خودآسیب‌رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرونی

دانلود پایان نامه

تنها تو یه تحقیق رفتارای خودآسیب رسانی در نوجوانان دختر تهران بررسی شده بود. یافته ها نشون داد در نمونه 350 نفری دختران دوم و سوم دبیرستان، گسترش یه ساله رفتارای خودآسیبی، شامل بریدن، سوزوندن، کتک زدن خود، کوبیدن سر به دیوار، فرو کردن سوزن در بدن، حکاکی روی بدن و زخم کردن پوست، 17 درصد بود و 11 درصد اونا بیشتر از یه بار در سال مرتکب این رفتارها شده بودن. در این تحقیق، احساس تنهایی و دلبستگی ناایمن پیش بینی کننده­های رفتارای خودآسیب­رسان بودن (پیوسته گر،1392). در چار تحقیق، موضوع خودکشی نوجوانان بررسی شده (همتی، علم اموز، پناغی،1381، محمد­خانی، 1381،محرابی، شیخ، 1392 ،نجفی، احمدی جویباری، مرادی نظر، ایزدی،1391). در نوجوانان ایلامی، گسترش افکار شدید خودکشی 4/21 درصد و زیادی سابقه اقدام به خودکشی 7 درصد گزارش شده (همتی، دانش آموز،پناغی،1381)، در حالی که گسترش افکار خودکشی در دختران مناطق پرخطر خودکشی در ایران، شامل کرمانشاه، ایلام و همدان، 7 درصد و گسترش اقدام به خودکشی در این مناطق 5 درصد محاسبه شده (محمد­خانی، 1381). عوامل خطری که در تحقیق­های مربوط به خودکشی نوجوانان در ایران شناسایی شده عبارتند از: سابقه مشکل های روانپزشکی، داشتن سابقه اقدام به خودکشی در بستگان، از دست دادن افراد محبوب در زندگی، شروع زودهنگام رابطه با جنس مخالف، مشکلات تحصیلی، ترک تحصیل و اختلاف خانوادگی.

  1. 1. functional analysis of behavior
  2. 2. experiential avoidance