رابطه ی بین کنترل فردی و سلامت

دانلود پایان نامه

کنترل فردی و سلامت، از دو راه ممکن است با هم ارتباط داشته باشند. اول، افرادی که احساس کنترل فردی شان قوی است امکان دارد به میزان بیشتری توانایی حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری را داشته باشند. دوم، به هنگام ابتلا به بیماری های جدی افراد دارای احساس کنترل فردی قوی ممکن است بهتر با بیماری کنار بیایند و در فرآیند توان بخشی نقشی سازنده تر داشته باشند. هر دو این ارتباطات مورد بررسی محققان از چند رویکرد به منظور اندازه گیری کنترل فردی استفاده کردند. برای نمونه، بعضی از پژوهشگران مصاحبه ها یا پرسشنامه هایی تدوین کرده اند که میزان استفاده از هر یک از انواع کنترل ها- شناختی، رفتاری یا اطلاعاتی – را اندازه گیری می کند. بعضی دیگر کانون کنترل افراد با بهره گرفتن از مقیاس کانون کنترل درونی-بیرونی یا آزمون هایی که اختصاصا کنترل بر سلامت را می سنجند، بررسی کرده اند. یکی از بهترین آزمون های تدوین شده در این باره مقیاس چند بعدی کانون کنترل سلامتی است.

1– کنترل سلامت توسط فرد [1]: این مقیاس میزان کنترل درونی فرد را بر سلامتی اش اندازه گیری می کند.

2 – کنترل سلامت توسط دیگر افراد قدرتمند[2] : این مقیاس باور افراد را در مورد اینکه سلامت به وسیله افرادی مانند پزشکان کنترل می شود را اندازه گیری می کند.

3 – کنترل سلامت به وسیله شانس[3] : این مقیاس این باور را اندازه گیری می کند که سلاکت به وسیله بخت یا تقدیر کنترل می شود. مقیاس های شانس و افراد قدرتمند، میزان اعتقاد افراد به تأثیر منابع بیرونی بر سلامت ارزیابی می کند (مشکی، 1389).

  1. 2. internal health locus of control
  2. 3. powerfull other health locus of control