دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، سلسله مراتب، نرم افزار، شهر تهران

دانلود پایان نامه

دو متغیّر رشد ناموزون شهر و کیفیّت محیط زندگی،‏ همبستگی بالایی وجود دارد.
امین فرجی ملایی و همکاران،۱۳۹۱
شهر فشرده تئوری در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل)
۱۳۹۰
عامر نیک پور
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شهر آمل و شناخت الگوی رشد کالبدی شهر از روش ها و از مدل های کمی مانند ضریب آنتروپی شانون، مدل هلدرن، شاخص تمرکز هرفیندال، ضریب اختلاف (V.C) و تحلیل تراکم شهر در دوره های مختلف استفاده شد. برای تحلیل الگوی فضایی پارامترهای رشد شهری از تکنیک اتوکرولیشن فضایی استفاده شد. از میان مدل های مختلف تکنیک اتوکرولیشن فضایی از آماره موران استفاده شد که یکی از بهترین معیارها برای اندازه گیری به حساب می آید. این آماره اتوکورولیشن های قوی و ضعیف پارامترهای گسترش شهر آمل طی سال های ۱۳۷۵-۱۳۸۵ را مورد اندازه گیری قرار داد. سرانجام برای مشاهده و شناسایی بیشتر الگوهای فضایی، با استفاده از آماره عمومی G که یکی دیگر از روش های اتوکورولیشن فضایی محسوب می شود ، نقشه های(H0t spot) و(Cold spot) در محیط Arc Gis تهیه گردید
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شهر آمل در طول ۴۰ سال اخیر تحت تإثیر الگوی اسپرال قرار داشته است، اما در دهه اخیر با کاهش سرعت پراکنش، به تمرکز در نواحی داخلی شهر گرایش پیدا نموده، که این امر شکل گیری بافت های متراکم را به دنبال داشته است. همچنین با سنجش میزان پایداری در بافت فشرده، مشخص شد روابط معناداری میان مؤلفه ها، معیارها و گویه های مرتبط با پایداری در مقیاس محله ای وجود دارد. از میان مؤلفه ها و معیارهای تعریف شده، مولفه و معیارهای اجتماعی نقش بیشتری در پایداری فرم فشرده بر عهده دارند. همچنین در تحلیل استراتژیک صورت گرفته نیز مشخص شده که راهبردهای توسعه برای پایداری فرم فشرده از نوع ST یا استراتژی تنوع بوده، که هدف آن تأکید بر نقاط قوت درونی به دنبال از بین بردن تهدیدهای بیرونی است .
نیک پور ۱۳۹۰
معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری مورد مطالعه : مرکز شهر خرم آباد
۱۳۸۵
افشین کوکبی
به منظور اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای موردنظر و هم چنین مشخص کردن جایگاه مرکز شهر خرم آباد در سلسله مراتب مراکز شهری به لحاظ سطح زندگی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مقایسه دودویی معیارها) جهت اتخاذ تصمیم نهایی ا ستفاده شده است.
نتایج مطالعات و ارزیابی بیانگر قرار داشتن مرکز شهر خرم آباد در رده مراکز شهری با کیفیت زندگی شهری پایین بوده است.
کوکبی ۱۳۸۵
سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان
۱۳۹۰
احمد خادم الحسینی و حسین منصوریان ، محمدحسین ستاری
داده های مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهای شهری در شهر نورآباد جمع آوری شده است. روش های آماری از قبیل تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T برای سنجش کیفیت زندگی و تحلیل و ارزیابی روابط آن با برخی از خصوصیات فردی استفاده شده است.
نتایج حاصله نشان می دهد، حدود ۹.۷ درصد پاسخگویان در شهر نورآباد به طور کامل از کیفیت زندگی خود راضی و حدود ۲.۳ درصد کاملاً ناراضی هستند. حدود ۸۸ درصد پاسخگویان نیز دارای میزان رضایتی بین این دو حد بالا و پایین هستند. علاوه بر این درک شده که کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که توسعه کالبدی، رضایت از امکانات، سرمایه اجتماعی، بهزیستی ذهنی، محیط محلی و آرامش شهری ابعاد آن را در شهر نورآباد تشکیل می دهند و عامل بهزیستی نیز حدود ۳۵ درصد تغییرات آن را تبیین می کند.
احمد خادم الحسینی و همکاران۱۳۹۰
سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران
۱۳۸۹
مجتبی رفیعیان و فرزین امین صالحی؛ علی اکبر تقوایی
روش انجام این تحقیق بر‌مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج‍‍زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار می‌گیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه ی تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت‌مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند.
سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (۵۹۸/۲۱) ارزیابی و وجود رابطه معنا‌دار (۰۵/۰ P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.
مجتبی رفیعیان و همکاران۱۳۸۹
“ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان)”
۱۳۹۰
عبدالرضا رکن الدین افتخاری و احدالله فتاحی ، مجتبی حاجی پور
روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از عملیات میدانی، از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t، تحلیل واریانس) استفاده شده، و سپس نرم افزار GIS برای نشان دادن توزیع فضایی به کار رفته است. جامعه آماری در این پژوهش، مجموعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان است با جمعیت ۸۱۰۳۹ نفر در قالب ۱۲۴۵۱ خانوار. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چندمرحله ای است که براساس تخصیص متناسب ۲۱ روستا انتخاب شده است. برای تکمیل پرسشنامه ها ۳۱۵ نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شدند
. براساس دیدگاه های جامعه نمونه، می توان کیفیت آموزش، محیط مسکونی و محیط فیزیکی، سلامت و امنیت، و نیز درآمد و اشتغال را پایین تر از حد متوسط ارزیابی کرد؛ و کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی را در حد متوسط دانست. همچنین یافته های تحقیق نشان از آن دارند که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان در تمام مولفه های موثر بر کیفیت زندگی به لحاظ موقعیت مکانی و بعد فاصله، می توان تفاوت معناداری را مشاهده کرد. این به گونه ای است که ساکنان روستاهای دشتی رضایتمندی بیشتری از مولفه های مذکور داشته اند، و پس از آنان مردم ساکن در روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی جای می گیرند. دیگر اینکه به لحاظ بعد فاصله، جز مولفه اقتصادی که تفاوت معناداری نداشت، تفاوت در دیگر مولفه ها (کیفیت محیطی، کالبدی و اجتماعی) معنادار بود.
افتخاری و همکاران۱۳۹۰
تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مورد شهر بابلسر”
۱۳۸۹
امین فرجی ملایی
روش به کار رفته استفاده از پرسشنامه با مقوله ارتباطات، دسترسی، مسکن، امنیت، مشارکت، گذران اوقات فراغت، تامین نیازهای روزمره وتسهیلات شهری بوده است . برای تعیین حجم نمونه پرسشنامه فرمول کوکران مورد استفاده قرار گرفته است . که برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و آزمونهایی چون آزمون نرمال بودن توزیع داده ها (کولموگروف – اسمینرف و شاپیرو- ویلک)، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه،( (ANOVA آزمون توکی((HSDTukey استفاده شده است. در عین حال محلات شانزده گانه شهر بابلسر از بعد مقولات هشتگانه مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش دیگر از این پایان نامه از روشهای تحلیل چندمعیاره ,SAW ELECTRE ,TOPSISجهت تعیین سلسله مراتب کیفیت زندگی در محلات شهر بابلسر بهره گرفته شده است. درنهایت با استفاده از نرم افزار Arc.GISتوزیع فضایی نتایج به دست آمده در قالب نقشه ارائه شده است .
نتایج تحقیق حاکی از این است که میان محلات مختلف شهر بابلسر از بعد شاخصهای مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
امین فرجی ملایی۱۳۸۹
سنجش وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی : گنبدقابوس
۱۳۸۵
کاظم جاجرمی و ابراهیم کلته
وضعیت کیفیت زندگی را با توجه به ۲۵ فاکتور که در۳ گروه طبقه بندی شده اند، بررسی می کند. داده های این تحقیق به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شده وبه سنجش الگوهای ذهنی افراد از وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله شان پرداخته و میزان آن را درکل شهر و نواحی مختلف مورد مقایسه قرار می دهد.
شاخص های کیفیت زندگی ازنظر شهروندان گنبدی در نواحی مختلف شهر تفاوت شدیدی را نشان می دهد
جاجرمی و کلته ۱۳۸۵
بررسی اثرات رشد فیزیکی شهر تهران بر اراضی منطقه ۵
۱۳۸۹
لیلا واحدیان بیکی
برای بررسی وضعیت اراضی شهر تهران و منطقه ۵ ابتدا تصاویر ماهواره ای شهر تهران برای سال های ۱۳۵۲، ۱۳۵۹، ۱۳۶۹، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ تهیه شد، سپس با استفاده از نرم افزار ENVI و روش بیشترین احتمالات، کاربری های مورد نظر را طبقه بندی کرده و با استفاده از نرم افزارGIS آن ها را به نقشه تبدیل نموده اند و درصد کاربری های شهری، باغی، کشاورزی، فضای سبز و کاربری بایر را در شهر و منطقه را بدست آوردند؛ سپس با روی هم گذاری لایه ها و نقشه های کاربری اراضی منطقه طی سال های ۱۳۴۵، ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ درصد تغییرات کاربری منطقه را مشخص کرده و سرانه کاربری های منطقه را در سال ۱۳۸۸ با سرانه های استاندارد طرح های شهری و سرانه ی کاربری ها در شهر تهران مقایسه نموده اند.
نزدیک به ۹۸۸ هکتار از اراضی مرغوب باغی و کشاورزی منطقه بر اثر پراکنش شهری از بین رفته و بیشترین درصد آن تبدیل به اراضی با کاربری مسکونی شده است. با استفاده از مدل های کمی مثل تراکم، ا ندازه ی فیزیکی متروپل، درجه تجمع و مدل تخلخل گونه ی شهر به صورت پراکنش افقی تشخیص داده شده است.
واحدیان بیکی۱۳۸۹
ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت
۱۳۹۱
میرنجف موسوی وعلی باقری کشکولی
به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت از شاخص ها ی عینی شامل ۴ شاخص اصلی (جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی- کالبدی- زیست محیطی)و ۳۶ مولفه استفاده شده است.جامعه آماری ۳۰۶ نفر از ساکنین محلات شهر سردشت است. محاسبه میانگین برخوردار ی نشان داده که درشاخص های(جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی- کالبدی و زیست محیطی)به عنوان شاخص تلفیقی، محله کا ینه مر با۲/ ۷۴ درصد مطلوب ترین وضعیت کیفیت زندگی و محله مارغان با ۷/۵۹۷۴.۲درصد پایین ترین میزان کیفیت زندگی را را دارا هستند. مدل تحلیل واریانس چند متغیره نابرابری بین محلات در برخورداری را با سطح اطمینان۹۹ درصد مورد تایید قرار می دهد. همچنین آزمونtتک نمونه ای نشان دهنده این است که شرایط کیفیت زندگی در سطح ، محلات شهر سردشت کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه ۷۱درصد از بالا بودن کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت ناشی از شاخص ها ی اجتماعی، اقتصا دی،کالبدی و زیست محیطی است.
متغیرها ی کالبد ی با میزان ۸۶۷/۰
بیشترین آثار را در بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت داشته است.
موسوی وهمکار۱۳۹۱
بررسی نحوه ی توزیع خدماتی چون پارک و زمین بازی درمحله در شهرهای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *