دانلود پایان نامه درمورد نرخ رشد، توسعه فیزیکی، رشد جمعیت، نرخ بیکاری

دانلود پایان نامه

سواد
جمع
زن
۱۱۱۹۸۱
۱۳۴۴۰
۱۲۵۴۲۱
مرد
۱۱۹۸۱۷
۶۷۵۶
۱۲۶۵۷۳
کل جمعیت
۲۳۱۷۹۸
۲۰۱۹۶
۲۵۱۹۹۴
مأخذ : سرشماری نفوس ومسکن ۱۳۸۵
نمودار(۳-۸)برآورد جمعیت ۶ساله و بیشتر بر حسب سن و جنس و سطح سواد
مأخذ : استنتاج ازیافته های تحقیق
۳-۵-۱-۶-تراکم واحدمسکونی وتراکم خانواردرواحد مسکونی
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، شهر ساری در سال ۱۳۵۵ دارای ۱۲۲۵واحد مسکونی بوده که با روند صعودی در سال ۱۳۸۵به ۶۷۴۲۳ واحد مسکونی رسیده است. با توجه به این ارقام می توان گفت که طی سه دهه۵۶۱۹۸ واحد مسکونی به این شهر افزوده گردید. بالاترین میزان افزایش تعداد واحد مسکونی در این شهر مربوط به سال های ۱۳۸۵- ۱۳۷۵ می باشد. طی این دوره ۲۶۵۶۸ واحد مسکونی به شهر افزوده شد که خود نشان دهنده رشد شهر نشینی در این دوره می باشد. تراکم خانوار در واحد مسکونی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۵۵ روند کاهشی داشته به طور ی که از ۳۸/۱ نفردر سال۱۳۵۵ به ۰۶/۱نفر درسال ۱۳۸۵رسیده است. بالاترین ضریب افزایش واحد مسکونی مربوط به سال های ۱۳۶۵-۱۳۵۵ بوده است بدون تردید سیاست اصلاحات ارضی و بدنبال آن مهاجرت روستاییان نقش مهم واساسی داشته است.
جدول (۳- ۶)تحولات ضریب سکونت در شهر ساری
سال
جمعیت
تعداد خانوار
تعداد واحد مسکونی
تعداد خانوار واحدمسکونی (ضریب سکونت)
۱۳۵۵
۷۰۷۵۳
۱۵۵۲۷
۱۱۲۲۵
۳۸/۱
۱۳۶۵
۱۴۱۰۲۰
۲۹۸۳۰
۲۶۲۷۵
۱۴/۱
۱۳۷۵
۱۹۵۸۸۲
۴۴۲۸۰
۴۰۸۵۵
۰۸/۱
۱۳۸۵
۲۶۱۲۹۳
۷۱۶۵۴
۶۷۴۲۳
۰۶/۱
ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن ساری
جدول (۳-۷)قیاس نرخ رشد جمعیت و رشد مسکن در دوره سی ساله ۱۳۵۵-۱۳۸۵
دوره
نرخ رشد جمعیت
نرخ رشد واحد های مسکونی
۱۳۵۵-۱۳۶۵
۱۴/۷
۸۸/۸
۱۳۶۵-۱۳۷۵
۳۴/۳
۵۱/۴
۱۳۷۵-۱۳۸۵
۹/۲
۱۴/۵
منبع : نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن ساری
درجدول فوق نرخ رشد جمعیت از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ از ۱۴/۷ به ۹/۲ بوده است که شاهد تراکم پایین خانوار در واحد مسکونی ۰۵/۱ می باشیم در حالیکه افزایش نرخ رشد واحد های مسکونی در سال های اخیر، افزایش واحد های مسکونی خالی را نشان می دهد .
۳-۵-۱-۷- بررسی روند مهاجرت شهر ساری
سال های بعد از انقلاب اسلامی در حقیقت دوران تحولی بود که از یک سو وارث نتایج و آثارسیاست ها و اقدامات گذشته و از سوی دیگر مواجه با مشکلات خاص خویش بود. بدین ترتیب که ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته در شرایط بحرانی بود.
بدین جهت اختلاف سطح درآمد بین شهر و روستا و همچنین اختلاف فاحش سطح زندگی در این دو جامعه به همراه تمامی مشکلاتی که گریبانگر روستاییان است به نظرآنان مهاجرت به شهر را بهتر از زندگی در روستا جلوه می دهد و همه آسایش، پیشرفت، دسترسی به امکانات و تسهیلات و خدمات، درآمد بهتر و بیشتر و… را در شهر می یابند. بنابراین باز هم مهاجرت و به دنبال آن رشد بی رویه شهرها و شهرنشینی با روندی سریعتر از دوره قبل صورت گرفته و مشکلات بازمانده از دوره های قبلی به این دوره نیز انتقال یافت. با توجه به توضیحات فوق، شهر ساری نیز در این دوره با شتاب بیشتری به گسترش خود ادامه می دهد و در واقع توسعه سریع و ناگهانی شهر ساری که از ابتدای دوره مزبور شروع و تا امروز ادامه دارد؛ وسعت و جمعیت شهر را به چندین برابر رسانده است.
در فاصله سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵، تعداد ۳۱۹۹۱ نفر به شهر ساری وارد و یا درداخل این شهر جابه جا شده اند . این تعداد در دوره بعدی یعنی فاصله سال ها ی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به ۴۹۷۲۴ نفر رسیده است که نشان دهنده افزایش تعداد مهاجرین وارد شده به این شهر و مهاجرپذیری آن می باشد. از نظر توزیع سنی مهاجران وارد شده در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ بیشترین تعداد متعلق به گروه سنی ۶۴ – ۱۵ سال می باشد که از این گروه به ترتیب ۴۰۵۹۱ و۲۱۹۵۱ نفر وارد شهر ساری شده اند .آمار موجود بیانگر افزایش میزان مهاجرپذیری این شهرمی باشد به طوری که این میزان حتی از نرخ رشد طبیعی شهر بالاتر بوده است. بنابراین در یک نگاه کلی می توان گفت که جمعیت رو به فزونی شهر ساری بیشتر، از مهاجر پذیری خود نشات می گیرد و با توجه به مراجعه به آمارهای مربوط به شهر ساری کمتر عامل تولد در افزایش جمعیت ساری تاثیر می گذارد. (برآوردهای سالنامه ی آماری، ۱۳۵:۱۳۸۷)
جدول (۳-۸) :تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساری طی سال های ۱۳۸۵- ۱۳۷۵
گروه سنی
تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساری در سال ۱۳۷۵
تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساری
در سال ۱۳۸۵
۱۴ – ۰
۹۶۲۵
۸۴۶۱
۶۴ – ۱۵
۲۱۹۵۱
۴۰۵۹۱
۶۵ +
۳۹۷
۶۲۷
نامشخص
۱۸
۲۷۰
جمع
۳۱۹۹۱
۴۹۷۲۴
منبع : سالنامه آماری استان مازندران .۱۳۸۵- ۱۳۷۵
نمودار (۳-۹) : تعداد مهاجران وارد شده به استان طی سال های ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵
منبع : استنتاج ازیافته های تحقیق
۳-۵-۱-۸- چگونگی پراکنش جمعیت در محدوده مطالعاتی
ساختار فضایی شهر ساری الگویی چند هسته ای به مرکزیت منطقه مرکزی کهن ا ست . همپوشی دردو محور شعاعی شمالی- جنوبی (خزر- کشاورزی)و غربی- شرقی (پاسداران- امام رضا)وجود دارد.این ساختار در پهنه کشاورزی با هم پوشانی متراکم کانون های زیستی و فعالیت، اندازه ای به مساحت ۳۰۰۰هکتاردر مرزهای مصوب قانونی و ۱۲۰۰ هکتارناشی از پدیده خزش در پیرامون به صورت چسبندگی کالبدی قرار دارد.
جدول (۳-۱۰)تراکم های موجود براساس برآورد طرحهای جامع وتفصیلی بین سالهای ۸۹-۱۳۷۰
سال تراکم نفر در هکتار
تراکم خالص مسکونی
تراکم خالص جمعیتی
تراکم ناخالص جمعیتی
طرح جامع (۱۳۷۰)
۱۹۴
۱۱۴
۷۵
طرح تفصیلی (۱۳۷۹)
۱۹۳
۱۱۳
۷۵
طرح جامع(۱۳۸۹)
۷/۲۷۷
۹/۱۳۲
۷۷
ماخذ:مشاور طرح و آمایش – سازمان مسکن و شهر سازی مازندران
براساس مطالعات طرح جامع ۱۳۸۹ میزان تراکم ناخالص جمعیتی در شهر ساری۷۷نفر در هکتارودر محدوده قانونی مصوب برابر۹۷.۷ نفر در هکتار می باشد میزان تراکم خالص جمعیتی محدوده ۱۳۲.۹ نفر در هکتار و محدوده قانونی مصوب ۱۴۰نفر در هکتار بوده است .
میزان تراکم خالص مسکونی ۲۷۷.۷ نفر در هکتار و محدوده قانونی مصوب برابر ۲۸۹ نفر در هکتار است .
دربررسی جدول فوق می توان دریافت که شهر ساری بین سال های ۱۳۷۹ -۱۳۸۹یعنی دریک دوره ی ده ساله شاهد رشد بالایی ازجمعیت بوده است .
۳-۶- ویژگی‌های وضعیت اقتصادی ساکنان در محدوده مطالعاتی
توانمندی اقتصادی ساکنان و در درجه بعدی، شیوه زندگی ، نوع نگرش،روابط انسانی و….منجر به مکان گزینی نسبتا یکنواخت افراد دارای پایگاه اجتماعی- فرهنگی مشابه درسطح مناطق شهر گردیده است .این گونه مکان گزینی تابع وضعیت اقتصادی افراد بوده است .
۳-۶-۱- جمعیت فعال و غیر فعال ساری
بر اساس برآورد سال ۱۳۸۵ جمعیت ده ساله و بیشتر شهر ساری ۱۸۵۴۸۵ نفر و جمعیت فعال این شهر ۷۴۲۱۵ نفر بوده است که در فاصله ی زمانی حدودا ۲۰ ساله نسبت به سال ۱۳۶۵ به میزان ۸۹۹۲۱ نفر به جمعیت ده ساله و بیشتر و ۳۶۴۲۵ نفر به جمعیت فعال آن اضافه گردید. مقایسه ی نرخ بیکاری نشان می دهد که طی دو دهه سپری شده بیشترین نرخ بیکاری در آمارهای برگرفته در سال ۱۳۶۵ به میزان ۱/۱۵ نمایان می گردد، سپس در سال ۱۳۷۵ این میزان به مقدار چشمگیری کاهش یافته (۸/۶) و سپس در سال ۱۳۸۴ مجددا به(۹/۸) افزایش یافته است. در جدول زیر برای آشنایی بیشتر با خصوصیات اشتغال جمعیت شهر ساری به بررسی این ویژگی ها در سالهای ۱۳۶۵ ، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۴ می پردازیم.
جدول (۳-۱۱)بررسی خصوصیات اشتغال جمعیت شهرساری طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۴
عنوان
واحد
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۴
شاخص های مقایسه ای طی سالهای ۸۴ – ۱۳۷۵
درصد تغییرات
نرخ رشد سالانه (درصد)
جمعیت ده ساله و بیشتر
نفر
۹۵۵۶۴
۱۵۸۳۴۸
۱۸۵۴۸۵
۱/۱۷
۸/۱
جمعیت فعال
نفر
۳۷۷۹۰
۵۲۹۷۴
۷۴۲۱۵
۱/۴۰
۷/۳
نرخ فعالیت
درصد
۵/۳۹
۵/۳۳
۲/۴۰
۰/۲۰
۰/۲
نرخ بیکاری
درصد
۱/۱۵
۸/۶
۹/۸
۹/۳۰
۰/۳
ضریب تکفل شغلی
نفر
۷/۴
۲/۴
۰/۴
۸/۴ –
۵/۰ –
سهم زنان از کل اشتغال
درصد
۶/۱۲
۳/۱۴
۰/۲۰
۹/۳۹
۷/۳
مآخذ : معاونت آمار و اطلاعات، ۲۰۱:۱۳۸۵
۳-۷- ویژگیکالبدی شهرساری
با توجه به نقشه (۳-۲) مساحت شهر در دوره های مختلف روند صعودی داشته و شهر از همه جهات گسترش نموده است.لیکن توسعه عمده شهر ساری در مسیر ارتباطی منتهی به شهرهای دیگر بوده است. در سال های اخیر در جاده قائمشهر، گرگان، جویبار و سمنان و جاده خزرآباد، توسعه فیزیکی شهر قابل توجه بوده و ساخت و سازهای بی رویه و بدون ضابطه انجام شده است که شکل نامتجانس و ناهنجاری به ساخت فیزیکی شهر ساری داده است. از دیگر خصوصیات توسعه فیزیکی در این دوره بافتهای حاشیه ای در محدوده شهری هستند. این بافتهای حاشیه ای همان روستاهای سابق نزدیک به شهر هستند که به علت گسترش شهر، در محدوده شهری قرارگرفته اند. ازجمله این روستاها که در حال حاضر در محدوده شهری هستند می توان به گل چینی، بالا سنگریزه، میانرود درجنوب شهرساری، و آزاد گله و لاکدشت در شرق شهر ساری اشاره کرد. به هر حال ادغام روستاهای اطراف شهر در حین توسعه موجب توسعه بی رویه و ایجاد ناهنجاری در بافت شهری شده است. از دیگر خصوصیات توسعه فیزیکی در شهر ساری این است که به علت وجود زمین، شهر بصورت پیوسته و یکپارچه توسعه نیافته است بلکه بصورت پراکنده و ناپیوسته رشد نمود . در حال حاضر نیز در محدوده شهری ساری بافت های خالی و نیمه پر دیده می شود. جالب اینکه حتی در بافت قدیم شهر ساری زمین های خالی وجود دارد(خلیلی جویباری، ۱۲۵:۱۳۷۹).
نقشه (۳-۲) گسترش فیزیکی شهرساری بین سالهای ۱۳۸۵-۱۳۰۰
ماخذ: مهندسین مشاور مازند طرح
دربررسی اجمالی طرح های جامع ۱۳۳۵-۱۳۸۵ در نمودار (۳-۱۰)مساحت شهر در سال ۱۳۳۵ حدود ۱۱۰ هکتار بوده است که در شرایط فعلی منطبق بر هسته مرکزی فعلی شهر ساری وبه عنوان بافت قدیم شهرمی باشد. با یک روند افزایشی مساحت شهر در سال ۱۳۴۵ به حدود ۲۷۴ هکتارمی رسد . طبق بررسی های اولین طرح جامع ساری در سال ۱۳۵۳ مساحت شهرحدود ۹۸۸ هکتار بوده است که ۲/۳۲درصد از این مساحت به زمین های مسکونی، ۸/۳۲ درصد به باغات ، مزارع و زمین های بایر و ۴/۱۰ درصد به معابر و راه ها اختصاص داشته و باقیمانده زمین ها، سایر تاسیسات از قبیل تجاری، صنعتی، آموزشی، بهداشتی و … اختصاص داشته است.
بر مبنای محدوده پیشنهادی اولین طرح جامع شهرتوسط مهندسین مشاور امکو مساحتی حدود ۱۳۲۲ هکتار در سال ۱۳۶۵ برای شهر پیشنهاد گردید. با اندازه گیری دقیقی که به عمل آمد این مساحت بالغ بر ۱۸۳۶ هکتار بوده که در طرح جامع مساحت باغات و مزارع به مقدار ۵۱۴ هکتار به حساب نیامده است . که خود زمینه گسترش محدوده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *