دانلود پایان نامه درمورد محل سکونت، کیفیت زندگی، حمل ونقل، امنیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

بیشتر
۷۹
۲۰.۵
جمع
۳۸۵
۱۰۰
با توجه به داده‌های حاصل از پرسش‌نامه وجدول شماره (۴-۶) نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین تعداد مربوط به گروه چهار نفره با %۳۲.۵ و کمترین تعداد مربوط به گروه یک نفره با %۷.۳ می باشند.
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۴-میزان تحصیلات
جدول شماره (۴-۶)میزان تحصیلات نمونه آماری
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
بیسواد
۲۳
۶
ابتدایی
۵۹
۱۵.۳
متوسطه
۲۴
۶.۲
فوق دیپلم
۱۴۲
۳۶.۹
لیسانس
۱۰۵
۲۷.۳
فوق لیسانس و بالاتر
۳۲
۸.۳
جمع
۳۸۵
۱۰۰
همان‌طور که از جدول (۴-۶) و نمودار(۴-۴) دریافت می‌شود بیشترین فراوانی مربوط به دوره فوق دیپلم با فراوانی % ۳۶.۹ و کم ترین فراوانی مربوط به گروه بیسواد با فراوانی %۶ می با‌شد.
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۵-سابقه سکونت
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین سابقه سکونت مربوط به گروه ۲۰-۱۰سال با فراوانی%۳۴.۸ و کمترین سابقه سکونت مربوط به گروه از بدو تولد با فراوانی%۶.۸ می باشند.
جدول شماره (۴-۷) سابقه سکونت
سابقه
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
از ابتدای تولد
۲۶
۶.۸
کم تر از ۵ سال
۵۹
۱۵.۳
۱۰-۵
۱۰۵
۲۷.۳
۲۰-۱۰
۱۳۴
۳۴.۸
بیشتر از ۲۰
۶۱
۱۵.۸
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۶-شغل سرپرست
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضربین گروه های بیکار ،دولتی ،آزاد،بازنشسته بیشترین فراوانی مربوط به گروه شغل آزاد با %۲۹.۱ و کمترین فراوانی شغل مربوط به گروه بازنشسته با %۸.۸ می باشند.
جدول شماره (۴-۸)شغل سرپرست
شغل
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
بیکار
۶۷
۱۷.۴
دولتی
۱۲۹
۳۳.۶
آزاد
۱۳۴
۳۴.۷
بازنشسته
۵۵
۱۴.۳
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۷-عمر منزل مسکونی
براسا س داده های پرسشنامه و نمودار(۴-۷) وجدول (۴-۹) درارتباط با عمرمنزل مسکونی نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضربیشترین فراوانی درساختمان های بین۳۰-۲۰سال با %۳۴.۸ و کمترین فراوانی مربوط به ساختمان های کم تر از۵ سال با %۵.۷ می باشند. بنابراین فراوانی ساختمان های قدیمی درشهرساری ازعوامل تهدید کننده درارتباط با ریزش وفروریختگی بنا و امنیت رهگذران خواهد بود .
جدول شماره (۴-۹)عمر منزل مسکونی
عمر به سال
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
کم تر از ۵ سال
۲۲
۵.۷
۱۰-۵
۱۰۴
۲۷
۲۰-۱۰
۸۶
۲۲.۳
۳۰-۲۰
۱۳۴
۳۴.۸
بیشتر از ۳۰
۳۹
۱۰.۱
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
تصویرشماره (۴-۱) فروریختن بنا ناشی از فرسودگی و عدم رعایت نکات ایمنی ساخت و ساز
۴-۲-۸-نوع منزل مسکونی
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهدکه در نمونه آماری حاضربیشترین فراوانی مربوط به ساختمان های سه طبقه با %۳۶.۶ و کمترین فراوانی مربوط به ساختمان های چهار طبقه وبیشتر با %۱۵.۳ می باشند.
تلویحا فراوانی ساختمان های چند طبقه استفاده ی بهینه از زمین و کاهش مصرف انرژی رادرپی خواهد داشت.
جدول شماره (۴-۱۰) نوع منزل مسکونی
نوع منزل
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
ویلایی
۷۴
۱۹.۲
دو طبقه
۱۱۱
۲۸.۸
سه طبقه
۱۴۱
۳۶.۶
چهاروبیشتر از چهارطبقه
۵۹
۱۵.۳
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۹-درآمد خانوار
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین درآمد مربوط به گروه ۱ میلیون-۵۰۰ با %۲۹.۹ و کمترین درآمد مربوط به گروه کم تر از ۲۰۰ با %۱۳.۲ می باشند.
جدول شماره (۴-۱۱)درآمد خانوار
تعداد خانوار
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
کم تر از ۲۰۰
۵۱
۱۳.۲
۵۰۰-۲۰۰
۱۰۲
۲۶.۵
۱ میلیون – ۵۰۰
۱۱۵
۲۹.۹
۲ میلیون – ۱ میلیون
۵۰
۱۳
۲ میلیون بیشتر
۶۷
۱۷.۴
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۱۰-تعدادمالکیت اتومبیل
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین تعداد اتومبیل ۱ دستگاه با %۶۴.۹ و کمترین تعداد اتومبیل ۳ دستگاه با %۳.۹ می باشند. پژوهش میدانی صورت گرفته حاکی ازآن است که محله ی کوی برق به دلیل بعدمسافت و درآمدنسبتابالا بیشترین فراوانی را از لحاظ تعداد اتومبیل داراست .
جدول شماره (۴-۱۲)تعداد اتومبیل
تعداد
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
۰
۴۴
۱۱.۴
۱
۲۵۰
۶۴.۹
۲
۷۶
۱۹.۷
۳
۱۵
۳.۹
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۱۱-مساحت منزل مسکونی
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به منازل مسکونی با وسعت ۱۰۰-۵۰ با %۴۳.۴ و کمترین فراوانی به منازل مسکونی با وسعت کم تر از ۵۰ مترمربع با %۱ می باشند.
براساس پژوهش میدانی حاضر منازل مسکونی با وسعت ۱۰۰-۵۰ درمحله ی کوی برق کمترین فراوانی رادارد.
جدول شماره (۴-۱۳): مساحت منزل مسکونی
مساحت
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
کم تر از ۵۰
۴
۱
۱۰۰-۵۰
۱۶۷
۴۳.۴
۱۵۰-۱۰۰
۱۲۱
۳۱.۴
۲۰۰-۱۵۰
۶۱
۱۵.۸
۲۰۰ بیشتر
۳۲
۸.۳
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۱۲-نوع تصرف ملک
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به گروه ملکی با %۴۷.۳ و کمترین فراوانی مربوط به گروه وقفی با %۲.۶ می باشند.
جدول شماره (۴-۱۴): نوع تصرف ملک مسکونی
نوع تصرف
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
ملکی
۱۸۲
۴۷.۳
اجاره ای
۱۳۷
۳۵.۶
رهن
۴۱
۱۰.۶
وقفی
۱۰
۲.۶
مجانی در برابر خدمت
۱۵
۳.۹
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۱۳-ساعات امنیت اجتماعی
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به ساعات شلوغ با %۶۰ و کمترین فراوانی مربوط به داشتن پلیس محله با %۵.۹۷ می باشند.دراین رابطه محله ی کوی برق با داشتن پلیس محله امنیت محله را تایید نموده این در حالی است که پیش از این از محلات ناامن از نظر افزایش سرقت بوده است .
جدول شماره (۴-۱۵): ساعات امنیت اجتماعی
ساعات
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
تمام شبانه روز
۴۷
۱۲.۲۱
ساعات شلوغ
۲۳۱
۶۰
امنیت ندارد
۸۴
۲۱.۸۲
پلیس محله
۲۳
۵.۹۷
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
تصویر شماره (۴-۲) درسایه ی امنیت پلیس محله و تخریب اراضی کشاورزی
۴-۲-۱۴-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به تشابه و همگنی با %۴۳.۱ و کمترین فراوانی مربوط به همسایگی بااقوام وفامیل با %۱۰.۱ می باشند.
جدول شماره (۴-۱۶): عامل انتخاب محل سکونت
عامل
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
نزدیکی به محل کار و …
۱۳۱
۳۴
تشابه و همگنی ساکنین و …
۱۶۶
۴۳.۱
قیمت مناسب
۴۹
۱۲.۷
همسایگی با فامیل
۳۹
۱۰.۱
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۲-۱۵-درخواست ساکنین محله
داده‌های حاصل از پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در نمونه آماری حاضر بیشترین فراوانی مربوط به سکونت در وضعیت موجود با %۳۱.۹ و کمترین فراوانی مربوط به خروج ازمحله با %۱۶.۱می باشند.
جدول شماره (۴-۱۷): درخواست ساکنین محله
درخواست
فراوانی
درصد فراوانی نسبی
تمایل به خروج
۶۲
۱۶.۱
تمایل به سکونت
۱۲۳
۳۱.۹
تمایل به دریافت زمین معوض
۱۰۵
۲۷.۳
تمایل به سکونت در صورت بهبودی وضع
۹۵
۲۴.۷
جمع
۳۸۵
۱۰۰
منبع :استنتاج از یافته های تحقیق
۴-۳- ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی شهر ساری با تاکید برفرم فشرده و پراکنده
درپژوهش حاضر با توجه به مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق و نیز براساس اهداف و فرضیه های تحقیق ، ابعاد و شاخص های زیرموردبررسی قرارگرفته است .
جدول(۴-۱۸):ابعاد وشاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی
فرم
مولفه
معرف / شاخص
فشرده
/
پراکنده
کالبدی
نور و روشنایی،فروریختن بناهای درحال احداث ویاناشی ازفرسودگی آن،وجود ومیزان دسترسی به مراکز آموزشی و مراکز خرید،وضعیت معابراز نظرپوشش وعرض معابر،مناسب بودن ایستگاه های حمل ونقل عمومی،وضعیت پارکینگ ،وضعیت نما ی ساختمان ها وعقب نشینی ساختمان ها
حمل ونقل
دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی وضعیت ترافیک، عرض پیاده رو،رفت و آمدافراد معلول و سالخورده ،ایمنی عابر پیاده،امنیت دوچرخه سواران /میزان استفاده از اتومبیل شخصی،دلایل رفتن به مرکز شهر،وسیله ی رفتن به مرکز شهر،بیشترین زمان استفاده از اتومبیل،وسیله ی رفتن فرزندان به مدرسه
اجتماعی
میزان امنیت در پارک وفضای سبز،میزان بزهکاری اجتماعی،مشارکت اجتماعی،رضایتمندی از روابط با خویشان و دوستان و همسایگان
محیطی
کیفیت هدایت آبهای سطحی ،وضعیت جمع آوری زباله ،آبگرفتگی معابر،رفت و آمد حیوانات ،کیفیت آب آشامیدنی،آلودگی هوا،ازدحام جمعیت واختلال درآسایش ،تعداد و کیفیت وسایل بازی در پارک
اقتصادی
تعدادخانوار،میزان درآمد،تعداد ماشین،نوع ملک،مساحت منزل
نگرش
میزان تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر ،میزان تمایل به زندگی آپارتمانی/عامل انتخاب محل سکونت،دلایل انتخاب محل سکونت درپیرامون شهر،درخواست ساکنین برای سکونت
منبع :نگارنده
۴-۳-۱- آمارهای توصیفی و استنباطی مولفه هاومعرف های کیفیت زندگی کل شهر ساری براساس فرم فشرده و پراکنده وتشریحات مربوط به آن
۴-۳-۱- ۱-کیفیت کالبدی
کیفیت فیزیکی شهرها ، زیبایی شهر و رضایت شهروندان بدون برنامه ریزی صحیح ، مکان یابی مناسب، لحاظ شرایط بومی- فرهنگی ، ایجاد تناسب کارکردی و ابعادی در شهر ، سطوح ارتباطی و به ویژه مبلمان آن ایجاد نخواهد شد (فرجی ملایی، ۱۳۹۰: ۱۷).
۴-۳-۱-۱-۲- روشنایی معابر
یکی از مولفه های زیباسازی محیط شهری و نیز ایجاد امنیت برای عابرین پیاده در برابرخودروهای در حال تردد و در برابررفتارهای ضد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *