دولت الکترونیک

دانلود پایان نامه

سال
۵۴
۱/۱۴
بالای ۵۱ سال
۷۷
۱/۲۰
اظهار نشده
۲
۵/۰
جمع
۳۸۴
۱۰۰

جدول فوق بیانگر سن پاسخگویان میباشد که ۸/۳۱ درصد سن خود را ۲۰ تا ۳۰ سال، ۶/۳۳ درصد ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱/۱۴ درصد ۴۱ تا ۵۰ سال و ۱/۲۰ درصد بالای ۵۱ سال عنوان کردند.

جدول ۳: تحصیلات پاسخگویان

فراوانی
درصد
دیپلم
۱۰۴
۱/۲۷
فوق دیپلم
۷۴
۳/۱۹
لیسانس
۱۵۶
۶/۴۰
فوق لیسانس و بالاتر
۵۰
۱۳
جمع
۳۸۴
۱۰۰

جدول فوق بیانگر تحصیلات پاسخگویان میباشد که ۱/۲۷ درصد تحصیلات خود را دیپلم، ۳/۱۹ درصد فوق دیپلم، ۶/۴۰ درصد لیسانس و ۱۳ درصد فوق لیسانس و بالاتر عنوان کردند.

جدول ۴: متغیر دولت الکترونیک
تعداد
میانگین
انحراف معیار
واریانس
حداقل
حداکثر
۳۸۴
۵۱/۳
۵۴/۰
۳۰۱/۰
۲۵/۲
۵

باتوجه به نموداروجدول فوق مشاهده می شود که متغیر دولت الکترونیک دارای کم ترین مقدار۲۵/۲ ، بیشترین مقدار ۵، میانگین۵۱/۳، انحراف معیار۵۴/۰ و واریانس۳۰۱/۰ می باشد.

جدول ۵: متغیر اعتماد اعتباری۰, No. 1, pp 52-59.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *