دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
۱.۲۲۴
۲.۳۲
.۰۰۰
۲۰
ایمنی عابر پیاده در پیاده رو ها را از نظر عبور وسایط نقلیه موتوری و دوچرخه چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۲۶
۲.۶۶
.۰۳۸
۲۱
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
۱.۱۷۶
۲.۵۹
.۰۱۰
۲۲
مسیرپیاده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان برای افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
۱.۲۱۹
۱.۸۸
.۰۰۰
۲۳
در صورت وجودپارک ها و فضاهای باز عمومی در محله از لحاظ امکانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
۱.۰۷۸
۳.۱۰
.۴۷۲
۲۴
رضایت شما از روابط با خویشاوندان، دوستان و همسایه ها چه میزان است؟
۱.۱۵۰
۳.۲۴
.۱۱۸
۲۵
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
۱.۴۵۳
۳.۳۱
.۱۱۲
۲۶
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
۱.۲۵۶
۳.۲۰
.۲۱۹
۲۷
مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
۱.۲۳۷
۳.۵۱
.۰۰۳
۲۸
میزان مشا رکت اجتماعی شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه میزان می باشد؟
۱.۵۲۴
۲.۵۱
.۰۱۶
۲۹
فضاهای بی دفاع شهری(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه میزان مشکلات امنیتی ایجاد کرده است؟
۱.۴۳۸
۳.۰۳
.۸۵۷
۳۰
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
۱.۳۹۰
۲.۳۹
.۰۰۱
۳۱
از کیفیت آب آشامیدنی محله از لحاظ بهداشتی تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۲۸۸
۳.۴۱
.۰۱۸
۳۲
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
۱.۳۶۵
۳.۶۱
.۰۰۱
۳۳
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
۱.۳۱۸
۲.۷۶
.۱۷۲
۳۴
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
۱.۲۳۳
۲.۲۲
.۰۰۰
۳۵
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
۱.۱۵۲
۳.۱۴
.۳۷۰
۳۶
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
۱.۱۷۶
۲.۵۹
.۰۱۰
۳۷
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
۱.۳۶۲
۲.۳۶
.۰۰۱
۳۸
ازوضعیت جمع آوری زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
۱.۳۸۶
۳.۱۰
.۵۷۵
۳۹
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
۱.۳۷۲
۲.۷۵
.۱۶۰
۴۰
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
۱.۴۶۲
۲.۳۹
.۰۰۲
کیفیت کالبدی
۰.۸۴۵
۲.۷۴
۰.۰۲۴
کیفیت حمل و نقل
۰.۷۱۱
۲.۵۹
۰.۰۰۰
کیفیت اجتماعی
۰.۵۳۸
۳.۱۲
۰.۰۷۲
کیفیت محیطی
۰.۴۰۶
۲.۸۴
۰.۰۰۴
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
۱.۲۶۴
۲.۵۶
۰.۰۱۱
کیفیت زندگی شهری
۰.۵۷۶
۲.۷۹
۰.۰۰۷
۴-۶-۳- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله صاحب زمان
از محلات منطقه ی راهبند سنگتراشان است .ازشمال به کوی شربتی از جنوب به باغ کرمانی از مشرق به بلوار کشاورزواز مغرب به روستاهای گلچینی و میانرود منتهی می شود .
اگرچه از داشتن امکانات اولیه در زمینه های فرهنگی ،ورزشی،بهداشتی ،اقتصادی ،امنیتی و.. بی بهره است اما ۴۰% جمعیت شهر ساری در منطقه ی راهبند سنگتراشان زندگی می کنند.
با توجه به اطلاعات جدول شماره( ۴-۲۳) وضعیت کیفیت زندگی شهری در محله ی صاحب زمان به شرح ذیل است:
– با توجه به ساختار محله وشیوه غیررسمی تفکیک زمین در مناطق حاشیه ای و روستاها و کوچه هایی با پیچ و خم بسیارباعرض کم و ساخت و سازهایی بامصالح نه چندان مرغوب سبب شده است تاساکنین غیر از کیفیت مسکن به عدم توجه سازندگان به هنگام ساخت و ساز و ریزش مصالح، بیشترین میانگین ۳.۵۰ را به خوداختصاص دهد . باتوجه به اینکه محله به بازار روز شهید بهشتی واقع در بلوارکشاورز، حدود۳۰۰ متر وبازار هفتگی که در روز سه شنبه در کمربندی جنوبی درحدود۲۰۰ متری محله قرار دارد ؛توانسته است تا حدودی نیازمندیهای اولیه و رضایت ساکنین را فراهم نمایداما با میانگین ۲.۱۷ عدم رضایت ساکنین راشاهد باشیم. بطورکلی کیفیت کالبدی با میانگین ۲.۷۰ مطلوب ارزیابی نشده است.
– کیفیت حمل و نقل به دلیل ایستگاه های فراوان اتوبوس و تاکسی از میدان ساعت تاانتهای بلوار کشاورز توانسته است محبوبیت زیادی در بین ساکنین محلات این ناحیه داشته باشد. سهولت دسترسی ، کاهش هزینه و امنیت از جمله عواملی است که درحین تکمیل پرسشنامه ذکرگردیده است واضح است که بیشترین میانگین ۳.۲۳ مربوط به تمایل زیاد به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی باشد و کم ترین میانگین ۱.۹۴ مربوط به پیاده رو های نامناسب به دلیل عدم دخالت سازمان های مسئول به تفکیک اراضی با توجه به رشدجمعیت وعدم آینده نگری لازم آن،پیچ و خم های زیاد معابروفاقد پیاده رو، مشکلات زیادی را برای معلولین و سالخوردگان ایجاد نموده است.دریک بررسی کلی شاخص های حمل و نقل درمحله ی صاحب زمان بامیانگین ۲.۵۸مطلوب ارزیابی نشده است.
– براساس یافته های تحقیق اکثرساکنین محله ی فوق دارای درآمدکمتراز۲۰۰هزارتومان تا۵۰۰ تومان هستند بنابراین درآمد بسیار کم و مشکلات مالی فراوان و خانوارهایی باتراکم جمعیتی بالا سبب گردیده اندکه مشکل بزهکاری درمحله بیشتر نمایان گرددوبه این ترتیب اکثر نمونه ها مشکلات بزهکاری را از اساسی ترین معضلات محله ی خود بدانند.بنابراین در بعد اجتماعی بیشترین میانگین ۳.۵۰ مربوط به شاخص بزهکاری است . مشارکت شهروندی در رشدکیفیت شهری (شاخص شماره ۲۸ )کم ترین میانگین ۲.۴۴را در محله دارد. دربررسی نتایج، محله از نظر کیفیت اجتماعی با میانگین ۳.۰۸ دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.
– بامروری بر کیفیت محیطی محلات بالا می توان دریافت که دغدغه ی اکثر شهروندان افزایش آلودگی هواو آلودگی صوتی ناشی از افزایش اتومبیل وگردوغبارناشی از ساخت وسازهای فراوان می باشد این امر درمحله ی فوق چنین ارزیابی می گرددکه وجود کمربندی جنوبی ، عبور وسایل نقلیه ی سنگین وقرارگرفتن درمسیرجاده ی کیاسر- سمنان ،شاهدترافیک های شدیدی دراغلب ساعات روز سبب افزایش آلودگی گردیده وبیشترین میانگین ۳.۶۷رادراین زمینه دارا باشد.
همانطوریکه در فصل قبل به آن اشاره شد اغلب محلات ساری با مشکل دفع آبهای سطحی مواجه هستند اگرچه با میانگین ۲.۱۶ نسبت به دیگر محلات دروضعیت بهتری قرار دارد؛امااین میانگین گویای وضعیت مطلوب درمحله نمی باشد.دربررسی اجمالی از کیفیت محیط، محله صاحب زمان دارای میانگین ۲.۸۱ ودرسطح نامطلوبی است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین ۲.۷۷ مربوط به شاخص شماره ۳۹ و کم ترین میانگین ۲.۴۸ مربوط به شاخص شماره ۴۰ می باشد. این بعد دارای میانگین ۲.۶۲ است.
– در کیفیت زندگی شهری، بعد اجتماعی با میانگین ۳.۰۸ دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین ۲.۵۸ دارای کم ترین میانگین می باشد. به طور کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین ۲.۷۶ است.
جدول(۴–۲۴) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در محله صاحب زمان در بلوار کشاورز (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
۱
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟
۱.۰۱۳
۲.۹۲
.۵۳۹
۲
خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟
۱.۴۱۴
۳.۵۰
.۰۰۶
۳
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
۱.۰۷۷
۲.۱۷
.۰۰۰
۴
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
۱.۲۳۴
۲.۵۵
.۰۰۵
۵
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
۱.۴۶۶
۲.۴۱
.۰۰۲
۶
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
۱.۳۲۷
۲.۸۸
.۴۵۴
۷
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حرکت سواره و پیاده تاچه میزان مشکلات عبور و مرور را بیشتر کرده است؟
۱.۱۳۹
۳.۰۶
.۶۶۲
۸
اگردر محله شما پارکینگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر کمی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۶۶
۲.۸۸
.۴۳۳
۹
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۵۳۴
۲.۸۹
.۵۷۰
۱۰
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوایی، بقالی، سبزی، میوه، قصابی و…)را در داخل محله تامین می کنید؟
۱.۲۳۳
۲.۸۶
.۳۶۵
۱۱
ازتعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تاچه حدرضایت دارید؟
۱.۳۸۲
۲.۲۰
.۰۰۰
۱۲
در پیاده رو محله تا چه حد مکانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگی سالخوردگان وجود دارد؟
۱.۴۵۲
۲.۴۷
.۰۰۴
۱۳
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
۱.۴۲۴
۲.۴۴
.۰۰۲
۱۴
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
۱.۴۸۹
۲.۳۰
.۰۰۰
۱۵
تا چه میزان تمایل دارید برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید؟
۱.۲۴۴
۳.۲۳
.۱۳۷
۱۶
به طور کلی تا چه میزان برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از اتومبیل شخصی استفاده می کنید؟
۱.۲۴۱
۲.۸۸
.۴۲۳
۱۷
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
۱.۰۳۱
۲.۷۸
.۰۹۴
۱۸
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
۱.۱۶۵
۲.۵۹
.۰۰۷
۱۹
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
۱.۲۱۱
۲.۳۴
.۰۰۰
۲۰
ایمنی عابر پیاده در پیاده رو ها را از نظر عبور وسایط نقلیه موتوری و دوچرخه چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۰۵
۲.۵۹
.۰۰۹
۲۱
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
۱.۱۳۸
۲.۵۸
.۰۰۴
۲۲
مسیرپیاده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان برای افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
۱.۲۷۱
۱.۹۴
.۰۰۰
۲۳
در صورت وجودپارک ها و فضاهای باز عمومی در محله از لحاظ امکانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
۱.۰۵۴
۳.۰۳
.۸۱۳
۲۴
رضایت شما از روابط با خویشاوندان، دوستان و همسایه ها چه میزان است؟
۱.۱۵۷
۳.۲۰
.۱۶۵
۲۵
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *