علل مشروطی دانشجویان

دانلود پایان نامه

مشروطی شرایطیه که در اون دانشجو تو یه نیم سال تحصیلی  نمره ای کمتر از نمره ملاک دشت می کنه که این نمره ملاک در مقاطع جور واجور تحصیلی دانشگاهی فرق داره. اون طور که در مقطع کارشناسی معدل ملاک 12ه که اگه میانگین نمرات دانشجو تو یه ترم تحصیلی کمتر از آن باشه، مشروط هستش. این نمره ملاک در مقطع کارشناسی ارشد 14 و در مقطع دکتری 16  هستش(آیین نامه آموزشی، 1376).

هر دانشجویی که تو یه ترم تحصیلی مشروط شه، در ترم تحصیلی بعدی با محدودیت اخذ واحدای درسی مواجه می شه.

 

2-4-1-علل مشروطی

تحقیقات و تحقیق های زیاد حکایت از آن دارن که تنوعی از عوامل می تونه به افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان منجر شه. در بعضی از تحقیقات اعتیاد به مواد مخدر، عوامل شخصیتی، انگیزه و علاقه، احساس رضایتمندی، احساس تنهایی، انتظار موفقیت و شرایط خونواده بر میزان موفقیت تحصیلی در دانشگاها تاثیر داشته.

خونواده

در بین عوامل مورد بررسی از نظر روش های تدریس اساتید از نظر دانشجویان بین نمره نظرات دانشجویان مشروط و غیر مشروط اختلاف معناداری وجود داشت. همچنین اختلاف معناداری از جهت خصوصیات فردی بین دانشجویان مشروط شده و مشروط نشده مشاهده گردید (هزاوه ای[1]، 2006). ولی کلا  با یه راه و روش کامل میشه  عوامل مهم و موثر بر افت کارکرد تحصیلی و مشروط شدن دانشجویان رو به شکل سه دسته  از عوامل فردی، داخل سازمانی و برون سازمانی، مطرح و مورد مطالعه قرار داد.

 

2-4-1-1-عوامل فردی

فهرستی از عوامل و عامل های جور واجور به عنوان عوامل فردی موثر بر افت تحصیلی و مشروط شدن یه دانشجو هست که هرکدوم از اونا به نوبه خود تاثیر گذارن که در زیر به بررسی بعضی از آن عوامل طبق تحقیقات انجام شده می پردازیم.

     الف. هدف:  داشتن هدف و به ویژه هدفایی که طبق واقعیت باشه در هر زمینه ای و به ویژه در مورد تحصیلات باعث می شه آدم واسه رسیدن به اون اهداف تلاش کنه و در واسه رسیدن به اونا نیروی مضاعفی بگیره. اگه هدف رو نتیجه مطلوبی بدونیم که رفتار افراد در جهت اون هدایت می شه، میتونیم بگیم که داشتن اهداف روشن و عینی باعث می شه که گسترده واسه رسیدن به اون برنامه ریزی کنه و به اقدامات و فعالیتای خود جهت خاصی بده (بیابانگرد، 1380).

برنامه-ریزی

     ب. انگیزه:  دلایل پژوهشی تایید کننده این نکتهه که بین انگیزه و یادگیری رابطه قوی مثبت و معناداری هست اگر تحقیق حسن آبادی و همکاران (1391) نشون دهنده این امره که انگیزه بالای دانشجویان یکی از عوامل پیش بینی کننده کارکرد تحصیلی اونا در دانشگاهه. بعضی از پژوهشای دیگه هم نشون داده که عادی ترین دلیل ترک تحصیل و مشروطی دانشجویان در پسران بی علاقگی و نبود داشتن انگیزه س (حسن آبادی و همکاران، 1391).

   ج. هوش: یکی از عواملی که بر کارکرد تحصیلی تاثیر گذاری اون گزارش شده، هوشه. اگر طبق گزارش بعضی پژوهشا مشخص شده که حدود 10 تا 15 درصد از موارد افت کارکرد تحصیلی به وجود اومده توسط کیفیت هوشه. و با هوش بودن یکی از ویژگیای دانشجویان موفق بوده (حسن آبادی و همکاران، 1391).

 د. اضطراب امتحان: امتحان و ارزشیابی در شکل مطلوب خود ناظر بر جمع بیاری اطلاعات به خاطر در پیش گرفتن تصمیمات درست و واقعی در مراحل آموزش و یادگیریه. ولی اون چیزی که در صحنه نظام آموزشی و در روند فعالیتای یادگیری و آموزش ملاحضه می شه، تبدیل جریان امتحان و ارزشیابی به فعالیتی نتیجه گرا، کمیت مدار و بالطبع اضطراب زا و بد واسه فراگیرانه. بخاطر این بعضی محققان فکر می کنند که نگرانی و اضطراب از نتیجه امتحان و ارزشیابی می تونه بر افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان تاثیر گزار باشه (رودباری، احمدی، عبادی فرد، 1389).

   ه: عزت نفس: عزت نفس علاوه بر اینکه  جزئی از سلامت روانی فراگیران رو تشکیل میده، با پیشرفت تحصیلی ایشون هم رابطه داره. تحقیقات زیاد نشون داده که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی اتحاد زیادی هست با این حال وجود خاص این رابطه قابل بحثه. از یه سو عزت نفس قوی بر پیشرفت تحصیلی کمک می کنه و از جهت دیگه هم همین پیشرفت تحصیلی بر تشکیل و تقویت عزت نفس منجر می شه (ریسونر[2]،2004). بنابر این میشه گفت که یه رایطه دو طرفه قوی بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی هست.

و: عوامل روانی: یکی از مهمترین عوامل موثر بر کارکرد تحصیلی دانشجویان، ویژگیای روانی اوناس. در این مورد باستین و دنیلستون (2005) می گن هر فرد واسه ورود به جامعه و در نتیجه رویارویی با موقعیتای جورواجور و افراد جور واجور به ابزارایی مثل ساختارهای روانی و ویژگیای شخصیتی مجهزه. این ساختارهای روانی نه فقط باعث تاثیر عوامل مختلفی مثل خونواده، جامعه و همسالان قرار دارن، بلکه این عوامل رو هم تحت تاثیر قرار میدن. محققان همیشه به تاثیر این عامل ها بر متغیرای موجود در زندگی افراد مثل کارکرد تحصیلی توجه کردن ان (نقل از داروس، هانزان و سگرینا[3]، 2008).

شخصیت

2-4-1-2-عوامل داخل سازمانی

  عوامل داخل سازمانی به عواملی می گن که فارق از کنترل دانشجویان و یا علم آموزانه و اونا هیچ نقشی در کنترل این عوامل ندارن.

     الف. معلمان یا استادان:  ویژگیای حرفه ای و تخصصی آموزگاران نقش مهم و تعیین کننده ای در آموزش داره و بنابر این هرگونه اصلاح و پیشرفت در کیفیت آموزش دانشجویان و علم آموزان به طور مستقیم به کیفیت معلمان بستگی داره (هزاوهی، فاتحی و شمشیری، 2006 ). به گفته بعضی از پژوهشا،  در حیطه آموزشی دانشجویان نقش اساتید مجرب و رفتار اجتماعی اساتید رو در افت تحصیلی و مشروطی مهم بیان کرده ان. مطالعه دارلینگ و هامون[4](2000) هم کیفیت مدرس رو یکی از مهمترین عوامل موفقیت دانشجویان ذکر کرده. طبق تحقیق هزاوه ای و همکاران (2006) هم روش تدریس مدرسین، شامل عواملی چون تلاش مدرسین در تفهیم مطالب درسی، اثربخشی روش تدریس، تأثیرگذاری روش تدریس، فراگیر محور بودن،  کمک آموزشی رو تا حدی بر وضعیت تحصیل دانشجویان مؤثر دونسته. این به ویژه در مکانایی که با کمبود آموزگاران مجرب وکارآزموده کمتره به طور کامل مشخصه و اندازه افت کارکرد تحصیلی بیشتره.

     ب. فضا، امکانات و لوازم:  مهمترین و کیفی ترین برنامه درسی و آموزشی نیازمند وجود امکانات و لوازم لازم واسه اجرای اون برنامه های آموزشیه. تراکم جمعیت در کلاس درس، فشردگی برنامه های درسی، کیفیت کتب درسی، فاصله زیاد محل سکونت با دانشگاه یا مدرسه و مسائل دیگری همه در مشروطی و افت کارکرد تحصیلی دانشجویان و علم آموزان موثر هستن. یافته های تحقیق لوگان[5] در سال 2004 نشون داد که وجود لوازم و امکانات رفاهی مناسب تاثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان داره.

      ج. مشکلات ساختاری: منظور از مشکلات ساختاری یا بنیادی نظام آموزشی، مجموعه تنگناها و سختی هاییه که ناراحت از به درد نخوری و مشکل طرحا و برنامه های درسی و آموزشیه که در بالاترین سطح مجموعه مراتبی مدیریتی و به وسیله سیاسیت گذاران و برنامه ریزان نظام آموزشی و پرورشی طراحی و تهیه می گرد.

2-4-1-3-عوامل برون سازمانی

این عوامل مجموعه بزرگی از پدیده ها و عامل های جورواجور بیرون از نظام آموزشی رو در بر میگیره که تو یه برداشت و تقسیم بندی در این قسمت با عنوان عوامل خانوادگی و محیطی بررسی می شن.

       الف. عوامل خانوادگی:  موریش[6] (1383) عقیده داره پدر و مادری که به آموزش و پرورش، سواد، حسن رفتار و رفت و آمد اجتماعی بی خیال نسبت به موضوع باشن در موفقیت تحصیلی فرزندان خود تاثیر منفی داره (نقل از رودباری، احمدی، عبادی فرد، 1389). پس یکی از عوامل بسیار مهم تاثر گذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و علم آموزان، وضعیت خانوادگی و اقتصادی- اجتماعی اوناس.

کورنیلوس[7] و همکاران (1978) به نقل از حسن آبادی و همکاران (1391) در پژوهشی در مورد تاثیر وضعیت اقتصادی بر روی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، بین وضعیت اقتصادی و موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری رو بیان کرده ان به این صورت که دانشجویان با موقعیت اقتصادی خوب انگیزه تحصیلی بیشتری داشتن و محققان بیان کردند که این نتیجه حاکی از اینه که اطمینان داشتن از تامین امکانات مادی در میزان انگیزه تحصیلی موثره. و هم اینکه در حیطه اجتماعی و اقتصادی نبود انگیزه امیدوار کننده شغلی و اقتصادی، نبود پایگاه و احترام اجتماعی مربوط به رشته تحصیلی و نبود کسب امنیت شغلی در آینده مهمترین موارد افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان در این حیطه س.

       ب. عوامل محیطی: دسته ای دیگه از عوامل برون سازمانی موثر در افت یا پیشرفت تحصیلی دانشجویان یا علم آموزان به غیر از عوامل خانوادگی، مجموعه شرایط و زمینه های اجتماعی و محیطی   هستش. این عوامل به ویژه تاثیر منفی خود رو در مقطع متوسطه و دانشگاه نشون میده درجایی که فراگیران دورنمای نامشخص و نامعلومی از نظر شغلی و حرفه ای واسه خود متصور می شن طبیعتا  علاقه و انگیزه خود رو واسه تحصیل از دست میدن. هم اینکه وقتی مشاهده می شه که در جامعه عامل اصلی برتری و احترامای اجتماعی پول و ثروته و از طرف دیگه دشت کردن این امتیازات از راه تحصیلات دانشگاهی زمان بره تو ذهن خود به این نتیجه دست پیدا میکنن که ادامه تحصیل واسه اونا مضر و اعتبار و نتیجه ای نداره و همین امر باعث کاهش علاقه و انگیزه اونا واسه ادامه تحصیل و افت کارکرد تحصیلی و از آن جمله مشروطی در دانشگاه می شه (بیابانگرد، 1380).

پول-نام-تصویر

[1]. Hazawee

[2]. Reisonier

[3]. Dorris,  Hanzan & Segrina

[4]. Darling & Hamoun

[5]. Logan

[6]. Morish

[7]. Kournilos