دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
۱.۴۵۸
۳.۲۵
.۱۷۵
۲۶
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
۱.۲۰۳
۳.۱۷
.۲۵۷
۲۷
مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
۱.۱۹۵
۳.۵۰
.۰۰۱
۲۸
میزان مشا رکت اجتماعی شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه میزان می باشد؟
۱.۴۷۹
۲.۴۴
.۰۰۳
۲۹
فضاهای بی دفاع شهری(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه میزان مشکلات امنیتی ایجاد کرده است؟
۱.۴۲۰
۳.۰۲
.۹۳۰
۳۰
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
۱.۳۴۱
۲.۳۹
.۰۰۱
۳۱
از کیفیت آب آشامیدنی محله از لحاظ بهداشتی تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۲۵۷
۳.۴۲
.۰۰۹
۳۲
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
۱.۲۹۸
۳.۶۷
.۰۰۰
۳۳
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
۱.۲۶۳
۲.۷۳
.۰۹۷
۳۴
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
۱.۱۷۱
۲.۱۶
.۰۰۰
۳۵
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
۱.۱۱۱
۳.۰۶
.۶۵۴
۳۶
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
۱.۱۲۶
۲.۵۵
.۰۰۲
۳۷
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
۱.۳۵۰
۲.۳۶
.۰۰۰
۳۸
ازوضعیت جمع آوری زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
۱.۳۳۹
۳.۰۲
.۹۲۶
۳۹
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
۱.۴۱۱
۲.۷۷
.۱۸۹
۴۰
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
۱.۵۰۱
۲.۴۸
.۰۰۸
کیفیت کالبدی
۰.۷۹۸
۲.۷۰
۰.۰۰۵
کیفیت حمل و نقل
۰.۶۸۶
۲.۵۸
۰.۰۰۰
کیفیت اجتماعی
۰.۴۶۸
۳.۰۸
۰.۱۴۲
کیفیت محیطی
۰.۳۸۶
۲.۸۱
۰.۰۰۰
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
۱.۳۲۷
۲.۶۲
۰.۰۲۷
کیفیت زندگی شهری
۰.۵۳۵
۲.۷۶
۰.۰۰۱
۴-۶-۴- بررسی مولفه های کیفیت زندگی درکوی برق
در منتهی الیه شمال شهر ساری واقع شده است و پیشینه ی آن به بیست سال هم نمی رسد .کوی برق از طرف شمال به باغ مریخی ،از طرف جنوب به کوی شفا ،از طرف مشرق به بلوار فرح آباد و از طرف غرب به زمین های قرق منتهی می شود .محله ی مذکور باخانه های ویلایی بامساحت حداقل چهار صد مترمربع درروبروی محله ی ششصد دستگاه توسط اداره ی برق منطقه ای برای رفاه حال کارکنان ساخته شده است .کوی برق امروزه یکی از مناطق اعیان نشین شهر ساری است . که باگسترش در بخش شمالی ، محدوده ی قانونی شهر نیز قرار دارد. امروزه با خریداری زمین های بخش شمالی درمحدوده ی جاده اصلی وتبدیل آن به کاربری مسکونی سبب رشد شهردر این ناحیه گردیده است . کوی برق باجمعیتی درحدود۱۹۶۹ نفر می باشد که دارای ۴۹۲ خانوار و بامیانگین ۴ نفر در هر واحد مسکونی است .
بنابراین با توجه به اطلاعات جدول شماره( ۴-۲۴) وضعیت کیفیت زندگی شهری در کوی برق به شرح ذیل است:
– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین ۳.۶۲ مربوط به فروریختن ساختمان ها(شاخص شماره۲)است. شاخص مزبور بیشترین میانگین را نسبت به محلات فوق دارد که خود نشان دهنده ی اهمیت بیشتر از سوی ساکنین کوی برق دارد. اگرچه ساختمان های قدیمی و فرسوده در آن وجود ندارد،امابه دلیل ساخت و ساز های جدید و فروریختن مصالح ساختمانی از منظر ساکنین اهمیت فراوانی داشته است .
محله فاقد بازارهای محلی و هفتگی بوده وجهت رفع نیازمندیهای روزمره مراکزخرید محله نتوانسته اند رضایتمندی ساکنین رافراهم نمایند؛بنابراین کم ترین میانگین ۲.۱۹را نسبت به دیگر شاخص ها ی کالبدی رابه خود اختصاص داده است .دریک جمع بندی کلی،کاهش کیفیت کالبدی با میانگین۲.۷۰را شاهد هستیم.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین ۳.۳۱ مربوط به تمایل به استفاده از وسایل نقلیه عمومی (شاخص شماره ۱۵) است .در واقع قرار گرفتن درمسیر دانشگاه های آزاد ودولتی و شهرک های صنعتی شماره ی ۱و۲ و کار خانه های مختلف سبب گردیده تا تعداد اتوبوس و تاکسی در مسیر زیادشده و به همین دلیل رفت و آمد به مرکز شهر آسان تر و در اغلب ساعات روز امکان پذیر با شد. اگرچه عمر محله حدود بیست سال است؛ امابا نگاهی گذرا در می یابیم که عرض پیاده رو ها کمتر از ۲متر بوده و کاشت درخت توسط ساکنین سبب شده است تا استفاده از پیاده رو امکان پذیر نباشد. به همین دلیل شاخص موردنظر، کم ترین میانگین ۱.۷۸ مبنی بر عدم استفاده از پیاده رو را داراست. بانگاهی کلی به سنجه های کیفیت حمل و نقل بامیانگین ۲.۵۵مطلوب ارزیابی نمی شود.
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین ۳.۵۱ ( شاخص شماره ۲۷)به مشکل بزهکاری اختصاص داده شده است . درسالهای اخیر ،محله ی فوق به دلیل قرارگرفتن در پیرامون شهر ودوربودن از خدمات شهری جهت افزایش امنیت ،به پلیس محله تجهیز گردید . عدم مشارکت درامورشهری و واگذاری آن به سازمان های شهری سبب شده است تاکم ترین میانگین ۲.۵۷ (شاخص شماره ۲۸) را دراین زمینه داشته باشد..دریک بررسی کلی از سنجه های اجتماعی میانگین ۳.۱۶ به دست آمده که نشان دهنده ی این است که محله ازنظرکیفیت اجتماعی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد.
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین ۳.۸۱ مربوط به آلودگی صدا و هوا ناشی ازفعالیت روزانه وتردداتومبیل ( شاخص شماره ۳۲) و کم ترین میانگین ۲.۱۶ مربوط به (شاخص شماره ۳۴)آبگرفتگی معابردرفرآیند بارندگی می باشد. دربررسی اجمالی ازکلیه ی شاخص های محیطی میانگین ۲.۷۹ودرنتیجه کاهش کیفیت محیط ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین ۲.۸۲ مربوط به تمایل به زندگی درنواحی داخلی شهر(شاخص شماره ۳۹) و کم ترین میانگین ۲.۴۷ مربوط به تمایل به آپارتمان نشینی ( شاخص شماره ۴۰) می باشد. کیفیت نگرش دارای میانگین ۲.۶۴ ودر سطح پایینی ارزیابی شده است .
– در کیفیت زندگی شهری، بعد اجتماعی با میانگین ۳.۱۶ دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین ۲.۵۵ دارای کم ترین میانگین می باشد. به طور کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین ۲.۷۶ ودرحدنامطلوبی قرار دارد.
جدول(۴–۲۵) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در محله بلوار خزر (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
۱
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟
۱.۰۰۶
۲.۹۴
.۶۳۱
۲
خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟
۱.۴۴۶
۳.۶۲
.۰۰۱
۳
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
۱.۱۷۵
۲.۱۹
.۰۰۰
۴
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
۱.۲۳۹
۲.۳۲
.۰۰۰
۵
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
۱.۴۷۲
۲.۳۴
.۰۰۰
۶
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
۱.۳۹۲
۲.۸۷
.۴۳۶
۷
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حرکت سواره و پیاده تاچه میزان مشکلات عبور و مرور را بیشتر کرده است؟
۱.۲۵۲
۲.۸۸
.۴۴۱
۸
اگردر محله شما پارکینگ طبقاتی و همسطح موجود است از لحاظ کمی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۷۸
۲.۸۸
.۴۵۴
۹
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۵۶۳
۲.۷۸
.۲۴۹
۱۰
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوایی، بقالی، سبزی، میوه، قصابی و…)را در داخل محله تامین می کنید؟
۱.۱۹۱
۳.۱۲
.۴۱۸
۱۱
ازتعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تاچه حدرضایت دارید؟
۱.۳۵۱
۲.۲۴
.۰۰۰
۱۲
در پیاده رو محله تا چه حد مکانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگی سالخوردگان وجود دارد؟
۱.۵۴۷
۲.۴۰
.۰۰۲
۱۳
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
۱.۵۴۴
۲.۶۳
.۰۵۴
۱۴
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
۱.۵۰۹
۲.۱۹
.۰۰۰
۱۵
تا چه میزان تمایل دارید برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید؟
۱.۲۱۳
۳.۳۱
.۰۳۹
۱۶
به طور کلی تا چه میزان برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از اتومبیل شخصی استفاده می کنید؟
۱.۲۵۶
۲.۸۴
.۲۹۵
۱۷
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
۱.۱۱۴
۲.۸۴
.۲۳۶
۱۸
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
۱.۲۳۲
۲.۷۲
.۰۶۶
۱۹
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
۱.۱۸۲
۲.۳۵
.۰۰۰
۲۰
ایمنی عابر پیاده در پیاده رو ها را از نظر عبور وسایط نقلیه موتوری و دوچرخه چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۰۳
۲.۵۰
.۰۰۱
۲۱
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
۱.۲۰۳
۲.۴۷
.۰۰۱
۲۲
مسیرپیاده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان برای افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
۱.۲۲۰
۱.۷۸
.۰۰۰
۲۳
در صورت وجودپارک ها و فضاهای باز عمومی در محله از لحاظ امکانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
۱.۰۶۳
۲.۹۴
.۶۵۰
۲۴
رضایت شما از روابط با خویشاوندان، دوستان و همسایه ها چه میزان است؟
۱.۱۴۷
۳.۲۹
.۰۳۸
۲۵
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
۱.۴۷۲
۳.۲۶
.۱۴۳
۲۶
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
۱.۲۸۲
۳.۲۹
.۰۶۳
۲۷
مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
۱.۲۹۹
۳.۵۱
.۰۰۲
۲۸
میزان مشا رکت اجتماعی شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه میزان می باشد؟
۱.۵۲۹
۲.۵۷
.۰۲۵
۲۹
فضاهای بی دفاع شهری(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه میزان مشکلات امنیتی ایجاد کرده است؟
۱.۵۰۰
۳.۲۵
.۱۷۴
۳۰
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
۱.۲۰۸
۲.۲۲
.۰۰۰
۳۱
از کیفیت آب آشامیدنی محله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *