دانلود پایان نامه درمورد محل سکونت، کاربری اراضی، تراکم جمعیتی، اختلاط کاربری ها

دانلود پایان نامه

فرم کالبدی
برای تعیین میزان پراکندگی و فشردگی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود که در جدول (۴-۱)به برخی از آن اشاره می گردد.
جدول (۴-۱):روش تعیین پراکندگی / فشردگی
پژوهشگر
موضوع مطالعه
روش تعیین پراکندگی / فشردگی
Galester. et al (2001)
مطالعه بر روی ۱۳کلان شهر امریکا با هدف اندازه گیری شدت و ضعف پراکندگی بوده است
هشت مشخصه مجزارا با هدف گذاری کاربری زمین برای توصیف ابعاد مختلف پراکندگی نواحی شهری شامل :تراکم ، تداوم ، تمرکز ، خوشه ای بودن ، مرکزیت ، هسته داری ، اختلاط کاربری ها ، وهمجواری راارائه نمود
Ewing, et. Al
( ۲۰۰۲)
بررسی و سنجش پراکندگی وپیامدهای آن بر کیفیت زندگی
؛ توسعه مسکونی کم تراکم همراه با نواحی ادا ری و تجاری و مسکونی کاملاً جدا از یکدیگر، و همچنین ضعف مراکز فعالیت و محدودیت انتخاب ها در مسیرهای سفر تراکم مسکونی-ترکیب واحدهای همسایگی ، اشتغال و خدمات (اختلاط کاربری ها)-
توان مراکز فعالیت و مرکز شهر- دسترسی شبکه معابر
Torrens & Alberti( 2000)
ویژگی های پراکندگی و گسترش فیزیکی شهر
براساس هزینه ها، فواید، چگونگی رشد شهر، جنبه های زیبایی شناختی تمرکززدایی، دسترسی، تراکم، فضای باز، و پویایی ،رشد جمعیت و نیز کاهش بعد خانوار و افزایش تعداد آن دسته بندی کرده است.
Frankel & Ashkenazi
(۲۰۰۸)
بررسی و محاسبه میزان پراکندگی بر روی شش منطقه شهری بااستفاده از۱۳ شاخص
تراکم خالص و ناخالص جمعیت، و بعد شکستگی؛ و گروه دوم شامل ویژگی های مرتبط با ساختار تفکیک شده کالبد شهر(کاربری زمین) است
Fulton( 1996)
پراکندگی و افزایش جمعیت
پراکندگی ارتباط نزدیکی با تراکم داشته ومهاجرت به کلان شهرها میل به افزایش زمین های شهری را افزایش می دهد.
ماخذ :استنتاج از منابع مختلف
الگوی اصلی شهر ساری با به کار بردن برخی مدلهای سنجش فرم کالبدی شهر نظیر مدل آنتروپی شانون، آنتروپی نسبی و ضریب موران و ارزیابی ها در دو سال متفاوت ۱۳۷۹ و ۱۳۸۹ مشخص گردیده که متمایل به الگوی پراکنده، چند قطبی و نا متمرکز می باشد(شهرکی ،۱۳۹۰ ) .
نقشه شماره (۴-۱) محدوده ی محلات نمونه ی شهر ساری
براساس پژوهش های میدانی ازمحلات تعیین شده اطلاعات زیر به دست آمد که در روند تحقیق از آن استفاده گردید. جدول (۴-۲) :کاربری اراضی موجود درشش محله ی نمونه
محله ۴-۵ قلیچ
محله ۴-۶-۲میرزمانی
محله ۱ – ۱کوی برق
محله ۳-۴-۱گارد جنگل
محله ۴-۴-۲کوی شهیدقاسمی
محله ۳-۲-۳ صاحب زمان
مساحت به متر مربع
۱۰۹۴۳۳
۲۲۵۰۸۲
۱۸۲۷۹۴
۱۰۶۴۸۹
۱۳۷۰۳۵
۱۲۱۳۷۵
مسکونی
۲۰۱۶۵
۳۹۰۴۰
۴۳۵۶۰
۶۶۵۲۸
۱۳۴۴۴۹
۱۶۱۹۲
بایر
۲۴۶۳۵
۹۷۶۲۰
۱۶۷۴۵۵
۸۴۷۹
۳۸۵۸
باغ
۱۶۵۰۴۳
زراعی
۵۰۷۵
۱۷۴۹۵
۸۵۲۲
۸۱۲۳
۱۲۶۰۶
۲۴۰۷
درحال ساخت
۴۳۷
۱۱۶۲
۱۳۷۰۵
۳۴۸
مسیل
۱۵۷۰۹
۱۳۷۷۵
۸۴۷۹
۷۰۸۱
۷۶۶۰
۷۳۹۱
تجاری
۵۱۴
صنعتی
۹۰۲
فرهنگی
۱۰۷۱
۲۹۱۴
۷۸۴
۱۳۵۶
۲۴۳۹
مذهبی
۵۲۱
۲۲۵۶۳
۲۱۲
جهانگردی
۱۲۸۲۱
۲۱۱۴
درمانی
۲۰۰۸
بهداشتی
۳۹۴۰
ورزشی
۷۵۹
۸۷۷۹۶
۵۲۷۳۹
اداری
۴۹۶۹
فضای سبز
۱۱۴
۵۷۹
تاسیسات تجهیزات شهری
۱۰۶۰
۲۱۵۲
۳۶۰
۵۲۱
پیش دبستانی
۳۶۷۳
۹۶۲
۵۸۴
دبستان
۴۶۶
۵۷۰۰
۱۶۹۹
راهنمایی
۱۹۴۶
۵۹۲۹
۳۶۸۳
۱۹۷۳
دبیرستان
۴۵۴
۱۲۳۳
آموزش عالی
۲۶۲
۲۷۶۹
۲۱۵۷۰
۵۵۰
انبار
پایانه
۱۳۵۶
پارکینگ
منبع :یافته های تحقیق
یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ی تراکم است. نخستین معنایی که هر کس پس از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می کند، انباشتگی و فشردگی است. تراکم به عنوان مقیاس اندازه گیری، جایگاه ویژه و گسترده ای در تصمیم گیری و برنامه ریزی های شهری دارد. در این پژوهش برای سنجش توزیع فضایی شهربااستناد از جدول کاربری اراضی ( ۴-۲ ) از شاخص تراکم خالص مسکونی ، تراکم خالص جمعیت (خالص شهری )، تراکم ناخالص جمعیت( ناخالص شهری) واختلاط کاربریها در هر محله طبق فرمول های زیر بدست آمدکه درتحلیل فرم محلات به روند تحقیق کمک زیادی نموده است . در زیر به هریک از آن اشاره می گردد.
۴-۱-۱- شاخص تراکم خالص مسکونی
شاخص مزبور، شاخص مفیدتر و کارآمدتری نسبت به شاخص ها ی دیگراست که مورد توجه برنامه ریزان شهری برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و…. در یک منطقه وکنترل جمعیت مناطق مختلف شهری است . بنابراین تراکم مسکونی خالص، نسبت تعداد جمعیت به اراضیی است که صرفاً به خاطر سکونت در نظر گرفته شده باشد. واحد سطح عموما در برنامه ریزی شهری هکتاردر نظرگرفته شده است.
براساس مطالعات طرح جامع سال۱۳۸۹ شهر ساری تراکم خالص مسکونی ۱۹۳ نفر در هکتار می باشد .در رابطه با شاخص مزبور محله ی کوی شهید قاسمی واقع در امام زاده عباس شمالی با ۲۶۹.۰۸۳ نفر بیشترین تراکم مسکونی ومحله ی کوی برق واقع در بلوار خزر با ۱۰۷.۷۱۶ نفر کمترین تراکم سکونتگاهی را داراست .
۴-۱-۲- تراکم خالص جمعیتی (تراکم خالص شهری )
تراکم خالص جمعیتی از نسبت جمعیت یک محل بر مساحت آن محل به دست می آید که این مساحت عبارت است از کل مساحت منطقه که شامل : فضاهای باز شهری و سطوح ساخته شده ( کلیه اراضی اشغال شده توسط واحدهای مسکونی، پارک محله ای، راهها، مغازه ها، مدارس )است.
طبق مطالعات طرح جامع ۱۳۸۹ میزان تراکم خالص جمعیتی ۱۱۳ نفردرهکتار می باشد .در این رابطه محله ی صاحب زمان ۲۰۶.۷۲۰ نفردر هکتاربا تراکم جمعیتی بالاوکوی ارم ۳۵.۵۰۳ نفردر هکتار با کمترین تراکم جمعیتی می باشند .
۴-۱-۳-تراکم ناخالص جمعیتی( ناخالص شهری)
با استفاده از روش تعیین تراکم ناخالص جمعیتی مذکور کوی صاحب زمان ۱۵۵.۵۲۳ نفر در هکتار و کوی ارم با ۳۷.۰۱۵ نفر در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم ناخالص جمعیتی را دارد .این در حالی است که مطابق مطالعات مشاور مازند تراکم ناخالص جمعیت شهر ۷۵ نفر در هکتار است .
۴-۱-۴-اختلاط کاربری
در هر محله وجود کاربریهای گوناگون نشان دهنده ی استقلال محله و رفع نیازمندیهای اولیه ی افراد و جلوگیری از سفر های متعدد خارج از محله می شود که در این صورت ساکنین از خدمات بیشتری برخوردار خواهند بود .
درصورتیکه شاخص به دست آمده از یک کوچکتر باشد؛ نشان دهنده ی اختلاط کاربری بیشتر است ،لذا میزان کاربری مسکونی در محاسبات بیشتراز یک بالا است.درپژوهش حاضر محله ی ۳-۲-۳ صاحب زمان واقع درراهبند سنگتراشان باشاخص اختلاط کاربری ۳.۳۱۴بیشترین کاربری مسکونی ومحله ی ۴-۵ قلیچ بااختلاط کاربری۰.۴۲۳ کمترین کاربری مسکونی وبیشترین اختلاط کاربری را دارد.
۴-۱-۵- تعداد خانوار
مطابق بر آوردطرح جامع ۱۳۸۹تعداد خانوار در شهر ساری ۸۰۳۳۲ خانوار است . در پژوهش حاضر محله ی
میرزا زمانی با۱۴۲۴ بیشترین خانوار و کوی برق ، ۴۹۲ خانوار کمترین خانوار را دارد .در این رابطه محله ی میرزا زمانی به سبب آپارتمان های چند طبقه و محله ی کوی برق به دلیل خانه های ویلایی با وسعت ۴۵۰ متراز مهمترین دلایل افزایش یاکاهش تعداد خانوار می باشد .
۴-۱-۶- بعد خانوار
براساس برآوردطرح جامع (۱۳۸۹) ،متوسط بعد خانواردر شهر ساری ۳.۶۵ نفراست . به ترتیب بیشترین و کمترین بعدخانوار به محله های کوی برق با۴ نفرو محله ی قلیچ با ۳.۴۷ نفر تعلق دارد . براساس پژوهش میدانی محله ی قلیچ خانواده های کم جمعیت و مسن بیشتری را در خود اسکان داده است .
جدول (۴-۳): نتایج بدست آمده در زمینه ی میزان فشردگی و پراکندگی به تفکیک محلات
محله ۴-۵ قلیچ
محله ۴-۶- ۲ میرزمانی
محله ۱ – ۱
کوی برق
محله ۳-۴-۱ ارم
محله ۴-۴-۲
کوی شهیدقاسمی
محله ۳-۲-۳ صاحب زمان
مساحت به متر مربع
۰.۴۲۳
۰.۵۹۲
۰.۹۷۷
۰.۴۳۶
۲.۶۲
۳.۳۱۴
شاخص اختلاط کاربری
۲۵۶.۲۲۹
۲۴۵.۸۶۵
۱۰۷.۷۱۶
۲۱۸.۹۸۹
۲۹۰.۹۷۴
۲۶۹.۰۸۳
تراکم خالص مسکونی
۱۷۹.۹۷۷
۹۱.۴۲۹
۵۳.۲۵۱
۳۵.۵۰۳
۱۲۱.۰۱۸
۲۰۶.۷۲۰
تراکم خالص جمعیتی
۱۴۰.۲
۱۰۸.۵۰۹
۴۶.۸۸۰
۳۷.۰۱۵
۱۱۰.۷۵
۱۵۵.۵۲۳
تراکم ناخالص جمعیتی
۸۰۷
۱۴۲۴
۴۹۲
۶۱۵
۱۰۵۹
۸۱۸.۵۴۶
تعداد خانوار
۳.۴۷
۳.۸۸
۴
۳.۷۹
۳.۷۶
۳.۹۹
بعد خانوار
ماخذ:یافته های تحقیق
۴-۲- تحلیل وشناسایی مشخصات فردی نمونه آماری
در این قسمت به بررسی ویژگی‌های فردی نمونه مثل (جنسیت، سن،تعداد افراد خانوار،میزان تحصیلات، سابقه سکونت، ، شغل سرپرست ، عمر منزل مسکونی، نوع منزل ومحل سکونت) وازنظرکیفیت اقتصادی(میزان درآمد، تعداد اتومبیل، وسعت واحد مسکونی و نوع تصرف ملک)کیفیت اجتماعی به لحاظ میزان برخورداری محله از امنیت لازم و کیفیت حمل و نقل نیز بانمونه های (سرویس مدرسه، دلیل استفاده از ماشین، دلایل رفتن به مرکز شهر، وسیله رفتن به مرکز شهر، بیشترین زمان استفاده از ماشین)و نگرش افراد نسبت به انتخاب محل سکونت با سوالات (عوامل موثر در انتخاب منزل ومحل سکونت، درخواست ساکنین محله ومیزان تمایل به سکونت در مرکز شهر وآپارتمان نشینی) طرح و پرداخته می‌شود.
۴-۲-۱- جنسیت
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر %۳۷.۱ گروه زنان و %۶۲.۹ راگروه مردان تشکیل داده اند.
جدول شماره (۴-۴) فراوانی جنسیت نمونه آماری
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
مرد
۲۴۲
۶۲.۹
زن
۱۴۳
۳۷.۱
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۲- سن سرپرست
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین تعداد مربوط به گروه سنی ۴۹-۳۵ سال با %۳۳ و کمترین تعداد مربوط به گروه سنی ۶۵ سال به بالا با %۷.۵ می باشند.
جدول شماره (۴ـ۵)فراوانی سن نمونه آماری
درصد فراوانی نسبی
فراوانی
سن
۷.۸
۳۰
۲۴-۱۸
۲۹.۴
۱۱۳
۳۴-۲۵
۳۳
۱۲۷
۴۹-۳۵
۲۲.۳
۸۶
۶۴-۵۰
۷.۵
۲۹
۶۵ به بالا
۱۰۰
۳۸۵
جمع
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۳-تعداد افرادخانوار
دربررسی تعدادخانواردرمحلات نمونه به نتایج زیرمی رسیم.
جدول شماره (۴-۶) فراوانی خانوار
تعدادافراد خانوار
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
۱
۲۸
۷.۳
۲
۶۶
۱۷.۱
۳
۸۷
۲۲.۶
۴
۱۲۵
۳۲.۵
۵ و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *