دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه

شمالی است . از شمال به روستای گله دون از جنوب به بلوار امام رضا (ع)از شرق به روستای ذغال چال واز غرب به محله ی آزادگله ورود خانه ی تجن منتهی می شود .جمعیت فعلی ساکن اکثرا از روستاییان و کشاورزان آزادگله ومهاجرین روستاهای اطراف هستند؛مجتمع گلسارنیز در این محله واقع شده است .بامتصل شدن روستای آزادگله به شهر محله ی مزبور،از حالت روستا خارج شده واز محلات شرق شهر ساری به حساب می آید .
درپژوهش حاضر وبا توجه به اطلاعات جدول شماره( ۴-۲۶) وضعیت کیفیت زندگی شهری درکوی شهید قاسمی واقع در بلوار امام رضا (ع) به شرح ذیل است:
– برخلاف محلات دیگر محله ی مزبور در دوشاخص( شماره ۲ و ۹)در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین ۳.۳۸ راداراست ساخت و سازهای پی در پی ومداوم وعدم توجه به حقوق شهروندی یکی از مهمترین مسایل و مشکلات ساکنین محله می باشد .ساکنین عرض معابر را در کاهش ترافیک بخصوص درساعات پرتردد ناکافی دانسته و مهمترین دلیل آن راقرارگرفتن در جاده ی تهران – مشهد ونامناسب بودن کمربندی شرقی جهت تردد اتومبیل ها ی سنگین دانسته اند و کم ترین میانگین ۲.۲۱ مربوط به شاخص شماره ۳ می باشدکه دراین رابطه دشواری دسترسی به بازارهای محلی ومراکز تجاری از دلایل کاهش رضایتمندی ذکرگردیده است . دربررسی کلیه ی شاخصه های کیفیت کالبدی میانگین ۲.۹۰به دست آمده که درحد بسیارپایینی ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین ۳.۲۴ مربوط به شاخص شماره ۱۶است؛ بعد مسافت وعدم دسترسی به بازار و خدمات مرکز شهر از مهمترین عوامل تمایل بیشتر به استفاده از اتومبیل شخصی ذکر گردیده است.محله ی مذکور فاقد پیاده رو می باشد وبدلیل کامل نشدن ساخت و سازها استفاده از آن مقدور نمی باشدبه همین دلیل کم ترین میانگین ۲.۴۷ مربوط به شاخص شماره ۲۲ می باشد. درسنجش شاخص های کیفیت حمل و نقل میانگین ۲.۸۵ ونامطلوب ارزیابی شده است.
– هجوم ساخت و سازها به اراضی کشاورزی و عدم نظارت کافی در ارتباط باآن از سوی شهرداری ووجود زمین های خالی و ساختمانهای در حال احداث، زمینه ی لازم را درارتباط باتجمع بزهکاران فراهم نموده است، این امر در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین ۳.۴۱ را دارد. مشارکت همگانی در ارتباط با ایجادمحله ای امن و زیبا کم ترین میانگین ۲.۵۹ را دارا می باشد. دریک جمع بندی کلی از سنجه های کیفیت اجتماعی میانگین ۳.۱۰ می باشد ونشان دهنده ی این است که محله ازنظرکیفیت اجتماعی دروضعیت مطلوبی قرار دارد.
– محله ی مورد نظربادرهم آمیختگی زیاد باروستای ذغال چال ،بافت روستایی دارد و به همین دلیل عدم نظارت کافی درپاکسازی محله از حیوانات موذی سبب افزایش میانگین ۳.۱۴ در شاخص شماره ۳۵ شده است. کم ترین میانگین ۲.۲۸ مربوط به آبگرفتگی معابر است که باتوجه به میانگین فوق مطلوب به نظر نمی رسد.با بررسی کیفیت محیط درمحله فوق با میانگین ۲.۸۷، ازنظر ساکنین نامطلوب ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین ۳.۲۲ مربوط به تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهروکم ترین میانگین ۳.۱۳ مربوط به تمایل ساکنین به زندگی آپارتمانی می باشد. بنابراین کیفیت نگرش به فرم فشرده که لازمه ی آن آپارتمان نشینی درنواحی داخلی شهر است دارای میانگین ۳.۱۷ ودرحد مطلوبی قرار دارد.
– در کیفیت زندگی شهری، بعد نگرش با میانگین ۳.۱۷ دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین ۲.۸۵ دارای کم ترین میانگین می باشد. به طور کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین ۲.۹۳ است.
جدول (۴–۲۷) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در کوی شهید قاسمی (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
۱
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟
۱.۱۸۸
۲.۶۰
.۰۰۴
۲
خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟
۱.۰۳۵
۳.۳۸
.۰۰۲
۳
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
۰.۹۱۷
۲.۲۱
.۰۰۰
۴
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
۱.۱۰۷
۳.۲۴
.۰۵۶
۵
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
۱.۴۵۸
۲.۶۵
.۰۳۹
۶
از تعداد پارک وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
۱.۲۱۴
۳.۱۴
.۳۰۸
۷
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حرکت سواره و پیاده تاچه میزان مشکلات عبور و مرور را بیشتر کرده است؟
۰.۹۴۹
۳.۴۵
.۰۰۰
۸
اگردر محله شما پارکینگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر کیفی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۴۷۲
۲.۸۳
.۳۲۰
۹
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
۱.۳۲۱
۳.۳۸
.۰۱۲
۱۰
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوایی، بقالی، سبزی، میوه، قصابی و…)را در داخل محله تامین می کنید؟
۱.۲۴۳
۲.۹۹
.۹۲۸
۱۱
ازتعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تاچه حدرضایت دارید؟
۱.۳۳۱
۲.۶۲
.۰۱۳
۱۲
در پیاده رو محله تا چه حد مکانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگی سالخوردگان وجود دارد؟
۱.۰۳۸
۲.۶۸
.۰۰۸
۱۳
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
۱.۱۵۹
۲.۵۳
.۰۰۱
۱۴
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
۱.۲۴۷
۲.۹۹
.۹۲۹
۱۵
تا چه میزان تمایل دارید برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنید؟
۱.۲۱۶
۲.۹۵
.۷۱۰
۱۶
به طور کلی تا چه میزان برای انجام کارهای خود (یا جابجایی) در شهر از اتومبیل شخصی استفاده می کنید؟
۱.۱۹۷
۳.۲۴
.۰۷۶
۱۷
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
۱.۰۲۸
۲.۷۸
.۰۶۵
۱۸
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
۱.۰۳۸
۲.۶۸
.۰۰۸
۱۹
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
۱.۳۱۴
۲.۷۴
.۰۸۹
۲۰
ایمنی عابر پیاده در پیاده رو ها را از نظر عبور وسایط نقلیه موتوری و دوچرخه چگونه ارزیابی می کنید؟
۱.۲۲۹
۲.۹۱
.۵۲۱
۲۱
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
۱.۱۷۱
۲.۹۲
.۵۶۳
۲۲
مسیرپیاده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان برای افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
۱.۳۳۶
۲.۴۷
.۰۰۱
۲۳
در صورت وجودپارک ها و فضاهای باز عمومی در محله از لحاظ امکانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
۱.۲۱۶
۳.۲۳
.۰۹۸
۲۴
رضایت شما از روابط با خویشاوندان، دوستان و همسایه ها چه میزان است؟
۱.۰۹۰
۳.۱۸
.۱۵۰
۲۵
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
۱۳۰۹
۳.۲۳
.۱۲۳
۲۶
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
۱.۳۵۸
۳.۰۰
۱.۰۰۰
۲۷
مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
۱.۲۹۴
۳.۴۱
.۰۰۶
۲۸
میزان مشا رکت اجتماعی شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه میزان می باشد؟
۱.۳۸۱
۲.۵۹
.۰۱۰
۲۹
فضاهای بی دفاع شهری(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه میزان مشکلات امنیتی ایجاد کرده است؟
۱.۲۶۲
۳.۰۶
.۶۵۵
۳۰
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
۱.۴۸۱
۲.۹۶
.۸۱۹
۳۱
از کیفیت آب آشامیدنی محله از لحاظ بهداشتی تا چه حد رضایت دارید؟
۱.۱۸۳
۳.۰۵
.۷۰۳
۳۲
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
۱.۱۲۵
۳.۰۸
.۵۴۸
۳۳
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
۱.۰۱۶
۳.۱۴
.۲۲۴
۳۴
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
۰.۹۵۲
۲.۲۸
.۰۰۰
۳۵
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
۰.۹۰۸
۳.۱۴
.۱۷۴
۳۶
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
۱.۰۹۷
۲.۶۹
.۰۱۵
۳۷
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
۱.۱۴۸
۲.۵۱
.۰۰۰
۳۸
ازوضعیت جمع آوری زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
۱.۲۶۳
۳.۰۴
.۷۸۹
۳۹
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
۱.۲۶۵
۳.۲۲
.۱۳۲
۴۰
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
۱.۱۹۹
۳.۱۳
.۳۴۸
کیفیت کالبدی
۰.۷۰۶
۲.۹۰
۰.۲۱۷
کیفیت حمل و نقل
۰.۵۹۷
۲.۸۵
۰.۰۳۵
کیفیت اجتماعی
۰.۳۰۱
۳.۱۰
۰.۰۰۴
کیفیت محیطی
۰.۳۷۲
۲.۸۷
۰.۰۰۵
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
۱.۱۵۶
۳.۱۷
۰.۱۹۰
کیفیت زندگی شهری
۰.۴۳۰
۲.۹۳
۰.۱۷۸
خلاصه مباحث فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند تحقیق یکی از اساسی ترین بخش هر پژوهش می باشد .
فصل حاضر باتوجه به مبانی نظری وبراساس اهداف و فرضیه های تحقیق به دو بخش تقسیم می شود .بخش اول شامل شناسایی وتعیین محلات به دوفرم فشرده و پراکنده با استفاده از شاخص های تراکم مسکونی و تراکم خالص و ناخالص شهری و اختلاط کاربری بوده است که در این پژوهش محله قلیچ در بخش مرکزی ومحله میرزمانی نمونه ای از فرم فشرده و محلات صاحب زمان ، کوی برق ،ارم و شهیدقاسمی نمونه ای از فرم پراکنده ی شهر ساری مشخص گردیدند.
بخش دوم پژوهش به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه پرداخته شد . فراوانی و درصدفراوانی نسبی ویژگی های فردی افراد نمونه مانند: جنسیت ،سن ،تعدادخانوار،شغل ، میزان تحصیلات ،محل تولدبا استفاده ازجدول ونمودار مشخص گردید. مولفه های کیفیت زندگی کل شهرساری درکلیه ی ابعاد مورد پژوهش درسطح پایینی ارزیابی گردید.
دربررسی محلات واقع درفرم پراکنده وفرم فشرده وهمچنین تک تک محلات بااستفاده از طیف لیکرت بعد اجتماعی کیفیت زندگی رابطه ی معنی داری وجود داشته است .درضمن محله ی شهید قاسمی علاوه بر کیفیت اجتماعی درکیفیت نگرش نیز رابطه ی معنی داری بوده است.
همچنین دربررسی کلی از نتایج به دست آمده زیربه شرح ذیل می باشد:
کیفیت کالبدی: خطر ناشی از فروریختن ساختمانهای فرسوده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *