عزت نفس، اعتماد به نفس، ارتباطات بین فردی، کامل شدن شخصیت وافزایش احساس تسلط فرد بر خود (خود کنترلی) می شود(محبوبی، شریفی درآمدی، 1391).

1- Wolpi

[2] -D.r Bnab & Hejazi

[3] – efficacy