دانلود پایان نامه

عزت نفس وتأثیرآن براعمال ورفتارمان
عزت نفس عبارته ازمیزان ارزشی که فرد واسه صفات وویژگیای شخصی وذهنی خود قائله.(اندازه رضایتمندی از خود).

عزت نفس یعنی چقدرافراد واسه خود احترام قائلند.عزت نفس ازاین نظر مهمه که احساس فرد به خودش براعمال ورفتاراو تأثیرمی گذارد. آدمایی که عزت نفس واعتماد به نفس بالایی دارن،سریعتردوست پیدا می کنن.بر رفتار خود کنترل بیشتری دارن واززندگی بیشترلذت می برن.

مادومن داریم،من درک شده،من ایده آل

من فلانی هستم ،تحصیلاتم اینطوریه،خونواده ای که به اون تعلّق دارم اینه ،«یه من من ایده آله» من دوست داشتم قدم فلان بود،ملیتم اون بود ودوست داشتم درخانواده دیگری به دنیا می اومدم. چیزی که هستم وچیزی که دوست دارم بشم .
عزت نفس فاصله بین این دومنه.(فاصله بین من درک شده ومن ایده آل )هرچه قدرمن ایده آل به من وجودما ن نزدیک ترباشد ،عزت نفس مون بیشتره.

خانواده

فاکتورهای تعیین کننده عزت نفس عبارتند از:

1-احساس اهمیت ومهم بودن
2- احساس لایق بودن
3- احساس تعلق
4- موافقت
5- واقع بین بودن

احساس مهم بودن
آدمایی که عزت نفس بالایی دارن خودرا آدمایی مهم تلقی می کنن. تعریف جامعه شناختی اون اینه که هرفرد رادرآینه بقیه می بینه ومی شناسد. اینکه فرد فکرمی کتد،آدم زرنگیه ،باهوشه،خوش تیپه و… نتیجه بازخورد فکریه که ازآینه بقیه برذهن فرد تابیده شده. درحقیقت احساس مهم بودن رو بقیه به فرد میدن.
لایق بودن

 هرجه قدرمهارت داشته باشیم احساس لیاقت بیشتری می کنیم . این علم آموزدرسش خوبه.،بسکتبالیست خوبی هم هست،زبون انگلیسی اوهم خیلی خوبه ،درنتیجه احساس لیاقت به اودست میده.

آدمایی که دارای مهارتای مختلفی هستن احساسی به اونا دست می ده،با عنوان لیاقت. اگرمی خواهیم لیاقت فردی رو افزایش دهیم باید تعداد مهارتای اونو افزایش دهیم. مثل :مهارتای زندگی،مهارت تصمیم گیری، مهارت ارتباطی ،مهارت یادگیری و…

تعلق داشتن

افرادی که عزت نفس دارن به جایی که تعلق دارن می با لند،تعلق خاطرداشتن به کشور،شهر،خونواده،گذشته نشون دهنده عزت نفس بالاتری ازحیث پارامترتعلقه.کسی که ازخودش خوشش نمیاد عزت نفس نداره.
واقع بین بودن

خانواده
خانواده

کسی که من ایده آل اوبا من موجود اون نزدیک باشه واقع بینه. درنتیجه عزت نفس بیشتری داره.کسی که فاصله عرش وفرش اوبسیار نزدیکه واقع بینی نداره. ودرنتیجه یکی ازپارامترهای عزت نفس اون معیوبه.

سازگاربودن

موافقت یعنی بین ایده ورفتارفردسازگاری هست.تحقیقات نشون داده که عزت نفس وپیشرفت تحصیلی رابطه مستقیمی داره.اگرمی خواهیم عزت نفس فردی رو افزایش دهیم شرط اون اینه که رفتاریا ویژگیای مثبت فردراتقویت کنیم.
آدما باید درباره چیزایی احساس فخریا پستی کنن که خود دربه وجود آوردن اون نقش دارن.

عزت نفس درفرد به وجود میاد، کسی به اوهدیه میده. عزت نفس به وسیله خود فرد کسب می شه نه اینکه بی قید وشرط دراختیاروی قرار کیرد.

ویژگی افراد با عزت نفس عبارتند از:

1- واقع بین هستن .
2- نیروی خلاق خودرا به کارمی گیرند وبه فراوردهای ذهن خود توجه کافی دارن.
3- خودرا دست کم ازدیگران نمی گیرن.
4- کسی که عزت نفس سالم داردهرگزاز اینکه بگه اشتباه کردم ترس نداره. اشتباهات خودرا واقعی قبول می کنه وبرای اصلاح اشتباهات خود تلاش می کنه.
5-همدردی وهمدلی دراشخاص که ازسلامت عزت نفس دارن زیاد هست.
6- به دلیل پذیرش واطمینان خود ازدیگران هول و هراسی ندارن وبه عزت نفس بقیه هم احترام می ذارن.
7- روحیه همکاری واسه رسیدن به هدفای مشترک درافراد دارای عزت نفس سالم زیاد دیده می شه.
8- جرأت ورزی وشهامت ابرازجود دراین افراد هست.
9- توان مواجه شدن ورویارویی با مشکلات زندگی رو به شکل آگاهانه دارن.
10- ذهن پویا دارن وحا لت عکس العمل ندارن.
(اراده به معنی اون نیس که بتونیم هر کاری رو که می خوایم انجام بدیم .بلکه اراده نیروی قدرتمندی درزندگی ماست که به ما توانایی مواجه شدن با مسائل ومشکلات زدگی رو میده).(شهیری،88).

عزت نفس واعتماد به نفس

عزت نفس درهنگام رویارویی ما با مشکلات جور واجور وسازگاری شخصیتی ما به عنوان افراد مؤثر،جداگونه ودارای ثبات احساسی همیشه با خودآگاهی مثبت دروجودما همراهه.البته عکس این موضوع هم صادقه.یعنی کمبود عزت نفس به خود آگاهی منفی یادرک منفی ما ازخود میرسه.

رابطه بین موافقت شخصیت وعزت نفس به هردوصورت یاد شده ،چه مثبت وچه منفی ساخته میشه.اگرخودآگاهی مثبتی داشته باشیم میتونیم با اعتماد به نفس بیشتری با مشکلات برخورد کرده وبه نوبه خودعزت نفس مارا زیاد می کنه واعتماد به نفسمون رو زیادتر می کنه. عکس این حا لت نیزصادقه،یعنی کاهش عزت نفس باعث کاهش کارایی مؤثر مابه عنوان یه آدم می شه وباعث کاهش اعتماد به نفس ما می شه.(استنهاوس،مترجم،آزادمنش،87).
نقش الگویی والدین

پدرومادرنخستبن معلم ومربی کودک ان کارکرد ورفتارآنها درس آموزنده ای واسه کودکان ونوجوانانه.اگه والدین آدمایی ترسو ویاشجاع باشن.فرزندان بیشتر به همون طور هستن. اگه پدرومادرآرام ،متین وباوقاردربرابرحوادث صبورواستوارباشند ،کودک ونوجوان هم ازآنها پیروی خواهدکرد.جنبه الگویی والدین همیشه باید مورد نظرباشد. خود نگهداری وخون سردی اونا عامل رشدوپیشرفت فرزندان وکلید حل خیلی از معماای زدگیه.

موضع گیری والدین دربرابراموروحوادث بایدبه دسته ای باشه که کودک ونوجوان ازمشکل فرارنکند و در مقابل دشواریها خود رو نبازه . واسه دریافت به اینجور مقصدی لازمه والدین خود دار و خود نگهدار با شند .
در برخورد با مسائل نوجوون حساسیت بیشتر از حد از خودشون نشون ندن . خیلی عصبانی نشن و سریع عمل نکنن خیلی
و قتها در بحرانهای زندگی فرزندان ، آرامش و سکوت محبت آمیز پدر ومادر بهترین ساپورت هستش . ( فیلد ، مترجم اصغری پور ، 82) .
میراث گرانبهایی که همه آدما به عنوان پدر و مادر واسه بچه هاشون به جای می گذرونه ، احساس عزت نفسه این ویژگی ، هدیه ای نیس که بشه اون رو از راه وراثت به کودکان منتقل کرد . چون به طور ذاتی در ژنهای ما وجود نداره ، عزت نفس طبق تجارب ما و از روزها اول زندگی شروع به تشکیل می کنه
والدین نقشی اساسی در روند این تشکیل به عهده دارن . همه استعدادا و تواناییهای بالقوه کودک نابود می شه مگه اینکه حس اعتماد به نفس اونا رو فعال کنیم .

آرامش

اعتماد به نفس ضعیف نه فقط خوش بینی ومیل طبیعی کودک ونوجوان به زندگی راکاهش میده.بلکه دربدترین شرایط این نیروهای مثبت رو به انرژی مضری واسه نوجوانان وجامعه تبدیل می کنه.(استنهاوس ،مترجم،آزادمنش 87).