صبر چیست؟؟

حسین­ثابت (1387) در پژوهشی که تحت عنوان اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی انجام داد، با این نتیجه رسید که آموزش صبر منجر به کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش شادکامی می­شود.

در مطالعه­ای که توسط خرمایی (1388) انجام شد پنج مؤلفه برای صبر مشخص گردید و پرسشنامه­ای نیز برای سنجش مؤلفه­های صبر طراحی گردید.

در پژوهشی که توسط خرمایی و بانشی (1389) انجام گرفت، رابطه­ی میان صبر و سلامت عمومی مورد بررسی قرار گرفت و این نتایج به دست آمد: بین شکایت جسمانی و مؤلفه­ی متعالی شدن، رابطه­ی منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین مؤلفه­های شکایت جسمانی، اضطراب و افسردگی با مؤلفه­ی شکیبایی، رابطه­ی منفی مشاهده شد.