دانلود پایان نامه درمورد جامعه آماری، کیفیت زندگی، بافت قدیم، شهر سازی

دانلود پایان نامه

.
قلمرو مکانی این پژوهش شهر ساری به عنوان نمونه مورد مطالعه بخصوص حاشیه های رو به بیرون با تاکید بر محدوده های نوساز چند سال اخیر ونمونه ای از محلات آپارتمانی و یک نمونه ازبخش مرکزی شهروبافت قدیم راشامل می گردد.
قلمرو موضوعی آن نیز مبتنی بر تاثیر فرم کالبدی شهر برکیفیت زندگی با تاکید بر شاخص های کالبدی، اجتماعی ،اقتصادی، محیطی،نگرش وحمل و نقل می باشد .
۱-۹- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از روشهای پیمایشی ( روش زمینهیابی با هدفهای توصیفی، اکتشافی) و روش توصیفی و تحلیلی از طریق بررسی و تحلیل آثار مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه به اطلاعات ثانوی موجود به بررسی چگونگی تاثیر فرم کالبدی شهربر کیفیت زندگی رامورد مطالعه خواهیم پرداخت دراین پژوهش از روش تحقیق کاربردی استفاده خواهد شد.
۱-۹-۱-روش کتابخانه ای واسنادی : شامل مراجعه به کتابخانه و استفاده از مقالات معتبر فارسی و انگلیسی و جهت تهیه و ثبت اطلاعات در زمینه پژوهش از روش فیش برداری استفاده گردید .
۱-۹-۲ – روش میدانی : به منظور مطالعه و شناخت فرم شهر و بازدید از محلات مورد استفاده قرار می گیرد . این بررسی پیمایشی می تواندبه صورت مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرد بدین ترتیب از مصاحبه به منظور کسب اطلاعات دقیق از موقعیت محلات وتاثیر آن برروی میزان رضایتمندی ساکنان آن از طریق حضور در محل انجام خواهد شد .
ازپرسشنامه به منظور کسب اطلاعات لازم ازتاثیر فرم شهر بر کیفیت زندگی ساکنان آن با توجه به مولفه های مورد نظر ،استفاده می گردد. و با حضور در محل توسط کلیه ی شهروندان تکمیل و جهت بررسی اجمالی جمع آوری می گردد .
پرسشنامه یکی از ابزار رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است . این ابزار، مجموعه ای از سوالات چند گزینه ای(سوالات بسته ) و سوالات باز است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارا ئه می دهد .پاسخ های دریافتی نیز داده مورد نظر پژوهشگر را تشکیل می دهد.
ساختار پرسشنامه این تحقیق از سه قسمت تشکیل شده است . ضمن تقدیر و تشکر ازپاسخ دهندگان هدف پرسشنامه تقدیمی بیان شده است؛ سوالات بر اساس ابعاد کالبدی،زیست محیطی ،اقتصادی ، نگرش،اجتماعی و حمل و نقل ازشاخص های کیفیت زندگی تدوین گردیده است .
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل
در این پژوهش تجزیه و تحلیل آماری به دو روش توصیفی و استنباطی می باشد .
در روش توصیفی، داده ها رادر قالب نمودار ، شکل و جدول خلاصه نموده و روش های خلاصه کردن نیز در قالب شاخص هایی مانند : میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و … می باشد .
روش استنباطی: روشی است که نتایج حاصل از یک نمونه ، قابل تعمیم به کل جامعه باشد . در این روش به کمک نرم افزار spss از آزمون های مختلف از جمله Tمستقل، تحلیل واریانس ،آزمون توکی و آزمون LSDاستفاده می شود .
۱-۱ ۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری
۱-۱۱-۱-جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق از کلیه ی سرپرستان خانوار اعم از زن و مرد ساکن در سطح شهرساری می باشد . هریک از این افراد به عنوان واحد مشاهده و سنجش انتخاب و پرسشنامه از طریق آنان تکمیل می گردد. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای استفاده می شود .به طوری که از مناطق چهار گانه ی شهری نمونه ها راانتخاب نموده و سپس از میان هر یک از این نواحی شهری به صورت تصادفی یک محله را انتخاب نموده سپس چند بلوک مسکونی رابه طورتصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار می دهیم .چهارمحله را از حاشیه ی شهر انتخاب ونمونه ی پنجم از مناطق آپارتمان نشین وحاشیه ی بخش مرکزی وبافت قدیم و نمونه ی ششم را از هسته ی مرکز ی شهر وبافت قدیم انتخاب می نماییم . باید در نظر داشته باشیم که نمونه هابه صورت تصادفی انتخاب می شوند.
بدین ترتیب براساس سرشماری ۱۳۸۹وآخرین تقسیمات شهری:
کد ۱ – ۱ با مساحتی حدود۴۲ هکتار با جمعیت ۱۹۶۹ نفر ، کوی برق واقع دربلوارخزر
کد ۱-۶-۲با مساحتی حدود۵۱هکتار با جمعیت ۵۵۳۴نفر، محله ی میرزازمانی واقع درخیابان فرهنگ
کد ۳-۲-۳ با مساحتی حدود ۲۱هکتار با جمعیت ۹۷۶۳ نفر، محله ی صاحب زمان واقع در بلوار کشاورز
کد ۴-۴-۲ با مساحتی حدود ۳۶ هکتار با جمعیت ۳۹۸۷ نفر، کوی شهید قاسمی واقع در بلوار امام رضا
کد ۳-۴-۱با مساحتی حدود۶۳ هکتاربا جمعیت ۲۳۳۲نفر، محله ی ارم واقع در بلوار پاسداران
کد ۴-۵با مساحتی حدود ۲۰ هکتار با جمعیت ۲۸۰۴ نفر، محله ی قلیچ در مرکز شهر انتخاب گردید .
قابل ذکر است ، واحدتحلیل ،سرپرست خانوار تعیین گردید.
۱-۱۱-۲- روش نمونهگیری:
همانطور که میدانیم در تحقیق، نمونه به زیر مجموعهای از جامعه آماری گفته می شود که اطلاعات و دادههای آماری آن بعنوان جایگزینی برای اطلاعات و دادههای آماری کل جامعه گردآوری، بررسی و تجزیه وتحلیل میشود (عزتی، ۱۳۷۶: ۲۳).
۱-۱۱-۲-۱- اعتبار وپایایی:
تحلیل اعتبار و پایایی فرایند اصلاح و بهبود مقیاسها و برای حصول اطمینان از دقت و ثبات سنجش آنها است.
– اعتبار:
برای حصول اطمینان از دقت مقیاس و سنجش روشهای مختلفی وجود دارد .یکی از روشهای سهل الوصول تعیین اعتبار صوری مقیاس است .در این پژوهش پرسشنامه پس از طرح سوالات در اختیار خانوارهای ساکن در بافت پیرامونی قرار میگیرد و نظرات آنها اخذ میگردد.بدین شکل اعتبار صوری و محتوایی گویهها فراهم میشود.
– پایایی:
در بحث پایایی ساده ترین تعریف آن عبارت است از میزان همسانی نتایج مکرر که این امر قابلیت اعتماد و ثبات تحقیق را میرساند.
برای سنجش صحت پایایی و اعتبار پرسشنامه ی تحقیق ابتدا ۳۰ پرسشنامه در محلات توزیع گردید و پس از تائید پایایی و روایی آن ،اقدام به توزیع کلیه ی پرسشنامه ها در محلات نمونه توسط پژوهشگر صورت گرفت .
۲-۱۱-۲-۲- تعیین حجم نمونه آماری:
منظور از نمونه آماری تعداد کل عناصر موجود در نمونه میباشد. در مقابل حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونهگیری ما محسوب میشود ( ساروخانی، ۱۵۷:۱۳۸۵).
جهت تعیین حجم نمونه از روش آماری کوکران بهره گیری می شود .
فرمول حجم نمونه (۱)
در این فرمول:
n = حجم نمونه ، N= تعداد کل جامعه آماری (۲۹۳۲۱۲)، t2 = درصد احتمال صحت گفتار( ۱.۹۶ )،
p = احتمال وجود صفت( ۰.۷ )q = احتمال عدم وجود صفت( ۰.۳)، d2 = خطای نمونه گیری ( ۰.۰۵ )
محلات منتخب طبق آخرین نقشه ی موجود از محلات ساری درطرح تفصیلی ۱۳۷۹ ،نقشه ی شماره ی ( ۴-۱)از کدهای زیر انتخاب گردیده و براساس داده های آماری طرح جامع ۱۳۸۹ شهرساری واطلاعات جمعیتی از شش محله ی موردمطالعه ،تعداد نمونه ها نیز به شرح ذیل مشخص گردیدند .
کد ۱-۱ کوی برق ۶۸ نمونه
کد۳-۴-۱ کوی ارم ۶۰ نمونه
کد۵-۴ قلیچ ۵۸ نمونه
کد۴-۴-۲ کوی شهید قاسمی ۷۸ نمونه
کد ۳-۲-۳ صاحب الزمان ۶۳نمونه
کد ۴-۶-۲ میرزا زمانی ۵۸ نمونه انتخاب گردید.
قابل ذکراست که تعداد ۳۸۵ نفر از سرپرستان خانوار از زیر گروه مذکور مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند .
مقدمه
در فصل حاضرابتدا به بررسی فرم های گوناگون شهری پرداخته وسپس براساس جدید ترین پارادایم های توسعه شهری،توجه به اصول مهم توسعه ی پایداروکیفیت زندگی بهترین شکل شهری حاضررا از منظر اندیشمندان بزرگ جهان معرفی می نماییم .
۲-۱-۱- کالبد
کالبددر لغت به معنای پیکر ودرمحتوا به روابط اقتصادی و اجتماعی در فضاگفته می شودو بدلیل سه بعدی بودن ،تعریف کننده فضا نیز می باشد . اما در اصطلاح شهر سازی به فیزیک شهر، آنچه که در شهر شکل یافته و همانا توده های ساختمانی اطلاق می گردد( مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ،۱۳۷۰ : ۳۴).
در بیانی دیگرمی توان به چگونگی استقرار فضایی پدیده ها در ارتباط با یکدیگر و تاثیر عوامل طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی و … برآن در جهت سهولت حیات شهری را کالبد تعریف نمود (پور احمد ،۱۳۷۰ : ۱۱).
۲-۱-۲- شهر
شهردرلغت آبادی بزرگی است که در آن خیابان ها، دمان و نفوس بسیار باشد (عمید،۱۳۸۹: ۶۸۸).
شهرها مولود زمانه خویشند و به عنوان ظرف یا مظروف ،مقوله ای ثابت و تغییرناپذیری نیستند بلکه درآن الزامات و عرف زندگی پیوسته در حال تغییراست و سلیقه ها و توقعات از نسلی به نسل دیگر دگرگون می شود (رهنما وهمکار،۱۳۸۳ :۸۲).
اگرچه شهرهابه منزله ی سیستم اجتماعی پویا و بازی هستند که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی، اجتماعی ،زیستی در هم آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیر سیستم های متعدد در ارتباط هستند (مهدیزاده ، ۱۳۸۲ :۸۸)؛ ونیزموجود زنده ای هستند که با همه عناصر خود در ارتباط متقابل بوده و اجزای مختلف آن پیکره اجتماعی و زنده آن راتشکیل می دهند بطوریکه همانند سیستم دستگاه عصبی ، اختلالی وارد نظام زنده آن شود به صورت خود کار عمل نموده و نظم جدید ی برقرار می نمایند (ربانی و حیدا ،۱۳۸۱ : ۶) .
از منظر شهر سازی، کانون هایی هستند که در آن ها آدمی به تصرف و استفاده از کره خاکی دست یافته و بر نواحی اطراف خود تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد( مزینی،۱۳۷۲: ۱۶ ).
دیدگاه جامعه شناسی نیزآن رامنطقه جغرافیایی می داندکه دارای جمعیت بوده و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند چنین منطقه ای عمدتاً دارای شهرداری می باشد(شیخی، ۱۳۸۰ :۲۰).
بر اساس تعریف جغرافیدانان شهر ، منظر مصنوعی از خیابانها ،ساختمانها ،دستگاهها و بناهایی می باشد که زندگی شهری را امکان پذیر می سازد (وزارت کشور ،۱۳۸۷: ۳۰۴).
از تعاریف بالا می توان چنین نتیجه گرفت که شهر، یک واحدجغرافیایی – اجتماعی در حال رشد ،با تعامل دو سویه میان منابع و اجتماع درون و بیرون خود است .
اگر چه تعریف جامعی از شهر که بتواند شامل کلیه شهرهای جهان باشد، مشکل است چرا که شهرها به سیستمهای اقتصادی و اجتماعی همسانی وابستگی نداشته و اکثراً فاقد نکات مشترک هستندتا مبانی تعریف عام شمول شهرها؛ بنابراین هر یک از اندیشمندان با برداشت خویش از شهر،تعریفی خاص ارائه داده اند.
۲ – ۱-۳-کالبد شهر
هر شهردر طول زمان الگوهای مختلفی از رشد را ارائه می نماید. چگونگی رشد وتوسعه الگوهای شهری بازتابی از کمیت و کیفیت ویژگی های طبیعی ، نظام های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی هر منطقه جغرافیایی است.
کالبد شهری ،یا به عبارتی طرح فضایی شهر بیانگر وسعت ،محتوا و حدود جغرافیایی و چگونگی استفاده از زمین شهری و فعالیت هایی است که توسط انسان بر روی این فضا پیاده می شود(حبیبی ،۱۳۷۵ :۱).
در این رابطه دلایل انتخاب شهر به عنوان یک واحد فضایی را می توان اینگونه بیان نمود .
۱- حل و فصل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *