دانلود پایان نامه:بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه

عنوان : بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل

عنوان پایان نامه :

بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل

استاد راهنما:

 دانشجو:

سال تحصیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه و طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..2

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………4

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………5

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..5

حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….6

تعریف وازه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………6

مبانی نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………7

اهمیت کار و تامین اجتماعی در اسلام……………………………………………………………………………………………………….8

اهمیت کار ومعیشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………………….9

اهمیت کار در پیشرفت فردی……………………………………………………………………………………………………………………9

اهمیت کار در توسعه اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………..10

اهمیت کار در توسعه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….10

مروری بر مفاهیم نظری اقتصاد غیررسمی………………………………………………………………………………………………..10

تعریف و تقسیم بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..10

علل ایجاد بخش غیررسمی ……………………………………………………………………………………………………………………12

عوامل ناشی از تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………………13

نحوه پیدایش واژه غیررسمی…………………………………………………………………………………………………………………..15

بخش غیررسمی ،مفهوم و جایگاه آن……………………………………………………………………………………………………….18

اشتغال زنان در بخش غیررسمی …………………………………………………………………………………………………………….19

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………19

جمع بندی پژوهش ها……………………………………………………………………………………………………………………………23

مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

روش شناسی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………25

محدوده پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………26

جامعه آماری و نمونه آماری و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………….26

ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………..26

روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………27

تجزیه  و تحلیل داده ها ،نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………..29

نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………………………………………………………………40

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………40

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

مقدمه:

اقتصاد غیررسمی دردهه های اخیر از مسائل مهم جامعه شناسان و اقتصاددانان و جغرافی دانان و برنامه ریزارن را به خود جلب کرده است .نیروی کار در بخش غیررسمی یک ذخیرۀ عظیم را تشکیل می دهد. این نیروی عظیم می تواند در شرایط رونق جذب بخش مدرن اقتصاد شده،به رشد کمک نماید و خود نیز ازمزایای شرایط رونق بهره مند گردد و البته در شرایط رکود نیز همچنان در بخش غیررسمی فعالیت بنماید. اما این موضوع از نظر اجتماعی چندان ساده نیست. وجود تعداد زیادی از مردم فقیر، که در پی یافتن کاری روزانه هرچند با مزد کم به میدان های شهرها می آیند علامت هشداری است برای برنامه ریزان و دولتمردان جامعه. زیرا اینان در شرایطی بسیار سخت به تولید کالا و خدمات می پردازند بدون آنکه فعالیت آنها به رسمیت شناخته شود. هم چنین فعالیت این گروه در آمارهای رسمی به ثبت نمی رسد، اینان از حمایت قانون برخوردار نیستند، تحت پوشش بیمه نمی باشند و خود و خانواده هایشان در بدترین شرایط زندگی می کنند. حسن این گروه هنوز آن است که به بزه های اجتماعی روی نیاورده اند و حاضرند هر چند سخت اما شرافتمندانه کار کنند. در کشور جمهوری اسلامی ایران، شهرهای زیادی وجود دارد که گروهی از این نوع کارگران را هر روز به نمایش می گذارند.(حقانی ،1384)

بیان مساله:

امروزه یکی از مهم ترین مشکلات مورد توجه جوامع و اقتصادهای در حال توسعه مشکل بیکاری می باشد. برای مقابله با این مشکل دولت ها اقدامات مختلفی انجام داده و می دهند. اما در کنار بیکاری ، وجود تعداد قابل توجهی نیروی کار که به طور غیر رسمی و بدون حمایت کار می کنند از نظر پنهان نمی باشد. این گروه از کارگران با کارهای روزانه ، اتفاقی و ناپایدار درآمد اندکی را کسب می نمایند تا معیشت فعلی خود را به سختی بگذرانند و هیچ امیدی برای بهبود وضع خود در آینده ندارند.سامان دادن این ذخیرۀ نیروی کار علاوه بر تأمین معیشت فعلی، می تواند امید به زندگی بهتر در آینده را نیز به آنها نوید دهد اما قبل از هر گونه اقدامی داشتن اطلاعات درست از ویژگیهاو وضعیت این گروه ضروری می باشد. (حاجی زاده ،1377) برخی از فعالیتهای اقتصادی خارج از مداررسمی اقتصاد و کنترلهای دولتی و قوانین و مقرررات تنظیم کننده روابط اقتصادی شکل می گیرد که در اقتصاد غیررسمی جای دارند.این فعالیتها در این بخش بدلیل نیاز نداشتن به تخصص و مهارت  سوادو آزادی ورود و خروج  برای افراد بیسواد وکم تخصص جذابیت خاصی دارد. توجه به بخش غیررسمی از این نظر اهمیت دارد که نه تنها این مفهوم بازتاب دوگانگی در ساختار اشتغال و بخش اقتصادی است بلکه بیانگر دوگانگی در زمینه های مختلف شهری و رسوایی منطقه ای ،قومی ،فرهنگی ،جنسی، تحصیلی و اجتماعی است بخش غیررسمی در مقابل بخش رسمی و گاه بعنوان مکمل ان در نظر گرفته میشود و در جوامع مختلف نقش های متفاوتی ایفا می کند .مشاغل غیررسمی بخشی از ساختار اشتغال کشور را تشکیل ی دهد.مشاغل غیر رسمی به توزیع مجدد درامد،تضعیف فقر،فشار برقشر کم درآمد شهری کمک نماید.مشاغل غیررسمی محل جذب آسیب پذیریترین قشر جامعه و محیطی مناسب برای شیوع آسیبهای اجتماعی است در واقع مشاغل غیررسمی تلاشی است برای رهایی از فقراقتصادی. بخشی از فعالیتهای این بخش غیر قانونی است و بخش عمده ای با امکانات کم و فضای کم انجام می گیرد(جمالی،1389).مشاغل غیررسمی به معنی مشاغل غیرقانونی نیست بلکه فعالیتهای متداولی است که در زیر چتر حمایت قانون قرار ندارد و امکان دریافت تسهیلات نداردکه فعالان رسمی دارند.نه تنها مشاغل غیررسمی کاهش نیافته است بلکه در بسیاری از کشورها رشد کرده است و در جاهایی ظاهر شده است که انتظار آن نمی رفت (چن،2007).شواهد نشان می دهد  كه سهم قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی ایران در بخش غیررسمی انجام می شود. حضور گسترده بخش غیررسمی به این معناست كه درجه فعالیت های اقتصادی از برنامه ها و سیاست های دولت و قدرت اعمال نظارت دولت، پایین است و نتیجه آن نیز عدم تحقق سیاست های اقتصادی دولت یا انحراف آنها از نتایج مورد نظر است. در عین حال،بخش مهمی از فعالیت های بخش غیررسمی، قانونی و قابل ارتقا به سمت رسمی شدن هستند و تنها وجود برخی قوانین، روش ها، تبعیض ها یا ناكارایی های اداری دولت آن فعالیتها را به سمت بخش غیررسمی سوق داده است. رسمی شدن فعالیت های اقتصادی به منزله نظارت پذیر و سیاست پذیر شدن آنها و پیدایش منابع جدید مالیاتی برای دولت است. بخش غیررسمی، بخشی خودمختار است كه به سادگی می تواند مانع تحمیل سیاست های دولت بر خود شود.(رنانی ،1390)

ضعف زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی در منطقه و بروز خشکسالی و سیل نقاط روستایی افرا را مجبور به ترک روستاو گسیبل به سمت شهر زابل نموده است این افراد امیدی به جذب  در  بخش رسمی را ندارند و در بخش غیر رسمی جذب میشوند که موقعیت مرزی زابل ،خشکسالی ،مهاجرین افغان عوامل آن  است که باعث مشکلاتی از جمله راه بندان ،ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی و خرید و فروش اجناس غیر مجاز شده است. در این پژوهش ویژگی های مشاغل غیررسمی شهر زابل را بررسی می کنیم.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

کار، شغل، درآمد و دسترسی به تأمین شرافتمندانه نیازهای انسانی مورد تأکید همۀ ادیان آسمانی و مکاتب بشری بوده است. بخش عمده ای از مبارزه پیامبران و مصلحان دینی در طول تاریخ، نجات مردم از دست شرایط سخت و ناملایم حاکم بر زندگی آنها بوده است. مکاتب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشری نیز همگی در پی رساندن بشر به وضع مطلوب زندگی بوده اند. اقتصاد سرمایه داری، متمرکز و… به دنبال حداکثر کارایی برای زندگی بوده اند و در نهایت خود را آنگونه تعدیل نموده اند که حق داشتن حداقل های غذا، پوشاک، مسکن،آموزش، تفریح، بهداشت و درمان و … برای همگان امروزه اصلی پذیرفتنی شده است. در این میان تأمین کار و شغل مناسب که بتواند نیازهای مادی و معنوی انسان را تأمین نماید مورد توجه قانونگذاران و دولتمردان همۀکشورها می باشد. با این وجود در بسیاری از کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه این مطلوب حاصل نشده است. در کشور ما نیز مشکل بیکاری همچنان گریبانگیر اقتصاد و جامعه است. همراه با مشکل بیکاری، نبود سیستم مناسب تأمین اجتماعی، تحمل بیکاری را برای مردم بسیار سخت نموده تا جایی که افراد بیکار برای تأمین معیشت حاضر می شوند تن به هر نوع کاری بدهند.(علافر،1379)در برخی از مطالعات تجربی رابطۀ بین بیکاری و بزه های اجتماعی از قبیل سرقت، قتل، فحشا،قاچاق مواد مخدر و … مثبت و مستقیم نشان داده شده است. با این حال تعداد زیادی ازنیروی کار وجود دارند که با وجود مشکلات سخت معیشتی، مرتکب بزه نشده و برای تأمین حداقل های مورد نیاز زندگی خود و خانواده به میادین کار مراجعه نموده و در شرایط بد حاضر به کار هستند. اما بسیاری اوقات شانسی برای یافتن کار نداشته و بعد از یک روز خسته کننده بدون کار و درآمد راهی محلهای سکونتشان و نه لزوماً خانه هایشان می شوند. این افراد جزیی ازنیروی کار شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد هستند که این مفهوم دروجود نیروی کار عرضه شده در میادین غیررسمی کار در کشور جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در شهرزابل  پژوهشگر را بر آن داشت که ویژگی های این دسته از کارگران را مورد مطالعه قرار داده و با ارائه یافته های تحقیق پیشنهادهایی را برای سامان دادن این گروه ارائه نماید. لازم به ذکر است که دغدغه ی طرح چنین موضوعی مبتنی بر حس نوع دوستی و برای تحقق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

 

تعداد صفحه :47

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***