خود تنظیمی رو می تونین بیاموزین

دانلود پایان نامه

3. خود سنجی:
خودسنجی یعنی بررسی چگونگی پیشرفت یادگیری به وسیله خود یادگیرنده، هر چند که از نظر معلمان درباره ی پیشرفت یادگیرندگان خیلی ارزشمنده، اما میشه به یادگیرندگان یاد داد، تا خودشون هم درباره ی کاراشون داوری کنن. کمک به علم آموزا واسه انجام خودسنجی معتبر، طبق مشاهدات شخصی، مهم ترین وظیفه ی وابسته به آموزش و پرورش رودرروی معلمانه.