دانلود پایان نامه درباره ارتباط عشق با رضايت از زندگي زناشويي

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي

نظريه هاي بين نسلي:

در نظريه بين نسلي، بوون [1]، تصور مي کرد در بسياري از خانواده هاي مشکل دار غالبا اعضاي خانواده فاقد هويت مستقل و مجزا هستند و بسياري از مشکلات خانوادگي به خاطر اين روي مي دهد که اعضاي خانواده خود را از لحاظ روان شناختي از خانوده پدري مجزا نساخته اند(دهقاني و دهقاني، 1375). هرچه درجه عدم تفکيک يعني فقدان مفهوم خويشتن يا برعکس، وجود يک هويت شخصي ضعيف يا نااستوار بيشتر باشد امتزاج عاطفي بيشتري ميان خويشتن باديگران وجود خواهد داشت. افرادي که بيشترين امتزاج را بين افکار و احساسات شان دارند چون قادر به تفکيک افکار از احساسات نيستند در تفکيک خويش از سايرين نيز مشکل دارند و به سادگي در عواطف حاکم يا جاري خانواده حل مي شوند و ضعيف ترين کار کرد را دارند. هرچه امتزاج خانواده هسته اي بيشتر باشد احتمال اضطراب و بي ثباتي بيشتر خواهد بود و تمايل خانواده براي يافتن راه حل از طريق جنگ و نزاع، فاصله گيري، کار کرد مختل يا ضعيف شده يکي از همسران يا احساس نگراني کل خانواده راجع به يکي از فرزندان بيشتر خواهد شد. سه الگوي بيمارگون محتمل در خانوده هسته اي که محصول امتزاج شديد بين زوجين است عبارتند از: بيماري جسمي يا عاطفي در يکي از همسران، تعارض زناشويي آشکار، مزمن و حل نشده اي که در طي آن دوره هايي از فاصله گيري مفرط و صميميت عاطفي مفرط رخ مي دهد، آشفتگي رواني در يکي از فرزندان و فرافکني مشکل به آن ها. هرچه سطح امتزاج زوجين بيشتر باشد، احتمال وقوع اين الگو بيشتر خواهد بود(برواتي و همکاران، 1382).

[1] L newoB L

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آيا بين عشق و رضايت از زندگي زناشويي رابطه وجود دارد ؟
  • آيا بين بهزيستي روان شناختي و رضايت از زندگي زناشويي رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي