دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

از لحاظ بهداشتی تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۲۸۶
۳.۴۶
.۰۰۵
۳۲
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
۱.۳۱۹
۳.۸۱
.۰۰۰
۳۳
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
۱.۳۳۹
۲.۶۲
.۰۲۱
۳۴
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
۱.۲۷۷
۲.۱۶
.۰۰۰
۳۵
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
۱.۲۰۱
۲.۹۳
.۶۱۵
۳۶
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
۱.۲۴۱
۲.۶۶
.۰۲۸
۳۷
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
۱.۴۳۱
۲.۳۴
.۰۰۰
۳۸
ازوضعیت جمع آوری زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
۱.۳۵۹
۲.۹۴
.۷۲۲
۳۹
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
۱.۴۰۳
۲.۸۲
.۳۰۳
۴۰
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
۱.۵۱۱
۲.۴۷
.۰۰۵
کیفیت کالبدی
۰.۸۴۳
۲.۷۰
۰.۰۰۶
کیفیت حمل و نقل
۰.۷۱۱
۲.۵۵
۰.۰۰۰
کیفیت اجتماعی
۰.۵۶۹
۳.۱۶
۰.۰۲۲
کیفیت محیطی
۰.۳۹۷
۲.۷۹
۰.۰۰۰
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
۱.۲۵۷
۲.۶۴
۰.۰۲۴
کیفیت زندگی شهری
۰.۵۷۷
۲.۷۶
۰.۰۰۲
۴-۶-۵- بررسی مولفه های کیفیت زندگی درکوی ارم
از شمال به روستای ملیک از جنوب به بلوار پاسداران از شرق به محله ی ۲۲بهمن واز غرب به کوی شهید قربانی وروستای شیخ کلامنتهی می شود .
با توجه به اطلاعات جدول شماره( ۴-۲۵) وضعیت کیفیت زندگی شهری در کوی ارم به شرح ذیل است:
– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین ۳.۶۵ مربوط به شاخص شماره ۲درمحله ی فوق می باشد محله ی فوق همانند کوی برق ازمحلات جدید شهر می باشد همان طور که در بالا ذکر گردید از تقسیم اراضی کشاورزی روستای ملیک وگسترش شهر از سمت غرب ،شاخص مزبور بیشترین میانگین را درکلیه ی محلات نمونه دارد. این امر بیانگر ساخت و سازهای جدید و فروریختن مصالح دراثرعدم رعایت نکات ایمنی می باشد. کم ترین میانگین ۲.۲۲ مربوط به(شاخص شماره ۳ ) بعدمسافت و عدم دسترسی پیاده به مراکزخریدوبازارهای هفتگی می باشد . درجمع بندی نتایج، شاخص های کیفیت کالبدی دارای میانگین ۲.۸۰ونشان دهنده ی کیفیت نامطلوب محله در بعدکالبدی است.
– در کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین ۳.۱۸ درارتباط با بیشترین تمایل شهروندان به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی است درصورتیکه عدم تردد کافی اتوبوس و تاکسی در محله ی فوق کارآیی وسایل نقلیه ی عمومی را بسیار پایین آورده وبدین جهت اغلب ساکنین از وسیله نقلیه ی شخصی استفاده می نمایند. کم ترین میانگین ۱.۹۰ مربوط به شاخص شماره ۲۲ است که به دلیل استفاده از پیاده رو جهت انباشت مصالح ساختمانی وعدم توجه به همسطح سازی پیاده رو برای استفاده ی معلولین و سالخوردگان مناسب نمی باشد، درضمن کوچه ها فاقد پیاده رو بوده و جهت پارک اتومبیل وانباشت مصالح ازآن استفاده می گردد. دربررسی نتایج ،میانگین شاخص های بعد حمل و نقل ۲.۶۷ برآورد شده است که ازکیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد.
– دربررسی های پیشین ، مشکل بزهکاری اجتماعی بیشترین میانگین را در بعد کیفیت اجتماعی داشته اند این امر در محله ی مزبور نیز از مهمترین معضلاتی است که حاشیه نشینی و دوری از خدمات شهری موجب آن گردیده است،میانگین شاخص مورد نظر ۳.۶۵ است که بیانگر اهمیت موضوع می باشد .ودرارتباط با شاخص شماره ۲۸ کم ترین میانگین ۲.۳۰ است که بیانگرکاهش مشارکت در امور شهری است .درمجموع شاخص های بعد کیفیت اجتماعی دارای میانگین ۳.۱۶ است ونشان دهنده ی این است که محله ازنظرکیفیت اجتماعی دروضعیت مطلوبی قرار دارد.
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین ۳.۶۲ مربوط به کیفیت آلودگی هوا و … ( شاخص شماره ۳۲)است و کم ترین میانگین ۲.۰۷ مربوط به آبگرفتگی معابر(شاخص شماره ۳۴ ) می باشد. دربررسی اجمالی کیفیت محیطی بامیانگین ۲.۷۸ از مطلوبیت پایینی برخوردار است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین ۳.۰۰ مربوط به تمایل شهروندان به زندگی درنواحی داخلی شهر( شاخص شماره ۳۹) و کم ترین میانگین ۲.۵۲ مربوط به تمایل به زندگی آپارتمانی(شاخص شماره ۴۰) می باشد. میانگین ۲.۷۵ ازبرآورد دوشاخص بالا،عدم نگرش مناسب به زندگی درمرکزشهر وزندگی آپارتمان نشینی است.
– درنتیجه ،کیفیت زندگی شهری در بعد اجتماعی با میانگین ۳.۱۶ دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین ۲.۶۷ دارای کم ترین میانگین می باشد. به طور کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین ۲.۸۳ است.
جدول(۴–۲۶) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در کوی ارم (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
۱
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟
۱.۰۱۰
۲.۷۲
.۰۳۴
۲
خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟
۱.۱۳۲
۳.۶۵
.۰۰۰
۳
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
۱.۰۴۳
۲.۲۲
.۰۰۰
۴
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
۱.۲۶۰
۲.۷۳
.۱۰۷
۵
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
۱.۴۷۹
۲.۵۲
.۰۱۴
۶
از تعداد پارک وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
۱.۲۶۷
۳.۰۰
۱.۰۰۰
۷
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حرکت سواره و پیاده تاچه میزان مشکلات عبور و مرور را بیشتر کرده است؟
۱.۰۱۹
۳.۲۵
.۰۶۲
۸
اگردر محله شما پارکینگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر کیفی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۳۳۳
۲.۹۵
.۷۷۲
۹
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۵۴۸
۳.۱۰
.۶۱۹
۱۰
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوایی، بقالی، سبزی، میوه، قصابی و…)را در داخل محله تامین می کنید؟
۱.۲۳۶
۳.۱۲
.۴۶۸
۱۱
ازتعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تاچه حدرضایت دارید؟
۱.۳۱۶
۲.۲۸
.۰۰۰
۱۲
در پیاده رو محله تا چه حد مکانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگی سالخوردگان وجود دارد؟
۱.۲۳۶
۲.۳۸
.۰۰۰
۱۳
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
۱.۲۶۸
۲.۵۳
.۰۰۶
۱۴
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
۱.۴۸۲
۲.۳۵
.۰۰۱
۱۵
تا چه میزان تمایل دارید برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید؟
۱.۲۸۲
۳.۱۸
.۲۷۳
۱۶
به طور کلی تا چه میزان برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از اتومبیل شخصی استفاده می کنید؟
۱.۲۹۰
۲.۸۸
.۴۸۶
۱۷
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
۱.۰۷۶
۲.۸۳
.۲۳۵
۱۸
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
۱.۱۹۰
۲.۸۰
.۱۹۸
۱۹
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
۱.۳۵۳
۲.۶۳
.۰۴۰
۲۰
ایمنی عابر پیاده در پیاده رو ها را از نظر عبور وسایط نقلیه موتوری و دوچرخه چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۱۹۵
۲.۷۲
.۰۷۱
۲۱
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
۱.۲۳۰
۲.۷۵
.۱۲۱
۲۲
مسیرپیاده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان برای افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
۱.۲۹۸
۱.۹۰
.۰۰۰
۲۳
در صورت وجودپارک ها و فضاهای باز عمومی در محله از لحاظ امکانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
۱.۱۵۶
۳.۰۵
.۷۳۹
۲۴
رضایت شما از روابط با خویشاوندان، دوستان و همسایه ها چه میزان است؟
۱.۱۳۲
۳.۲۰
.۱۷۶
۲۵
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
۱.۴۱۴
۳.۳۷
.۰۴۹
۲۶
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
۱.۳۱۰
۳.۲۵
.۱۴۵
۲۷
مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
۱.۱۰۲
۳.۶۵
.۰۰۰
۲۸
میزان مشا رکت اجتماعی شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه میزان می باشد؟
۱.۳۸۱
۲.۳۰
.۰۰۰
۲۹
فضاهای بی دفاع شهری(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه میزان مشکلات امنیتی ایجاد کرده است؟
۱.۳۷۶
۳.۳۵
.۰۵۳
۳۰
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
۱.۳۶۱
۲.۳۳
.۰۰۰
۳۱
از کیفیت آب آشامیدنی محله از لحاظ بهداشتی تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۲۷۳
۳.۲۰
.۲۲۸
۳۲
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
۱.۲۹۰
۳.۶۲
.۰۰۰
۳۳
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
۱.۱۸۱
۲.۸۳
.۲۷۹
۳۴
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
۱.۱۴۸
۲.۰۷
.۰۰۰
۳۵
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
۰.۹۸۳
۳.۰۲
.۸۹۶
۳۶
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
۱.۱۴۷
۲.۶۵
.۰۲۱
۳۷
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
۱.۳۱۳
۲.۳۵
.۰۰۰
۳۸
ازوضعیت جمع آوری زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
۱.۲۶۲
۲.۹۷
.۸۳۹
۳۹
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
۱.۳۴۰
۳.۰۰
۱.۰۰۰
۴۰
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
۱.۳۸۴
۲.۵۲
.۰۰۹
کیفیت کالبدی
۰.۸۳۲
۲.۸۰
۰.۰۷۳
کیفیت حمل و نقل
۰.۷۱۲
۲.۶۷
۰.۰۰۱
کیفیت اجتماعی
۰.۵۲۰
۳.۱۶
۰.۰۱۶
کیفیت محیطی
۰.۳۸۱
۲.۷۸
۰.۰۰۰
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
۱.۲۱۹
۲.۷۵
۰.۱۳۰
کیفیت زندگی شهری
۰.۵۴۵
۲.۸۳
۰.۰۱۹
۴-۶-۶- بررسی مولفه های کیفیت زندگی درکوی شهید قاسمی
از محلات وسیع ،پرجمعیت و شرقی واقع درمنطقه ی امام زاده عباس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *