دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، حمل ونقل عمومی، حمل و نقل، حمل ونقل

دانلود پایان نامه

خود (از جمله نانوایی، بقالی، سبزی، میوه، قصابی و…)را در داخل محله تامین می کنید؟
۱.۲۲۵
۳.۰۱
.۸۴۲
۱۱
ازتعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تاچه حدرضایت دارید؟
۱.۳۴۹
۲.۳۵
.۰۰۰
۱۲
در پیاده رو محله تا چه حد مکانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگی سالخوردگان وجود دارد؟
۱.۳۱۵
۲.۴۸
.۰۰۰
۱۳
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
۱.۳۴۰
۲.۵۲
.۰۰۰
۱۴
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
۱.۴۶۰
۲.۴۷
.۰۰۰
۱۵
تا چه میزان تمایل دارید برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید؟
۱.۲۳۸
۳.۱۶
.۰۳۱
۱۶
به طور کلی تا چه میزان برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از اتومبیل شخصی استفاده می کنید؟
۱.۲۵۳
۲.۹۷
.۷۳۴
۱۷
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
۱.۰۵۵
۲.۸۰
.۰۰۲
۱۸
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
۱.۱۴۸
۲.۶۹
.۰۰۰
۱۹
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
۱.۲۷۴
۲.۵۲
.۰۰۰
۲۰
ایمنی عابر پیاده در پیاده رو ها را از نظر عبور وسایط نقلیه موتوری و دوچرخه چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۱۱
۲.۷۰
.۰۰۰
۲۱
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
۱.۱۹۳
۲.۶۹
.۰۰۰
۲۲
مسیرپیاده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان برای افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
۱.۳۰۴
۲.۰۴
.۰۰۰
۲۳
در صورت وجودپارک ها و فضاهای باز عمومی در محله از لحاظ امکانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
۱.۱۲۷
۳.۰۷
.۲۸۰
۲۴
رضایت شما از روابط با خویشاوندان، دوستان و همسایه ها چه میزان است؟
۱.۱۲۱
۳.۲۱
.۰۰۲
۲۵
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
۱.۴۰۵
۳.۲۷
.۰۰۲
۲۶
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
۱.۲۹۱
۳.۱۷
.۰۲۷
۲۷
مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
۱.۲۲۷
۲.۵۱
.۰۰۰
۲۸
میزان مشا رکت اجتماعی شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه میزان می باشد؟
۱.۴۳۹
۲.۴۹
.۰۰۰
۲۹
فضاهای بی دفاع شهری(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه میزان مشکلات امنیتی ایجاد کرده است؟
۱.۳۸۸
۳.۱۶
.۰۶۰
۳۰
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
۱.۳۸۴
۲.۵۰
.۰۰۰
۳۱
از کیفیت آب آشامیدنی محله از لحاظ بهداشتی تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۳۵۴
۳.۲۷
.۰۰۰
۳۲
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
۱.۲۸۰
۳.۵۳
.۰۰۰
۳۳
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
۱.۲۱۱
۲.۸۵
.۰۴۰
۳۴
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
۱.۱۲۹
۲.۱۷
.۰۰۰
۳۵
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
۱.۰۵۰
۳.۰۴
.۴۸۷
۳۶
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
۱.۱۴۹
۲.۶۴
.۰۰۰
۳۷
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
۱.۲۹۶
۲.۳۹
.۰۰۰
۳۸
ازوضعیت جمع آوری زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
۱.۲۹۶
۳.۰۰
۱.۰۰۰
۳۹
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
۱.۳۵۸
۲.۹۶
.۶۲۲
۴۰
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
۱.۴۱۴
۲.۶۷
.۰۰۰
کیفیت کالبدی
۰.۷۹۳
۲.۷۸
۰.۰۰۰
کیفیت حمل و نقل
۰.۶۸۲
۲.۶۷
۰.۰۰۰
کیفیت اجتماعی
۰.۴۶۸
۳.۱۲
۰.۰۰۰
کیفیت محیطی
۰.۳۸۴
۲.۸۲
۰.۰۰۰
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
۱.۲۵۰
۲.۸۱
۰.۰۱۴
کیفیت زندگی شهری
۰.۵۲۳
۲.۸۲
۰.۰۰۰
۴- ۶ – بررسی مولفه های کیفیت زندگی به تفکیک محله
دربخش دیگری ازپژوهش کیفیت زندگی محلات نمونه را به تفکیک بررسی نموده که به شرح ذیل آمده است.
۴-۶-۱- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله میرزازمانی از(کد ۴-۶- ۲)
شامل خیابان های سعدی وحافظ باکوچه های شرقی و غربی منشعب از آن است از طرف شمال به خیابان فرهنگ و از طرف مغرب به ساختمان نیروی انتظامی متصل می باشد .کتابخانه ی شماره ی ۲ وپارک آزادگان در این محله واقع شده است .
باجمعیتی بالغ بر۵۵۳۴ نفر می باشد که دارای ۱۴۲۴خانوار و بامیانگین ۳.۸۸ نفر در هر واحد مسکونی است . محله ی مذکوربیشترین تراکم جمعیتی را در محلات مورد پژوهش دارد.
دربررسی نتایج به دست آمده و با توجه به اطلاعات جدول( ۴-۲۱) وضعیت کیفیت زندگی شهری در محله میرزازمانی به شرح ذیل می باشد:
– در بعد کیفیت کالبدی خطرناشی از فروریختن وفرسودگی بناها به دلیل ساختمانهای بالای ۲۰ سال وساخت و سازهای مداوم بیشترین میانگین ۳.۷۴ و درصورت وجود مراکز آموزشی درکلیه ی مقاطع تحصیلی (پیش دبستانی ،دبستان،راهنمایی ،ودبیرستان )دردوجنس دختر و پسر نیزتعداد وتسهیلات مراکزآموزشی درمحله کم ترین میانگین ۲.۰۷ رادارامی باشدکه این امرناشی از حجم زیاددانش آموزدرهرکلاس ودرنتیجه عدم رضایت ساکنین ذکرشده است. درنتیجه کیفیت کالبدی محله ی فوق با میانگین ۲.۶۶درحد مطلوب نمی باشد.
– در بعد کیفیت حمل و نقل به دلیل دسترسی به وسایل نقلیه ی عمومی به ویژه تاکسی بابیشترین میانگین ۳.۳۱ ودرپرسش مناسب بودن پیاده رو های محله برای استفاده ی معلولین و سالخوردگان به دلیل ساخت و سازهای جدید و عدم نظارت کافی برهمسان سازی پیاده رو کم ترین میانگین ۱.۷۱ ودرحد بسیار پایینی ارزیابی می شود. کیفیت حمل و نقل با میانگین ۲.۵۰ نامطلوب ارزیابی شده است .
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین ۳.۶۷ به مشکل بزهکاری درمحله اختصاص یافته است. ازمهمترین دلایل افزایش شاخص موردنظر ، می توان در استفاده ی افراد بزهکار از فضای سبز محله وعدم وجود پلیس محله یانگهبان پارک دانست . دربررسی شاخص های دیگرمیزان مشارکت اجتماعی ساکنین محله کم ترین میانگین ۲.۲۶ رابه خود اختصاص داده که ازمهمترین دلایل کاهش میانگین دراین زمینه عدم آگاهی افراد ویاعدم اطلاع رسانی کافی برای جلب افزایش مشارکت از را ه های گوناگون می باشد. دربررسی نتایج ازنظرکیفیت اجتماعی محله با میانگین ۳.۱۶دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.
– در بعد کیفیت محیطی آلودگی های ناشی از تردداتومبیل وفعالیت روزانه افزایش آلودگی رابا میانگین ۳.۸۱ ازنظر ساکنین به خود اختصاص داده است ؛دراین رابطه مهمترین عامل ،حجم زیاد تردد اتومبیل درخیایان میرزمانی وخیابان فرهنگ ذکرشده است .همچنین دررابطه باشاخص شیب مناسب خیایان و هدایت آب ناشی از بارندگی به جوی ها، کم ترین میانگین ۲.۲۶ رابه خود اختصاص داده است اما این میانگین نشان دهنده ی مطلوبیت کامل محله از منظر ساکنین در این رابطه نیست در بارش های سنگین علاوه بر آبگرفتگی در خیابان فرهنگ ،شاهد آبگرفتگی درمکانهایی که شیب نامناسب دارند نیزمی باشیم .بنابراین کیفیت محیطی با میانگین ۲.۷۴ازحدمتوسط نیز پایین تر است.
– در بعد کیفیت نگرش باتوجه به دسترسی بیشتر به خدمات وکاهش صرف وقت برای رسیدن به اکثر خدمات شهری با میانگین ۲.۷۸ و عدم تمایل به آپارتمان نشینی از سوی ساکنین کم ترین میانگین ۲.۴۱ رادارا می باشد. بنابراین کیفیت نگرش درمحله ی فوق دارای میانگین ۲.۵۹ ودرحدپایینی قراردارد.درنتیجه ساکنین محله علاوه برعدم رغبت به زندگی درنواحی داخلی شهر به زندگی آپارتمان نشینی نیزتمایل چندانی ندارند.
– به طورکلی کیفیت اجتماعی درمحله یموردنظربا میانگین ۳.۱۶ دارای بیشترین و کیفیت حمل و نقل با میانگین ۲.۵۰ دارای کم ترین میانگین می باشد. درنتیجه کیفیت زندگی درمحله ی میرزازمانی با میانگین ۲.۷۳ درحدمطلوبی ارزیابی نشده است .
جدول (۴–۲۲) :تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در محله میرزا زمانی (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
۱
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟
۰.۹۰۴
۲.۹۱
.۴۷۱
۲
خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟
۱.۳۸۴
۳.۷۴
.۰۰۰
۳
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
۱.۰۸۳
۲.۱۴
.۰۰۰
۴
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
۱.۱۸۹
۲.۲۴
.۰۰۰
۵
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
۱.۴۱۲
۲.۲۸
.۰۰۰
۶
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
۱.۳۷۴
۲.۸۴
.۳۹۳
۷
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حرکت سواره و پیاده تاچه میزان مشکلات عبور و مرور را بیشتر کرده است؟
۱.۱۹۹
۳.۰۳
.۸۲۷
۸
اگردر محله شما پارکینگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر کمی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۹۰
۲.۸۱
.۲۶۸
۹
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۵۶۴
۲.۶۴
.۰۸۳
۱۰
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوایی، بقالی، سبزی، میوه، قصابی و…)را در داخل محله تامین می کنید؟
۱.۱۹۹
۳.۰۳
.۸۲۷
۱۱
ازتعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تاچه حدرضایت دارید؟
۱.۲۸۲
۲.۰۷
.۰۰۰
۱۲
در پیاده رو محله تا چه حد مکانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگی سالخوردگان وجود دارد؟
۱.۵۱۸
۲.۳۶
.۰۰۲
۱۳
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
۱.۴۷۷
۲.۵۵
.۰۲۴
۱۴
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
۱.۵۰۲
۲.۰۹
.۰۰۰
۱۵
تا چه میزان تمایل دارید برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید؟
۱.۲۱۷
۳.۳۱
.۰۵۷
۱۶
به طور کلی تا چه میزان برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از اتومبیل شخصی استفاده می کنید؟
۱.۲۷۲
۲.۸۳
.۳۰۶
۱۷
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *