دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

شبانه روز دسترسی دارید ؟
۱.۰۲۲
۲.۷۹
.۱۲۹
۱۸
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
۱.۱۷۶
۲.۶۷
.۰۳۸
۱۹
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
۱.۱۰۸
۲.۲۹
.۰۰۰
۲۰
ایمنی عابر پیاده در پیاده رو ها را از نظر عبور وسایط نقلیه موتوری و دوچرخه چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۱۰۹
۲.۴۱
.۰۰۰
۲۱
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
۱.۱۱۰
۲.۴۳
.۰۰۰
۲۲
مسیرپیاده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان برای افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
۱.۱۵۵
۱.۷۱
.۰۰۰
۲۳
در صورت وجودپارک ها و فضاهای باز عمومی در محله از لحاظ امکانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
۱.۰۶۱
۲.۸۸
.۳۹۰
۲۴
رضایت شما از روابط با خویشاوندان، دوستان و همسایه ها چه میزان است؟
۱.۱۷۰
۳.۲۹
.۰۶۱
۲۵
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
۱.۴۳۸
۳.۴۰
.۰۴۰
۲۶
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
۱.۲۷۱
۳.۲۲
.۱۸۵
۲۷
مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
۱.۱۴۵
۳.۶۷
.۰۰۰
۲۸
میزان مشا رکت اجتماعی شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه میزان می باشد؟
۱.۴۴۶
۲.۲۶
.۰۰۰
۲۹
فضاهای بی دفاع شهری(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه میزان مشکلات امنیتی ایجاد کرده است؟
۱.۴۵۰
۳.۴۰
.۰۴۲
۳۰
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
۱.۲۴۳
۲.۲۲
.۰۰۰
۳۱
از کیفیت آب آشامیدنی محله از لحاظ بهداشتی تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۲۶۰
۳.۵۰
.۰۰۴
۳۲
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
۱.۳۱۷
۳.۸۱
.۰۰۰
۳۳
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
۱.۳۱۰
۲.۶۰
.۰۲۵
۳۴
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
۱.۲۹۵
۲.۱۶
.۰۰۰
۳۵
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
۱.۱۲۲
۲.۹۳
.۶۴۱
۳۶
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
۱.۱۸۸
۲.۴۷
.۰۰۱
۳۷
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
۱.۴۰۹
۲.۲۶
.۰۰۰
۳۸
ازوضعیت جمع آوری زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
۱.۳۶۱
۲.۷۹
.۲۵۲
۳۹
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
۱.۳۹۰
۲.۷۸
.۲۲۴
۴۰
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
۱.۵۳۴
۲.۴۱
.۰۰۵
کیفیت کالبدی
۰.۸۰۵
۲.۶۶
۰.۰۰۳
کیفیت حمل و نقل
۰.۶۷۵
۲.۵۰
۰.۰۰۰
کیفیت اجتماعی
۰.۵۴۱
۳.۱۶
۰.۰۲۸
کیفیت محیطی
۰.۳۸۲
۲.۷۴
۰.۰۰۰
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
۱.۲۸۹
۲.۵۹
۰.۰۲۰
کیفیت زندگی شهری
۰.۵۴۵
۲.۷۳
۰.۰۰۰
۴-۶-۲- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله ی قلیچ
قلیچ از جمله محلات مرکزی است که در بافت قدیم شهر ساری قرار دارد این محله که از شمال به خیابان قارن،از جنوب به خیابان فرهنگ ،از مشرق به اصفهانی محله و از مغرب به محله ی میرسرروضه منتهی می شود.محله باجمعیتی بالغ بر ۲۸۰۴ نفر می باشد که دارای ۸۰۷ خانوار و بامیانگین ۳.۴۷ نفر در هر واحد مسکونی است .
با توجه به اطلاعات جدول شماره( ۴-۲۲) وضعیت کیفیت زندگی شهری در محله قلیچ به شرح ذیل است:
– محله ی فوق نسبت به محلات دیگر از فقرناشی از کیفیت مناسب کالبدی رنج می برد مهمترین شاخص آن ساختمانهایی باقدمت بیش از ۳۰ سال و متروکه می باشد که بدلیل عدم توجه و رسیدگی از سوی صاحبان آن مشکلات زیادی را برای ساکنین وعابرین درحال گذر ایجاد نموده است ساختمان هایی که درنتیجه ی فرسودگی هرازگاهی تکه هایی از آن برسرعابران فرومی ریزد وازسویی دیگر ،عدم عقب نشینی ساختما نها سبب تنگی معابر و مشکلات عمده ی رفت و آمد ، چهره ی نازیبایی را نیزبه محله داده است .به همین دلیل واضح است که بامیانگین ۳.۵۱ بیشترین مشکل ساکنین معرفی گردد.با توجه به اینکه محله در دوسمت شمال و جنوب خود ،دو شریان تجاری شهر یعنی خیابان قارن و فرهنگ را دارد اما از نظربازارهای هفتگی و محلی وتهیه ی مایحتاج اولیه ی خود نیازمند محلات دیگر است .بنابراین براساس یافته های پژوهش کم ترین میانگین ۲.۲۵ راازلحاظ میزان دسترسی به مراکزخرید برای تهیه ی نیازهای روزمره می باشد. دربررسی کلیه ی سنجه های کیفیت کالبدی در محله ی قلیچ، میانگین ۲.۷۴ به دست آمده که در حد مطلوب ارزیابی نمی شود.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین ۳.۳۱ مربوط به میزان تمایل به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی بوده است ؛ که این امر بیانگر تمایل بیشتر ساکنین به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است در صورتی که عدم کف سازی مناسب وغیرهمسطح بودن خیابان و عدم وجود پیاده رو مناسب برای رفت و آمد افراد سالخورده که جمعیت زیادی را به خود اختصاص داده وافراد معلول با میانگین ۱.۸۸مناسب ارزیابی نشده است اگرچه کمترین میانگین را در شاخص های حمل و نقل دارد؛ اما ازمنظر ساکنین خیلی مناسب نیست.بطورکلی بعد حمل و نقل دارای میانگین ۲.۵۹ ونامطلوب ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین ۳.۵۱ به مشکل بزهکاری تعلق دارد ؛معابرباعرض کم باپیچ و خم بسیار و خانه های قدیمی و متروک زمینه بسیار مناسبی را برای بزهکاری افراد فراهم نموده است. و کم ترین میانگین ۲.۵۱ به عدم مشارکت در شهرسازی اختصاص دارد که از دلایل اصلی آن عدم آگاهی نسبت به نقش افراد در تصمیم گیریهای شهر و بازسازی محله دانست.به طورکلی کیفیت اجتماعی با میانگین ۳.۱۲ نشان دهنده ی وضعیت مطلوب محله نسبت به دیگر ابعاد کیفیت زندگی نیست .
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین ۳.۶۱ به افزایش آلودگی هوای محله ناشی از تخریب ساختمان های فرسوده و ساخت و سازهای جدید دردهه ی اخیراختصاص دارد .تخصیص وام های کم بهره از سوی دولت به منظور بازسازی بافت فرسوده ومقاوم سازی ساختمانهاوجلوگیری ازاسکان وتخریب اراضی قابل کشت روستاهای حاشیه ی شهر وکاهش هزینه ی دولت جهت تامین زیرساختهای غیر ضروری ،باهدف استفاده ی بهینه از اراضی بایر و ساخت و سازهای فشرده بارعایت تراکم ازجمله عوامل مهم در افزایش آلودگی هوا وسرو صدای ناشی از آن درمحله گردیده است . دررویکردی دیگربه عدم توجه مسئولین شهری به بازسازی زیرساخت ها، محله ی قلیچ فاقد جوی های مناسب برای هدایت آبهای ناشی از بارندگی وشیب نامناسب خیابان و هدایت آب به کوچه های فرعی ،عبور پیاده رادچار مشکل نموده است لزوما مشکلات دیگری چون عدم وجود پارک و فضای سبز مناسب ،رفت وآمدزیاد حیواناتی چون موش وگربه و…سبب گردیده تا کم ترین میانگین ۲.۲۲ راشامل گردد. درجمع بندی کلی محله ی قلیچ با میانگین ۲.۸۴ازکیفیت محیطی مطلوبی برخوردارنیست.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین ۲.۷۵ تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر ازمیانگین بالایی برخورداراست این امر باتوجه به سکونت افراد درنواحی داخلی شهر بیانگر رفاه ودسترسی بیشتر وبهتر به خدمات شهری می باشد.و زندگی آپارتمان نشینی با میانگین ۲.۳۹ مطلوب ارزیابی نمی شودبه همین دلیل درارزیابی شاخص موردنظر بامیانگین کمتری روبروهستیم . بطورکلی کیفیت نگرش دارای میانگین ۲.۵۶ است.
– در کیفیت زندگی شهری، بعد اجتماعی با میانگین ۳.۱۲ دارای بیشترین و بعد نگرش با میانگین ۲.۵۶ دارای کم ترین میانگین می باشد. به طور کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین ۲.۷۹ است.
جدول( ۴–۲۳) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در محله قلیچ (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
۱
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟
۱.۰۸۲
۲.۹۷
.۸۱۱
۲
خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟
۱.۴۱۹
۳.۵۱
.۰۰۸
۳
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
۱.۱۵۴
۲.۲۵
.۰۰۰
۴
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
۱.۲۸۸
۲.۵۹
.۰۱۸
۵
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
۱.۵۰۹
۲.۳۹
.۰۰۳
۶
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
۱.۳۴۵
۲.۸۶
.۴۴۲
۷
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حرکت سواره و پیاده تاچه میزان مشکلات عبور و مرور را بیشتر کرده است؟
۱.۱۸۷
۳.۰۷
.۶۶۳
۸
اگردر محله شما پارکینگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر کمی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۶۶
۲.۸۶
.۴۱۴
۹
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۵۳۱
۲.۹۷
.۸۶۶
۱۰
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوایی، بقالی، سبزی، میوه، قصابی و…)را در داخل محله تامین می کنید؟
۱.۲۵۵
۲.۹۰
.۵۳۶
۱۱
ازتعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تاچه حدرضایت دارید؟
۱.۴۲۷
۲.۲۹
.۰۰۰
۱۲
در پیاده رو محله تا چه حد مکانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگی سالخوردگان وجود دارد؟
۱.۴۴۳
۲.۵۳
.۰۱۴
۱۳
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
۱.۴۴۳
۲.۴۹
.۰۰۹
۱۴
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
۱.۵۰۶
۲.۳۶
.۰۰۲
۱۵
تا چه میزان تمایل دارید برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید؟
۱.۲۴۹
۳.۳۱
.۰۶۶
۱۶
به طور کلی تا چه میزان برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از اتومبیل شخصی استفاده می کنید؟
۱.۲۳۸
۲.۸۶
.۴۰۴
۱۷
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
۱.۰۴۷
۲.۸۰
.۱۴۱
۱۸
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
۱.۱۷۶
۲.۵۹
.۰۱۰
۱۹
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *