دانلود پایان نامه : بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی كاركنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد كشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : تحول سازمانی

عنوان : بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی كاركنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد كشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

دانشگاه پیام نور
واحد مرکز تهران
دانشكده علوم اجتماعی و اقتصادی
پایان نامه جهت اخذدرجه كارشناسی ارشد
در رشته مدیریت دولتی(گرایش تحول سازمانی)

عنوان:
بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی كاركنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد كشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر مجید ضماهنی
استاد مشاور:
جناب آقای دكتر سید علی اكبر احمدی

اسفند 1388

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده
سرمایه اجتماعی  از مفاهیم نوینی است كه امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی كه از یك طرف موجب ارتقای تبادلات و سطح همكاری اعضای آن جامعه و از طرف دیگر موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد تعریف كرده اند. كوهن و پروساك اعتقاد دارند كه سرمایه اجتماعی می تواند به توسعه اقتصادی كمك نماید. برخی از مزایای مورد اشاره این افراد به شرح ذیل می باشد:  اشترك گذاشتن بهتر دانش ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد ،ایجاد روح تعاون (درون سازمان ،بین سازمان و مشتریان و شركا) كاهش نرخ جابه جایی ،كاهش هزینه های استخدام ،كمك به آموزش ،ابقای دانش سازمانی ،كاهش تغییرات نیروی كار ،افزایش فعالیت های مرتبط با ثبات سازمانی و درك مشترك (كوهن و پروساك ،2001).كلارك سون سرمایه اجتماعی را به عنوان فرایند حل مشكل توصیف می نماید. یك شخص به تنهایی نمی تواند سرمایه اجتماعی را ایجاد نماید ،ولی منبعی است برای افرادی كه در شبكه روابط اجتماعی كم و بیش بلند مدت قرار می گیرند. اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانی در این است كه سبب اجتماع افرادی می شود (گروه ها ،تیم ها ،سازمان هاو…)كه با همدیگر به طور موفقیت آمیز كارها را به پایان می رسانند. سرمایه اجتماعی سازمانی احساس انسجام را از طریق اعتماد و همكاری ایجاد می نماید.(رحمانی،1387:81)
در دنیای كنونی ،هر كس در هر سمت سازمانی و با هر نوع تحصیلات و شغلی به طور دائم در حال تصمیم گیری برای حوزه كاری یا زندگی خود است. سطح این تصمیمات یكسان نیست. بعضی ازاین تصمیم گیری ها در سطح فردی است ،گاهی برای سازمان و مؤسسه مربوط و در پاره ای از موارد در سطح ملی و گاهی در سطح جهانی ،به منظور تصمیم گیری درباره این موضوعات یا افراد ،در هر سطحی باید آنها را شناخت و برای شناخت آنها باید اطلاعاتی درباره جنبه های مختلف و ویژگی های آنها به دست آورد.
این پژوهش به بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان در سازمان میپردازد. این تحقیق در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول به کلیات تحقیق میپردازد ،در فصل دوم مروری بر مبانی نظری موضوع صورت میگیرد ،درفصل سوم روش تحقیق مرور شده است و در فصل چهارم آزمونهای آماری و نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها و یافتههای جانبی پژوهش بیان شده است و در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات میپردازد.
در این تحقیق شاخصهای رضایت شغلی درابعاد ،عوامل سازمانی ،عوامل فردی ،ماهیت كار ،محیط كار ،مورد بررسی قرار میگیرد ،سرمایه اجتماعی نیز در سطح فردی و با ابعاد قابلیت اعتماد ؛مشارکت و رهبری مدنی ؛ بخشش و روحیه داوطلبی ؛توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی ؛تنوع در معاشرتها و دوستیها و مشارکت سیاسی سنجیده میشود. تحقیق حاضر براساس هدف ،جزء تحقیقات کاربردی محسوب شده واز نظر گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع ،از روش کتابخانه ای و شبکه های اینترنتی و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. با مطالعه پژوهش ها به این نتیجه رسیدیم که مناسبترین نوع مقیاس اندازه گیری نگرش ها استفاده از طیف لیکرت است که با بهره گرفتن از فرمول کرونباخ با ضریب برابر87/0روایی آن تائید شد.آزمون مورد استفاده برای بررسی و تحلیل نتایج اطلاعات جمع  آوری شده ضریب همبستگی پیرسون میباشد. نتایج حاکی از تأیید فرضیه اصلی وپنج فرضیه فرعی آن می باشد ،یعنی میان رضایت شغلی کارکنان و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………………………صفحه
فصل اول: كلیات
1-1- مقدمه    2
1-2- تشریح و بیان موضوع    3
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
1-4- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته    10
1-5- سوال اصلی تحقیق    18
1-5-1- سوالات فرعی    18
1-6- اهداف تحقیق    18
1-6-1- هدف اصلی تحقیق    18
1-6-2-اهداف فرعی تحقیق    18
1-7- فرضیه های تحقیق    20
1-7-1- فرضیه اصلی    20
1-7-2- فرضیه های فرعی    20
1-8- نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق    20
1-9- قلمرو تحقیق    21
1-9-1- قلمرو موضوعی    21
1-9-2- قلمرو زمانی    21
1-9-3- قلمرومکانی    21
1-10- جامعه آماری    21
1-10-1- نمونه آماری    21
1-11- روش انجام تحقیق    21
1-11-1- روش تحقیق    21
1-11-2- روش گردآوری اطلاعات    22
1-11-3- روش یا روشهای نمونه گیری    22
1-11-4- مدل تحلیلی تحقیق    23
1-11-5-. روشهای موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه     24
1-11-6- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………..24
1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی    24
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری
مقدمه    26
2-1-1-سرمایه اجتماعی    31
2-1-2- تعاریف سرمایه اجتماعی    33
2-1-3-مؤلفه های سرمایه اجتماعی    36
2-1-4- شاخص های سرمایه اجتماعی    37
2-1-5-  منابع سرمایه اجتماعی    38
2-1-6- كاركرد روابط اجتماعی(شبكه ها) از چشم انداز سرمایه اجتماعی    45
2-1-7-  انواع تقسیم بندی سرمایه اجتماعی    53
2-1-8- سرمایه اجتماعی  و مدیریت    58
2-1-9- سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی    64
2-1-10- دیدگاه های صاحب نظران سرمایه اجتماعی    65
2-10-1- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو    65
10-2-سرمایه اجتماعی از دیدگاه كلمن    65
2-10-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام     66
2-10-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه برت    69
2-10-5- سرمایه اجتماعی از دیدگاه الهاندر پورتس    69
2-10-6- سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس وكومایا    70
2-10-7- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمز جاكوب    71
2-10-8- سرمایه اجتماعی از دیدگاه وان بیكر    71
2-10-9-سرمایه اجتماعی از دیدگاه شیف    72
2-10-10-سرمایه اجتماعی از دیدگاه كوهن پروساك    72
2-10-11- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بانك جهانی    72
2-10-12- سرمایه اجتماعی از دیدگاه ولكاك و ناریان    37
2-11- سه كاركرد اصلی سرمایه اجتماعی    77
2-12-سرمایه اجتماعی و حاكمیت    79
2-13- ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان    82
2-14- سازمان های دولتی و  سرمایه اجتماعی    86
2-15-سرمایه اجتماعی و نقش آن در ایجاد دانش    89
2-16- چگونگی زوال سرمایه اجتماعی    94
2-17- مزایای سرمایه اجتماعی     97
2-18- هزینه های بالقوه سرمایه اجتماع    99
قسمت دوم رضایت شغلی
2-2-1-مقدمه    101
2-2-2- اهمیت رضایت شغلی    103
2-2-3- تعاریف رضایت شغلی     104
2-2-4-مدل رضایت شغل pul sepector    106
2-2-5-.رضایت شغلی بر اساس نظرات دانشمندان علوم رفتاری    120
2-2-6-.مدل كلی رضایت شغلی    132
قسمت سوم بررسی شاخص های مشترك بین رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی
2-3- سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی    134
2-3-1 خط مشی ها    134
2-3-2- هنجارها    135
2-3-3- اعتماد    138
2-3-5-اعتقادات مشترك    140
3-3-4- شبكه ها     141
2-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….144
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه     145
3-1- نوع تحقیق    146
3-2- روش تحقیق    146
3-3- روش گردآوری داده ها    147
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه    147
3-4-1- روایی ابزار اندازه گیری    148
3-4-2- پایایی ابزار اندازه گیری    148
3-5) متغیرهای تحقیق     150
3-6- جامعه آماری و نمونه آماری    150
3-6-1- جامعه آماری    150
3-6-2- روش نمونه گیری    150
3-6-3- تعیین حجم نمونه    150
3-7- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها    150
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    152
4-1- آمار توصیفی    152

4-2-آمار استنباطی    165
فصل پنجم نتیجه و پیشنهادات
5-1- مقدمه    191
5-2- نتیجه گیری ازتحلیل فرضیه ها    192
5-3) پیشنهاداتی با توجه به موضوع تحقیق    199
(4-5پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی    201
منابع و مأخذ…………………………………………………………………    202..
ضمایم وپیوستها    …..1

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :213

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***