دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش تعهد سازمانی برعملکرد کارکنان در شرکتهای بیمه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : بررسی نقش تعهد سازمانی برعملکرد کارکنان در شرکتهای بیمه استان گیلان»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( M.A.)            

” گرایش بیمه”

عنوان:

« بررسی نقش تعهد سازمانی برعملکرد کارکنان در شرکتهای بیمه استان گیلان»

(مطالعه موردی در شرکتهای، بیمه ایران- دانا- آسیا)

 

استاد راهنما:

مجتبی افشاریان

بهمن 1393

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه.. 3
1-2) بیان مساله.. 5
1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 11
1-4) اهداف تحقیق.. 12
1-5) چارچوب نظری تحقیق.. 12
1-6) فرضیه ها.. 13
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی.. 14
1-7-1) متغیر وابسته: عملکرد کارکنان.. 14
1-7-2) تعهد سازمانی به عنوان متغیرمستقل تحقیق:.. 15
1-8) قلمرو تحقیق.. 17
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1)بخش اول:مبانی نظری تحقیق.. 18
2-1-1) مقدمه.. 18
2-1-2)تعاریف تعهد.. 20
2-1-3) انواع تعهد.. 21
2-1-3-1) تعهد نسبت به سازمان.. 21
2-1-3-2)تعهد نسبت به افراد و گروه های کاری(مردم).. 22
2-1-3-3) تعهد نسبت به خود.. 23
2-1-3-4) تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع.. 23
2-1-3-5) تعهد نسبت به شغل.. 23
2-1-3-6)تعهد حرفه ای.. 24
2-1-4) سطوح تعهد.. 25
2-1-4-1) تعهد کم یا ضعیف.. 25
2-1-4-2) تعهد متوسط.. 25
2-1-4-3)تعهد زیاد یا قوی.. 26
2-1-5) تعهد سازمانی.. 26
2-1-6) مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی.. 31
2-1-7)  دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.. 32
2-1-7-1)دیدگاه آلن و مایر.. 32
2-1-7-2) دیدگاه ریچرز:.. 34
2-1-7-3) دیدگاه بکر.. 34
2-1-7-4) دیدگاه پورتر.. 36
2-1-7-5)دیدگاه استیرز.. 36
2-1-7-6)دیدگاه اHریلی و چتمن.. 37
2-1-7-7)دیدگاه شاین و اتزیونی.. 37
2-1-7-8)دیدگاه پنلی و گولد.. 38
2-1-8) عوامل موثر بر تعهد سازمانی.. 38
2-1-8-1) ویژگی های شخصی.. 40
2-1-8-2)ویژگی های شغل.. 40
2-1-8-3)ویژگی های ساختاری.. 41
2-1-8-4)تجربیات کاری.. 41
2-1-9)  عوامل موثر بر تعهد عاطفی.. 46
2-1-10) عوامل موثر بر تعهد مستمر.. 49
2-1-11) عوامل موثر بر تعهد هنجاری.. 50
2-1-12)مقدمه.. 55
2-1-13) تعریف عملکرد.. 55
2-1-14) عملکرد کارکنان.. 58
2-1-15) اهمیت عملکرد شغلی.. 59
2-1-16) ابعادعملکرد شغلی کارکنان.. 60
2-1-17)تفاوت عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای.. 61
2-1-18)عوامل موثر بر عملکرد کارکنان فرد.. 62
2-1-19) مدیریت عملکرد.. 65
2-1-20) عوامل تاثیرگذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد.. 66
2-1-21) مزایای مدیریت عملکرد.. 67
2-1-22) تعریف ارزیابی عملکرد.. 68
2-1-23) انواع ارزیابی.. 69
2-1-24) نظریه های ارزیابی عملکرد.. 70
2-1-25) دلایل نیاز به ارزیابی عملکرد.. 71
2-1-26) کاربردهای ارزیابی عملکرد.. 72
2-2)بخش دوم :پیشینه میدانی تحقیق.. 73
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه.. 81
3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 81
3-3) روش تحقیق.. 82
3-4) جامعه و نمونه آماری.. 82
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها.. 83
3-6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری:.. 84
3-6-1) روایی پرسشنامه:.. 85
3-6-2) پایایی پرسشنامه:.. 85
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 87
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه.. 89
4-2  توصیف ویژگی های جمعیت شناختی.. 89
4-3)توصیف متغیر های تحقیق.. 93
4-4) آمار استنباطی.. 98
4-4-1 آزمون کولموگراف- اسمیرنوف.. 98
4-4-2 آزمون فرضیه اول .. 98
4-4-3 آزمون فرضیه دوم.. 101
4-4-4 آزمون فرضیه سوم.. 103
4-4-5 آزمون فرضیه اصلی.. 105
4-5) رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی.. 106
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه.. 109
5-2) نتایج آمار توصیفی.. 109
5-3) نتایج فرضیه های تحقیق:.. 110
5-4) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه:.. 110
5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق.. 113
5-6)محدودیت های تحقیق.. 115
5-7)پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 116
منابع و ماخذ:.. 117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
 شکل 2-1) دیدگاه های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی.. 32
شکل2-2) چهار دیدگاه مختلف تعهد.. 35
شکل2-3)نمودار استخوان ماهی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 39
شکل2-4) عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی… 40
شکل 2-5) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر.. 42
شکل2-6) عوامل موثر بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران .. 45
شکل2-7) الگوی سه بخشی مایر و آلن .. 52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول)3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه.. 83
جدول (3-2) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد:.. 84
جدول(3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه.. 86
جدول(4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. 89
جدول(4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان.. 90
جدول(4-3) توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 91
جدول(4-4) توصیف سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 92
جدول4-5) توصیف متغیر تعهد سازمانی.. 93
جدول4-6) توصیف متغیر تعهد عاطفی.. 94
جدول4-7) توصیف متغیر تعهد مستمر.. 95
جدول4-8) توصیف متغیر تعهد هنجاری.. 96
جدول4-9) توصیف متغیر عملکرد کارکنان.. 97
جدول(4-10) ضرایب همبستگی و شدت رابطه در فرضیه اول.. 99
جدول (4-11) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه اول.. 99
جدول(4-12)  ضرایب همبستگی و شدت رابطه در فرضیه دوم.. 101
جدول(4-13)  آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه دوم.. 101
جدول(4-14)  ضرایب همبستگی و شدت رابطه در فرضیه سوم.. 103
جدول(4-15)  آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه سوم.. 104
جدول(4-16) ضرایب همبستگی و شدت رابطه.. 105
جدول(4-17) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه اصلی به روش 5 متغیره   105
جدول(4-18) آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی.. 106
                               
 
فهرست نمودارها
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان.. 89
نمودار4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان.. 90
نمودار4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان.. 91
نمودار4-4) نمودار دایره ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 92
نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی.. 93
نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر تعهد عاطفی.. 94
نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر تعهد مستمر.. 95
نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر تعهد هنجاری.. 96
نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر عملکرد کارکنان.. 97
 
 
 


چکیده:
این تحقیق با هدف، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان(بیمه ایران دانا-آسیا) انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از حیث اجرا میدانی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شرکت های بیمه استان گیلان، تعداد 277 نفر بودندکه از این تعداد طبق جدول کوکران نمونه ای به تعداد  169 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید.
برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ها بین نمونه ها توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. در ضمن نتایج تحقیق، فرضیه های فرعی شامل وجود ارتباط معنادار بین تعهدعاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و عملکرد کارکنان را با اطمینان 95 درصد تأیید نمود. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب تعهد هنجاری، تعهد  مستمر و عاطفی برعملکرد کارکنان دارای اولویت هستند.
واژه های کلیدی:  تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، عملکرد کارکنان.
 
 
 

کلیات تحقیق
 
فصل اول :
 

 
 
 
 

1-1) مقدمه

سازمان ها امروزه به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگریز از تدارک ، حفظ و اداره نیروی انسانی پرتوان در مقیاسی بزرگ و متنوع هستند. امروزه منابع انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه اهداف سازمان ها دارند. سازمان های امروزی دریافته اند که اگرنتوانند پاسخگوی نیاز های مردم باشند به ناچار باید از چرخه حیات خارج شوند. این حقیقتی انکارناپذیراست که دریک سازمان برآیند تمام متغیرها درنهایت منجربه عملکرد سازمانی می شود که عملکرد سازمانی خود برآیند عملکرد کارکنان است. عملکرد از آن جهت پر اهمیت است که نقشی عمده در بهبود و پیشرفت سازمانها دارد.  اکثر نظریه پردازان عملکرد سازمانی در تلاش برای پاسخ به چنین پرسشهایی به تبیین نظریه ی عملکرد و عوامل سازنده ی آن پرداخته اند. (فقیهی فرهمند، 1388: 181-169).
در واقع یکی از مسائل اساسی که امروزه مدیران با آن مواجه هستند، بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان می باشد. به عبارتی می توان گفت که تمام تلاشهای مدیریتی افراد در راستای افزایش عملکرد کارکنان معطوف است(Kandula & Srinivas R. ,2007:306). به بیانی دیگر، در شرایط متغیر کنونی، سازمان ها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت حصول اهداف از پیش تعیین شده، ناگزیرند که توجه کافی به منابع انسانی خویش داشته و عملکرد آنها را در سازمان بررسی و ارزیابی نمایند(حقیقی، احمدی و رامین مهر، 1388: 101-79). در بررسی عملکرد کارکنان به عنوان یک متغیر وابسته در علم مدیریت و سازمان متغیرهای مختلفی شناسایی شده اند که این متغیر(عملکرد کارکنان) را تحت تاثیر قرار می دهند یکی از این متغیر ها ی بسیار مهم تعهد سازمانی می باشد. می توان گفت که تعهد سازمانی یک ملاک مهم برای اثر بخشی سازمان است .علاقه به این مفهوم مدیریتی همچنین با این امر توجیه می‌ شود که شاخص بسیار مناسب برای سنجش سعی و تلاش افراد و وفاداری ایشان به سازمان می‌ باشد .به طور خاص، تعهد سازمانی با ثبات نیروی کار، سعی و تلاش کارکنان، عملکرد شغلی، کیفیت خدمات و رفتارهای هماهنگ مرتبط است (قمری، 1390: 119-101). امروزه مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان وانجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی ، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. نبود تعهد سازمانی در میان کارکنان از جمله معضلات و مسائل مهم سازمانی در غالب سازمان های امروز است. بهبود عملکرد کارکنان موجب تامین مزیت رقابتی سازمان در حفظ سودآوری و بقای آن در جهان پر رقابت امروز منجر می شود که مستلزم همسوئی اهداف فرد با اهداف سازمان، تامین رضایت شغلی و بهبود نگرش افراد به نتایج تلاش آنها در سازمان است. بنابراین بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان و بررسی در مولفه های شکل گیری تعهد سازمانی می‌تواند به یافتن و ارائه راهکارهای موثری بیانجامد که مدیران سازمان ها با توسل به آن، به بهبود عملکرد کارکنان خود و نهایتاً به پیشبرد اهداف سازمان توفیق یابند (حقیقت منفرد،حضرتی و میرزازاده، 1389: 89). در این مطالعه ضمن بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، بویژه در زمینه های نگرش، اجزا و نحوه، شکل گیری آن و تبیین نگرش های مهم در رفتار سازمانی کارکنان، پیش شرط ها و پیامدهای مهم تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است تا بر اساس آن مدل مفهومی و فرضیات لازم برای بررسی اثرات تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت های بیمه( ایران – دانا- آسیا) در استان گیلان فراهم آید.
فصل اول تحقیق حاضر شامل  بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چهارچوب نظری، فرضیه های تحقیق به همراه تعاریف نظری و عملیاتی و قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی است.
تعداد صفحه : 175
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***