دانلود پایان نامه درمورد بافت قدیم، تحلیل داده، کیفیت زندگی، فرم فشرده

دانلود پایان نامه

فیزیکی شهر و زیر ساخت و ساز رفتن بسیاری از اراضی مرغوب پیرامون شهر را فراهم نمود. مساحت شهر ساری در طی دوره های مختلف روند صعودی خود را طی نمود به طوری که بر مبنای نتایج مطالعات کالبدی و محاسبات نقشه های وضع موجود شهر توسط مهندسین مشاور طرح و آمایش مساحت شهر در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۴۷۹ هکتار که از این مقدار ۹۵/۱۶۳۳ هکتارآن جز سطوح نا خالص شهری بوده است .البته ادغام دو روستای آلوکنده در قسمت شمال شهر و روستای آزاد گله در قسمت شرق شهر طی سالهای ۱۳۶۵ -۱۳۵۵ در این افزایش مساحت نقش داشته است. افزایش محدوده شهر در آخرین دوره مورد مطالعه همچنان ادامه داشت به طوری که در سال ۱۳۸۵ به ۳۰۰۰ هکتار رسیده است.
تعیین محدوده پیشنهادی طرح جامع دوم شهر در سال ۱۳۷۲ در افزایش مساحت شهر بی تاثیر نبوده است. افزایش محدوده شهر ساری طی دوره های مختلفی که بیان شد موجب زیر ساخت و ساز رفتن بسیاری از اراضی مرغوب پیرامون این شهر اعم از باغات، اراضی کشاورزی، فضای سبز اطراف شهر گردید. بیشترین تاثیر این گسترش بر اراضی کشاورزی اطراف شهر بوده است. افزایش جمعیت، مهاجرت و… در گسترش شهر و نابودی اراضی مرغوب اطراف تاثیر داشته است.
جدول ( ۳-۱۲): مساحت شهر ساری طی دوره های ۱۳۸۵- ۱۳۳۵
سال
جمعیت
مساحت (هکتار)
۱۳۳۵
۲۶۲۷۸
۱۱۰
۱۳۴۵
۴۴۵۴۷
۲۷۴
۱۳۵۳
۶۷۷۵۶
۹۸۸
۱۳۵۵
۷۰۷۵۳
۹۹۸
۱۳۶۵
۱۴۱۰۲۰
۱۸۳۶
۱۳۷۲
۱۸۶۵۰۰
۲۴۷۹.۴
۱۳۷۵
۱۹۵۸۸۲
۲۶۷۹.۴
۱۳۸۵
۲۷۳۹۷۲
۳۰۰۰.۲
منبع : سازمان مسکن وشهرسازی
نمودار شماره (۳-۱۰)روند افزایش مساحت شهر ساری طی سال های ۱۳۸۵- ۱۳۳۵
منبع : سازمان مسکن وشهرسازی
۳-۸- تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری۸۰
توسعه و تحول کالبدی شهرساری از دهه نخست ۱۳۰۰آغاز گردید. نوسازی شهرطبق سیا ست عمومی دولت، بدون برنامه ریزی وبااعمال قدرت دولتی صورت گرفت.درسال ۱۳۰۹باشروع خیابان سازی باالگوی شطرنجی، بافت و ساخت قدیمی شهردرهم ریخت وشالوده خیابان بندی فعلی گذاشته شد ومیدان هاومحله های جدیدی در شهر بوجود آمد.در طی شصت سال اخیرشهرساری به سرعت متحول و نوسازی شده است به همین دلیل یک عدم تعادل میان بافت کهن و جدید در آن دیده می شود .
محله ویژه :
محدوده واقع در خیابانهای فرهنگ، میدان شهرداری، خیابان شیخ طبرسی، خیابان رازی، بلوار امیرمازندرانی، سه راه ملامجدالدین، خیابان ملامجدالدین تا میدان شهدا، با توجه به نقش ، اهمیت و عملکرد آن در حیات شهری و تمایز چشمگیر بافت کالبدی و عملکردی آن با سایر بخش های شهر به عنوان یک واحد کالبد ویژه و تحت نام هسته مرکزی تعیین شده است. این محله با جمعیتی بالغ بر ۱۳۳۸۰ نفر هسته مرکزی شهر را شامل می شود. بافت قدیمی و اکثر بناهای تاریخی شهر در محدوده این محله قرار گرفته اند. فعالیتهای عمده تجاری– اداری شهر حول خیابان های این محدوده و بازار نرگسیه صورت می پذیرد. اکثر ادارات و سازمانهای دولتی شهر و پارک قدیمی سبز میدان و پادگان شهر در این هسته قرار دارد. در حالیکه مساحت این محله ۴/۵ درصدمساحت کل شهر و جمعیت آن ۷ درصد جمعیت کل شهر است، ۳۰ درصد فضاهای تجاری شهر، ۱۶ درصد فضاهای مذهبی، ۱۶ درصد فضاهای بهداشتی– درمانی، ۲۵ درصد فضاهای ورزشی شهر در این محله واقع شده است و سرانه کاربری مسکونی در هسته مرکزی شهر ۵/۵۷ متر مربع است. بنابراین روشن است که تمرکز مراکز خدماتی– اداری در این محدوده و ضرورت مراجعه روزانه شهروندان ساروی و به دلیل مرکزیت اداری– سیاسی ساری، مراجعین سایر شهرستانهای استان به این محدوده، شرایط ویژه ای را در هسته مرکزی شهر موجب می گردد.
منطقه یک شهری :
این منطقه بخش وسیعی از غرب شهر را شامل می گردد. بخش اعظم مراکز درمانی و آموزشی در این محدوده قرار دارند. توسعه شهر در سالهای اخیر در جهت غرب و بخش هایی از این منطقه، اطراف میدان امام و محور بلوار پاسداران صورت گرفته است. پارک و استادیوم ورزشی و سینما ی شهر در این منطقه قرار دارند. بسیاری از ادارات جدید شهردر این منطقه احداث گردیده است. واحدهای مسکونی اکثراً یک و دو طبقه می باشند ولی در سالهای اخیر ساختمانهای بلند و چند طبقه بویژه در اطراف مراکز عمده شهری این منطقه (میدان امام، بلوارپاسداران) نیز احداث گردیده و استفاده از حداکثر تراکم های ساختمانی با استقبال خوبی مواجه گردیده است.
منطقه دو شهری :
این منطقه در بخش شرقی، جنوب شرقی و شمال شرقی شهر قرار داشته و شامل محله های نومل، معلم، بخش هشت، پشت پرورشگاه، میرزمانی، زندان و آزادگله می باشد. از قسمت میانی این منطقه رودخانه تجن عبور می کند. بافت شبکه ارتباطی در بخش های وسیعی از منطقه (خیابان معلم، بخش هشت و پرورشگاه) از الگوی شطرنجی تبعیت می کند وتفکیک قطعات مسکونی با مساحت زیاد صورت پذیرفته است. ساختمانهای مسکونی از نظر تعداد طبقات، یک تا دو طبقه بوده ولی در سالهای اخیر فعالیت هایی در زمینه احداث آپارتمان و مجتمع های مسکونی آپارتمانی به چشم می خورد. اکثر ساختمانهای مسکونی این منطقه نوساز می باشند. بخشهای وسیعی از این منطقه محل سکونت قشرهای مرفه جامعه شهری و کارمندان عالی رتبه دولتی می باشند. منطقه دو شهری: بخش شرقی محور خیابانهای خزرآباد، بلوار شهید بهشتی، بلوار امیرمازندرانی، خیابان رازی، خیابان شیخ طبرسی و میدان شهرداری، بلوار ارتش و خیابان قائم مقام تا راه بند سنگتراشان را شامل می شود.
منطقه سه شهری :
کلیه اراضی شهری واقع در جنوب مسیر راه آهن، منطقه سه شهر را تشکیل می دهند. محور ارتباطی ساری با بخش های جنوبی شهرستان از طریق بلوار کشاورز، از این منطقه عبورمی کند. کارخانه دخانیات ساری و باغات مکانیزه مه دشت و تاسیسات راه آهن و اکثر چاه های آب شهر در این منطقه قرارگرفته اند. ساکنان این منطقه در مقایسه با سایر مناطق شهر از قشرهای تهیدست شهری به شمارمی روند و اکثراً کارگران و کشاورزان بویژه مهاجرین روستاهای شهرستان ساری می باشند. به استثنای ساخت و سازهای اطراف بلوارکشاورزکه درسالهای اخیراحداث شده اند اکثرساختمان های مسکونی منطقه یک طبقه وقدیمی بوده و فاقد کیفیت مطلوب می باشند. خاستگاه اجتماعی ساکنان این منطقه وامکانات اندک اقتصادی آنان در کالبد منطقه به طور گویا و روشن بازتاب یافته است. به همین دلیل نیز بافت کالبدی این منطقه خصلت روستایی دارد، کوچه ها تنگ وپیچ در پیچ است و ساختمان ها با استفاده از مصالح کم دوام ساخته شده اند. هر یک از مناطق شهر به تقسیمات کوچکتری به شرح زیر تقسیم گردیده است :
۱- منطقه یک شهری شامل : ناحیه۱ (یک محله)، ناحیه۲ (چهار محله)، ناحیه۳ (چهار محله) ، ناحیه۴ (چهار محله)، ناحیه۵ (دو محله) و ناحیه۶ (شش محله) می باشد.
۲- منطقه دوشهری شامل : ناحیه۱ (دو محله)، ناحیه۲ (سه محله)، ناحیه۳ (سه محله)، ناحیه۴ (چهار محله)، ناحیه۵ (شش محله) و ناحیه۶ (شش محله)می باشد.
۳- منطقه سه شهری شامل : ناحیه۱ (سه محله)، ناحیه۲ (چهار محله) و ناحیه۳ (پنج محله) می باشد.
۴- هسته مرکزی شهر یا محله ویژه مرکزی نیز از پنج زیر محله تشکیل می شود.
نقشه(۳-۳) تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری
مآخذ : مهندسین مشاور مازند طرح (۱۴:۱۳۸۹)
در حال حاضر شهر ساری به ۴ منطقه و ۱۱ ناحیه ی کارکردی تقسیم می شود .
خلاصه مباحث فصل سوم
بررسی و شناخت کلی از وضع موجود شهر مورد مطالعه، شمای کلی از شناخت ویژگی ها ی مختلف شهر را در جهت تحلیل و نیل به هدف تحقیق به دست خواهد داد. در این راستا موقعیت و ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی اشاره گردید و تاریخچه تحولات اقتصادی و اجتماعی شهرستان در دهه های اخیر و همچنین نحوه ی شکل گیری شهر مشخص گردیده است.
موقعیت جلگه ای منطقه و همجواری با رود تجن و نقش ارتباطی مهم آن دراتصال استانهای خراسان ، گرگان، گیلان وتهران براهمیت این شهرافزوده است.
همچنین براساس گزارش طرح جامع ۱۳۸۹مساحت محدوده مورد مطالعه ۲۴۴۰ هکتار و جمعیت آن نیز معادل ۲۹۳۲۱۲ نفر گزارش شده است . در یک نگاه کلی به نیم قرن اخیر مساحت شهر ساری ۱۶ برابر و جمعیت آن ۱۲ برابر گردیده است؛که با توجه به مرکزیت سیاسی – اداری ، این امر فشار مضاعفی بر پیکره ی این شهر وارد نموده است .
مقدمه
با عنایت به مطالب ارایه شده در فصول گذشته – کلیّات، ادبیات و متدولوژی تحقیق – در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه و بررسی توصیفی و استنباطی جامعه آماری مورد نظر پرداخته و از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، به کشف، شناسایی و طبقه بندی واقعیات و نتایج آن می پردازیم. تجزیه وتحلیل اطلاعات به عنوان بخشی ازفرآیندتحقیق یکی از پایه های اصلی آن محسوب گردیده ونتیجه گیری مطلوب نیز حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که براساس سوالات تحقیق گرد آوری شده است .
آنچه مهم است اینکه تمامی شهرها از یک نقطه ی ابتدائی بعنوان مرکز قدیمی و کانون تجمع افراد بوجود آمده و به مرور زمان و طی سالیان متمادی گسترش یافته تا به شکل امروزی خود رسیده اند. در راستای این فرایند شهرهای امروزی را بدلیل وسعت محدوده شان و گسترش روز افزون آنها در حاشیه های بیرونی شهر وبا توجه به تاکید تحقیق حاضر بر مشاهده ی کیفیت زندگی شهروندان ساکن در شهربراساس دوفرم فشرده و پراکنده سعی بر انتخاب چهار محله ازچهارگوش شهر در رینگ بیرونی ویک محله ازبافت قدیم ویک محله ازخارج بافت قدیم از رینگ درونی بعنوان محلات پایه نموده ایم.
درادامه ی روند پژوهش، فرم کالبدی (فشرده ،پراکنده )هریک از محلات نمونه ازطریق شاخص های تراکم مسکونی و تراکم خالص شهری وتراکم ناخالص شهری و اختلاط کاربری ها تعیین گردیده وسپس ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی براساس فرم محلات نمونه، مطالعه و آمار توصیفی واستنباطی ویژگی های افراد نمونه و مولفه های (کیفیت کالبدی،کیفیت اجتماعی ،کیفیت حمل و نقل، کیفیت محیط ،کیفیت اقتصادی ،کیفیت نگرش فردی ) با استفاده از مؤلفه های نرم افزار SPSS مورد مطالعه وتشریح می گردد. گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی صورت گرفته که جهت جمع آوری اطلاعات اولیه ،بااستفاده از فرمول کوکران ،۳۸۵ خانوار ۶محله از۶۲ محله ی شهر ساری به عنوان جامعه ی نمونه انتخاب گردید.لذا فرم فشرده با۱۱۶نمونه ۱۲/۳۰% وفرم پراکنده با۲۶۹ نمونه ۸۸/۶۹% ازنمونه ها بااستفاده از شیوه ی تصادفی ساده ،مورد بررسی قرار گرفتند.اطلاعات مورد نیاز از سرپرست خانوار جمع آوری گردیدومیزان پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرارگرفته است .پایایی به دست آمده ۸۱/۰ می باشد که بیانگر پایداری درونی وقابل قبول پرسشنامه می باشد .
۴-۱- روش تعیین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *