دانلود پایان نامه درمورد حمل و نقل، کیفیت زندگی، محل سکونت، زندگی شهری

دانلود پایان نامه

ل شخصی استفاده می کنید؟
۱.۲۴۳
۲.۸۶
.۲۳۵
۱۷
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
۱.۰۱۴
۲.۷۸
.۰۱۹
۱۸
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
۱.۱۵۵
۲.۶۱
.۰۰۰
۱۹
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
۱.۱۴۱
۲.۲۸
.۰۰۰
۲۰
ایمنی عابر پیاده در پیاده رو ها را از نظر عبور وسایط نقلیه موتوری و دوچرخه چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۱۵۳
۲.۵۲
.۰۰۰
۲۱
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
۱.۱۲۳
۲.۴۹
.۰۰۰
۲۲
مسیرپیاده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان برای افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
۱.۱۸۸
۱.۸۰
.۰۰۰
۲۳
در صورت وجودپارک ها و فضاهای باز عمومی در محله از لحاظ امکانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
۱.۰۵۹
۲.۹۷
.۷۹۳
۲۴
رضایت شما از روابط با خویشاوندان، دوستان و همسایه ها چه میزان است؟
۱.۱۴۹
۳.۲۵
.۰۲۱
۲۵
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
۱.۴۳۸
۳.۳۴
.۰۱۳
۲۶
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
۱.۲۵۳
۳.۲۰
.۰۹۱
۲۷
مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
۱.۱۸۸
۳.۵۸
.۰۰۰
۲۸
میزان مشا رکت اجتماعی شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه میزان می باشد؟
۱.۴۷۱
۲.۳۶
.۰۰۰
۲۹
فضاهای بی دفاع شهری(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه میزان مشکلات امنیتی ایجاد کرده است؟
۱.۴۴۶
۳.۲۰
.۱۴۲
۳۰
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
۱.۳۱۶
۲.۳۲
.۰۰۰
۳۱
از کیفیت آب آشامیدنی محله از لحاظ بهداشتی تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۲۵۴
۳.۴۷
.۰۰۰
۳۲
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
۱.۳۲۱
۳.۷۳
.۰۰۰
۳۳
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
۱.۲۹۸
۲.۶۶
.۰۰۶
۳۴
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
۱.۲۳۷
۲.۱۶
.۰۰۰
۳۵
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
۱.۱۲۷
۳.۰۲
.۸۶۹
۳۶
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
۱.۱۶۱
۲.۵۱
.۰۰۰
۳۷
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
۱.۳۶۳
۲.۲۸
.۰۰۰
۳۸
ازوضعیت جمع آوری زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
۱.۳۶۹
۲.۹۳
.۵۸۸
۳۹
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
۱.۳۷۶
۲.۷۵
.۰۵۳
۴۰
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
۱.۴۹۲
۲.۴۱
.۰۰۰
کیفیت کالبدی
۰.۷۹۸
۲.۶۸
۰.۰۰۰
کیفیت حمل و نقل
۰.۶۷۹
۲.۵۳
۰.۰۰۰
کیفیت اجتماعی
۰.۵۱۱
۳.۱۲
۰.۰۰۸
کیفیت محیطی
۰.۳۸۸
۲.۷۸
۰.۰۰۰
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
۱.۲۷۶
۲.۵۸
۰.۰۰۱
کیفیت زندگی شهری
۰.۵۴۱
۲.۷۴
۰.۰۰۰
۴-۵-۲- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم پراکنده (Urban sprawl)
به رشد سریع و پراکنده نواحی مادرشهر و حتّی شهرهای کوچک گفته می شود که در برخی موارد تا نواحی روستایی کشیده شده وهمراه با تسلّط خودرو های شخصی در حمل و نقل است.
براساس استناد به جدول (۴-۲۰)محلات صاحب زمان ،شهیدقاسمی ،برق وارم از فرم پراکنده تبعیت نموده ویافته های پژوهش، در ارتباط با محلات مذکور می باشد.
با توجه به اطلاعات جدول (۴-۲۰) وضعیت کیفیت زندگی شهری در فرم پراکنده به شرح ذیل است:
– کیفیت کالبدی درفرم پراکنده ، خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله به دلیل ساخت وساز های جدید وعدم رعایت ایمنی لازم بیشترین میانگین ۳.۵۲ رابه خود اختصاص داده و کم ترین میانگین ۲.۳۵ به تعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تعلق دارد به عبارتی دیگرکمبود مراکز آموزشی از مهمترین عامل ذکر شده است. بنابراین کیفیت کالبدی فرم پراکنده با میانگین ۲.۷۸نامطلوب ارزیابی می گردد.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین ۳.۱۶ مربوط به تمایل استفاده ازوسایل حمل و نقل عمومی و کم ترین میانگین با۲.۰۴ مربوط به معابر مورد استفاده ی عابرین معلول وسالخورده می باشدکه حاکی از نامناسب بودن معابر جهت استفاده ی این گروه است. دراین صورت کیفیت حمل و نقل با میانگین ۲.۶۷ درحد مطلوب نمی باشد.
دربررسی سوالات توصیفی پرسشنامه دربعد حمل و نقل درفرم پراکنده :۴۴.۶۱ % درارتباط با شاخص وسیله ایاب و ذهاب فرزندان دررفتن به مدرسه ،استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی با بیشترین میانگین استفاده می کنند و۲۶.۷۷% باکمترین میانگین پیاده به مدرسه می روند. پرسش شوندگانی که از اتومبیل شخصی جهت ایاب و ذهاب فرزندانشان استفاده می کردندحدودا۴۱.۲۶ %کمبود وسایل عمومی را ازمهمترین دلایل آن ذکر نموده اند.
همچنین درارتباط با سوال مهمترین دلیل رفتن به مرکز شهرازسوی شهروندان ۶۵.۰۵% عامل خرید و۵.۵۸% درصد عامل خدمات بانکی ودرمانی ذکر نموده اند . ۴۳.۱۳%از شهروندان وسیله ی نقلیه ی شخصی و۱۸.۹۶ % افراد پیاده به مرکزشهر رفت و آمد می کنند .
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین ۳.۵۱ مربوط به مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله و کم ترین میانگین ۲.۴۹ مربوط به میزان مشا رکت اجتماعی درمحله می باشد. این بعد دارای میانگین ۳.۱۲ بوده واین امربه معنای وضعیت مناسب محله ازلحاظ کیفیت اجتماعی به غیر از مشکل بزهکاری می باشد.
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین ۳.۵۳ مربوط به آلودگی های ناشی از اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله و کم ترین میانگین ۲.۱۷ مربوط به میزان آبگرفتگی معابر ومشکلات عبور و مرور می باشد. کیفیت محیطی دارای میانگین ۲.۸۲ ونامطلوب ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین ۲.۹۶ مربوط به تمایل به زندگی درنواحی داخلی شهرو کم ترین میانگین ۲.۶۷ مربوط به تمایل به آپارتمان نشینی می باشد.این بعد دارای میانگین ۲.۵۸ ودرحدپایین قراردارد .
درتجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد نگرش یا سه سوال مطرح شده در فرم پراکنده نتایج زیر به دست آمد.
-درسوال مهمترین عامل انتخاب محل سکونت ، وضعیت تشابه وهمگنی ساکنین محله به لحاظ سطح فرهنگی، درآمدی وشغل، قومیت با۴۶.۴۷%و همسایگی با افراد فامیل و دوستان۸.۹۲% کمترین نقش را انتخاب محل سکونت فعلی آنان داشته اند.
دراین پژوهش فقط ازساکنین فرم پراکنده دلیل انتخاب محل سکونت درپیرامون شهر پرسش گردید در این رابطه پاسخگویان به ترتیب کاهش قیمت زمین و مسکن درمحل سکونت رابا۳۰.۱۱ %بیشترین عامل و اعمال کنترل ضعیف برخارج از محدوده شهرداریها رابا۲۰.۰۷% کمترین عامل ذکرنموده اند. همانطورکه درفصل دوم به آن اشاره گردید مهمترین عامل تغییر درنگرش افراد وزندگی درحومه های شهری عامل حمل ونقل وتسهیل درارتباطات بوده است ،لیکن درپژوهش حاضرقیمت پایین مسکن و زمین مهمترین عامل ذکرگردیده است .
ازکلیه ی نمونه ها سوال مشترکی پرسیده شد تحت عنوان خواسته ساکنین محله درفرم پراکنده ۳۱.۹۷% تمایل به دریافت زمین معوض داشته و از محل سکونت فعلی خود رضایت نداشته اند . ۱۶.۷۳% تمایل به خروج از محل داشته اند که درهرصورت نشان دهنده ی این است که اغلب ساکنین ازسکونت درمحله ی خود رضایت نداشته وخواستار خروج از محله می باشند .
درتجزیه وتحلیل پنج سوال توصیفی ازبعد اقتصادی فرم پراکنده ،نتایج به شرح ذیل ارائه می گردد.
براساس پژوهش میدانی حاضر،۲۸.۲۵% ساکنین فرم پراکنده دارای درآمدی بین ۲۰۰-۵۰۰ هزارتومان و۱۳.۰۱% نیزدرآمدی بین۱-۲ میلیون دارند.باتوجه به این امرکه یکی از شاخصه های درآمددرنوع و میزان مالکیت اتومبیل می تواند باشد؛درمحلات پراکنده به دلیل دسترسی کمتر به کلیه ی خدمات شهری۶۹.۵۲% خانوار ها حداقل یک اتومبیل دارندو ۱۱.۸۹%فاقداتومبیل می باشند.
-همانطوریکه در بالاذکرگردید وسعت منزل مسکونی نیزازشاخصه های درآمد می باشد؛ بنابراین ۴۶.۴۷%منازل مسکونی فرم پراکنده بین ۱۵۰-۱۰۰با توجه به قیمت مناسب زمین و مسکن نسبتا بزرگ ووسیع تراز فرم فشرده است و۱.۱۲%گمتراز ۵۰متر وسعت داشته اند.
– ۴۲.۷۵%ازساکنین محلات مزبور دارای منازل ملکی خود ساکن هستند و۱.۱۲%افراد درمنازل وقفی زندگی می کنند . قابل ذکراست که تفاوت در فراوانی درآمد واشتغال یکی ازمهمترین عوامل درنوع منزل مسکونی ومحلاتی باپایگاه اجتماعی بهتر بوده است .
– براساس نتایج به دست آمده ازکیفیت زندگی درفرم پراکنده، بعد اجتماعی با میانگین ۳.۱۲ دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین ۲.۶۷ دارای کم ترین میانگین است. به طور کلی کیفیت زندگی دراین بخش از شهرساری با میانگین ۲.۸۲ درحدمطلوبی ارزیابی نشده است.
جدول( ۴–۲۱) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در فرم پراکنده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
۱
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟
۱.۰۷۰
۲.۷۹
.۰۰۱
۲
خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟
۱.۲۵۹
۳.۵۲
.۰۰۰
۳
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
۱.۰۴۸
۲.۲۰
.۰۰۰
۴
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
۱.۲۴۹
۲.۷۴
.۰۰۱
۵
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
۱.۴۶۸
۲.۴۸
.۰۰۰
۶
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
۱.۲۹۵
۲.۹۷
.۷۰۷
۷
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حرکت سواره و پیاده تاچه میزان مشکلات عبور و مرور را بیشتر کرده است؟
۱.۱۰۹
۳.۱۷
.۰۱۴
۸
اگردر محله شما پارکینگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر کمی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۳۳۸
۲.۸۷
.۱۲۲
۹
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۴۹۵
۳.۰۶
.۵۱۵
۱۰
چه میزان از نیاز های روزانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *