سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه

ی دولتی بر میزان اعتماد عمومی به دولت مؤثر است. همچنین می توان گفت که پاسخگویی سیاسی، مالی و اخلاقی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اعتماد عمومی به دولت برجای می گذارد. در بین مؤلفه های پاسخ گویی ، شاخص های پاسخ گویی سیاسی مؤثرترین نقش را ایفا می کند یعنی در شرایط وقوع تنش های سیاسی و اجتماعی نقش عوامل سیاسی، قانونی پررنگ تر و مؤثرتر از سایر مؤلفه هاست. (خانباشی،زاهدی و الوانی، ۱۳۹۰،ص۵۰).
رضایتمندی شهروندان
بر این اساس شاید بتوان پاسخگویی را به عنوان متغییری در نظر گرفت که با در بر داشتن راه حلهای پنج گانه چهارچوب تئوریک، بخش عظیمی از اعتماد عمومی را تبیین کند. با عنایت به اینکه رابطه بین پاسخگویی و اعتماد عمومی فرآیندی است بنابراین باید حلقه واسطه ای پیدا کردکه این فرایند را کامل کند. متغییری که این فرآیند را تکمیل می کند، رضایتمندی است که در بسیاری از پژوهش ها به آن اشاره شده است. این متغییر دارای ۵ بعد زیر است:
۱-     حساس بودن نسبت به ارائه خدمات به شهروندان
۲-     قابل اتکا بودن متصدیان امور عمومی
۳-     دسترسی به تسهیلات خدمات
۴-     ارتباطات
۵-     هزینه ها
که سنجش آنها در واقع سنجش کیفیت خدمات را نشان می دهد. پس زمانی که پاسخگویی ایجاد شود بایستی رضایتمندی در پی داشته باشد تا اعتماد شکل گیرد.(دانایی فرد،۱۳۸۹،ص۲۶۸). به طور کلی سیمز   نتیجه گیری می کند که هرچه عملکرد دولت ها در ارائه خدمات عمومی به مردم بهتر باشد، مردم اعتماد بیشتری به آنها خواهند کرد. با توجه به اهمیت نقش اعتماد در روابط بین شهروندان و دولت، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی استراتژی های متعددی را برای تغییر نگرش مردم نسبت به سازمانهای دولتی دنبال کرده اند. اعتماد یا بی اعتمادی نسبت به این سازمان ها، در اعتماد یا بی اعتمادی نسبت به دولت نقش مهمی ایفا می کند. فرضیه ضمنی ای که این استراتژی، یعنی تغییر در سیستم خدمات عمومی بر آن استوار است، آنست که ” عملکرد بهتر خدمات عمومی منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات عمومی خواهد شد و در نتیجه اعتماد بیشتر نسبت به خدمات عمومی و دولت در پی خواهد داشت”.  یعنی مردم به دولت اعتماد ندارند چون مدیریت دولتی به خوبی وظایف را انجام نمی دهد. توجه به کیفیت خدمات عمومی موضوع اصلی بیشتر تحقیقات در خلال دو دهه گذشته بوده است. نوسازی دستگاه بخش عمومی نیز محوری اصلی در میان استراتژی های عمومی برای بازسازی اعتماد عمومی بوده است.( سیمز، ۲۰۰۰)(روثو همکاران، ۱۹۹۰) فکر اصلی این نوسازی آن بوده است که افزایش کیفیت خدمات عمومی منجر به افزایش رضایتمندی میان شهروندان می شود و در نتیجه می تواند منجر به افزایش اعتماد نسبت به دولت شود. در ادبیات مدیریت دولتی به این جهت گیری، تئوری عملکرد خرد می گویند. برخی از محققان دیگر( سیتیرین و همکاران، ۱۹۹۶)( چنلی و همکاران، ۲۰۰۰) مدعی اند که اعتماد نسبت به دولت را می توان در قالب سه عامل کلان رضایتمندی مردم نسبت به خدمات عمومی، عوامل سیاسی-فرهنگی و عوامل جمعیت شناختی تعیین کرد.  این یافته ها با مطالعات اندیشمندان دیگر( کراگ، ۱۹۹۸) ( گلسر، ۱۹۹۰) نیز مطابقت دارد. شهروندانی که از خدمات بهداشت عمومی و خدمات اجتماعی و استخدامی رضایت داشتند نسبت به شهروندانی که از تماسشان با این سازمانها رضایت نداشتند دارای سطح اعتماد بیشتری نسبت به نهاد های عمومی هستند. با توجه به اینکه خدمات عمومی در سازمانهای دولتی ارائه می شود و نظر به اینکه رضایت مندی، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد از این رو همین نکنه را می توان در مورد نظام خدمات عمومی به کار برد یعنی: رضایت مندی نسبت به خدمات عمومی، اعتماد عمومی نسبت به نظام را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین رضایتمندی نقش میانجی بین پاسخگویی (که کیفیت خدمات در آن متجلی است) و اعتماد عمومی به سازمان های دولتی ایفا می کند.(دانایی فرد،۱۳۸۹،ص۲۶۹)
رضایت مندی و مشارکت عمومی
امروزه کسانی که در خصوص اعتماد در سازمان ها تحقیق می کنند، تمام تلاش خود را صرف شناسایی کارایی های ناشی از اعتماد و توصیف زمینه های پیدایش آن می کنند. در تمام حوزه های کاری درجه ای از اعتماد در روابط بین طرفین به چشم می خورد. اعتماد نقش کلیدی را در توسعه همکاری های اثربخش، ایفا می کند. با وجودی که محرک های بسیاری برای همکاری و اعتماد وجود دارد، دلایل عدیده ای نیز برای ایجاد بی اعتمادی بین افراد و گروه ها مطرح می باشد. (احمدی مهربانی،۱۳۸۱،ص۴۰) نارضایتی فرآیندی است که افراد جامعه در تطبیق خود با شرایط موجود در جامعه با توجه به نظام ارزشی حاکم ناتوان شده و نسبت به آن بی اعتماد می شوند.(عصاریان نژاد، ۱۳۸۲).
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته این باور که تصمیمات سیاسی در خارج از مرزها گرفته می شود مانع حضور جدی مردم در عرصه مشارکت است. (انصاری:۳۸) اعتماد به شهروندان با اعتقاد شهروندان به حکومت مرتبط است که این امر به صورت یگانگی را نشان می دهد. نظریه بهبود اعتماد به شهروندان به دولت بدون تبیین اعتماد مدیران به شهروندان ناقص است زیرا اعتماد یک امر دو جانبه و متقابل است اگر شهروندان دریابند یا احساس کنند که مورد اعتماد مدیران دولتی نیستند آنها هم به مدیریت دولتی اعتماد نخواهند کرد. مشارکت مردمی در تحقق آرمانهای دینی و ایمان و صلاح فساد امور اجتماعی و برقراری امنیت یک امر اجتناب ناپذیر است. (مؤذن جامی، ۱۳۷۸) اعتماد
اجتماعی، چه به عنوان سرمایه ی اجتماعی و چه به عنوان آثار و نتایج بیرونی سرمایه اجتماعی، از یک طرف ارتباط معکوسی با میزان استفاده از زور و قوه ی قاهره و از طرف دیگر رابطه ی نزدیک و مستقیمی با برخی متغیرهای اجتماعی نظیر تعاملات اظهاری، حسن ظن، مشارکت اجتماعی ، تعاون و همیاری بهبود حمایت اجتماعی، رضایت اجتماعی، تعهد و پیوند اجتماعی، نظم و انسجام اجتماعی، احساس مسئولیت، پیشرفت و توسعه، هویت جمعی، احساسات و عواطف مشترک دارد. (عبدالرحمانی،۱۳۸۴،ص ۳۶) نظارت شهروندی باید بخش مکمل حفظ قوانین اجتماعی شود تا از قِبّل آن روند دموکراسی سیاسی با آزادی و طبق قانون اعمال شود.
عدهای رضایت سیاسی و اقتصادی را یکی از عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی میدانند. (پورمحمدی، ۱۳۷۰) برخی علل فرهنگی از جمله بالا بودن سطح تحصیلات را (محمودیان، ۱۳۷۵) عده ای نیز وجود صفات دگرخواهی، ذهنیت اجتماعی مثبت و تمایلات هم کاری جویانه در فرد را بر اعتماد اجتماعی تأثیر گذار می دانند.(کافی، ۱۳۷۵)(عباس زاده، ۱۳۸۳،ص ۲۶۹)و
عدالت سنگ پایه توجیه مشروعیت حاکمیت و افزایش اعتماد به دولت است و اعتماد راز ماندگاری دولتهاست. افزایش تمایلات دموکراتیک جوامع، دولتها را ناگذیر از توجه به آرای مردم می سازد؛ به طوری که حتی مستبدترین احزاب سیاسی نیز مجبور می شوندکه ظواهر امور اداری را دموکراتیک جلوه دهند. به ویژه با تأمل بر اینکه بدون شک، بحران مشروعیت از مهم ترین دغدغه های دولت در جوامع سرمایه داری نوین است. ( هابرماس ، ۱۹۷۵)

دلایل عمومی افول اعتماد عمومی
دانشمندان و اندیشمندان مختلف علل مختلفی را باعث افول اعتماد عمومی می دانند اما در یک جمع بندی کلی می توان موارد ذیل را در زمره مهمترین دلایل کاهش اعتماد شهروندان به حکومت دانست :
۱-     افول جهان شمول اعتماد عمومی
۲-     تغییر اقتصاد
۳-     رهبری ضعیف
۴-     مبارزات منفی
۵-     منفعت طلبی مالی
۶-     عملکرد حزبی
۷-     عملکرد دولت
۸-رسانه ها و مطبوعات  (الوانی و دانایی فرد، ۱۳۸۰،ص ۱۳- ۹ )
دیدگاه اسلام به اعتماد عمومی
علی (ع) خطاب به مالک اشتر می فرمایند : «ای کارگزار! مبادا در تماس خود با مردم، مدیریت حجابی گردد و بیش از اندازه خویش را از آنان پنهان بداری. زیرا دوری و فاصله مدیران جامعه از مردم نوعی نامهربانی به آنها و بی اطلاعی نسبت به امور مدیریت است و این «چهره پنهان داشتن» مدیران در حجاب مدیریت، آنها را از جریان امور دور نگه می دارد و در نتیجه، بینش و برداشت را از کارها را آن چنان تغییر می دهد که بزرگ در نظر آنان کوچک و کوچک، بزرگ و کار نیک، زشت، و کار زشت، نیک جلوه می کند و بالاخره حق و باطل با یکدیگر آمیخته می شود».(نهج البلاغه، نامه ۵۳)
امام موسی کاظم (ع) خطاب به فرزندش می فرماید : مدیران دولتی متکبر شهروندان را لایق همنشینی با خود نمی دانند و در مقابل مردم نیز حاضر به همکاری با چنین فردی نیستند و از او دوری می گزینند و از دانشی که شهروندان دارند که می توانند راهگشای مدیران در مدیریت امور عمومی باشند محروم می شوند. وقتی در اثر بی دانشی امور به خطا می رود اعتماد عمومی سلب خواهد شد ( نبوی، ۱۳۷۷).امام رضا (ع) نیز می فرمایند : آیا نمی دانی که والی مسلمین، همچون ستون خیمه ای است تا هرکسی او را بخواهد، به او برسد.( تقوی دامغانی، ۱۳۷۹) .  همچنین امام علی ( ع) در بخش دیگری از پیام خود به مالک اشتر می فرمایند : ای مالک خود را زیاد از رعیت پنهان مکن که پنهان شدن واالیان از رعیت، نمونه ای است از تنگ خویی و کم اطلاعی در کارها، چون نهان شدن از رعیت، والیان را از داشتن آنچه از آنان پوشیده است باز دارد. ( علی آبادی، ۱۳۷۷). با تدبر در اندیشه های مدیریت در کلام بزرگان دینی و مدیریتی اسلام می توان چنین استنباط کرد که از دیدگاه اسلام مهمترین عامل بی اعتمادی نسبت به دولت و مدیران دولتی  “حجاب مدیریت” زائد است و راه حل  رفع بی اعتمادی پیوند تنگاتنگ مدیران و کارگزاران و شهروندان است.(دانایی فرد، ۱۳۸۹،ص ۲۶۶).
راهکارهای بهبود اعتماد عمومی
۱-     باید شیوه انجام امور در دولت و سازمانهای دولتی را بهبود داد.: بنیادی ترین و مهمترین شیوه احیاء اطمینان نسبت به دولت و سازمانهای دولتی آن است که تمهیداتی فراهم شود تا این سازمانها بهتر کار کنند و هزینه کمتری بر جامعه تحمیل کنند و در نتیجه حساس تر، پاسخگوتر، در دسترس و کارآمدتر شوند.
۲-     باید درک عامه مردم را از دولت و سازمانهای دولتی افزایش داد: اگر چه بهبود شیوه های کاری دولت و سازمانهای دولتی در اعتمادسازی و احیاء اعتماد عمومی مؤثر است ولی کافی نیست. باید برای مردم تشریح شود که دولت و سازمانهای دولتی چه کارهایی را انجام می دهند و چگونه این کارها را انجام می دهند و چگونه انجام این امور بر زندگی روزمره آنها تأثیر می گذارد.
۳-باید به دولت وسازمانهای دولتی باز هم خوشبین بود. همگان نسبت به افول اعتماد به سازمانهای دولتی نگرانند ولی مطمئن هستیم که نظام سیاسی کشور نسبتا خوب کار می کند و نقاط قوت زیادی دارد و باید برای بازسازی اعتماد مردم نسبت به نظام سیاسی، دولت و سازمانهای دولتی تلاش کرد اما نیاز به تغییرات بنیادی همه نهادهایمان نداریم.(الوانی ودانایی فرد،۱۳۸۰،ص۲۱-۱۹).
مفاهیم وابعاد اعتماد
اعتماد مفهوم پیچیدهای است که بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. باربرعنوان میکند که مفهوم اعتماد شبیه یک مرداب مفهومی است. ه
مچنین لویز و ویگرت یک سردرگمی مفهومی را در ادبیات اعتماد مطرح میکنند. طبق تعریف واژهنامه انگلیسی آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است. با وجود تعریف فرهنگ لغت آکسفورد، اعتماد اغلب توسط محققان با ویژگیهای خاصی تعریف شده است. روتر اعتماد را به عنوان انتظارات کلی که میتوانیم به گفتار، وعدهها، عبارتهای شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم، تعریف مینماید. درتعر یفی دیگر اعتماد به عنوان اعتقاد و یا انتطار از اینکه گفته ویا تعهدی که فروشنده عنوان میکند، قابل اتکا است و فروشنده از آسیبپذیری خریدار سوءاستفاده نخواهد کرد، آورده شده است. اعتماد به صورت اعتقاد به اینکه شخصی دیگر در راستای برآورده ساختن خواستههای ما اقدام میکند نیز تعریف شده است. به عقیده مورگان و هانت اعتماد هنگامی رخ میدهد که شخصی از ایجاد ارتباط تجاری با دیگری احساسراحتی نماید .در این پژوهش اعتماد را همانطور که مایر و همکاران (۱۹۹۵) بیان کردهاند تعریف میکنیم و عبارت است از: تمایل فرد به آسیبپذیر بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل، بر اساس این تصور که طرف مقابل، فعالیت مورد انتطار وی را بدون کنترل ونظارت مستقیم انجام خواهد داد. واضح است که اعتماد ساختار چند بعدی دارد وطبق نظر اکثر محققان، صداقت یا درستی، خیر خواهی، توانایی یا صلاحیت عناصری تکراری در ایجاد ابعاد اعتماد هستند. توانایی معتمد، در ارتباط با مهارتها و قابلیتهای وی در زمینههای خاص مورد نظر اعتمادکننده است. صداقت در ادراک وقتی رخ میدهد که اعتماد شونده پایبند به مجموعهای از اصول مورد قبول اعتماد کننده است که او را قابل اطمینان و قابل پیشبینی میکند. خیرخواهی تمایل به انجام خوبی توسط اعتماد شونده، جدا از انگیزه کسب سود خودخواهانه است. خیرخواهی به اعتمادکننده نشان میدهد که اعتماد شونده، تلاشهای خاصی را برای او انجام میدهد (کمالیدهکردی و خلیلی برکویی،۱۳۹۱،ص۳).

تجارت الکترونیک :
تجارت الکترونیک عبارت است از یافتن منابع، انجام دادن فعالیتها، ارزیابی، مذاکره، دادن سفارش، تحویل پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی از کالا و خدمات است که به صورت الکترونیکی انجام می گردد ( حمدان، ۱۳۸۳،ص۳ ).
قرارداد الکترونیکی
عقودی که از طریق اینترنت و در فضای مجازی منعقد میشوندازجمله عقود بینغایبین محسوب میشوند. عقد غایبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره، از راه دور به وسیله نامه، تلگراف، قاصد، تلکس و … انجام میشوند(

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *