دانلود پایان نامه : بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان : بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش­های بین­المللی خلیج فارس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی(M.A)

موضوع:

بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده

استاد راهنما:

دکتر حسین محمدی

استاد مشاور:

دکتر محمد قاسمی نامقی 

سال تحصیلی91-1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چکیـده    1

فصـل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه    3
1-2-بیان مساله ی تحقیق    3
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5
1-4-اهداف تحقیق    5
1-5-فرضیه های تحقیق    6
1-6- روش شناسی پژوهش    6
1-7- روش جمع آوری داده ها    7
1-8- جامعه و نمونه ی آماری تحقیق    7
1-9- قلمـرو تحقیق    7
1-9-1- قلمـرو موضوعی تحقیق    8
1-9-2- قلمـرو زمانی تحقیق    8
1-9-3-قلمـرو مکانی تحقیق    8
1-10- کاربران نتایج تحقیق    8
1-11-تعـریف اصطلاحات به کار رفته در تحقیق    8
1-12-چارچوب کلی تحقیق    9

فصـل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه ی تحقیق
2-1-مقدمه    12
2-2- برند و علائم تجاری     12
2-2-1-اهمیت برند (علائم تجاری)     12
2-2-2-تعریف علائم تجاری    12
2-2-3-خصوصیات و انواع علائم تجاری (برندها)    13
2-2-4-ثبت علائم تجاری و wipo     14
عنوان                                                                                             صفحه
2-2-5- ارزشیابی بـرند    15
2-2-5-1-رویكرد بازار     16
2-2-5-2-رویكرد هزینه ای    16
2-2-5-3- رویكـرد درآمدی    17
2-2-6- مشکلات ارزشیابی علائم تجاری در ایران    18
2-2-7- گام های اساسی برای تقویت برند    19
2-2-7-1- گام اول: حضور    19
2-2-7-2- گام دوم: ارتباط    20
2-2-7-3-گام سوم: عملکرد    20
2-2-7-4- گام چهارم: مزیت    21
2-2-7-5-گام پنجم: وابستگی    22
2-2-8-علائم تجاری برتـر دنیا    22
2-2-9- برند فردی در مقابل برند سازمانی    23
2-2-10-مدیریت برند    24
2-3-رابطه ی تبلیغات، ارزش برند و فروش    25
2-3-1- فروش    25
2-3-2- تبلیغات    25
2-4- پیشینه ی تحقیق     29
2-4-1- تحقیق های انجام شده در خارج از ایران    29
2-4-2- تحقیق های انجام شده در داخل ایران    30
2-5- خلاصه ی فصل    31

فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1-مقدمه    33
3-2- نوع تحقیق    33
3-3-سوالات تحقیق    34
3-4- فرضیه های تحقیق    34
3-5-جامعه ی آماری و نحوه ی نمونه گیری از آن    37
عنوان                                                                                             صفحه
3-5-1- جامعه ی آماری تحقیق    37
3-5-2-نمونه ی آماری تحقیق و روش نمونه گیری    37
3-6- روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق    38
3-6-1- تجربه های آزمایشگاهی    39
3-6-2- بررسی میدانی    39
3-6-3- تحقیق پیمایشی    39
3-7- متغیرهای تحقیق    39
3-8-مقیاس اندازه گیری و طیف پرسشنامه    40
3-9- ابزار سنجش و گـردآوری داده ها    41
3-9-1-روایی پرسشنامه    41
3-9-2- پایایی پرسشنامه    42
3-10- ابـزار و روش های آماری تحقیق    43
3-10-1- ضریب همبستگی    43
3-10-2- ضریب تعیین    44
3-10-3- آزمون رگـرسیون    44
3-11-خلاصه ی فصل    45

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمـون فرضیه ها
4-1- مقدمه    47
4-2-گردآوری داده ها و آماره های توصیفی تحقیق    47
4-3-آزمون فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از آمار استنباطی    52
4-3-1- آزمون فرضیه ی اول    53
4-3-2- آزمون فرضیه ی دوم    54
4-3-3- آزمون فرضیه ی سوم    56
4-3-4- آزمون فرضیه ی چهارم    57
4-3-5-آزمون فرضیه ی پنجم    58
4-3-6- آزمون فرضیه ی ششم    59
4-3-7-آزمون فرضیه ی هفتم    60
عنوان                                                                                             صفحه
4-4- خلاصه ی فصل    62

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقـدمه    64
5-2-یافته های تحقیق    64
5-3-محدودیت های تحقیق    66
5-4-پیشنهادهای تحقیق    67
5-4-1-پیشنهادهای کاربردی    67
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده    67

منابع و مآخذ
منابع فارسی    69
منابع غیر فارسی    71

پیوست ها
پیوست الف- پرسشنامه تحقیق    73
پیوست ب- آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق    75
پیوست ج- آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق    76
پیوست د- آزمون های رگرسیون بین متغیرهای تحقیق    77

 

چکیـده

هدف این تحقیق، بررسی اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهرستان اهواز از دیدگاه مصرف­کنندگان است. برای عملیاتی کردن فروش محصولات مزبور از قصد خرید مجدد مشتری که منجر به افزایش فروشمی­شود، استفاده شده است. جامعه­ی آماری تحقیق همه­ی مصرف کنندگان بافعل و بالقوه­ی لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز است. داده­های تحقیق با بهره گرفتن از نمونه­ی آماری شامل 280 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین هفت فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­های همبستگی، ضریب تعیین و مدل رگرسیون به کمک نرم­افزارهای SPSS و Eviews و Excel انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که برند محصولات لوازم خانگی با ارائه­ی کیفیت مناسب و تبلیغ موثر بر جذب مشتری و رضایت مشتری اثر مثبت معناداری داشته و رضایت و اعتماد مشتری نیز بر قصد خرید مجدد مشتریان اثرگذار است. بنابراین، نتیجه شد که از دید مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر اهواز، برند محصولات بر افزایش فروش محصولات اثر مثبت معناداری دارد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :93

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***