دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، سلسله مراتب شهری

دانلود پایان نامه

ک محله……………………………………………………………………۱۵۹
۴-۶-۱- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله میرزمانی………………………………………………………..۱۵۹
۴-۶-۲- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله ی قلیچ…………………………………………………………..۱۶۲
۴-۶-۳- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله صاحب زمان……………………………………………………۱۶۶
۴-۶-۴- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی برق…………………………………………………………….۱۶۹
۴-۶-۵- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی ارم………………………………………………………………..۱۷۳
۴-۶-۶- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی شهید قاسمی………………………………………………….۱۷۶
خلاصه مباحث فصل چهارم……………………………………………………………………………………………….۱۷۹
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۲
۵-۱- بررسی آزمون فرضیات ونتایج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………..۱۸۲
۵-۲-بررسی تکمیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………..۲۰۰
۵-۲-۱- بررسی تفاوت محله هادر بعد کالبدی کیفیت زندگی…………………………………………………..۲۰۰
۵-۲-۲- بررسی تفاوت محله هادر بعد حمل و نقل کیفیت زندگی……………………………………………..۲۰۱
۵-۲-۳- بررسی تفاوت بین محلات ازبعدکیفیت اجتماعی………………………………………………………..۲۰۲
۵-۲-۴- بررسی تفاوت بین محلهها در بعد محیطی کیفیت زندگی شهری……………………………………۲۰۳
۵-۲-۵- بررسی تفاوت بین محلهها در بعد نگرش به محل سکونت …………………………………………۲۰۴
۵-۲-۶- بررسی تفاوت بین محله ای در کیفیت زندگی شهری ………………………………………………….۲۰۵
۵-۲-۷- مقایسه استنباطی کیفیت زندگی شهری برحسب جنسیت……………………………………………….۲۰۶
۵-۲-۸- بررسی ثعداد خانوار در محلات نمونه مورد پژوهش…………………………………………………….۲۰۷
۵-۲-۹- بررسی تفاوت بین محلات براساس میزان تحصیلات…………………………………………………….۲۰۷
۵-۲-۱۰- بررسی تفاوت بین محله ها براساس درآمد خانوار………………………………………………………۲۰۸
۵-۲-۱۱- بررسی تفاوت بین محله ها براساس شغل سرپرست خانوار…………………………………………۲۰۸
۵-۳- نتایج فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………..۲۰۹
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۳
نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۴
فهرست نمودار
نمودار) ۲-۱) سنجش کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………۶۸
نمودار شماره(۳-۱): جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندرا ن…………………………………..۸۷
نمودار ( ۳-۲) حداکثر بارش وتعداد روزهای بارندگی شهرساری درسال۱۳۹۰………………………………………۹۱
نمودار (۳-۳) رطوبت شهر ساری سال ۱۳۸۵……………………………………………………………………………………..۹۲
نمودار شماره (۳-۴) : تغییرات جمعیت و تعداد خانوار شهر ساری طی سال های ۱۳۸۵- ۱۳۴۵…………….۹۷
نمودار(۳-۵) تحولات شاخص نسبت جنسی جمعیت شهر ساری در دوره ۸۵-۱۳۵۵…………………………….۹۸
نمودار (۳-۶) ساختار سنی جمعیت شهر ساری در سال ۱۳۸۵……………………………………………………………۹۹
نمودار (۳-۷) هرم سنی جمعیت شهر ساری در سال های ۱۳۸۵…………………………………………………………..۹۹
نمودار(۳-۸)برآورد جمعیت ۶ساله و بیشتر بر حسب سن و جنس و سطح سواد…………………………………..۱۰۱
نمودار (۳-۹) : تعداد مهاجران وارد شده به استان طی سال های ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵……………………………………۱۰۵
نمودار شماره (۳-۱۰)روند افزایش مساحت شهر ساری طی سال های ۱۳۸۵- ۱۳۳۵……………………………..۱۱۰
نمودار شماره (۴-۱) فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………….۱۲۳
نمودار شماره (۴ـ۲)فراوانی سن ………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
نمودارشماره (۴-۳) فراوانی خانوار…………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
نمودار شماره (۴-۴)میزان تحصیلات نمونه آماری ……………………………………………………………………………۱۲۶
نمودار شماره (۴-۵) سابقه سکونت………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
نمودار شماره (۴-۶)شغل سرپرست…………………………………………………………………………………………………۱۲۸
نمودار شماره (۴-۷)عمر منزل مسکونی…………………………………………………………………………………………..۱۲۹
نمودار شماره (۴-۸) نوع منزل مسکونی…………………………………………………………………………………………۱۳۰
نمودار شماره (۴-۹)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
نمودار شماره (۴-۱۰)تعداد اتومبیل………………………………………………………………………………………..۱۳۱
نمودار شماره (۴-۱۱): مساحت منزل مسکونی………………………………………………………………………………..۱۳۲
نمودار شماره (۴-۱۲): نوع تصرف ملک مسکونی……………………………………………………………………………۱۳۳
نمودارشماره(۴-۱۳):فراوانی ساعات امنیت اجتماعی……………………………………………………………………….۱۳۴
نمودار شماره (۴-۱۴): عامل انتخاب محل سکونت…………………………………………………………………………۱۳۵
نمودار شماره (۴-۱۵): درخواست ساکنین محله……………………………………………………………………………..۱۳۶
نمودار( ۵-۱) وسیله استفاده برای سرویس مدرسه براساس فرم شهر……………………………………………………۱۸۷
نمودار( ۵-۲) مقایسه دلیل استفاده از وسیله شخصی براساس فرم شهر………………………………………………..۱۸۸
نمودار (۵-۳) مقایسه مهمترین دلیل رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر…………………………………………….۱۸۹
نمودار(۵-۴)مقایسه وسیله جهت رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر………………………………………………..۱۸۹
نمودار(۵-۵) مقایسه بیشترین زمان استفاده از اتومبیل براساس فرم شهر……………………………………………..۱۹۰
نمودار( ۵-۶) مقایسه عامل انتخاب برای تصمیم گیری در محل زندگی براساس فرم شهر……………………..۱۹۴
نمودار (۵-۷) عامل انتخاب محل زندگی در پیرامون شهر در فرم پراکنده………………………………………………۱۹۵
نمودار( ۵-۸) مقایسه عامل انتخاب محل زندگی در پیرامون شهر براساس فرم شهر………………………………..۱۹۶
نمودار( ۵-۹) مقایسه میزان درآمد براساس فرم شهر……………………………………………………………………………۱۹۷
نمودار( ۵-۱۰) مقایسه تعداد ماشین براساس فرم شهر…………………………………………………………………………۱۹۸
نمودار( ۵-۱۱) مقایسه مساحت ملک مسکونی براساس فرم شهر…………………………………………………………۱۹۸
نمودار( ۵-۱۲) مقایسه نوع ملک مسکونی براساس فرم شهر……………………………………………………………..۱۹۹
فهرست جدول
جدول (۱-۱)سابقه و پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………….۷
جدول (۲-۱) ویژگیهای شهر پراکنده……………………………………………………………………………………۴۳
جدول (۲-۲)حالات مختلف کیفیت زندگی با ترکیب ابعاد عینی و ذهنی……………………………………….۶۴
جدول (۲-۳):معیارها و زیرمعیارهای کیفیت محیط از نظر مازلو…………………………………………………..۶۶
جدول شماره( ۳-۱) : جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندرا ن………………………………۸۶
جدول شماره(۳-۲): تغییرخانوارشهر ساری طی سال ها ی۱۳۸۵ – ۱۳۴۵…………………………………………۹۶
جدول (۳-۳)تحولات شاخص نسبت جنسی جمعیت شهر ساری در دوره ۸۵-۱۳۵۵…………………………۹۸
جدول

Posted in دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *