عوامل موثر بر سازگاری زوجین و بهبود کیفیت زندگی زناشویی

دانلود پایان نامه

1 – تحصیلات، اشتغال و سلامت

2 – تضاد نقش و تعداد فرزندان

3 – تغییر نگرش پیرامون ازدواج

4 – تغییر نگرش پیرامون مسائل جنسی

5 – تغییر نگرش پیرامون موضوع باروری

6 – تغییر نگرش پیرامون خشونت خانگی

7 – فشارهای فرهنگی

8- سن زوجین وتشابه آن

9- طبقه اجتماعی و محل سکونت قبلی زوجین

10- مدت زمان سپری شده از شروع زندگی (طول ازدواج )

11- مسائل مالی و داشتن یا نداشتن اختلافات اقتصادی

12- مشابهت داشتن نظام عقیدتی و مذهبی زوجین

13- نحوه ی تقسیم کار و همکاری زوجین در درون خانواده و مشارکت زن در تصمیم گیری ها

14 – ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر

15- ارتباط با اقوام و دوستان همدیگر

16 – اشتغال زن و موافقت داشتن یا نداشتن همسر با این امر

17- علایق مشترک

18- مسائل جنسی

19- نوع تربیت خانوادگی زوجین

(کرووریدلی، ترجمه موسوی، 1384 )