دانلود پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، حمل و نقل، فرم فشرده، کیفیت زندگی شهری

دانلود پایان نامه

خاک………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۳-۴-۹- آبهای زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۵- شناخت ویژگی‌های جمعیتی /اجتماعی /اقتصادی………………………………………………………..۹۴
۳-۵-۱- ساختار جمعیتی محدوده مطالعاتی……………………………………………………………………………۹۴
۳-۵-۱-۱- بعد خانوار……………………………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۵-۱-۲- نسبت جنسی …………………………………………………………………………………………………..۹۷
۳-۵-۱-۳-گروه سنی ……………………………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۵-۱-۴- میزان تولد و وفات در شهر ساری …………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۵-۱-۵- میزان سواد…………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۵-۱-۶- تراکم واحدمسکونی وتراکم خانواردرواحد مسکونی…………………………………………….۱۰۲
۳-۵-۱-۷- بررسی روند مهاجرت شهر ساری……………………………………………………………………..۱۰۳
۳-۵-۱-۸- چگونگی پراکنش جمعیت در محدوده مطالعاتی…………………………………………………..۱۰۵
۳-۶- ویژگی‌های وضعیت اقتصادی ساکنان در محدوده مطالعاتی …………………………………………..۱۰۶
۳-۶-۱- جمعیت فعال و غیر فعال ساری…………………………………………………………………………….۱۰۶
۳-۷- ویژگی کالبدی شهرساری………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۳-۸- تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری…………………………………………………………………۱۱۰
خلاصه مباحث فصل سوم ………………………………………………………………………………………………۱۱۴
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
۴-۱- روش تعیین فرم کالبدی ………………………………………………………………………………………۱۱۷
۴-۱-۱- شاخص تراکم خالص مسکونی………………………………………………………………………………۱۱۹
۴-۱-۲- تراکم خالص جمعیتی (تراکم خالص شهری ) ……………………………………………………..۱۲۰
۴-۱-۳-تراکم ناخالص جمعیتی( ناخالص شهری) …………………………………………………………………۱۲۰
۴-۱-۴-اختلاط کاربری …………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۴-۱-۵- تعداد خانوار……………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۴-۱-۶- بعد خانوار …………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۴-۲- شناسایی مشخصات فردی نمونه آماری………………………………………………………………………..۱۲۲
۴-۲-۱- جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۴-۲-۲- سن سرپرست…………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
۴-۲-۳-تعداد افرادخانوار………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
۴-۲-۴-میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………..۱۲۵
۴-۲-۵-سابقه سکونت……………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
۴-۲-۶-شغل سرپرست…………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
۴-۲-۷-عمر منزل مسکونی……………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۴-۲-۸-نوع منزل …………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۴-۲-۹-درآمد خانوار ………………………………………………………………………………………………………۱۲۹
۴-۲-۱۰-تعداد مالکیت اتومبیل…………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۴-۲-۱۱-مساحت منزل مسکونی…………………………………………………………………………………………۱۳۲
۴-۲-۱۲-نوع تصرف ملک…………………………………………………………………………………………………۱۳۳
۴-۲-۱۳-ساعات امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………..۱۳۴
۴-۲-۱۴-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت ……………………………………………………………………۱۳۵
۴-۲-۱۵-درخواست ساکنین محله………………………………………………………………………………………۱۳۶
۴-۳- ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی شهر ساری با تاکید برفرم فشرده و پراکنده…….۱۳۷
۴-۳-۱- آمار های توصیفی و استنباطی مولفه هاومعرف های کیفیت زندگی کل شهر ساری براساس فرم فشرده و پراکنده وتشریحات مربوط به آن …………………………………………………………………………….۱۳۷
۴-۳-۱- ۱-کیفیت کالبدی………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
۴-۳-۱-۱-۲- روشنایی معابر …………………………………………………………………………………………….۱۳۸
۴-۳-۱-۱-۳- مراکز آموزشی ……………………………………………………………………………………………۱۳۸
-۴-۳-۱-۱ -۴-وضعیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی به لحاظ وجود نیمکت و سقف ورواق….۱۳۹
۴-۳-۱-۱-۵-تعداد پارک های شهری وکیفیت تاسیسات و تجهیزات آن……………………………………۱۳۹
۴-۳-۱-۲-کیفیت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………۱۳۹
۴-۳-۱-۲-۱-وضعیت پارکها از لحاظ امکانات و تجهیزات مناسب برای معلولان و سالخوردگان…….۱۳۹
۴-۳-۱-۲-۲- جرم وبزهکاری اجتماعی………………………………………………………………………………..۱۴۰
۴-۳-۱-۳-کیفیت حمل و نقل……………………………………………………………………………………………..۱۴۰
-۴-۳-۱-۳-۱-وضعیت پیاده رو های شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده ………………….۱۴۰
۴-۳-۱-۳-۲-وضعیت ترافیک در ساعات خاصی از روز ………………………………………………………..۱۴۲
۴-۳-۱-۳ -۳- دسترسی به پارکینگ ……………………………………………………………………………………۱۴۲
۴-۳-۱-۳-۴-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی …………………………………………………………….۱۴۳
۴-۳-۱-۴-کیفیت محیطی……………………………………………………………………………………………………۱۴۳
۴-۳-۱-۴-۱-آلودگی صوتی ……………………………………………………………………………………………..۱۴۴
-۴-۳-۱-۴-۲-کیفیت آب آشامیدنی ……………………………………………………………………………………..۱۴۴
-۴-۳-۱-۴-۳-وضعیت زیرساخت ها جهت هدایت ودفع آب های سطحی………………………………….۱۴۵
-۴-۳-۱-۴-۴-نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهر مورد مطالعه………………………………………………..۱۴۵
۴-۳-۱- ۵ -کیفیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………….۱۴۶
۴-۳-۱-۶-کیفیت نگرش…………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
۴-۳-۱-۶-۱-آپارتمان و آپارتمان نشینی ……………………………………………………………………………..۱۴۶
۴-۴نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی شهر ساری براساس آزمون لیکرت……………………………………….۱۴۷
۴-۵-نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی براساس فرم کالبدی بااستفاده از طیف لیکرت……………………..۱۵۰
۴-۵-۱- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم فشرده (Compact city)…………150
۴-۵-۲- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم پراکنده (Urban sprawl)…………154
۴-۶- بررسی مولفه های کیفیت زندگی به تفکی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *