دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

(۳-۴)روند افزایش جمعیت شهر ساری در طی سال‌های ۸۵-۱۳۷۵……………………………………..۱۰۰
جدول (۳-۵) برآورد میزان سواد جمعیت ۶ساله و بیشتر براساس تفکیک جنسیت……………………………۱۰۱
جدول (۳- ۶)تحولات ضریب سکونت در شهر ساری…………………………………………………………………۱۰۲
جدول (۳-۷)قیاس نرخ رشد جمعیت و رشد مسکن در دوره سی ساله ۱۳۵۵-۱۳۸۵……………………….۱۰۲
جدول (۳-۸) :تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساری طی سال های ۱۳۸۵- ۱۳۷۵………………………….۱۰۴
جدول (۳-۱۰)تراکم های موجود براساس برآورد طرحهای جامع وتفصیلی بین سالهای ۸۹-۱۳۷۰ ……۱۰۵
جدول (۳-۱۱)بررسی خصوصیات اشتغال جمعیت شهرساری طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۴………………۱۰۷
جدول ( ۳-۱۲): مساحت شهر ساری طی دوره های طی دوره های ۱۳۸۵- ۱۳۳۵…………………………..۱۱۰
جدول (۴-۱)روش تعیین پراکندگی / فشردگی …………………………………………………………………………..۱۱۷
جدول (۴-۲) کاربری های موجود درشش محله ی نمونه…………………………………………………………… ۱۱۸
جدول (۴-۳) نتایج بدست آمده در زمینه ی میزان فشردگی و پراکندگی به تفکیک محلات……………. ۱۲۲
جدول شماره (۴-۴) فراوانی جنسیت نمونه آماری………………………………………………………………………۱۲۳
جدول شماره (۴ـ۵)فراوانی سن نمونه آماری……………………………………………………………………………..۱۲۴
جدول شماره (۴-۶) فراوانی خانوار………………………………………………………………………………………….۱۲۴
جدول شماره (۴-۶)میزان تحصیلات نمونه آماری……………………………………………………………………..۱۲۵
جدول شماره (۴-۷) سابقه سکونت…………………………………………………………………………………………۱۲۶
جدول شماره (۴-۸)شغل سرپرست………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
جدول شماره (۴-۹)عمر منزل مسکونی……………………………………………………………………………………………۱۲۸
جدول شماره (۴-۱۰) نوع منزل مسکونی………………………………………………………………………………………….۱۲۹
جدول شماره (۴-۱۱)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
جدول شماره (۴-۱۲)تعداد اتومبیل…………………………………………………………………………………………۱۳۱
جدول شماره (۴-۱۳): مساحت منزل مسکونی…………………………………………………………………………………۱۳۲
جدول شماره (۴-۱۴): نوع تصرف ملک مسکونی……………………………………………………………………………۱۳۳
جدول شماره (۴-۱۵):ساعات امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………۱۳۴
جدول شماره (۴-۱۶): عامل انتخاب محل سکونت………………………………………………………………………….۱۳۵
جدول شماره (۴-۱۷): درخواست ساکنین محله……………………………………………………………………………..۱۳۶
جدول(۴-۱۸)ابعاد وشاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی ……………………………………………………………..۱۳۷
جدول( ۴–۱۹) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در کل شهر ساری (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……….۱۴۸
جدول( ۴–۲۰) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در فرم فشرده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)…………….۱۵۳
جدول( ۴–۲۱) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در فرم پراکنده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)…………….۱۵۸
جدول (۴–۲۲) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در محله میرزا زمانی (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……۱۶۱
جدول( ۴–۲۳) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در محله قلیچ (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……………..۱۶۵
جدول(۴–۲۴) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه محله صاحب زمان (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……… ۱۶۹
جدول(۴–۲۵) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در محله بلوار خزر (ابعاد کیفیت زندگی شهری)………۱۷۲
جدول(۴–۲۶) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه در کوی ارم (ابعاد کیفیت زندگی شهری)………………۱۷۵
جدول (۴–۲۷) تجزیه و تحلیل توصیفی پرسش نامه کوی شهید قاسمی (ابعاد کیفیت زندگی شهری)……..۱۷۸
جدول( ۵–۱ )مقایسه انحراف استاندارد و میانگین کیفیت زندگی شهری به تفکیک محلات و نوع فرم……۱۸۵
جدول( ۵–۲) تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………۱۸۵
جدول(۵–۳) تجزیه و تحلیل فرضیه شماره یک………………………………………………………………………………..۱۸۶
جدول( ۵–۴) تجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد حمل و نقل…………………………………………………………۱۸۷
جدول( ۵–۵)تجزیه و تحلیل فرضیه شماره دو…………………………………………………………………………………۱۹۱
جدول( ۵-۶) تجزیه و تحلیل فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………….۱۹۲
جدول( ۵-۷) تجزیه و تحلیل فرضیه شماره چهار……………………………………………………………………………۱۹۳
جدول( ۵-۸) تجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد نگرش………………………………………………………………۱۹۴
جدول( ۵-۹) تجزیه و تحلیل فرضیه شماره پنج………………………………………………………………………………۱۹۶
جدول( ۵-۱۰)تجزیه و تحلیل فرضیه شماره شش…………………………………………………………………………..۱۹۷
جدول (۵-۱۱) مقایسه انحراف استاندارد و میانگین کیفیت زندگی شهری به تفکیک محلات و ابعاد……….۲۰۰
جدول (۵-۱۲) تحلیل واریانس در بعد کیفیت کالبدی در بین محلات…………………………………………………۲۰۰
جدول( ۵-۱۳) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت کالبدی با استفاده از آزمون LSD…………………….201
جدول (۵-۱۴) تحلیل واریانس در بعدحمل ونقل کیفیت زندگی در بین محلات…………………………………۲۰۱
جدول (۵-۱۵)مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت حمل و نقل با استفاده از آزمون LSD……………….202
جدول (۵-۱۶)تحلیل واریانس در بعد کیفیت اجتماعی در بین محلات……………………………………………….۲۰۲
جدول (۵-۱۷) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت اجتماعی با استفاده از آزمون LSD…………………203
جدول( ۵-۱۸) تحلیل واریانس در بعد کیفیت محیطی در بین محلات……………………………………………….۲۰۳
جدول (۵-۱۹) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت محیطی با استفاده از آزمون LSD…………………..204
جدول (۵-۲۰) تحلیل واریانس در بعد نگرش به محل سکونت در بین محلات……………………………………۲۰۴
جدول (۵-۲۱) مقایسه استنباطی در بعد نگرش به زندگی به محل سکونت با استفاده از آزمون LSD………205
جدول (۵-۲۲) تحلیل واریانس در بعد کیفیت زندگی شهری در بین محلات……………………………………….۲۰۵
جدول (۵-۲۳) مقایسه استنباطی محله ها در بعد کیفیت زندگی شهری با استفاده از آزمون LSD…………..206
جدول (۵-۲۴) مقایسه استنباطی کیفیت زندگی شهری برحسب جنسیت………………………………………………۲۰۶
جدول (۵-۲۵)تحلیل واریانس براساس تعداد خانوار…………………………………………………………………………۲۰۷
جدول (۵-۲۶)تحلیل واریانس براساس سطح تحصیلات……………………………………………………………………..۲۰۷
جدول (۵-۲۷) تحلیل واریانس کیفیت زندگی شهری براساس درآمد خانوار………………………………………….۲۰۸
جدول (۵-۲۸) تحلیل واریانس کیفیت زندگی شهری براساس شغل سرپرست……………………………………..۲۰۹
فهرست نقشه
نقشه شماره(۳-۱) جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندران……………………………………..۸۶
نقشه (۳-۲) گسترش فیزیکی شهرساری بین سالهای ۱۳۸۵-۱۳۰۰…………………………………………………….۱۰۸
نقشه(۳-۳) تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری…………………………………………………………………….۱۱۴
نقشه شماره (۴-۱) محدوده ی محلات نمونه ی شهر ساری…………………………………………………………….۱۱۸
فهرست تصویر
تصویرشماره (۴-۱) فروریختن بنا ناشی از فرسودگی و عدم رعایت نکات ایمنی ساخت و ساز …………۱۲۹
تصویر شماره (۴-۲) درسایه ی امنیت پلیس محله و تخریب اراضی کشاورزی……………………….۱۳۵
تصویر شماره (۴-۳)پیاده رو درمحلات نمونه……………………………………………………………………………….۱۴۱
فهرست شکل
شکل(۲-۱) اکولوژی شهری ارنست برگس …………………………………………………………………………۳۰
شکل(۲-۲)ساخت قطاعی شهر …………………………………………………………………………………………۳۳
شکل(۲-۳) الگوی شهر ستاره ای …………………………………………………………………………………….۳۵
شکل(۲-۲-۴)ساخت چند هسته ای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *