دانلود پایان نامه درمورد انحراف معیار، فرم فشرده، حمل و نقل، کیفیت محیط

دانلود پایان نامه

ودرحال احداث بیشترین میانگین و رضایتمندی از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری کمترین میانگین را داشته است.
کیفیت حمل و نقل : میزان استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی بین شهروندان از توجه بیشتری برخوردار است ؛اما استفاده از پیاده رو ها برای استفاده ی معلولین و سالخوردگان بسیار نامناسب ارزیابی شده است.
درارتباط با کیفیت اجتماعی مشکل بزهکاری اجتماعی (سرقت و اعتیاد)از مهمترین دغدغه های شهروندان بوده و لیکن میزان مشارکت خود را در ایجاد امنیت و زیباسازی محله بسیارپایین دانسته اند. همچنین درمورد اخیرمردم محلات تمایل قابل توجهی به همکاری باشهردای و مدیریت شهری نشان ندادند؛ زیرامعتقدند،شهرداری با وجود اخذ عوارض، عملیات بهسازی و ساماندهی را بدرستی انجام نمی دهد.همچنین دربررسی کیفیت محیط شهروندان نسبت به افزایش آلودگی هوا و صدا ی ناشی از تردداتومبیل وفعالیت روزانه و عبور و مرور به هنگام بارندگی و آبگرفتگی معابر بسیار ناراضی بوده اند.
درخاتمه اکثر شهروندان ساکن در رینگ های بیرونی خواستار زندگی در رینگ درونی شهر بوده اما به جز محله ی شرقی شهر سه محله ی دیگر دررینگ بیرونی نسبت به زندگی آپارتمان نشینی تمایل چندانی نشان نداده اند.
درفصل بعد با استفاده از کلیه ی اطلاعات گرد آوری شده به آزمون فرضیات این تحقیق وپیشنهادات وراهکارهای اجرایی جهت رفع مسایل ومشکلات وارتقاء کیفیت زندگی شهر مورد مطالعه ،معرفی می گردد.
مقدمه
درفرآیند بررسی نتایج علمی هدف محقق گردآوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات به روش صحیح وعلمی می باشد تااز این طریق پاسخ مساله ی تحقیق رابیابد وفرضیه یا فرضیه های خود رامورد ارزیابی قرار داده وصحت وسقم هریک از آن رادریابدودرنهایت تاییدو ردآنها را یادآورگردد. (حافظ نیا ،۱۳۸۳: ).
ساختار کلی این فصل از چهار قسمت مجزا تشکیل شده است که عبارت است از :
۱) آزمون فرضیات
۲) نتیجه گیری
دراین فصل بااستفاده از کلیه ی اطلاعات گردآوری شده به آزمون فرضیات این تحقیق می پردازیم.
۵-۱بررسی آزمون فرضیات ونتایج به دست آمده از پژوهش
– فرضیه اصلی تحقیق: بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهری تفاوت معناداری وجود دارد.
جهت بررسی کیفیت زندگی بین فرم فشرده و پراکنده از مولفه های کیفیت کالبدی ، کیفیت حمل ونقل ، کیفیت اجتماعی ، کیفیت محیطی وکیفیت نگرش قرار گرفته است .
درارتباط با مولفه ی کیفیت کالبدی ،معرف های وضعیت روشنایی معابر،خطرناشی از فروریختن وفرسودگی بناها،دسترسی به مراکز خرید،کیفیت پوشش کف معابر،تسهیلات وامکانات ایستگاه های اتوبوس ، دسترسی پارک وفضای سبز ،تداخل حرکت سواره و پیاده در محلات فاقد پیاده رو،تعداد پارکینگ ،تناسب عرض معابر،تامین نیازهای روزانه در داخل محله ،تعداد وتسهیلات مراکز آموزشی در محله ،وجودتسهیلات و امکانات جهت نشستن ورفع خستگی افراد سالخورده ومعلول درپیاده رو ، وضعیت معابر جهت استفاده از دوچرخه مورد بررسی قرار گرفته است .
در مطالعات انجام شده ،کیفیت کالبدی در شهر موردنظر، بامیانگین ۲.۶۸وانحراف معیار ۰.۷۹۸ در فرم فشرده ومیانگین ۲.۷۸ وانحراف معیار ۰.۷۹۳ در فرم پراکنده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در بررسی نتایج کلی کیفیت کالبدی ،شهر ساری بامیانگین ۲.۷۵وانحراف معیار ۰.۷۹۴ از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست .
در ارتباط با کیفیت حمل و نقل مولفه های حجم ترافیک روزانه ،میزان دسترسی به پارکینگ در مرکز شهر،میزان امنیت عابرین پیاده ازلحاظ برخورد با دوچرخه و موتور در پیاده رو ، امنیت دوچرخه سواران در خیابان های ا صلی و فرعی،دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی، میزان تمایل به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ، میزان تمایل به استفاده از اتومبیل شخصی، وضعیت پیاده رو ها جهت رفت و آمد معلولین و سالخوردگان مورد بررسی قرارگرفته است .
باتوجه به مطالعات انجام شده ، کیفیت حمل و نقل درفرم فشرده بامیانگین ۲.۵۳ و انحراف معیار ۰.۶۷۹ وفرم پراکنده بامیانگین ۲.۶۷۲و انحراف معیار ۰.۶۸۲دروضعیت نامطلوبی قرار دارد.لذا کیفیت حمل و نقل شهر ساری بامیانگین ۲.۶۳ و انحراف استاندارد ۰.۶۸۳نامطلوب ارزیابی شده است .
جهت بررسی مولفه ی اجتماعی ،کیفیت روابط خویشاوندی و دوستان، میزان امنیت افراد در پارک و فضای سبز،میزان بزهکاری اجتماعی در محله،میزان مشارکت اجتماعی،مشکلات امنیتی در فضاهای بی دفاع شهری مورد بررسی قرار گرفت .
باتوجه به مطالعات انجام شده ، کیفیت اجتماعی درفرم فشرده بامیانگین ۳.۱۲و انحراف معیار۰.۵۱۱ وفرم پراکنده بامیانگین ۳.۱۲و انحراف معیار ۰.۴۶۸دروضعیت مطلوبی قرار دارد.لذا کیفیت اجتماعی شهر ساری بامیانگین ۳.۱۲و انحراف استاندارد ۰.۴۸۱ مطلوب ارزیابی شده است .
جهت مطالعه ی کیفیت محیطی از مولفه های تاثیرازدحام جمعیت برآسایش ،کیفیت آب آشامیدنی ،میزان آلودگی هوا و صدا ی ناشی از اتومبیل و فعالیت روزانه،کیفیت هدایت آبهای سطحی ،میزان آبگرفتگی معابرو مشکلات ناشی از آن، میزان رفت و آمدحیوانات ولگرد و موش درمحله ،میزان استفاده از پارک ،کیفیت وسایل بازی وورزشی وامکانات بهداشتی فضای سبز وپارک ،کیفیت جمع آوری زباله و نظافت محله استفاده گردید .
در مطالعات انجام شده ،کیفیت محیطی فرم فشرده بامیانگین ۲.۷۸وانحراف معیار ۰.۳۸۸ ودر فرم پراکنده بامیانگین ۲.۸۲وانحراف معیار ۰.۳۸۴ حاکی از آن است که هردو فرم پراکنده و فشرده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. همچنین در بررسی نتایج کیفیت محیطی کل شهر ساری بامیانگین ۲.۸۱وانحراف معیار ۰.۳۸۵ نشان می دهد که شهر ساری از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست .
در بررسی کیفیت نگرش از مولفه ی میزان تمایل افراد به زندگی در نواحی داخلی شهر و میزان تمایل به آپارتمان نشینی استفاده شده است .

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *