جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

نمونه مشخص شد. در ادامه با بهره گیری از پرسشنامه و جداول اندازه گیری اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل ۳۲ نفر از قهرمانان مرد ایران بوده که در حال حاضر عضو تیم ملی کاراته کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند که میانگین سنی آنان در کاتا ۵۴/۳ ± ۲۵ سال و در کومیته ۱۱/۲ ± ۰۵/۲۳ سال می باشد. در بخش اول به تعداد ۱۲ نفر کاراته‌کاهای مرد قهرمان در قسمت کاتا و در بخش دوم به تعداد۲۰ نفر کاراته کاهای مرد قهرمان در قسمت کومیته آزمودنی های پژوهش را تشکیل می دهند.

۳-۴ نمونه آماری
در بخش اول و دوم نمونه آماری منتج از جامعه آماری که به صورت کل شمار تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند، که شامل ۱۲ نفر دربخش کاتا و۲۰ نفر در بخش کومیته، مجموعا ۳۲ نفر به عنوان آزمودنی شرکت نمودند. لازم به ذکر است که عدم تساوی تعداد نفرات کاتا و کومیته در اردوی تیم ملی به این دلیل است که، مسابقات کومیته در پنج وزن (۶۰-، ۶۷-، ۷۵-، ۸۴-، ۸۴+) در بخش انفرادی و هفت نفر در بخش تیمی، مجموعا دوازده نفر برگزار می گردد. اما مسابقات کاتا با یک نفر در بخش انفرادی سه نفر در بخش تیمی، مجموعا چهار شرکت کننده انجام می شود. به همین خاطر همیشه تعداد ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی در بخش کومیته، از تعداد ورزشکاران دعوت شده در بخش کاتا بیشتر می باشد. این افراد پس از شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و کسب مقامهای اول و دوم و یا به تشخیص مربیان تیم ملی به اردوی آماده سازی دعوت گردیده بودند. با هماهنگی فدراسیون کاراته و کسب مجوز انجام تحقیق، این افراد که مجموعا ۳۲ نفر بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب و تحقیق روی آنها انجام شد. در ابتدا اندازه گیری های پیکرسنجی با استفاده از ابزارهای استاندارد و بکارگیری روش های اندازه گیری انجمن بین المللی پیشبرد پیکرسنجی ورزشی (ISAK) صورت پذیرفت و سپس آزمون شخصیت با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه (NEO)انجام گردید.
۳-۵ متغیرهای تحقیق
متغیرمستقل: قهرمانان کاراته کای مرد در بخش کاتا و کومیته.
متغیر وابسته: ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کای مرد در بخش کاتا و کومیته.

۳-۶ پارامترها (شاخص ها) و ابزارهای اندازه گیری اطلاعات
۳-۶-۱ پارامترها (شاخص ها) و ابزارهای اندازه گیری پیکرسنجی
۳-۶-۱-۱ پارامترهای پیکرسنجی
با استفاده از ۲۳ شاخص قابل اندازه گیری مطابق با شاخص های استاندارد انجمن بین المللی پیشبرد پیکرشناسی ورزشی (ISAK) شاخص های ذیل در این تحقیق مورد اندازه گیری قرار می گیرد(صادقی و همکاران،۱۳۹۲).
۱- وزن
شامل اندازه گیری وزن کل بدن می باشد.
۲- طول قد و طول اندام ها
شامل اندازه گیری قد ایستاده و قد نشسته، طول بازو، ران و ساق پا.
۳- پهنای اندام ها
شامل اندازه گیری پهنای آرنج و اپی کندیل ران.
۴- محیط اندام ها
شامل اندازه گیری محیط بازو در حالت استراحت، بازو در حالت انقباض، ساعد، مچ دست، کمر، لگن، ساق پا و مچ پا.
۵- چین پوستی
شامل اندازه گیری چین پوستی پشت بازو، جلو بازو، تحت کتفی، فوق خاصره ای، شکم، ران و پشت ساق پا

۳-۶-۱-۲ ابزارهای اندازه گیری پارامترهای پیکرسنجی
۱- متر نواری
در این پژوهش با استفاده از متر نواری لاستیکی ساخت کشور چین با حساسیت یک میلیمتر، میزان قد، طول اندام ها، محیط اندام های آزمودنی ها اندازه گیری شد.
۲- قد سنج دیواری
قد سنج دیوار با مارک سکا۱۱۰ ساخت کشور آلمان برای اندازه گیری قد ایستاده و نشسته مورد استفاده قرار گرفت.
۳- ترازوی دیجیتال
برای اندازه گیری وزن (کیلوگرم) آزمودنی ها از ترازوی دیجیتال ساخت کشور آلمان با دقت ده گرم استفاده شد.
۴- کالیپر
برای اندازه گیری میزان چربی زیر پوستی (میلی متر) آزمودنی ها در این پژوهش از کالیپر با مارک میکوث۱۱۱ از کشور ژاپن با حساسیت ۰۵/۰a? استفاده شد.
۵- کالیپر استخوانی
در این پژوهش از کالیپر استخوانی با مارک میکوث ساخت کشور ژاپن با حساسیت، قطر۰۵/۰ a?(سانتیمتر) برای اندازه گیری اندام های آزمودنی ها شد.
۶- جعبعه پیکرسنجی
از جعبه پیکرسنجی به ارتفاع ۳۵ سانتیمتر برای کمک به اجرای تکنیک های پیکرسنجی مورد استفاده قرارد گرفت.
۷- جداول و چک لیست‌ها
از جداول و چک لیست‌ها ی محقق ساخته جهت استخراج و ثبت داده ها استفاده شد (جدول۳-۱).

جدول ۳-۱ اندازه‌های پیکرسنجی
اندازه‌های بدنی
محل اندازه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری
واحد
وزن
کل بدن
ترازوی دیجیتال
کیلو گرم

طول
قد ایستاده
قد سنج دیواری
سانتیمتر

قد نشسته
قد سنج دیواری
سانتیمتر

طول بازو
متر نواری
سانتیمتر

طول ران
متر نواری
سانتیمتر

طول ساق پا
متر نواری
سانتیمتر
پهنا
آرنج
کالیپر استخوانی
سانتیمتر

اپی کندیل ران
کالیپر استخوانی
سانتیمتر

محیط
بازو در حالت استراحت
متر نواری
سانتیمتر

بازو در حالت انقباض
متر نواری
سانتیمتر

ساعد
متر نواری
سانتیمتر

مچ دست
متر نواری
سانتیمتر

کمر
متر نواری
سانتیمتر

لگن
متر نواری
سانتیمتر

ساق پا
متر نواری
سانتیمتر

مچ
پا
متر نواری
سانتیمتر

چین پوستی
سه سر بازو
کالیپر
میلیمتر

دو سر بازو
کالیپر
میلیمتر

تحت کتفی
کالیپر
میلیمتر

فوق خاصره ای
کالیپر
میلیمتر

شکم
کالیپر
میلیمتر

ران
کالیپر
میلیمتر

پشت ساق پا
کالیپر
میلیمتر

۳-۶-۳ پارامترها و ابزارهای اندازه گیری شخصیت

۳-۶-۳-۱ پارامترهای شخصیتی (حیطه‌ها و جنبه‌های شخصیت)
۱- روان آزرده گرایی(عصبیت)
شامل اضطراب، خصومت، افسردگی، کم رویی، شتاب زدگی و آسیب پذیری می باشد.
۲- برون گرایی شامل گرم بودن، معاشرتی بودن، ابراز وجود، فعال بودن، هیجان خواهی، هیجان مثبت می باشد. ۳- گشودی شامل تخیل، زیبا پسندی، احساسات، کنش ها، ایده ها و ارزش ها می باشد.
۵- موافق بودن شامل اعتماد، رک گویی، نوع دوستی، همراهی، تواضع و دل رحم بودن می باشد. ۵- با وجدان بودن شامل کفایت، نظم، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت، خویشتن داری و محتاط در تصمیم گیری می باشد(جدول ۳-۲)(آشتیانی،۱۳۹۰).

جدول ۳-۲ حیطه‌ها و جنبه‌های شخصیت طبق نسخه NEO
حیطه ها
جنبه ها
روان آزرده گرایی
اضطراب، خصومت، افسردگی، کم رویی، شتاب زدگی و آسیب پذیری
برون گرایی
گرم بودن، معاشرتی بودن، ابراز وجود، فعال بودن، هیجان خواهی، هیجان مثبت
گشودگی
تخیل، زیبا پسندی، احساسات، کنش ها، ایده ها و ارزش
مواق بودن
شامل اعتماد، رک گویی، نوع دوستی، همراهی، تواضع و دل رحم بودن
باوجدان بودن
کفایت، نظم، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت، خویشتن داری و محتاط

۳-۶-۲-۲ ابزار اندازه گیری پارامترهای شخصیت
برای بررسی حیطه ها و جنبه های شخصیتی کاراته کاها از فرم کوتاه شده پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI112 استفاده شد.این فرم دارای ۶۰ سئوال می باشد.
۳-۶-۲-۳ روش امتیاز گذاری
در هرسؤال آزمودنی نمره صفر تا چهار را احراز می کند. هریک از سؤالات نشان دهنده یکی از پنج حیطه روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن است. هر یک از عوامل ۱۲ سؤال مقیاس را پوشش می دهند(جدول ۳-۳) پاسخ سؤالات به صورت کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملا موافقم می باشد. در کل آزمودنی در هر مقیاس نمره ای از صفر تا ۴۸ کسب می کند. در حیطه اول مجموع نمرات پایین ولی در مابقی حیطه ها نمره بالا بهنجار تشخیص داده می شود(فتحی آشتیانی،۱۳۹۰).

جدول ۳-۳ شماره سوالات مربوط به هر حیطه
حیطه ها
شماره سؤالات
روان آزرده گرایی
۱، ۶، ۱۱، ۱۶، ۲۱، ۲۶، ۳۱، ۳۶، ۴۱، ۴۶، ۵۱، ۵۶
برون گرایی
۲، ۷، ۱۲، ۱۷، ۲۲، ۲۷، ۳۲، ۳۷، ۴۲، ۴۷، ۵۲، ۵۷
گشودگی
۳، ۸، ۱۳، ۱۸، ۲۳، ۲۸، ۳۳، ۳۸، ۴۳، ۴۸، ۵۳، ۵۸
موافق بودن
۴، ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۴، ۲۹، ۳۴، ۳۹، ۴۴، ۴۹، ۵۴، ۵۹
با وجدان بودن
۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵
۳-۶-۲-۴ روایی و پایایی پرسشنامه شخصیت
در خصوص اعتبار پرسشنامهNEO-FFI نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس های این پرسشنامه همسانی درونی خوبی دارند، کاستا و مک کرا (۱۹۹۲) ضریب آلفای کرونباخ بین ۶۸/۰ (برای موافق بودن) تا ۸۶/۰ (برای روان آزردگی ) را گزارش کردند. نتایج مطالعه مورادیان و نزلک۱۱۳ (۱۹۹۵) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ روان آزرده گرایی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتیب عبارت است از ۸۴/۰، ۷۵/۰، ۷۴/۰، ۷۵/۰و ۸۳/۰. در ایران توسط گروسی(۱۳۷۷) هنجاریابی شده است. همچنین در تحقیق ملازاده (۱۳۸۳) نیز مجددا هنجاریابی شد مک کرا و کاستا (۱۹۸۹) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شده NEO با فرم کامل آن ۱۱۴NEO-PI-Rمطابقت کاملی دارد (فتحی آشتیانی، ۱۳۹۰). در زمینه روایی همزمان این پرسشنامه و پرسشنامه نشانگر ریخت مایرز بریکز، پرسشنامه چند جنبه ای شخصیتی مینه سوتا، پرسشنامه تجدید نظر شده کالیفرنیا، بررسی مزاج گلفورد و زاکرمن، فهرست رگه ها و مقیاس رگه بین فردی رابطه بالایی گزارش شده است (ملازاده،۱۳۸۱). همچنین با بهره گیری از نظرات اساتید راهنما، مشاور و برخی متخصصان این حوزه روایی پرسشنامه به شکل صوری مورد تایید قرار گرفت، و در ادامه تعداد۳۰ عدد پرسشنامه بین شرکت کنندگان مسابقات قهرمانی کشور(جایزه بزرگ) قبل از پرسشنامه اصلی توزیع و پس از جمع آوری با استفاده از آلفای کرونباخ، همبستگی درونی شاخص ها سنجیده شد و پس از اطمینان از پایایی مناسب ابزار، برای گردآوری اطلاعات از آن استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ شاخص های روان رنجورخویی، برونگرایی، انعطاف پذیری، سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب ۸۳، ۹۲، ۸۸، ۹۴، ۷۹ درصد به دست آمد، مقدار آلفای کرونباخ مورد تأیید و قابل قبول۷۰/۰ می باشد، از این رو شاخص ها و متغیرهای تحقیق، از پایایی لازم برای سنجش برخوردارند.

۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات
۳-۷-۱ هماهنگی های مربوط به جمع آوی اطلاعات
برای اجرای مراحل اداری تحقیق و هماهنگی های لازم با مسئولین ذیربط، در ابتدا محقق در خواست حضور در اردوهای تیم ملی را به صورت کتبی به فدراسیون ارائه داد، پس از موافقت مسئولین
فدراسیون و اخذ مجوز لازم، با هماهنگی مربیان تیم ملی محقق در زمان مقرر در محل تشکیل اردوهای تیم ملی حضور یافت. محقق قبل از شروع نمونه گیری ابتدا برای تمام آزمودنی ها ( قهرمانان حاضر در ا ردوی تیم ملی) توضیح و تشریح موضوع و اهداف تحقیق را بیان نمود. سپس با اخذ رضایت نامه کار تحقیق آغاز گردید.
۳-۷-۲ روش اجرای پژوهش
برای اجرای پژوهش توضیحاتی به صورت جلسه توجیهی در مورد نحوه اجرای اندازه گیری ها، محرمانه بودن اطلاعات آزمودنی ها و همچنین اینکه نتایج تحقیق ارتباطی به انتخاب یا عدم انتخاب آنان در تیم ملی نخواهد داشت داده شد. سپس پرسشنامه اطلاعات فردی بین آزمودنی ها توزیع گردید و با امضاء نمودن آن رضایت خود را اعلام نمودند. پرسشنامه محقق ساخته شامل نام و نام خانوادگی، سن، سابقه فعالیت ورزشی در کاراته، سابقه عضویت در تیم ملی کاراته (کاتا یا کومیته) بود. سپس با هماهنگی مربیان تیم ملی ابتدا اندازه گیری های مربوط به بخش پیکرسنجی با استفاده از وسایل و روش های استاندارد با کمترین خطا انجام و در جداول مربوطه که قبلا تهیه گردیده بود ثبت شد. در بخش پرسشنامه شخصیت مجددا با هماهنگی مربیان تیم ملی پس از استرحت آزمودنی ها محقق اقدام به انجام این مرحله از تحقیق نمود. سپس اطلاعات آزمودنی ها به تفکیک گروه کاتا و کومیته و پیکرسنجی و شخصیت ابتدا بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی توصیف شد. سپس جهت بررسی تفاوت بین ویژگی‌های پیکرسنجی وشخصیتی از مدل آماری t برای گروه های مستقل استفاده گردید، ضمناً از آزمون اسمیرونف – کلموگروف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع و آزمون لوین جهت بررسی تجانس واریانس مورد استفاده قرار گرفته شده است. سطح معنا داری نیزبرای تمام محاسبات (۰۵/۰p ) در نظر گرفته شد، همچنین انجام عملیات آماری توسط نرم افزار spss19 انجام گردید.

۳-۷-۳ جمع آوری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی
جمع آوری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی توسط جداول و چک لیست ها پس انجام اندازه گیری ها صورت گرفت، اما قبل از شروع کار با هماهنگی مربیان تیم ملی، مقرر شد تا اندازه گیری ها و جمع آوری اطلاعات مربوط به پیکر سنجی صبح و قبل از شروع تمرینات و با بدنی خشک انجام شود تا طبق دستورالعمل های استاندارد با حد اقل خطا اندازه گیری ها صورت پذیرد. ضمنا به جهت اطمینان آزمودنی از محرمانه بودن اطلاعات پیکر سنجی، تاکید گردید نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی روی جداول نمی باشد فقط خواسته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *