دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ارتباط خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی

تعریف مفهومی خودارزشیابی های محوری

خود ارزشیابی های محوری به استنتاج و نتیجه گیری های بنیادی افراد در مورد این که فرد چه کسی است و خود را چگونه ادراک می کند، اشاره دارد ( ککمر، کولینس و هریس[1]، 2009). خود ارزشیابی های محوری همچنین به عنوان ارزیابی ها و سنجش های اساسی و بنیادی که افراد از ارزش ها، توانایی ها، استعداد ها و صلاحیت هایشان انجام می دهند، تعریف شده است.

این مفهوم از 4 بعد تشکیل شده است که عبارتند از: الف)عزت نفس: ارزش کلی که فرد براي خود به عنوان یک انسان قایل است، ب) خودکارآمدي تعمیم یافته: ارزشیابی که فرد از نحوه عمل خود در موقعیت هاي مختلف به عملمی آورد، ج) ثبات هیجانی: تمایل فرد برای داشتن احساس امنیت و آرامش، بی پروا بودن و محکم بودن،   و نشان دادن واکنش پذیری کمتر به حوادث و رویدادهای روزمره می باشد، و د)جایگاه مهار: اعتقاداتی که فرد راجع به علت رویدادهاي زندگی خود دارد. اگر افراد رویدادها را ناشی از رفتار خود قلمداد کنند، جایگاه مهار درونی است. نقطه مشترك این چهار صفت، خود ارزشیابی مرکزي نام دارد که یک ارزیابی بنیادي است که فرد از ارزشمندي، اثر بخشی، و قابلیت خود به عنوان یک فرد به عمل می آورد (جاج، لاك و دورهام، 1997).

[1]. Kacmar, Collins, Harris

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تعیین رابطه ساده بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمايت، قدرداني، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی کارکنان

2- تعییین رابطه ساده بین خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدي تعمیم یافته،  ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان

3-  تعیین قدرت پیش بینی مؤلفه های فضای روانشناختی بر اشتیاق شغلی کارکنان

4- تعیین قدرت پیش بینی خودارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی

Posted in دسته‌بندی نشده