دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، حمل و نقل، فرم فشرده، زندگی شهری

دانلود پایان نامه

ید ؟
۱.۳۱۷
۲.۹۸
.۷۵۷
۳۹
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
۱.۳۶۵
۲.۹۰
.۱۳۶
۴۰
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
۱.۴۴۱
۲.۵۹
.۰۰۰
کیفیت کالبدی
۰.۷۹۴
۲.۷۵
۰.۰۰۰
کیفیت حمل و نقل
۰.۶۸۳
۲.۶۳
۰.۰۰۰
کیفیت اجتماعی
۰.۴۸۱
۳.۱۲
۰.۰۰۰
کیفیت محیطی
۰.۳۸۵
۲.۸۱
۰.۰۰۰
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
۱.۲۶۱
۲.۷۲
۰.۰۰۰
کیفیت زندگی شهری
۰.۵۲۹
۲.۸۵
۰.۰۰۰
منبع :یافته های تحقیق
با توجه به اطلاعات جدول( ۴-۱۸ )وضعیت کیفیت زندگی شهری در کل شهرساری به شرح ذیل است:
– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین ۳.۵۵ مربوط به فروریختن بنا های درحال احداث و فرسوده ودرنتیجه افزایش خطر ناشی از آن و کم ترین میانگین ۲.۱۹ مربوط به بازار های هفتگی ومراکز تجاری است درحالیکه افراد از کیفیت ونحوه ی دسترسی به این بازار ها رضایت چندانی ندارند.بنابراین بعدمزبوردارای میانگین ۲.۷۵ بوده و درنتیجه شهر از نظرکیفیت کالبدی درحدپایینی قرار دارد.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین ۳.۲۰ مربوط به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کم ترین میانگین ۱.۹۷ مربوط به مناسب بودن معابر برای افراد معلول و سالخورده می باشد.که درنتیجه کیفیت حمل و نقل درشهرساری با میانگین ۲.۶۳ درحد پایینی قرار دارد.
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین ۳.۵۳ مربوط به میزان بزهکاری اجتماعی (سرقت واعتیاد) است که دربررسی کلی افزایش بزهکاری رانشان می دهد و کم ترین میانگین ۲.۴۵ مربوط به میزان مشارکت اجتماعی است که باور عموم، بازسازی شهر، تخصصی بوده وبه ارگان و سازمان های شهری مربوط بوده وعملکرد خود رادراین زمینه دخیل نمی دانند. دربررسی دیگر شاخص های اجتماعی درشهر مورد مطالعه درزمینه ی وضعیت پارکها ازلحاظ امنیت وامکانات استفاده کنندگان آن بسیار مطلوب ارزیابی شده ،بنابراین با میانگین ۳.۱۲ از کیفیت خوبی برخورداربوده است.
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین ۳.۵۹ مربوط به میزان آلودگی ناشی از اتومبیل وفعالیت روزانه وافزایش آلودگی ناشی ازآن درشهر ساری و کم ترین میانگین ۲.۱۷ مربوط به مشکل عبور ومروردرنتیجه ی آبگرفتگی معابر همانطورکه درفصل قبل بیان شد به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، شهرساری شاهد بارشهای فراوان دراغلب فصول سال می باشد. دربررسی کلی کیفیت محیطی دارای میانگین ۲.۸۱بوده که از کیفیت مطلوبی برخوردارنیست .
– در بعد کیفیت نگرش : تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر بیشترین میانگین ۲.۹۰ و
میزان تمایل به زندگی آیارتمان نشینی کم ترین میانگین ۲.۵۹ رابه خود اختصاص داده است. بنابراین بعدنگرش دارای میانگین ۲.۷۴ با کیفیت پایینی ارزیابی می شود .
با توجه به اینکه کیفیت زندگی در بعد اجتماعی با میانگین ۳.۱۲ دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین ۲.۶۳ دارای کم ترین رضایتمندی است ؛درمجموع کیفیت زندگی درشهرمورد مطالعه از نظرشهروندان دارای میانگین ۲.۸۰ ودرحد پایینی قراردارد.
۴-۵-نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی براساس فرم کالبدی بااستفاده از طیف لیکرت
۴-۵-۱- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم فشرده (Compact city)
جمعیت و تراکم افزایش یافته در گروه های داخلی حومه های شهرها همراه با سرمایه گذاری در حمل
و نقل عمومی از اساسی ترین ویژگیهای فرم فشرده می باشد دربررسی تعیین شاخص اختلاط کاربری در نمودار(۴-۲) محله ی قلیچ ۰.۴۲۳و میرزازمانی ۰.۵۹۲از محلات فشرده در نمونه ی موردمطالعه می باشند .در واقع بررسی و واکاوی اطلاعات پژوهش زیر به محلات مذکور تعلق دارد .
با توجه به اطلاعات جدول( ۴-۱۹) وضعیت کیفیت زندگی شهری در فرم فشرده به شرح ذیل است:
– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین ۳.۶۱ مربوط به شاخص خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله می باشدکه این امر درمحله ی قلیچ کاملا مشهود است .و کم ترین میانگین ۲.۱۶ مربوط به شاخص تعداد وتسهیلات مراکز آموزشی درمحله می باشد. به طورکلی کیفیت کالبدی دارای میانگین ۲.۶۸ ودرحد پایین ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین ۳.۲۹ مربوط به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کم ترین میانگین ۱.۸۰ مربوط به مناسب بودن معابربرای عابرین معلول و سالخورده می باشد. درنتیجه شهروندان بیشترین تمایل رابه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی داشته اند و معابر شهر را برای عابرین معلول و سالخورده مناسب ندانسته اند .بنابراین دراین بخش از شهر حمل و نقل با میانگین ۲.۵۳از کیفیت مطلوبی برخوردارنیست .
دربررسی سوالات توصیفی دربعد حمل ونقل نمونه هاپاسخ های خودرابه شرح ذیل بیان نمودند،وسیله ایاب وذهاب فرزندان برای رفتن به مدرسه ۵۸.۶۲% استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی و %۳۲.۷۶پیاده ذکر نموده اند .۸.۶۲% افراد استفاده از اتومبیل شخصی درایاب وذهاب فرزندان ذکرنموده اندکه دراین میان ۳۹.۶۶%عامل رفاه و ۱۷.۲۴%طولانی بودن مسیر از مهمترین عامل بوده که به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی راداشته اند. ۵۶.۹۰%مهمترین دلیل رفتن به مرکز شهر راعامل خرید ذکر نموده و ۳.۴۵ %امور بانکی و درمانی ذکر نموده اند ،بنابراین ازبرآیندپاسخ های داده شده کمبود مراکز خرید در محله از عوامل مهم سفرهای درون شهری ودرنتیجه ایجاد انواع آلودگی ها وترافیک می گرددکه با برنامه ریزی مناسب قابل حل خواهد بود . قابل ذکر است که اغلب ساکنین فرم فشرده یعنی ۴۵.۶۹%پیاده و ۱۳.۷۹% از اتومبیل شخصی و موتور جهت رفت وآمد به مرکزشهراستفاده می کنند .این امر نگرش روشنی است در ارتباط بااهمیت پیاده روی و استفاده ی کمتر از وسایل نقلیه ی شخصی می باشد .
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین ۳.۵۸ به شاخص مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله و کم ترین میانگین ۲.۳۶به شاخص میزان مشا رکت اجتماعی در محله اختصاص دارد. بادرنظر گرفتن انحراف استاندارد سایرشاخص های ابعاد اجتماعی بامیانگین کلی ۳.۱۲ از کیفیت قابل قبولی برخورداراست.
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین ۳.۷۳ به آلودگی های ناشی از اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله و کم ترین میانگین ۲.۱۶ مربوط به میزان آبگرفتگی معابر ومشکلات عبور و مرور می باشد. دربررسی نتایج ،کیفیت محیطی در محلات فوق بامیانگین ۲.۷۸ درحد پایینی ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین ۲.۷۵ مربوط به تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر و کم ترین میانگین ۲.۴۱ مربوط به تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی می باشد. این بعد دارای میانگین ۲.۵۸ است.
درتجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد نگرش یا دو سوال مطرح شده در فرم فشرده نتایج زیر به دست آمد.
– مهمترین عامل انتخاب محل سکونت : نزدیکی به محل کار، مدرسه فرزندان، نزدیکی به مرکز خرید با۳۹.۶۵% بیشترین و قیمت مناسب زمین و مسکن با۱۲.۰۷% کمترین نقش را انتخاب محل سکونت فعلی داشته اند.
– ازکلیه ی نمونه ها سوال مشترکی پرسیده شد در رابطه با میزان رضایت وتعلق ساکنین به محل سکونت خود که ۴۲.۲۴% ساکنین محلات فوق ، تمایل به سکونت در محل در وضع موجودو۱۴.۶۵% تمایل به خروج از محل داشته اند.دربررسی پرسش فوق ساکنین اززندگی درمحله ی خود راضی بوده وتمایل کمتری به خروج داشته اند.
درتجزیه وتحلیل پنج سوال توصیفی بعد اقتصادی فرم فشرده نتایج به شرح ذیل ارائه می گردد :
– میزان درآمد ساکنین فرم فشرده بر اساس نتایج پژوهش ۳۸.۷۹% درآمد ی بین ۵۰۰هزار تومان –یک میلیون و۶.۹۰%کمتراز ۲۰۰ هزارتومان داشته اند.بنابراین اغلب افراد درمحلات فشرده دارای درآمدی متوسط می باشند.
– دربررسی تعداد مالکیت اتومبیل در خانواده ۵۴.۳۱%یک اتومبیل و۲۲.۴۱% دواتومبیل داشته اند.
-۰.۸۶ %افراد مساحت منزل مسکونی کمتر از۵۰متردارندو منازل مسکونی ۱۰۰- ۵۰ متربیشترین درصدیعنی ۴۲.۲۴%رابه خود اختصاص داده که نسبت به منازل مسکونی با مساحت بیش از۲۰۰مترمربع نشانگر کاهش مصرف انرژی وزمین درفرم فشرده خواهدبود.
– براساس نتایج به دست آمده ۵۰.۸۶%افراد ساکن منزل مسکونی ملکی خود هستند،۱.۷۲%دارای مالکیت مجانی ودربرابرخدمت می باشند.
در بررسی نتایج فوق ،کیفیت زندگی دربعد اجتماعی با میانگین ۳.۱۲ دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین ۲.۵۳ دارای کم ترین میانگین می باشد. بنابراین کیفیت زندگی درمحلات فوق با میانگین ۲.۷۴ درحد پایینی قراردارد .
جدول( ۴–۲۰) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در فرم فشرده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
۱
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟
۰.۹۷۹
۲.۹۲
.۳۹۵
۲
خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟
۱.۱۰۰
۳.۶۱
.۰۰۰
۳
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
۱.۰۹۰
۲.۱۷
.۰۰۰
۴
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
۱.۲۲۹
۲.۴۰
.۰۰۰
۵
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
۱.۴۴۱
۲.۳۱
.۰۰۰
۶
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
۱.۳۴۵
۲.۸۴
.۱۹۲
۷
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حرکت سواره و پیاده تاچه میزان مشکلات عبور و مرور را بیشتر کرده است؟
۱.۱۷۹
۳.۰۳
.۷۵۳
۸
اگردر محله شما پارکینگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر کمی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۶۲
۲.۸۲
.۱۲۵
۹
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۵۴۲
۲.۷۸
.۱۳۵
۱۰
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوایی، بقالی، سبزی، میوه، قصابی و…)را در داخل محله تامین می کنید؟
۱.۲۱۵
۲.۹۵
.۶۴۷
۱۱
ازتعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تاچه حدرضایت دارید؟
۱.۳۳۶
۲.۱۶
.۰۰۰
۱۲
در پیاده رو محله تا چه حد مکانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگی سالخوردگان وجود دارد؟
۱.۴۶۳
۲.۴۲
.۰۰۰
۱۳
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
۱.۴۴۲
۲.۵۰
.۰۰۰
۱۴
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
۱.۴۸۷
۲.۲۰
.۰۰۰
۱۵
تا چه میزان تمایل دارید برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید؟
۱.۲۲۳
۳.۲۹
.۰۱۱
۱۶
به طور کلی تا چه میزان برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از اتومبی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *