دانلود پایان نامه درمورد استاندارد، آپارتمان نشینی، کیفیت زندگی، حمل ونقل

دانلود پایان نامه

افتادن سلامتی انسان می گردد)شیعه، ۱۳۷۱ :۲۰۵ ).
” آلودگی هوااز جمله عوامل محیطی است که بر میزان طول عمر، بروز بیماری های قلبی، ارزش اقتصادی ساختمان ها،کاهش انرژی تابشی خورشید به زمین وحتی افزایش یاکاهش درجه حرارت تأثیر می گذارد)شیعه، ۱۳۷۵ :۲۰۳ ). بخش صنایع و حمل ونقل را می توان به عنوان اصلی ترین منبع آلودگی نام برد)نوروزی، ۱۳۷۹: ۲۷ و مقدس،۱۳۹۰ :۴۸).
براساس نتایج آزمون میزان آلودگی درشهر ساری بامیانگین ۳.۵۹ وانحراف استاندارد ۱.۲۹۴ نشان می دهدکه میزان آلودگی درشهرساری طی سالهای اخیر افزایش داشته که می توان ناشی از دو عامل افزایش جمعیت و اتومبیل دانست.
۴-۳-۱-۴-۲-کیفیت آب آشامیدنی
از جمله موارد دیگری که در تامین سلامت افراد موثر می باشد کیفیت آب آشامیدنی شهر است .تامین منابع آب قابل اعتماد از جمله مهمترین مسائل شهری است که با رشد وگسترش بهداشت اهمیت روز افزون می یابد.
در حال حاضر تامین بخشی از آب شرب مصرفی مردم ساری از چاه‌های حفر شده در مناطق میان‌بند هولار و تنگه لته تامین می‌شود و بهداشت و کیفیت این حفره‌های آبی به صورت دائم از سوی مراکز بهداشت درمان و آب و فاضلاب شهری مرکز استان کنترل می‌شود.
اگرچه مسوولان آب و فاضلاب استان بر استاندارد بودن آب شرب شهر ساری تاکید دارند،امابه شکل غیر کنترلی از سموم دفع آفات نباتی در بخش کشاورزی استفاده می‌شودکه هنگام آبیاری اراضی باغی و کشاورزی سموم شیمیایی قابل انتقال خواهد بود . براساس نتایج آزمون در شاخص مطروحه باانحراف استاندارد ۱.۲۵۶ ومیانگین ۳.۳۳ ونیزسطح معنی داری صفر و۰.۰۵ رضایتمندی شهروندان رااز کیفیت آب می توان دریافت.
۴-۳-۱-۴-۳-وضعیت زیرساخت ها جهت هدایت ودفع آب های سطحی
جدول ها و جوی ها ،آب باران را هدایت و توزیع می کنندبنابراین جهت دفع آبهای سطحی بسیارمناسب می باشند. حداقل شیب عرضی یک جاده ی آسفالت معمولا ۲% است شیب طولی جوی می تواند ۴/۰ درصد باشد (سعید نیا ،۱۳۸۳).همچنین مناسب سازی کف خیابان ها و کوچه ها ،نقش مهمی در دفع آبهای سطحی دارد. براساس برآورد نمونه ها در شهر مورد مطالعه با انحراف استاندارد ۱.۲۳۹ ومیانگین ۲.۷۹ سطح معناداری ۰.۰۰۱ و۰.۰۵ کیفیت هدایت و دفع آبهای سطحی بسیار پایین است .
۴-۳-۱-۴-۴-نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهر مورد مطالعه
اماکن دفع زباله بایستی از نظر بهداشتی در نقاط مناسب و دور از اماکن مسکونی و خارج از آن قرار داشته تا محیط زیست و آبهای زیر زمینی را آلوده نکند .فاصله مناسب محل دفع زباله تا شهر،بایستی ۱۵تا۲۵ کیلومتر باشد(شیعه،۱۳۷۵) .
بررسی نتایج آزمون درارتباط باکیفیت جمع آوری زباله ،انحراف استاندارد ۱.۳۱۷ ومیانگین ۲.۹۸ سطح معنی داری ۰.۷۵۷به دست آمده است .این امر خود حاکی از آن است که شهروندان از کیفیت جمع آوری زباله راضی نیستند . زیرا نبودن سطل زباله به اندازه ی کافی و تلنبار کردن زباله ها درساعات اولیه ی روزدر پیاده رو ها و خیابان ها سبب تولید شیرابه و بوی نامطبوع در محله می نماید. درضمن انتقال زباله های ساری(روزانه ۲۲۰ تن) به منطقه ی چهاردانگه ازسال ۱۳۸۶ وبه همراه دفن غیر بهداشتی زباله ها در کنار اراضی زراعی ،محلات مسکونی و مسیر رفت و آمد مردم ،تهدیدی برای سلامتی افراد محسوب شده و نیز چهره ی ناخوش آیندی به وجود آورده است .
۴-۳-۱- ۵ -کیفیت اقتصادی
تامین حداقل نیازهای اقتصادی شهروندان، از مهم‌ترین شاخص‌های مدیریت کیفیت زندگی شهروندان است. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای کالاها، هزینه و درآمد و اشتغال شهروندان بسیاری از مشکلات شهروندی را حل و فصل خواهد کرد.
حل مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی نه تنها شاخص اقتصادی کیفیت زندگی شهروندان را به سطح مطلوبی می‌رساند بلکه به طور مستقیم برارتقاء سطح کیفی شاخص‌های دیگری همچون مسکن، فرهنگ، جمعیت و… تاثیر خواهد داشت. درراستای اهداف پژوهش به بررسی موضوعاتی چون میزان درآمد،میزان مالکیت اتومبیل،وسعت منازل مسکونی ونوع مالکیت مسکونی با مقایسه ی یک به یک محلات در فصل بعد به آن می پردازیم.
۴-۳-۱-۶-کیفیت نگرش
۴-۳-۱-۶-۱-آپارتمان و آپارتمان نشینی
آپارتمان و آپارتمان نشینی زاییده رشد جمعیت در نتیجه توسعه شهرنشینی است و به ‌دلیل گران شدن قیمت زمین و برای جلوگیری از توسعه سطحی شهرها و برای پاسخگویی به نیاز جامعه، توسعه عمودی مدنظر قرار گرفته و برای این که حقوق مدنی و روابط اجتماعی ساکنین آن تنظیم و تنسیق گردد، نیاز به قوانین و مقرراتی بوده که صورت کامل‌تر آن همان قانون تملک آپارتمان و آئین نامه‌های مربوطه‌اند.
در دنیای امروز بهترین راه مقابله با افزایش رو به ‌رشد جمعیت ،کنار‌ آمدن با فرهنگ و قوانین آپارتمان‌نشینی درشهر و یاخارج شدن از شهر و ساکن شدن در شهرک‌های اطراف برای داشتن فضای بیشتر است که مورد اخیر با خود محدودیت هایی به همراه خواهد داشت.
اگرچه کاهش هزینه های اقتصادی و حمل ونقل درآپارتمان های داخل شهراز عواملی هستند که آپارتمان نشینی را تشویق خواهد کردامادرسنجش تمایل شهر وندان مورد مطالعه از آپارتمان نشینی، میانگین ۲.۵۹و انحراف استاندارد ۱.۴۴۱ وبا سطح معنی داری صفر و۰.۰۵ نشان می دهد که تمایل زیادی از سوی شهروندان نشان داده نمی شود .
۴-۴نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی شهر ساری براساس آزمون لیکرت
کلیه ی پاسخ شهروندان درنمونه ی مورد مطالعه بااستفاده از طیف لیکرت بررسی گردیده و سپس در ابعاد مختلف کمترین و بیشترین میانگین بر اساس داده های آماری به دست آمده بررسی گردید.
جدول( ۴-۱۹) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در کل شهر ساری (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
Sig
۱
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟
۱.۰۴۴
۲.۸۳
.۰۰۱
۲
خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟
۱.۳۰۲
۳.۵۵
.۰۰۰
۳
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
۱.۰۶۰
۲.۱۹
.۰۰۰
۴
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
۱.۲۵۱
۲.۶۴
.۰۰۰
۵
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
۱.۴۶۰
۲.۴۳
.۰۰۰
۶
از تعداد پارک ها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
۱.۳۱۰
۲.۹۳
.۲۹۴
۷
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حرکت سواره و پیاده تاچه میزان مشکلات عبور و مرور را بیشتر کرده است؟
۱.۱۳۱
۳.۱۳
.۰۲۸
۸
اگردر محله شما پارکینگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر کمی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۳۱۴
۲.۸۶
.۰۳۴
۹
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۵۱۳
۲.۹۸
.۷۶۲
۱۰
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوایی، بقالی، سبزی، میوه، قصابی و…)را در داخل محله تامین می کنید؟
۱.۲۲۰
۲.۹۹
.۹۳۳
۱۱
ازتعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۳۴۶
۲.۲۹
.۰۰۰
۱۲
در پیاده رو محله تا چه حد مکانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگی سالخوردگان وجود دارد؟
۱.۳۶۰
۲.۴۶
.۰۰۰
۱۳
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
۱.۳۶۹
۲.۵۲
.۰۰۰
۱۴
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
۱.۴۷۲
۲.۳۹
.۰۰۰
۱۵
تا چه میزان تمایل دارید برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید؟
۱.۲۳۳
۳.۲۰
.۰۰۱
۱۶
به طور کلی تا چه میزان برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از اتومبیل شخصی استفاده می کنید؟
۱.۲۵۰
۲.۹۴
.۳۴۹
۱۷
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
۱.۰۴۲
۲.۷۹
.۰۰۰
۱۸
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
۱.۱۵۰
۲.۶۷
.۰۰۰
۱۹
وضعیت پارک خودرو در مناطق تجاری ومرکز شهر را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۳۹
۲.۴۵
.۰۰۰
۲۰
ایمنی عابر پیاده در پیاده رو ها را از نظر عبور وسایط نقلیه موتوری و دوچرخه چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۱۹۵
۲.۶۴
.۰۰۰
۲۱
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
۱.۱۷۴
۲.۶۳
.۰۰۰
۲۲
مسیرپیاده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان برای افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
۱.۲۷۳
۱.۹۷
.۰۰۰
۲۳
در صورت وجودپارک ها و فضاهای باز عمومی در محله از لحاظ امکانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
۱.۱۰۷
۳.۰۴
.۴۳۴
۲۴
رضایت شما از روابط با خویشاوندان، دوستان و همسایه ها چه میزان است؟
۱.۱۲۸
۳.۲۲
.۰۰۰
۲۵
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات مناسب برای معلولان وسالخوردگان تاچه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۴۱۴
۳.۲۹
.۰۰۰
۲۶
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
۱.۲۷۸
۳.۱۸
.۰۰۶
۲۷
مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
۱.۲۱۴
۳.۵۳
.۰۰۰
۲۸
میزان مشا رکت اجتماعی شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه میزان می باشد؟
۱.۴۴۸
۲.۴۵
.۰۰۰
۲۹
فضاهای بی دفاع شهری(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه میزان مشکلات امنیتی ایجاد کرده است؟
۱.۴۰۴
۳.۱۷
.۰۱۷
۳۰
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
۱.۳۶۵
۲.۴۵
.۰۰۰
۳۱
از کیفیت آب آشامیدنی محله از لحاظ بهداشتی تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۲۵۶
۳.۳۳
.۰۰۰
۳۲
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
۱.۲۹۴
۳.۵۹
.۰۰۰
۳۳
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
۱.۲۳۹
۲.۷۹
.۰۰۱
۳۴
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
۱.۱۶۱
۲.۱۷
.۰۰۰
۳۵
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
۱.۰۷۲
۳.۰۴
.۵۰۶
۳۶
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
۱.۱۵۳
۲.۶۰
.۰۰۰
۳۷
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
۱.۳۱۵
۲.۳۶
.۰۰۰
۳۸
ازوضعیت جمع آوری زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت داری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *