دانلود پایان نامه درمورد استاندارد، کیفیت محیط، کیفیت محیطی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

اجتماعی نقش بسزایی دارد .لازم است این تمهیدات در شب بیشتر مورد استفاده قرارگیرند. در تمامی ساعات شب نه فقط در ساعات رفت و آمد، اهمیت وجود روشنایی در سطح شهر به دلیل افزایش ایمنی در سطح خیابا نها به ویژه در مراکز پررفت و آمد، چراغ های راهنمایی درسر تقاطع ها، چهاررا ه ها، پل ها، ساختمان ها، تشخیص هویت و موقعیت محل است ( فرجی ملائی، ۱۳۹۰ :۱۸ ). درتحلیل حاضر وضعیت روشنایی در کل شهر ساری باانحراف معیار ۱.۰۴۴ ومیانگین ۲.۸۳ بوده است که سطح معناداری آن ۰.۰۰۱ می باشد .درنتیجه کیفیت شاخص مورد نظر از منظر شهروندان مطلوب ارزیابی نشده است .
۴-۳-۱-۱-۳- مراکز آموزشی (تعدادوتسهیلات مراکز آموزشی )
فضای آموزشی به عنوان یکی ازنیازهای یک فضای مسکونی بوده و بدین ترتیب همجواری واحدهای آموزشی با کاربری مسکونی بخصوص در مقاطع ابتدایی وراهنمایی نه تنها سازگار بلکه بسیار ضروری می باشد.
کاربری های آموزشی باید پاسخگوی نیاز شهروندان باشد،زیراکمبود فضاهای آموزشی موجب افت کیفیت آموزشی خواهد شد (رضویان ،۱۳۸۸).مساحت واحدهای آموزشی شهر ساری اعم ازمقاطع ابتدایی،راهنمایی، متوسطه ۴۱۲۸۹۷.۵مترمربع وآموزش عالی ۱۰۲۰۸۹.۸ مترمربع می باشدامادر طرح های شهری ایران در مجموع براساس الگوی مصوب وزارت مسکن سرانه ی مدارس ۴مترمربع و آموزش عالی ۱.۵ می باشد که در حال حاضر شهر ساری درکاربری های آموزشی ۱۱۸.۸ هکتار کمبودوجود دارد .(طرح جامع ساری، ۱۳۸۹)
درپژوهش حاضر سعی شده است تا بردسترسی به مدرسه ی ابتدایی به عنوان یکی از مهمترین عنصرشاخص محله تاکید بیشتری شود.بنابراین براساس نتایج آزمون انحراف استاندارد ۱.۳۴۶میانگین ۲.۲۹وسطح معنی داری آن ۰.۰۰۰ شهرمورد مطالعه از نظرتعدادو امکانات آموزشی با کاستی هایی مواجه است .
۴-۳-۱-۱ -۴-وضعیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی به لحاظ وجود نیمکت و سقف ورواق
توجه به تعبیه ی خدمات رفاهی در ایستگاههای حمل و نقل عمومی ازجمله نیمکت و سقف ورواق امری بسیار ضروری است .ایستگاه ها باید دارای مکانی برای نشستن مسافرین باشند تادر هوای بارانی ونامساعد ازآن استفاده شود وافرادکهنسال یا بیمار احساس راحتی نمایند . در پژوهش حاضرازشش محله ی مورد مطالعه غیرازچند مورد ایستگاه های مناسب جهت استفاده از وسایط نقلیه عمومی وجود ندارد . این در حالی است که ایستگاههای مرکز شهر از خدمات رفاهی کافی برخوردارند. نتایج آزمون براساس انحراف استاندارد ۱.۴۶۰ و میانگین ۲.۴۳سطح معناداری صفر را نشان می دهد. کیفیت ایستگاههای حمل ونقل مناسب ارزیابی نشده است.
۴-۳-۱-۱-۵-تعداد پارک های شهری وکیفیت تاسیسات و تجهیزات آن
انریکو پنالوسا اظهار می دارد که فضای عمومی با کیفیت،مخصوص اشخاص پیاده وپارک ها به طور اخص نشان دهنده ی وجود دموکراسی واقعی در جامعه است (براون ،۱۳۸۶).
بنابراین فضاهای سبز شهری یکی از مهم ترین ابزار های دستیابی به توسعه ی پایدار می باشدکه نه تنها ارزش تفریحی داشته و محل مناسبی برای سپری کردن اوقات فراغت افراد بشمار می آید .بلکه در مواردی از توسعه ی بی قواره و نسنجیده ی شهر ها نیز جلوگیری می کنند (وارثی و همکاران ،۱۳۸۷).
براساس مطالعات انجام شده ،وضعیت پارک ها وکیفیت تجهیزات وتاسیسات آن از منظر شهروندان با توجه به انحراف معیار ۱.۳۱۰ و میانگین ۲.۹۳ درحد مطلوب ارزیابی نشده است .
۴-۳-۱-۲-کیفیت اجتماعی
۴-۳-۱-۲-۱-وضعیت پارکها از لحاظ امکانات و تجهیزات مناسب برای معلولان و سالخوردگان
فضای سبز، از جمله اساسی ترین عوامل حیات انسان به شمار می رود و موجب تجدید قوای جسمی و روحی وی می شود . لذا مناسب سازی پارکها از لحاظ امکانات و تجهیزات برای معلولین و سالخوردگان از جمله وظایف برنامه ریزان و کارشناسان امورمی باشد ،تاامکان استفاده ی این افراد را از پارکها و فضاهای سبز شهری در کنار سایر افراد جامعه فراهم آورند.در ارتباط باامکانات و تجهیزات پارک ها درشهر ساری جهت استفاده ی معلولان و سالخوردگان براساس تحلیل آزمون انحراف استاندارد ۱.۴۱۴ومیانگین ۳.۲۹ مناسب ارزیابی شده است .
۴-۳-۱-۲-۲-جرم
خیابان های کم نور و یاتاریک، ساختما نها ومحله های مخروبه وخالی ازسکنه و اطراف پل های بزرگ، زیرگذرها و حریم ریلهای راه آهن، مکان های مناسبی برای افزایش و تشدید وقوع جرایمی چون قتل، سرقت، شرارت، تجمع معتادان وموارد مشابه است .با بررسی میزان وقوع جرایم در میدانها و خیابان های اصلی شهر آشکارمی گردد که به لحاظ وجود امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، انتظامی و مراکز کنترل ونظارت اجتماعی در این بخش ها، درصد جرایم بسیار پا یین تر از مناطق حاشیه ای شهر می باشد. نکته حائز اهمیت اینکه نوع و کیفیت معماری و شهرسازی نیزرابطه مستقیمی با جرم خواهد داشت.
یافته های تحقیق نشان می دهد، بزهکاری درشهر مورد مطالعه بامیانگین ۳.۵۳وانحراف معیار ۱.۲۱۴ یکی از مشکلات مهم واساسی ودغدغه های شهروندان در ارتباط با امنیت اجتماعی بیان شده است .
۴-۳-۱-۳-کیفیت حمل و نقل
۴-۳-۱-۳-۱-وضعیت پیاده رو های شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده
حرکت پیاده طبیعی ترین ،قدیمی ترین وضروری ترین شکل جابجایی انسان درمحیط است وپیاده رو مهمترین شبکه دسترسی شهری است .این شبکه از آن جهت مهم است که در مقیاس حرکت انسان قرار دارد و از این رو باید از دیدگاه سهولت در حرکت ،کاملا بی مانع باشد.
ایمن سازی و روان سازی پیاده رو ها برای عابران پیاده مخصوصا معلولان و سالمندان ، کانالیزه کردن عبور پیاده و سواره ،تعریض پیاده رو ها و بهسازی محل تلاقی پیاده ها و سواره ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. طراحی این گونه پیاده رو ها نه تنها هیچگونه مشکلی برای تردد افراد جامعه بوجود نمی آورد ،بلکه موجب افزایش ایمنی افراد جامعه نیز می گردد.عرض مفید پیاده رو برای حرکت دو صندلی چرخدار از کنار یکدیگر ۲متر است .حد اکثر شیب عرضی پیاده رو ۲% و حداکثر شیب طولی آن باید ۸% باشد بین پیاده رو و سواره باید اختلاف سطح یا جدول جهت حفظ ایمنی این افرادوجود داشته باشد (سعید نیا ،۱۳۸۳).
پوشش کف پیاده رو باید از مصالح سخت و غیر لغزنده باشد وقرار دادن تک پله ویا اختلاف سطح ناگهانی در طول پیاده رو ممنوع می باشد . گسترش فضای پیاده در سطح شهر ها به جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهری و ایجاد میل به پیاده روی در شهروندان با گسترش این مقوله در سطح شهرها می توانیم شاهد برقراری رابطه عمیق تری بین شهروندان و محیط شهری باشیم( فرجی ملائی، ۱۳۹۰ :۱۸ ).
براساس برداشت های میدانی وتصویر فوق حاکی از آن است که اکثر خیابان های ساری فاقد پیاده رو و یا پیاده رو باعرض کمتر از میزان استاندارد (حداقل۲متر)می باشد .بعضی از پیاده روهانیز بدلیل عریض نمودن خیابانها موردتعرض قرار گرفته و فاقد عرض مناسب می باشند و عواملی چون اشغال وسایل کسبه در پیاده رو هاوپوشش نامناسب کف و وجود اختلاف سطح سبب ایجاد مشکل رفت و آمد برای عابرین پیاده ، معلولین و سالخوردگان می شود.بنابراین نتایج آزمون انحراف استاندارد ۱.۲۷۳ ومیانگین ۱.۹۷ با سطح معناداری صفر ، عدم مطلوبیت پوشش معابر را در شهر ساری می رساند.
۴-۳-۱-۳-۲-وضعیت ترافیک در ساعات خاصی از روز
از نظر شهر سازی کاربری معابر وشبکه های ارتباطی مهمترین و حساس ترین فضاهای عمومی یک شهر را تشکیل می دهد .زیرا علاوه بر این که درصد زیادی از اراضی شهر ها به این فضاها اختصاص یافته است،راه ها مهمترین عنصر شکل دهنده ی شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و کاربری های شهر به یکدیگر به شمار می روند.این شبکه ها نماد توسعه ی فرهنگ شهری و نهایتا مهمترین ابزار طراحی شهری است (رضویان،۱۳۸۱).
شلوغی معابر و ازدحام اتومبیل ،سبب افزایش زمان دسترسی افراد به مکان های مورد نظر شده و از جمله موارد تهدید کننده ی آسایش شهروندان محسوب می شود .دربررسی به عمل آمده ازعرض معابر و وضعیت ترافیک وبرآورد آزمون باانحراف استاندارد۱.۴۷۲ ومیانگین ۲.۳۹وضعیت ترافیک در معابر شهر ساری مطلوب ارزیابی نشده است .
۴-۳-۱-۳ -۳- دسترسی به پارکینگ
پارکینگ ،یکی از کاربری های مهم شهری است که در مرکز خرید،مجتمع ها و مناطق مسکونی،مراکز صنعتی،
فرودگاه ها،مراکز اجتماعی و استادیوم های ورزشی مسئله ی دسترسی به آن به طور گسترده مطرح است و با افزایش ابعاد شهر نمایان تر نیز می گردد(مهندسین مشاور آمودراه،۱۳۷۶).در تحقیق حاضر ،وضعیت شهر از لحاظ دسترسی به پارکینگ در مناطق تجاری مورد بررسی قرار گرفته است .که در این مورد انحراف استاندارد ۱.۱۴۱ومیانگین ۲.۲۸ نشان دهنده ی کاهش کیفیت دسترسی به پارکینگ و در نتیجه پارک خودرو درگوشه ی معابر وپارک های دوبل و درنتیجه افزایش ترافیک در ساعات اوج آن می شود .
۴-۳-۱-۳-۴-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی
دسترسی و ارتباط از پیش شرط های اساسی زندگی شهری به شمار می روند. سهولت دسترسی شهروندان به فعالیتها و خدمات مختلف شهری، یکی از شاخصهای مهم کیفیت محیط زندگی می باشد. بطور کلی دسترسی از طریق سفر با شیوه های پیاده روی، دوچرخه سواری، وسایل نقلیه عمومی و شخصی صورت می گیرد. اهمیت توجه به شیوه سفر، از آن جهت است که شیوه های مختلف، هزینه های اقتصادی، اجتماعی- روانی و زیست محیطی متفاوتی را با توجه به سوخت مصرفی، به دنبال دارند. با توجه به اینکه موضوع اصلی برنامه ریزی شهری، ساماندهی کالبدی شهر براساس عدالت اجتماعی، کارایی و کیفیت محیطی است، بنابراین مکان گزینی مناسب فعالیتها، به منظور دسترسی راحت شهروندان (با حداقل هزینه های زمانی، اقتصادی، اجتماعی- روانی) به خدمات شهری، اهمیت ویژه ای می یابد. انحراف استاندارد۱.۲۳۳ ومیانگین ۳.۲۰ وسطح معنا داری ۰.۰۰۱ و۰.۰۵میزان رضایتمندی شهروندان را از خدمات حمل و نقل عمومی را مطلوب ارزیابی می کند.
۴-۳-۱-۴-کیفیت محیطی
کیفیت محیطی برآیند بخش های ترکیبی و به هم پیوسته در یک ناحیه ی مورد نظر است که بیش از هر بخشی،
به ادراک محیطی مطرح استVan Kamp et al, 2003 ) ) .
درواقع کیفیت محیطی می تواند به عنوان بخش اساسی از مفهوم وسیع کیفیت زندگی تلقّی شود و مفاهیم بنیادینی چون سلامت و امنیت را در ترکیب با جنبه هایی چون جذّابیت در برگیرد(RIVM, 2002).براساس برآورد آزمون ،وضعیت شاخص های کیفیت محیطی درنمونه ی موردمطالعه بامیانگین ۲.۸۱ وانحراف استاندارد ۰.۳۸۵ وسطح معنی داری صفر، مطلوب ارزیابی نشده است .درذیل به برخی ازمهمترین شاخص های آن می پردازیم.
۴-۳-۱-۴-۱-آلودگی صوتی
یکی از پدیده های ناشی از توسعه شهرها، آلودگی صوتی می باشد.چنین عاملی، انسان و حیوان را مستقیماً از بین نمی برد،بلکه باعث ضعف دستگاه شنوایی، ناشنوایی کامل، ناراحتی های عصبی و استر س ها، فشار خون و بالاخره به خطر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *