راه های یادگیری خود تنظیمی که موفقیتتان رو تضمین می کنه

دانلود پایان نامه

راهبردهای مدیریت منابع (دمبو، 1994، به نقل از بیگی، 1388)
4. راهبردهای انگیزشی
عوامل انگیزشی موثربر یادگیری خود تنظیمی عبارتند از: باورهای خودکارآمدی، باورهای مربوط به ارزش تکلیف و جهت گیری هدف
الف) باورهای خود موثری: خودکارآمدی به باورهای شخصی فرد در مورد توانایی یادگیری و انجام مهارتای یاد گرفته شده اشاره داره(بندورا، 1986، به نقل ازابراهیمی قوام ، 1388 ). خود موثری وقتی برعملکرد اثر میذاره که شخص، مهارتای لازم رو واسه انجام یک تکلیف رو داره و واسه عمل طبق عقاید خودکارآمدی خود، به اندازه کافی برانگیخته شه. یک حس قوی از خودکارآمدی واسه ثابت قدم بودن در کار در موقع روبرو شدن با خواستهای موقعیتی و شکستا لازمه.افراد دارای خودکارآمدی بالا، اهداف رقابت انگیز و بالاتری رو انجام می کنن و نسبت به اونا، به طور پایدارتری متعهدند. افراد دارای خودکارآمدی پایین به آسونی باموانع یا شکست¬ها دلسرد می شن(ابراهیمی قوام، 1388).
ب) باورهای مربوط به ارزش تکلیف:
باورهای مربوط به ارزش تکلیف به انگیزه داخلی مشغول شدن یادگیرندگان در تکالیف یادگیری طبق باورهای اون¬ها از ارزش شخصی تکلیف اشاره دارد0
ج) جهت گیری هدف:
یادگیرندگانی که جهت گیری بر اساس هدف دارن بیشتر واسه سعی اضافی در رسیدن به هدفای خود برانگیخته می شن( پینترینچ، 1999).